ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการสร้างและผลการใช้ชุดฝึกทักษะการใช้กล้ามเนื้อมือและแขนโดยใช้ลูกเทนนิส สำหรับนักเรียนระดับปฐม

ชื่อรายงาน รายงานการสร้างและผลการใช้ชุดฝึกทักษะการใช้กล้ามเนื้อมือและแขนโดยใช้ลูกเทนนิส สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย

ผู้เขียน นางซอมารียะ อัลยุฟรี ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดตานีนรสโมสร อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานีสังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองปัตตานี

ปีที่รายงาน 2558

บทคัดย่อ

การสร้างและผลการใช้ชุดฝึกทักษะการใช้กล้ามเนื้อมือและแขนโดยใช้ลูกเทนนิส

สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย โดยวัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ คือ การศึกษาประสิทธิภาพ การเปรียบเทียบพัฒนาการกล้ามเนื้อมือและแขน และพัฒนาการของกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กก่อนและหลังการฝึก ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิภาพ ความพึงพอใจของผู้ปกครองของนักเรียนที่ใช้ชุดฝึกทักษะการใช้กล้ามเนื้อมือและแขนโดยใช้ลูกเทนนิส สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย และเพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของชุดฝึกทักษะ

มีวิธีการดำเนินการสร้าง ดังนี้

กำหนดประชากร จำนวน 4 กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนอนุบาลปีที่ 1โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดตานีนรสโมสร สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองปัตตานี และผู้ปกครองของนักเรียน จำนวน 23 คน 2) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน 3) กลุ่มทดลองหาคุณภาพและค่าความเชื่อมั่นที่ใช้ และ 4) กลุ่มผู้รับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดยกำหนดขั้นตอนการสร้างจำนวน 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเตรียมการ 2) ขั้นดำเนินศึกษาและขั้นรายงานผล ได้ดำเนินการดังนี้ เตรียมตัวผู้สร้างและพัฒนาและเตรียมตัวกลุ่มประชากร เพื่อดำเนินการศึกษาตามลักษณะเป็นวงจรในศึกษา 4 ขั้น ตามลำดับดังนี้ 1) การวางแผน (Planning) 2) การปฏิบัติ (Action) 3) การสังเกตและบันทึกผล (Observing) และ 4) การสะท้อนผล (Reflecting) โดยออกแบการทดลองใช้ แบบ One-group Pretest-Posttest Design ซึ่งได้สร้างเครื่องเพื่อใช้ในการศึกษา 5 ชนิด ดังนี้ 1) ชุดฝึกทักษะการใช้กล้ามเนื้อมือและแขนโดยใช้ลูกเทนนิสในกิจกรรมกลางแจ้ง สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย มีระดับคุณภาพของโครงสร้าง เท่ากับ 0.73 และระดับคุณภาพของรูปแบบและเนื้อหาของชุดฝึกทักษะ เท่ากับ 4.07 ซึ่งอยู่ในระดับมาก 2) แผนการจัดประสบการณ์ ในกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือและแขน สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย มีระดับคุณภาพ เท่ากับ 0.87 3) แบบทดสอบพัฒนาการกล้ามเนื้อมือและแขน และแบบประเมินพัฒนาการกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อตามมาตรฐานที่ 2 มีระดับคุณภาพ เท่ากับ 1.00 และ 0.77 ตามลำดับ และมีค่าความเชื่อมั่น ( ) เท่ากับ 0.623 4) แบบวัดความพึงพอใจของผู้ปกครองของนักเรียนที่จัดประสบการณ์ กิจกรรมกลางแจ้งเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือและแขนสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย มีระดับคุณภาพ เท่ากับ 0.78 และมีระดับความเชื่อมั่น ( )ที่ระดับ 0.833 5) แบบประเมินความเหมาะสมและประโยชน์ทางวิชาการของชุดฝึกทักษะการใช้กล้ามเนื้อมือและแขนโดยใช้ลูกเทนนิส สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย โดยผู้รับการเผยแพร่ มีระดับคุณภาพ เท่ากับ 0.92 จึงทำการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมายและนำวิเคราะห์ตามสถิติที่กำหนดไว้

ปรากฏผลการศึกษา ดังนี้

1)ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการใช้กล้ามเนื้อมือและแขนโดยใช้ลูกเทนนิส

สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 92.18/82.48

2)การเปรียบเทียบพัฒนาการกล้ามเนื้อมือและแขนของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยหลังฝึกสูงกว่าก่อนฝึกด้วยชุดฝึกทักษะการใช้กล้ามเนื้อมือและแขนโดยใช้ลูกเทนนิส สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3)การเปรียบเทียบพัฒนาการของกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยของการประเมินในตัวบ่งชี้ที่ 1 และตัวบ่งชี้ที่ 2 จำนวน 12 และ 9 รายการประเมินตามลำดับหลังฝึกสูงกว่าก่อนฝึกด้วยชุดฝึกทักษะการใช้กล้ามเนื้อมือและแขนโดยใช้ลูกเทนนิสสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ทั้ง 2 ตัวบ่งชี้ ในมาตรฐานที่ 2

4)ดัชนีประสิทธิผลของพัฒนาการกล้ามมือและแขนของนักเรียน มีความก้าวหน้า

ของพัฒนาการกล้ามเนื้อมือและแขน เพิ่มขึ้นร้อยละ 62.44

5)ดัชนีประสิทธิผลของพัฒนาการกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อแขนของนักเรียน มีความก้าวหน้าของพัฒนาการกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กตามมาตรฐานที่ 2 ของตัวบ่งชี้ที่ 1 และ 2 เพิ่มขึ้นร้อยละ 86.36 และ 86.34 ตามลำดับ

6)ความพึงพอใจของผู้ปกครองของนักเรียนมีระดับความพึงพอใจของผู้ปกครอง

ของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาการกล้ามเนื้อมือและแขนโดยใช้ลูกเทนนิส สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย อยู่ในระดับมากที่สุด

7)ความเหมาะสมและประโยชน์ทางวิชาการของชุดฝึกทักษะการใช้กล้ามเนื้อมือและแขนโดยใช้ลูกเทนนิส สำหรับนักเรียนระดับ มีระดับความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ทางวิชาการอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย ครูซอมารียะ : [17 มี.ค. 2559 เวลา 09:13 น.]
อ่าน [2345] ไอพี : 27.145.84.113
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,011 ครั้ง
โอเมก้า 3 ใน ปลา ก็มีโทษ
โอเมก้า 3 ใน ปลา ก็มีโทษ

เปิดอ่าน 28,149 ครั้ง
สอนให้เก่งพีชคณิต ต้องออกท่าออกทาง
สอนให้เก่งพีชคณิต ต้องออกท่าออกทาง

เปิดอ่าน 18,314 ครั้ง
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน นอกเหนือจากเงินเดือน (2)
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน นอกเหนือจากเงินเดือน (2)

เปิดอ่าน 169,109 ครั้ง
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของอาเซียน
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของอาเซียน

เปิดอ่าน 41,707 ครั้ง
กสศ. ผลิตสื่อให้ความรู้เรื่องโควิด-19 ฉบับภาษาถิ่น 4 ภาค
กสศ. ผลิตสื่อให้ความรู้เรื่องโควิด-19 ฉบับภาษาถิ่น 4 ภาค

เปิดอ่าน 12,346 ครั้ง
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม

เปิดอ่าน 10,206 ครั้ง
เหงื่อบอกโรค
เหงื่อบอกโรค

เปิดอ่าน 71,520 ครั้ง
การหาประสิทธิภาพสื่อ
การหาประสิทธิภาพสื่อ

เปิดอ่าน 30,316 ครั้ง
หลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
หลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรสำหรับหน่วยงานภาครัฐ

เปิดอ่าน 5,436 ครั้ง
ปิดฉาก!"ไมโครซอฟท์" ประกาศเลิกผลิตวินโดวส์รุ่นใหม่ เน้นบริการ"อัพเดต"แทน
ปิดฉาก!"ไมโครซอฟท์" ประกาศเลิกผลิตวินโดวส์รุ่นใหม่ เน้นบริการ"อัพเดต"แทน

เปิดอ่าน 19,431 ครั้ง
คลิป "สมรักษ์" แพ้ "จอมโหด"
คลิป "สมรักษ์" แพ้ "จอมโหด"

เปิดอ่าน 54,878 ครั้ง
Revo Uninstall สุดยอดโปรแกรมถอนการติดตั้ง
Revo Uninstall สุดยอดโปรแกรมถอนการติดตั้ง

เปิดอ่าน 23,664 ครั้ง
ลอยกระทง วันลอยกระทง ประเพณีลอยกระทง
ลอยกระทง วันลอยกระทง ประเพณีลอยกระทง

เปิดอ่าน 26,187 ครั้ง
ข้อสอบ O-NET รูปแบบอัตนัย ภาษาไทย ป.6 มีจำนวนกี่ข้อ กี่คะแนน และออกเนื้อหาอะไรบ้าง
ข้อสอบ O-NET รูปแบบอัตนัย ภาษาไทย ป.6 มีจำนวนกี่ข้อ กี่คะแนน และออกเนื้อหาอะไรบ้าง

เปิดอ่าน 10,259 ครั้ง
พบวิธีการใหม่ ทำ "คนอัมพาต" เดินได้อีกครั้ง
พบวิธีการใหม่ ทำ "คนอัมพาต" เดินได้อีกครั้ง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 14,393 ครั้ง
ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องอำนาจการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างตามระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ 2535 และที่แก้ไขฯ
ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องอำนาจการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างตามระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ 2535 และที่แก้ไขฯ

เปิดอ่าน 8,509 ครั้ง
ตามคาด! แอปเปิลเปิดตัว
ตามคาด! แอปเปิลเปิดตัว 'ไอแพด มินิ' จอกว้าง 7.9 นิ้ว

เปิดอ่าน 9,326 ครั้ง
8 สิ่งต่อไปนี้ดีต่อผิวจริง ๆ
8 สิ่งต่อไปนี้ดีต่อผิวจริง ๆ

เปิดอ่าน 12,702 ครั้ง
ตักขี้ควายขายรายได้เดือนละ 2 หมื่น
ตักขี้ควายขายรายได้เดือนละ 2 หมื่น

เปิดอ่าน 18,791 ครั้ง
สารพัดคุณประโยชน์จาก"ผักบุ้ง" เสริมสุขภาพ-กันโรคยิ่งทานยิ่งดี
สารพัดคุณประโยชน์จาก"ผักบุ้ง" เสริมสุขภาพ-กันโรคยิ่งทานยิ่งดี เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ