ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

บทคัดย่อ อ.วงศักดิ์ สัมพันธ์


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,345 ครั้ง
บทคัดย่อ  อ.วงศักดิ์  สัมพันธ์

Advertisement

 

ชื่อเรื่อง               รายงานการทดลองใช้และการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป

                           กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 1 การดำรงชีวิต

                           และครอบครัว  (งานเกษตร)   ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

ผู้ศึกษาค้นคว้า    นายวงศักดิ์   สัมพันธ์

ตำแหน่ง              ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ  โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า  อำเภอชนแดน

                                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1

ปีที่พิมพ์              2551

 

บทคัดย่อ

 

                        บทเรียนสำเร็จรูป เป็นบทเรียนที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

ช่วยกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้เกิดความสนใจในการเรียน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ

การเรียนการสอนและช่วยแก้ปัญหาการขาดสื่อการเรียน ดังนั้นการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้

มีความมุ่งหมายเพื่อ  1)  สร้างและพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป   

กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี  สาระที่  1  การดำรงชีวิตและครอบครัว 

(งานเกษตร)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80   2)  หาดัชนีประสิทธิผลของหนังสืออ่านเพิ่มเติม  3) หาความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป  4)  ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน จากการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปที่สร้างและพัฒนาขึ้น  สมมติฐานการศึกษา  ได้แก่  บทเรียนสำเร็จรูปที่สร้างและพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  และนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปที่ผู้ศึกษาสร้างและพัฒนาขึ้น  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตที่ระดับ  0.01  ประชากรในการศึกษาเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Random Sampling)  จากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า  ปีการศึกษา  2550  จำนวน  19  คนโดยใช้ประชากรเป็นกลุ่มเป้าหมาย   เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษามี  4  ชุด  คือ  บทเรียนสำเร็จรูป  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สาระที่  1 การดำรงชีวิตและครอบครัว (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  จำนวน 10 เล่ม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  แบบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  30 ข้อ    และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน

ที่มีต่อการเรียนรู้จากการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปที่ผู้ศึกษาสร้างและพัฒนาขึ้น  สถิติ

ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบสมมติฐานโดยใช้  t – test  (Dependent  Samples)

 

 

                        ผลการศึกษาพบว่า  การเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สาระที่  1  การดำรงชีวิตและครอบครัว 

(งานเกษตร)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ที่ผู้ศึกษาสร้างและพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ  87.63/85.96   ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้  ดัชนีประสิทธิผลที่แสดงว่านักเรียนมีความรู้เท่ากับ  0.6536  หรือคิดเป็นร้อยละ  65.36  นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ  .01  นักเรียน  มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับ  พึงพอใจอย่างยิ่ง   

ต่อการเรียนรู้ได้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปที่ผู้ศึกษาสร้างและพัฒนาขึ้น  (  =  4.89  และค่า 

S.D.  =  0.24)

                        สรุปได้ว่าการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    และเทคโนโลยี  สาระที่ 1  การดำรงชีวิตและครอบครัว  (งานเกษตร)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 

ที่เหมาะสมต่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน  ควรนำไปเผยแพร่เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงในการศึกษาค้นคว้า  และพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างกว้างขวางต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 4082 วันที่ 24 มี.ค. 2552


บทคัดย่อ อ.วงศักดิ์ สัมพันธ์บทคัดย่ออ.วงศักดิ์สัมพันธ์

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

การใช้  ร  หัน (รร)

การใช้ ร หัน (รร)


เปิดอ่าน 6,437 ครั้ง
สวยหน้าใสสูตรคุณยาย...

สวยหน้าใสสูตรคุณยาย...


เปิดอ่าน 6,343 ครั้ง
เทรนด์ผมสั้น"สาวๆ"ครับ

เทรนด์ผมสั้น"สาวๆ"ครับ


เปิดอ่าน 6,357 ครั้ง
"10 วิธีคู่บ้าน งานคู่ครัว"

"10 วิธีคู่บ้าน งานคู่ครัว"


เปิดอ่าน 6,348 ครั้ง
ใครแพ้

ใครแพ้


เปิดอ่าน 6,350 ครั้ง
นางฟ้า...ตกสวรรค์....

นางฟ้า...ตกสวรรค์....


เปิดอ่าน 6,346 ครั้ง
 พิษภัยของเหล้าและบุหรี่

พิษภัยของเหล้าและบุหรี่


เปิดอ่าน 6,344 ครั้ง
รักเรียน

รักเรียน


เปิดอ่าน 6,353 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

  10   พฤติกรรม ทีพึงเลี่ยง ..เสี่ยงโรคสมองฝ่อ

10 พฤติกรรม ทีพึงเลี่ยง ..เสี่ยงโรคสมองฝ่อ

เปิดอ่าน 6,353 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
 เยือน     " ภูทอก  คืนเดือนเพ็ญ "  เพลงรักเพื่อนนักกลอน
เยือน " ภูทอก คืนเดือนเพ็ญ " เพลงรักเพื่อนนักกลอน
เปิดอ่าน 6,368 ☕ คลิกอ่านเลย

มงคลชีวิต ๓๘ ประการ
มงคลชีวิต ๓๘ ประการ
เปิดอ่าน 6,348 ☕ คลิกอ่านเลย

ดอกไม้...แห่งจักรราศี...สำหรับตัวคุณ (1)
ดอกไม้...แห่งจักรราศี...สำหรับตัวคุณ (1)
เปิดอ่าน 6,346 ☕ คลิกอ่านเลย

The Letter ( ฮา กระจาย )
The Letter ( ฮา กระจาย )
เปิดอ่าน 6,353 ☕ คลิกอ่านเลย

ความรู้เรื่องไบโอดีเซล
ความรู้เรื่องไบโอดีเซล
เปิดอ่าน 6,345 ☕ คลิกอ่านเลย

การป้องกันโรคไข้หวัดใหม่2009
การป้องกันโรคไข้หวัดใหม่2009
เปิดอ่าน 6,345 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

แนวทางการคัดเลือกหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับกระทรวงฯ
แนวทางการคัดเลือกหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับกระทรวงฯ
เปิดอ่าน 35,034 ครั้ง

ฮิคิโคโมริ ซินโดรม โรคเก็บตัวที่คุณพ่อคุณแม่ต้องสังเกตุเมื่อลูกเริ่มหนีห่างจากสังคม
ฮิคิโคโมริ ซินโดรม โรคเก็บตัวที่คุณพ่อคุณแม่ต้องสังเกตุเมื่อลูกเริ่มหนีห่างจากสังคม
เปิดอ่าน 3,869 ครั้ง

จำได้ไหม ย้อนวันวานของอาจารย์ "กาญจนา นาคสกุล" ราชบัณฑิต
จำได้ไหม ย้อนวันวานของอาจารย์ "กาญจนา นาคสกุล" ราชบัณฑิต
เปิดอ่าน 17,346 ครั้ง

ผลวิจัย "ซุปไก่สกัด" มีผลดีต่อสมองและร่างกาย
ผลวิจัย "ซุปไก่สกัด" มีผลดีต่อสมองและร่างกาย
เปิดอ่าน 16,928 ครั้ง

การสอนภาษาอังกฤษ ในสพฐ. จุดอ่อนที่ควรคำนึง
การสอนภาษาอังกฤษ ในสพฐ. จุดอ่อนที่ควรคำนึง
เปิดอ่าน 15,806 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ