ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการบริหารการศึกษาเพื่อสร้างความอบอุ่นและเป็นเลิศ (Best Power Model) สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารการศึกษาเพื่อสร้างความอบอุ่นและเป็นเลิศ

(Best Power Model) สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ

โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้วิจัย นายธารา พิลาแสง

ปีที่พิมพ์ 2565

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการบริหารการศึกษาเพื่อสร้างความอบอุ่น และเป็นเลิศ (Best Power Model) สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 2) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหารเพื่อสร้างความอบอุ่นและเป็นเลิศ (Best Power Model) สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อรูปแบบการบริหารการศึกษาเพื่อสร้างความอบอุ่นและเป็นเลิศ (Best Power Model) สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยและพัฒนา สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะเวลาในการวิจัย ระหว่าง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 - ปีการศึกษา 2564

ผลการวิจัย พบว่า

1. รูปแบบการบริหารการศึกษาเพื่อสร้างความอบอุ่นและเป็นเลิศ (Best Power Model) สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู พบว่า มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้มากที่สุด ประกอบด้วย 1) การสร้างศรัทธา (Believe) 2) การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (Environment) 3) การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม (Social Immunity) 4) การสร้างทีมงาน (Team Work) 5) การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participation) 6) การสร้างโอกาส (Opportunity) 7) การศึกษาเพื่อสร้างความอบอุ่น (Warm Education) 8) การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นเลิศ (Excellent Education) 9) การปรับแต่งให้ประณีต (Refinement)

2. ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารเพื่อสร้างความอบอุ่นและเป็นเลิศ (Best Power Model) สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ สรุปได้ดังนี้

2.1 ผลจากการดำเนินโครงการตามรูปแบบการบริหารเพื่อสร้างความอบอุ่นและ

เป็นเลิศ (Best Power Model) สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู อยู่ในระดับ ดีมาก ทุกโครงการ

2.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2563 และ

ปีการศึกษา 2564 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2564 เพิ่มขึ้นจาก ปีการศึกษา 2563 ในทุกกลุ่มสาระ เฉลี่ยร้อยละ 13.68

2.3 การเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 และ ปีการศึกษา 2564 พบว่า คะแนนการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2563 คิดเป็นร้อยละ 3.00 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ลดลงจากปีการศึกษา 2563 คิดเป็นร้อยละ 0.64

2.4 การเปรียบเทียบสถิติการสำเร็จการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า สถิติการสำเร็จการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 เพิ่มขึ้นจาก ปีการศึกษา 2563 คิดเป็นร้อยละ 2.69 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 เพิ่มขึ้นจาก ปีการศึกษา 2563 คิดเป็นร้อยละ 6.29

2.5 การเปรียบเทียบสถิตินักเรียนที่มีปัญหาผลการเรียน พบว่า ลดลงในทุกระดับ และมีนักเรียนมีปัญหาผลการเรียนไม่เกินร้อยละ 5 ของนักเรียนทั้งหมด

2.6 การเปรียบเทียบสถิตินักเรียนที่มีปัญหาด้านคะแนนความประพฤติ พบว่า ลดลงในทุกระดับ และมีนักเรียนมีปัญหาด้านพฤติกรรมไม่เหมาะสม ไม่เกินร้อยละ 5 ของนักเรียนทั้งหมด

2.7 การเปรียบเทียบสถิติการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในมหาวิทยาลัยหรือคณะที่แข่งขันสูง ปีการศึกษา 2564 เพิ่มขึ้นจาก

ปีการศึกษา 2563 คิดเป็นร้อยละ 17.65 และ 20.00 ตามลำดับ

3. การศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การพัฒนารูปแบบการบริหารการศึกษาเพื่อสร้างความอบอุ่นและเป็นเลิศ (Best Power Model) สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู พบว่า อยู่ในระดับ มากที่สุด ในทุกด้าน

Title The Development of Administrative Educational Model to Promote Warm

and Excellent Model (BEST POWER Model) for the Students of Khamsaen

Wittayasan School, Naklang District, Nong Bua Lam Phu Province

Author Thara Pilasaeng

Publishing Year 2022

Abstract

The purposes of this research were; 1) to develop the administrative educational model to promote Warm and Excellent Model (BEST POWER Model) for the students of Khamsaen Wittayasan School, Naklang District, Nong Bua Lum Phu Province, 2) to study the implementation results of the development of Warm and Excellent Model (BEST POWER Model) for the students of Khamsaen Wittayasan School, Naklang District, Nong Bua Lum Phu Province, and 3) to study the satisfaction of the stakeholders towards the development of Warm and Excellent Model (BEST POWER Model) for the students of Khamsaen Wittayasan School, Naklang District, Nong Bua Lum Phu Province. The development of this research used a designed tool which the data were analyzed by mean, standard deviation and content analysis. The sample groups of the research were the students of Khamsaen Wittayasan School, Naklang District, Nong Bua Lum Phu Province during the second (2nd) semester of academic year 2020 to academic year 2021.

The findings of this study revealed as the following:

The development of the administrative educational model to promote Warm and Excellent Model (BEST POWER Model) for the students of Khamsaen Wittayasan School, Naklang District, Nong Bua Lum Phu Province displayed its being suitable and feasible at the highest level. The model aspects were; 1) believe

2) environment 3) social immunity 4) team work 5) participation 6) opportunity 7) warm education 8) excellent education 9) refinement

2. The implementation results of the development of Warm and Excellent Model (BEST POWER Model) for the students of Khamsaen Wittayasan School, Naklang District, Nong Bua Lum Phu Province which summarized as the following:

2.1 The implementation results of the development of Warm and Excellent Model (BEST POWER Model) for the students of Khamsaen Wittayasan School, Naklang District, Nong Bua Lum Phu Province in all projects were found at the highest level.

2.2 The students’ learning achievement increased in academic year 2020 and 2021. It showed that the achievement in academic year 2021 was obviously higher in all subjects than the academic year 2020 in average of 13.68.

2.3 In comparison of basic education test scores (O - NET) of Mathayomsuksa 3 and 6 students in academic year 2020 and 2021. It showed that their O- NET test scores of Mathayomsuksa 3 in academic year 2021. It increased more than the academic year of 2020 in percentage of 0.64.

2.4 The comparison of statistic performance achievement of Mathayomsuksa 3 and 6 students were found at the statistic achievement of Mathayomsuksa 3 in academic year of 2021. It was higher than the academic year of 2020 in percentage of 2.29 and the performance achievement of Mathayomsuksa 6 students in academic year of 2021 were still higher than the academic year of 2020 in percentage of 6.29.

2.5 The comparison of the academic study problems statistic of students found that all the academic study problems were decreasing not over 5 in percentage.

2.6 The comparison of misbehavior problems statistic of students found that misbehavior problems were decreasing not over than 5 in percentage.

2.7 The comparison of the competitive rate of statistic in studying a higher university level of Mathayomsuksa 6 students in academic year 2022 were higher than the academic year 2021 in percentage of 17.65 and 20.20 respectively.

3. The assessment results of the study showed that the satisfaction of the stakeholders towards the development of Warm and Excellent Model (BEST POWER Model) for the students of Khamsaen Wittayasan School, Naklang District, Nong Bua Lum Phu Province were at the highest level in all areas.

โพสต์โดย ทักกี้ : [6 ก.ย. 2565 เวลา 18:16 น.]
อ่าน [503] ไอพี : 1.1.136.8
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 8,258 ครั้ง
PowerPoint ชี้แจงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระเทคโนโลยี
PowerPoint ชี้แจงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระเทคโนโลยี

เปิดอ่าน 15,734 ครั้ง
ร.ร.ประชารัฐ-ร.ร.ไอซียู : สมหมาย ปาริจฉัตต์
ร.ร.ประชารัฐ-ร.ร.ไอซียู : สมหมาย ปาริจฉัตต์

เปิดอ่าน 10,825 ครั้ง
5 สไตล์การกินเพื่อสุขภาพดี
5 สไตล์การกินเพื่อสุขภาพดี

เปิดอ่าน 14,977 ครั้ง
แอบดูไลน์ เป็นไปได้หรือไม่
แอบดูไลน์ เป็นไปได้หรือไม่

เปิดอ่าน 10,127 ครั้ง
วิธีแก้แบตเตอรี่ iPhone-iPad บนiOS 5.1.1 ให้ใช้งานเต็มประสิทธิภาพ
วิธีแก้แบตเตอรี่ iPhone-iPad บนiOS 5.1.1 ให้ใช้งานเต็มประสิทธิภาพ

เปิดอ่าน 10,608 ครั้ง
สีสวยใน "แหนม" ของแถมที่ต้องเลี่ยง
สีสวยใน "แหนม" ของแถมที่ต้องเลี่ยง

เปิดอ่าน 28,949 ครั้ง
ลายมือมหาเศรษฐี
ลายมือมหาเศรษฐี

เปิดอ่าน 13,912 ครั้ง
ล้างพิษด้วยตนเองใน 1 วัน‏
ล้างพิษด้วยตนเองใน 1 วัน‏

เปิดอ่าน 16,380 ครั้ง
จุดที่เย็นที่สุดในโลก
จุดที่เย็นที่สุดในโลก

เปิดอ่าน 20,553 ครั้ง
สุนัขบ้ากัด
สุนัขบ้ากัด

เปิดอ่าน 13,179 ครั้ง
อันดับเมืองน่าอยู่
อันดับเมืองน่าอยู่

เปิดอ่าน 12,790 ครั้ง
ตูนส์ศึกษา : ทำไม O-NET ไม่เอาเรื่องจริงในชีวิตไปออกข้อสอบ
ตูนส์ศึกษา : ทำไม O-NET ไม่เอาเรื่องจริงในชีวิตไปออกข้อสอบ

เปิดอ่าน 11,786 ครั้ง
"ผักติ้ว" ผักพื้นบ้านชาวอีสานที่ไม่ควรมองข้าม
"ผักติ้ว" ผักพื้นบ้านชาวอีสานที่ไม่ควรมองข้าม

เปิดอ่าน 82,195 ครั้ง
ฮือฮา! รถใช้น้ำแทนน้ำมัน วิ่งได้ 56 กิโลเมตร/ลิตร
ฮือฮา! รถใช้น้ำแทนน้ำมัน วิ่งได้ 56 กิโลเมตร/ลิตร

เปิดอ่าน 97,311 ครั้ง
สุดยอด! หนังสั้น"เดือนเพ็ญ"ผลงานนักเรียนยอดวิวกว่า2แสนวิวแล้ว
สุดยอด! หนังสั้น"เดือนเพ็ญ"ผลงานนักเรียนยอดวิวกว่า2แสนวิวแล้ว

เปิดอ่าน 10,286 ครั้ง
iOS 6 มีอะไรใหม่บ้าง?
iOS 6 มีอะไรใหม่บ้าง?
เปิดอ่าน 305,566 ครั้ง
สำนวนภาษาอังกฤษที่น่ารู้
สำนวนภาษาอังกฤษที่น่ารู้
เปิดอ่าน 26,814 ครั้ง
"บึงกาฬ" จังหวัดที่ 77 ของไทย
"บึงกาฬ" จังหวัดที่ 77 ของไทย
เปิดอ่าน 82,548 ครั้ง
เพลงลูกเสือ เพลงประกอบท่าทาง
เพลงลูกเสือ เพลงประกอบท่าทาง
เปิดอ่าน 22,342 ครั้ง
ซักซ้อมแนวปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศ (เพิ่มเติม)
ซักซ้อมแนวปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศ (เพิ่มเติม)

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ