ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

บทคัดย่องานวิจัย


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,373 ครั้ง
บทคัดย่องานวิจัย

Advertisement

❝ บทคัดย่องานวิจัย การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง Having fun with activities กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ❞   ชื่อเรื่อง           การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย   เรื่อง  Having fun with activities 

                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   (ภาษาอังกฤษ)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 ผู้รายงาน       ละดาวัลย์  ปัญญา    

โรงเรียน         โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต 3    

                       สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา     2551

 

บทคัดย่อ

 

                                               

                   บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ครอบคลุมเนื้อหาและกิจกรรมหรือวิธีการเรียนที่จัดไว้ล่วงหน้า  สามารถมีปฏิสัมพันธ์หรือโต้ตอบผู้เรียนได้ทันที  สะดวกใน

การแก้ไขข้อบกพร่องผิดพลาดของการเรียนแต่ละครั้ง  ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์

1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง Having fun with activities  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80   2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง Having fun with activities กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  3)  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผล (E.I. : Effective Index) ของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง Having fun with activities กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  4)  เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง Having fun with activities กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   ที่ผู้รายงานได้พัฒนาขึ้น   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 ของโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ  สำนักเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  จำนวน 48   คนโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)  จำนวน  1  ห้องเรียนที่ผู้รายงานได้รับผิดชอบสอนปกติ  ใช้เวลาทดลอง  จำนวน  14  ชั่วโมง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  1)  บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  เรื่อง Having fun with activities กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   ที่ผู้รายงานได้พัฒนาขึ้น 2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง Having fun with activities กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน  30   ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่  .28  ถึง  .64  ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  .87  และ 3)  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  เรื่อง  Having fun with activities  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5    จำนวน  15  ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่  .26  ถึง  .72  ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  .84  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบสมมติฐานใช้  t-test  (Dependent  Samples) 

                   ผลการศึกษา  ปรากฏดังนี้

                1. ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่อง Having fun with activities 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เท่ากับ    85.21/82.36 

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  เรื่อง Having fun with activities  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)ก่อนเรียนและหลังเรียน  พบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง Having fun with activities กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ทำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ  ที่ระดับ .05

3.  ดัชนีประสิทธิผล ( The  Effectiveness  Index ) ของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  เรื่อง Having fun with activitiesกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีค่าเท่ากับ 0.78  หมายความว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 78.00  นั่นคือ  นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง Having fun with activities กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ของมีค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 78  ซึ่งสูงกว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 75

4. นักเรียนมีความพึงพอใจหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  เรื่อง  Having fun with activities  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

 

 

 

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 4061 วันที่ 23 มี.ค. 2552


บทคัดย่องานวิจัย

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

แบบว่า...ทะเล..ทะเล

แบบว่า...ทะเล..ทะเล


เปิดอ่าน 6,377 ครั้ง
คู่

คู่


เปิดอ่าน 6,377 ครั้ง
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


เปิดอ่าน 6,375 ครั้ง
พระที่นั่งอนันตสมาคม

พระที่นั่งอนันตสมาคม


เปิดอ่าน 6,388 ครั้ง
ประทับ...จูบ

ประทับ...จูบ


เปิดอ่าน 6,387 ครั้ง
อาการหมดใจของชายคนรัก

อาการหมดใจของชายคนรัก


เปิดอ่าน 6,376 ครั้ง
คุณรู้หรือเปล่า?

คุณรู้หรือเปล่า?


เปิดอ่าน 6,382 ครั้ง
ของฟรีไม่มีในโลก

ของฟรีไม่มีในโลก


เปิดอ่าน 6,390 ครั้ง
ข่าวความคืบหน้า คศ.3

ข่าวความคืบหน้า คศ.3


เปิดอ่าน 6,378 ครั้ง
เผยแพร่ผลงาน

เผยแพร่ผลงาน


เปิดอ่าน 6,376 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

ข่าวด่วน!!ไมเคิล แจ็กสันตายแล้ว-ฟาร์ราห์ ฟอว์เซ็ตก็ตายด้วยโรคมะเร็ง!!!!!!

ข่าวด่วน!!ไมเคิล แจ็กสันตายแล้ว-ฟาร์ราห์ ฟอว์เซ็ตก็ตายด้วยโรคมะเร็ง!!!!!!

เปิดอ่าน 6,375 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
หนังโฆษณาในรอบ 30 ปีของ ยาคูลท์
หนังโฆษณาในรอบ 30 ปีของ ยาคูลท์
เปิดอ่าน 6,381 ☕ คลิกอ่านเลย

แนะนำตัวเอง...
แนะนำตัวเอง...
เปิดอ่าน 6,383 ☕ คลิกอ่านเลย

บทความ...ที่มาเซ็งเป็ด!!!
บทความ...ที่มาเซ็งเป็ด!!!
เปิดอ่าน 6,379 ☕ คลิกอ่านเลย

หลอนมือถือถ่ายรูปติดวิญญาณหญิงสูงศักดิ์
หลอนมือถือถ่ายรูปติดวิญญาณหญิงสูงศักดิ์
เปิดอ่าน 6,374 ☕ คลิกอ่านเลย

จะเลือกซื้อที่ดิน...ต้องดูอะไรบ้าง????
จะเลือกซื้อที่ดิน...ต้องดูอะไรบ้าง????
เปิดอ่าน 6,373 ☕ คลิกอ่านเลย

   โผล่อีกจิ้งจกสีแดง.....สัตวแพทย์เตือน...
โผล่อีกจิ้งจกสีแดง.....สัตวแพทย์เตือน...
เปิดอ่าน 6,382 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

รับชมย้อนหลัง! การประชุมทางไกล ระบบติดตามและประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา
รับชมย้อนหลัง! การประชุมทางไกล ระบบติดตามและประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา
เปิดอ่าน 37,975 ครั้ง

เผยสำรวจพบ8อาชีพมีรายได้เกินแสน นักบิน เงินเดือนสูงสุด
เผยสำรวจพบ8อาชีพมีรายได้เกินแสน นักบิน เงินเดือนสูงสุด
เปิดอ่าน 34,510 ครั้ง

เกมส์แต่งตัว
เกมส์แต่งตัว
เปิดอ่าน 18,955 ครั้ง

The Six Math Problem และวิธีหาคำตอบ ชมที่นี่
The Six Math Problem และวิธีหาคำตอบ ชมที่นี่
เปิดอ่าน 10,912 ครั้ง

ชุมเห็ดเทศ
ชุมเห็ดเทศ
เปิดอ่าน 16,022 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ