ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครู โดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community)” โรงเ

ชื่อผลงาน รายงานการประเมินโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครู

โดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community)”

โรงเรียนเมืองถลาง ปีการศึกษา 2561-2562

ผู้รายงาน นายวัชรศักดิ์ สงค์ปาน

ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2561-2562

บทสรุป

รายงานการประเมินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครู โดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) โรงเรียนเมืองถลาง ปีการศึกษา 2561-2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการ ประกอบด้วย 1) ระดับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครู โดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 2) ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครู 3) ความพึงพอใจของนักเรียน และผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนรู้ของครู 4) ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการดำเนินการโครงการ และ5) คุณภาพผู้เรียน จำแนกเป็น 5.1) ผลสัมฤทธิ์ระดับสถานศึกษา 5.2) ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.3 และชั้น ม.6 5.3) สมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และ 5.4) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง1) กลุ่มตัวอย่างครูปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 จำนวน 80 คน 2) กลุ่มตัวอย่างนักเรียน ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 จำนวน 320 คน 3) กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561 และ ปีการศึกษา 2562 จำนวน 320 คน 4) กลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 จำนวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จำนวน 11 ฉบับ มี 2 ลักษณะ ได้แก่ แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 7 ฉบับ ทุกฉบับมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ได้ค่าความเชื่อมั่นระหว่าง .83-.95 และแบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 – 2562 ตามสภาพจริง แบบบันทึกผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.3 และชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561 – 2562 ตามสภาพจริง แบบบันทึกผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561-2562 ตามสภาพจริง และแบบบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 – 2562 ตามสภาพจริง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อมของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครู โดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) โรงเรียนเมืองถลาง ปีการศึกษา 2561-2562 ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครู พบว่า

ปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.25, S.D. = 0.25) อยู่ในระดับมาก สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด

ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.52, S.D. = 0.32) อยู่ในระดับมากที่สุด สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งภาพรวม และทุกประเด็นตัวชี้วัด

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครู โดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) โรงเรียนเมืองถลาง ปีการศึกษา 2561-2562 ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และครู พบว่า

ปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.32, S.D. = 0.39) อยู่ในระดับมาก สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด

ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.68, S.D. = 0.35) อยู่ในระดับมากที่สุด สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งภาพรวม และทุกประเด็นตัวชี้วัด

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านกระบวนการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครู โดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC โรงเรียนเมืองถลาง ปีการศึกษา 2561-2562 ตามความคิดเห็นของครู ตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์การประเมิน พบว่า

ปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.49, S.D. = 0.41) อยู่ในระดับมาก สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด

ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.89, S.D. = 0.38) อยู่ในระดับมากที่สุด สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวม และทุกประเด็นตัวชี้วัด

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิต จำแนกเป็น

4.1 ผลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับระดับคุณภาพโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครู โดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) โรงเรียนเมืองถลาง ปีการศึกษา 2561 – 2562 ตามความคิดเห็นของครู ตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์การประเมิน พบว่า

ปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.30, S.D. = 0.37) มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งภาพรวม และทุกประเด็นตัวชี้วัด

ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.76, S.D. = 0.35) มีคุณภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งภาพรวม และทุกประเด็นตัวชี้วัด

4.2 ผลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครู โรงเรียนเมืองถลาง ปีการศึกษา 2561 – 2562 ตามความคิดเห็นของครู จำแนกตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์การประเมิน พบว่า

ปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.26, S.D. = 0.47) มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งภาพรวม และทุกประเด็นตัวชี้วัด

ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.66, S.D. = 0.45) มีคุณภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งภาพรวม และทุกประเด็นตัวชี้วัด

4.3 ผลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียน และผู้ปกครอง ต่อการจัดการเรียนรู้ของครู โรงเรียนเมืองถลาง ปีการศึกษา 2561 – 2562 พบว่า

ปีการศึกษา 2561 ทั้งสองกลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.37, S.D. = 0.43) อยู่ในระดับมาก สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 5 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด

ปีการศึกษา 2562 ทั้งสองกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.67 S.D. = 0.41) อยู่ในระดับมากที่สุด สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 5 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งภาพรวม และทุกประเด็นตัวชี้วัด

4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครู โดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) โรงเรียนเมืองถลาง ปีการศึกษา 2561-2562 จำแนกตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์การประเมิน พบว่า

ปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.21, S.D. = 0.33) อยู่ในระดับมาก สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 5 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งภาพรวม และทุกประเด็นตัวชี้วัด

ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.61, S.D. = 0.31) อยู่ในระดับมากที่สุด สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 5 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งภาพรวม และทุกประเด็นตัวชี้วัด

4.5 ผลการประเมินด้านคุณภาพผู้เรียน จำแนกเป็น

4.5.1 ผลสัมฤทธิ์ระดับสถานศึกษา โรงเรียนเมืองถลาง ปีการศึกษา 2561-2562

ปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ย GPA ผลสัมฤทธิ์ระดับสถานศึกษา เท่ากับ 2.88 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 2 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ย GPA ผลสัมฤทธิ์ระดับสถานศึกษา เท่ากับ 2.92 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 2 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.5.2 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้น ม.3 และ ชั้น ม.6 โรงเรียนเมืองถลาง ปีการศึกษา 2561-2562 พบว่า

ปีการศึกษา 2561 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีค่าคะแนนชั้น ม.3 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 36.65 ปีการศึกษา 2562 มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 34.26 โดยภาพรวม ค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง -2.39

ส่วนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561 มีค่าคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 31.25 ปีการศึกษา 2562 มีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 27.72 โดยภาพรวม ค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง -3.53 ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 0 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.5.3 ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของนักเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเมืองถลาง ปีการศึกษา 2561 – 2562 พบว่า

ปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวมสมรรถนะสำคัญของนักเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ทั้ง 5 สมรรถนะอยู่ในระดับดีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 80 % (ระหว่าง 84.20-85.78) สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมสมรรถนะสำคัญของนักเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาทั้ง 5 สมรรถนะอยู่ในระดับดีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 85 (ระหว่าง 87.30-88.04) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.5.4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนเมืองถลาง ปีการศึกษา 2561 – 2562 พบว่า

ปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนทั้ง 8 ประการ อยู่ในระดับดีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 90 ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนทั้ง 8 ประการ อยู่ในระดับดีขึ้นไป มากกว่า ร้อยละ 95 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

สรุปผลการประเมินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครู โดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ปีการศึกษา 2561 – 2562 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ค่าน้ำหนัก 100 ได้คะแนนเฉลี่ย 98 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้

1. กิจกรรมเรียนรู้สู่การปฏิบัติ : การออกแบบการเรียนรู้อิงมาตรฐานโดยจับคู่ PLC และนำเสนอผลงาน ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อไปสู่ความยั่งยืน

2. ฝ่ายบริหารควรตรวจสอบ ID-PLAN และ LOG BOOK PLC ของครู อย่างต่ออเนื่อง เพื่อกระตุ้นสู่ความยั่งยืน

3. โรงเรียนควรประชาสัมพันธ์ หรือ เผยแพร่ผลสำเร็จที่เกิดกับโรงเรียน ครู และนักเรียน ให้กว้างยิ่งขึ้น

4. โรงเรียนควรกำหนดมาตรการที่เป็นแรงจูงใจ เชิงบวกกรณีที่ครูสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน โดยตรวจสอบพัฒนาการของคุณภาพผู้เรียน ครอบคลุม 1) ผลสัมฤทธิ์ระดับสถานศึกษา 2) ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน 3) ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ และ 4) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามสภาพจริง

 

ข้อเสนอแนะในการประเมินหรือวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการประเมินโครงการต่าง ๆ ในระดับกลุ่มงาน หรือกลุ่มงานย่อยทุกโครงการ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม

2. ควรวิจัยพัฒนาศักยภาพของชุมชนในโรงเรียน และองค์กร เครือข่ายความร่วมมือจากกลุ่ม หรือหน่วยงานต่างๆ ในการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนาชุมชนโรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้

โพสต์โดย วัชรศักดิ์ : [20 เม.ย. 2563 เวลา 08:13 น.]
อ่าน [2603] ไอพี : 1.47.129.113
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,506 ครั้ง
ดูเป็นแสน!นร.อ่านอังกฤษฮา ครูหล่อเผยไม่ดุนร.เก่งขึ้น
ดูเป็นแสน!นร.อ่านอังกฤษฮา ครูหล่อเผยไม่ดุนร.เก่งขึ้น

เปิดอ่าน 835 ครั้ง
ส่อง 10 เทรนด์เทคโนโลยีด้านเฮลท์แคร์ ปี 2023
ส่อง 10 เทรนด์เทคโนโลยีด้านเฮลท์แคร์ ปี 2023

เปิดอ่าน 16,214 ครั้ง
ยุบ ศธจ.ศจภ? : การทับซ้อนของอำนาจบริหาร? โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก
ยุบ ศธจ.ศจภ? : การทับซ้อนของอำนาจบริหาร? โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก

เปิดอ่าน 15,835 ครั้ง
ฤกษ์ออกรถปี 2555
ฤกษ์ออกรถปี 2555

เปิดอ่าน 18,653 ครั้ง
วัสดุในชีวิตประจำวัน
วัสดุในชีวิตประจำวัน

เปิดอ่าน 18,563 ครั้ง
เหงื่อบอกโรค
เหงื่อบอกโรค

เปิดอ่าน 7,348 ครั้ง
รมต.สาธารณสุข แนะเลี้ยงลูกเทพให้พอดี ถ้าคิดว่าตอบโต้ได้ควรปรึกษาแพทย์
รมต.สาธารณสุข แนะเลี้ยงลูกเทพให้พอดี ถ้าคิดว่าตอบโต้ได้ควรปรึกษาแพทย์

เปิดอ่าน 27,621 ครั้ง
ลายมือนักธุรกิจ
ลายมือนักธุรกิจ

เปิดอ่าน 19,854 ครั้ง
4 สมุนไพร สยบโรค
4 สมุนไพร สยบโรค

เปิดอ่าน 8,733 ครั้ง
How to Sync Keyboard Shortcuts with iCloud in iOS 6
How to Sync Keyboard Shortcuts with iCloud in iOS 6

เปิดอ่าน 9,584 ครั้ง
พบ ยีน ต้นเหตุชายโตเร็วกว่าหญิง แต่ส่งผลอายุขัยสั้นกว่า!
พบ ยีน ต้นเหตุชายโตเร็วกว่าหญิง แต่ส่งผลอายุขัยสั้นกว่า!

เปิดอ่าน 18,371 ครั้ง
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 27 ของไทย
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 27 ของไทย

เปิดอ่าน 3,673 ครั้ง
7 สาเหตุนอนไม่หลับและเคล็ดลับแก้ไข
7 สาเหตุนอนไม่หลับและเคล็ดลับแก้ไข

เปิดอ่าน 19,552 ครั้ง
เทควันโด : ประวัติกีฬาเทควันโด
เทควันโด : ประวัติกีฬาเทควันโด

เปิดอ่าน 11,118 ครั้ง
เยือน "ศูนย์จราจรอัจฉริยะไทย" ที่ บก.02
เยือน "ศูนย์จราจรอัจฉริยะไทย" ที่ บก.02

เปิดอ่าน 35,591 ครั้ง
เปิดโผ 15 อาชีพที่กำลังจะสาบสูญไปในอนาคต
เปิดโผ 15 อาชีพที่กำลังจะสาบสูญไปในอนาคต
เปิดอ่าน 194,664 ครั้ง
ลำดับขั้นในการวิจัย
ลำดับขั้นในการวิจัย
เปิดอ่าน 7,494 ครั้ง
ไม่อยากเสียเงินฟรี ต้องอ่าน ก่อนติดฟิล์มกระจกบ้านต้องรู้อะไรบ้าง
ไม่อยากเสียเงินฟรี ต้องอ่าน ก่อนติดฟิล์มกระจกบ้านต้องรู้อะไรบ้าง
เปิดอ่าน 9,969 ครั้ง
ชมคลิปที่ แอ๊ด คาราบาว จัดเอ็มวี "นาวารัฐบุรุษ" ให้บิ๊กตู่
ชมคลิปที่ แอ๊ด คาราบาว จัดเอ็มวี "นาวารัฐบุรุษ" ให้บิ๊กตู่
เปิดอ่าน 16,889 ครั้ง
5 วิธีทำให้รวยเร็ว
5 วิธีทำให้รวยเร็ว

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ