ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

การศึกษาการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนตะดอบวิทยา โครงงานเยาวชนลูกเสือไทย


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,383 ครั้ง
การศึกษาการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนตะดอบวิทยา โครงงานเยาวชนลูกเสือไทย

Advertisement

ชื่อเรื่อง

การศึกษาการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนตะดอบวิทยา โครงงานเยาวชนลูกเสือไทยสานใจให้ครอบครัวอยู่พอเพียง ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง" ประจำปีการศึกษา 2550

ชื่อผู้ศึกษา

บทคัดย่อ

นายประจวบ โกลละสุต รองผู้อำนวยการโรงเรียนตะดอบวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

การศึกษาในครั้งนี้มีเพื่อศึกษาการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในนักเรียนลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนตะดอบวิทยา โครงงานเยาวชนลูกเสือไทยสานใจให้ครอบครัวอยู่พอเพียง ตามโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนทำไทยทำดีถวายในหลวง" ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2550 ในการส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยการใช้บัญชีครัวเรือนเป็นกิจกรรมในการดำเนินโครงงาน ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา การศึกษาครั้งนี้ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบวิธีการสุ่มตัวอย่างชนิดที่ทราบค่าความน่าจะเป็น(probability sampling) ใช้การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทุกคน คือเป็นนักเรียนลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนตะดอบวิทยา จำนวน 40 คน ที่อยู่ในครอบครัวอาสา ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงงานเยาวชนลูกเสือไทยสานใจให้ครอบครัวอยู่พอเพียง การศึกษาครั้งนี้จะศึกษาถึงพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม 4 ด้าน ได้แก่ ความขยัน การประหยัด ความซื่อสัตย์ และการมีวินัย หลังจากที่ครอบครัวและตนเองเข้าร่วมโครงงานฯ ว่าพฤติกรรมทั้ง 4 ด้านมีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นหรือไม่ ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ตัวแปรต้นคือ การทำบัญชีครัวเรือน ความรู้เกี่ยวกับทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงและพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้ปกครอง(พ่อแม่) ตัวแปรอิสระ คือ คะแนนพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม จำแนกวิเคราะห์ แต่ละด้าน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แบบสอบถาม 1 ชุด จำนวน 45 ข้อ ประกอบด้วย 5 ตอน ได้แก่ 1. ข้อมูลบุคคลทั่วไป 2. ข้อมูลด้านการทำบัญชีครัวเรือน 3. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง 4. ข้อมูลด้านพฤติกรรมเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของพ่อแม่และ 5. ข้อมูลด้านพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ลักษณะของคำถามแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ แบบ Check List และแบบ Rating Scale แบบแผนการศึกษาที่ใช้คือ One - Group Pretest - Posttest Design จะทำการเก็บครั้งที่ 1 ในเดือนกันยายน 2550 และครั้งที่ 2 เดือนมกราคม 2551 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเงินเหลือเก็บของนักเรียนและเงินเหลือเก็บของผู้ปกครอง การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าคะแนนพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม 4 ด้านของนักเรียนโดยใช้ สถิติ t – test แบบ pair t – test

ผลการศึกษาพบว่า

1. นักเรียนลูกเสือ - เนตรนารีหลังจากเข้าร่วมโครงการคะแนนพฤติกรรมด้านความขยันเพิ่มสูงขึ้นจากก่อนเข้าร่วมโครงงานฯ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

2. นักเรียนลูกเสือ - เนตรนารีหลังจากเข้าร่วมโครงการคะแนนพฤติกรรมด้านการประหยัดเพิ่มสูงขึ้นจากก่อนเข้าร่วมโครงงานฯ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. นักเรียนลูกเสือ-เนตรนารีหลังจากเข้าร่วมโครงการคะแนนพฤติกรรมด้านความซื่อสัตย์เพิ่มสูงขึ้นจากก่อนเข้าร่วมโครงงานฯ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4.นักเรียนลูกเสือ-เนตรนารีหลังจากเข้าร่วมโครงการคะแนนพฤติกรรมด้านการมีวินัยเพิ่มสูงขึ้นจากก่อนเข้าร่วมโครงงานฯ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

         ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าโครงงานเยาวชนลูกเสือไทยสานใจให้ครอบครัวอยู่พอเพียงที่มีปัจจัยประกอบทั้ง 3 ปัจจัย คือ การทำบัญชีครัวเรือน หลักทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง พฤติกรรมเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของพ่อแม่ สามารถพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้นได้

 

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 3868 วันที่ 15 มี.ค. 2552


การศึกษาการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนตะดอบวิทยา โครงงานเยาวชนลูกเสือไทยการศึกษาการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนตะดอบวิทยาโครงงานเยาวชนลูกเสือไทย

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

9  ไม่....ต่ออายุ"ความรัก"

9 ไม่....ต่ออายุ"ความรัก"


เปิดอ่าน 6,382 ครั้ง
.. คำบอกรักภาษาต่าง ๆ ..

.. คำบอกรักภาษาต่าง ๆ ..


เปิดอ่าน 6,550 ครั้ง
อาหารเมืองตรัง

อาหารเมืองตรัง


เปิดอ่าน 6,387 ครั้ง
ประวัติวัดพระขาว

ประวัติวัดพระขาว


เปิดอ่าน 6,401 ครั้ง
สิ่งแปลกใหม่บนกระจก

สิ่งแปลกใหม่บนกระจก


เปิดอ่าน 6,384 ครั้ง
รามเกียรติ์  ตอนที่  ๒

รามเกียรติ์ ตอนที่ ๒


เปิดอ่าน 6,412 ครั้ง
ยอมรับเสียเถอะ

ยอมรับเสียเถอะ


เปิดอ่าน 6,381 ครั้ง
นวดหน้า...ให้ Baby Face..!!

นวดหน้า...ให้ Baby Face..!!


เปิดอ่าน 6,380 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

อยากรู้ไหม.....ทำไมลำไส้ต้องมีแบคทีเรีย?

อยากรู้ไหม.....ทำไมลำไส้ต้องมีแบคทีเรีย?

เปิดอ่าน 6,384 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
หอมหนูเบาๆ...นะพี่
หอมหนูเบาๆ...นะพี่
เปิดอ่าน 6,381 ☕ คลิกอ่านเลย

อารมณ์ขันชนะทุกอย่างแน่หรือ.....????
อารมณ์ขันชนะทุกอย่างแน่หรือ.....????
เปิดอ่าน 6,390 ☕ คลิกอ่านเลย

กรุ๊ปเลือดไหน ....ตรงต่อเวลามากที่สุด
กรุ๊ปเลือดไหน ....ตรงต่อเวลามากที่สุด
เปิดอ่าน 6,381 ☕ คลิกอ่านเลย

4 สิ่งที่ควรทำสำหรับคนอกหัก
4 สิ่งที่ควรทำสำหรับคนอกหัก
เปิดอ่าน 6,387 ☕ คลิกอ่านเลย

รู้ไหม...ผู้หญิง....ช่างตื้อ ....น่าเบื่อมาก
รู้ไหม...ผู้หญิง....ช่างตื้อ ....น่าเบื่อมาก
เปิดอ่าน 6,380 ☕ คลิกอ่านเลย

50 เหตุผลที่ควรโสด ™
50 เหตุผลที่ควรโสด ™
เปิดอ่าน 6,383 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เผยโฉม เครื่องบินพลังแสงอาทิตย์
เผยโฉม เครื่องบินพลังแสงอาทิตย์
เปิดอ่าน 9,869 ครั้ง

ความเหลื่อมล้ำและระบบอุปถัมภ์ในการศึกษาไทย - มติชน วีกเอ็นด์ 15 พ.ค. 59
ความเหลื่อมล้ำและระบบอุปถัมภ์ในการศึกษาไทย - มติชน วีกเอ็นด์ 15 พ.ค. 59
เปิดอ่าน 14,781 ครั้ง

บทบาทของครูในการเรียนรู้แบบ Active Learning
บทบาทของครูในการเรียนรู้แบบ Active Learning
เปิดอ่าน 190,920 ครั้ง

วิธีทำ  น้ำพริกอ่อง เมนูสุขภาพ
วิธีทำ น้ำพริกอ่อง เมนูสุขภาพ
เปิดอ่าน 85,406 ครั้ง

ลักษณะนิ้วมือบ่งบอกอะไร?
ลักษณะนิ้วมือบ่งบอกอะไร?
เปิดอ่าน 22,556 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ