ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

บทความเรื่อง การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,378 ครั้ง
บทความเรื่อง การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ

Advertisement

บทความเรื่อง การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาต

  เรียบเรียงโดย อ.อัญญา    ศรีสมพร**

 

            กระบวนการศึกษาในการสร้างบุคลากรจะต้องประกอบด้วย  สถานศึกษาที่มีคุณภาพ

ซึ่งเต็มไปด้วยครู อาจารย์ที่มีคุณภาพเช่นกัน รวมทั้งการสนับสนุนของภาครัฐ แต่ที่สำคัญที่สุดคือทุกคนในประเทศที่ต้องตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา การศึกษา หมายถึง กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้  การฝึก  การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  การศึกษาจะต้องเน้นให้บุคคลเกิดการคิดที่เป็นการคิดให้เป็น ซึ่งประชากรไทยยังขาดการคิดเป็นอยู่ ในขณะเดียวกันภาครัฐต้องร่วมมือกับภาคเอกชนในการส่งเสริมกำลังปัญญาของชาติเพื่อนำมาพัฒนาประเทศหรือการที่จะมีบุคคลมาสร้างชาตินั่นเอง กำลังปัญญา หมายถึง คุณภาพของกำลังคนอันเป็นแรงงาน ตลอดจนศักยภาพในการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ  จากตารางดัชนีกำลังปัญญาของประเทศไทย  ระดับการศึกษาของแรงงานไทยยังอยู่แค่ระดับประถมต้น และในแง่สัดส่วนของนักวิทยาศาสตร์และเงินลงทุนด้านวิจัยก็ยังต่ำกว่าประเทศญี่ปุ่น เกาหลี  หรือ

ฮ่องกง ดังนั้นภาครัฐต้องมีความจริงใจที่จะสนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาแรงงาน อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาประเทศต่อไป

 

 การศึกษา หมายถึง กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (มาตรา 4 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.. 2542 ) จากความหมายจะเห็นว่าการศึกษาจะช่วยสร้างคนหรือบุคคลให้เจริญงอกงามและส่งผลต่อสังคมในฐานะที่แต่ละบุคคลมาอยู่รวมกันเป็นสังคมก็ตรงกับประโยคที่ว่า การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ ดังนั้นบทความนี้จึงขอเสนอกระบวนการที่การศึกษาสร้างคน และกระบวนการสร้างชาติ

            กระบวนการของการศึกษาที่สร้างคนที่สำคัญคือ สถานศึกษา สถานศึกษา หมายถึง สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชน ที่มีอำนาจหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา   (มาตรา 4 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.. 2542 ) สำหรับสถานศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยควรมีบทบาทและภารกิจ ดังนี้ 1. การเป็นสถาบันสร้าง รวบรวมและประยุกต์องค์ความรู้ทางวิฃาการมากกว่าการเป็นสถาบันสอนนิสิต/นักศึกษาเพียงอย่างเดียว 2. การเป็นผู้นำแห่งสำนึกสาธารณะของสังคม (ไท  วังจันทร์, หน้า 3-4) ซึ่งบทบาทของมหาวิทยาลัยก็เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณภาพมารับใช้สังคม เป้าหมายของการศึกษาในปัจจุบันไม่ได้จบอยู่ที่คน ๆ หนึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกซึ่งสูงสุดแล้วในกระบวนการการศึกษา แต่หมายถึงการศึกษาตลอดชีวิตเพราะการศึกษาสร้างคนให้รู้จักคิด ทำและเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจและสังคม บุคคลที่การศึกษาสร้างควรมีลักษณะที่พึงประสงค์สำหรับศตวรรษนี้ ควรพร้อมด้วยความคิด 10 มิติ อันประกอบด้วย การคิดเชิงวิทยาการ การคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงสังเคราะห์ การคิดเชิงเปรียบเทียบ การคิดเชิงมโนทัศน์ การคิดเชิงสร้างสรรค์ การคิดเขิงประยุกต์ การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดเชิงบูรณาการ และการคิดเชิงอนาคต (เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ หน้า XI) ดังนั้นกระบวนการศึกษาสร้างคนในยุคปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย สถาบันการศึกษาต้องตระหนักและให้ความสำคัญเพราะการได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีความคิดที่มีศีลธรรม จริยธรรม มีความคำนึงถึงส่วนรวมหรือสังคมแล้วจะทำให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า ปัญหาของการศึกษาอยู่ที่การไม่สามารถทำให้คนคิดเป็น (เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ หน้า 54) ซึ่งท่านได้เสนอวิธีการส่งเสริมให้คนคิดเป็น คือ 1. สนับสนุนเอกชนตั้งโรงเรียนนักคิด เช่น การคิดสำหรับนักสื่อสารมวลชน การคิดสำหรับนักบริหาร หารคิดสำหรับข้าราชการ การคิดสำหรับพ่อแม่ เป็นต้น 2. พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อการคิดโดยการเรียนการสอน : จากเลกเชอร์ 100 % เป็นเลกเชอร์ 30% อภิปราย 70 % โต๊ะเรียน : จากหันหน้าเข้าหาครูอาจารย์ เป็นหันหน้าเข้าหากัน การสอบ : จากปรนัย 90 % เป็นการสอบอัตนัย 90 % การทบทวน : จากเน้นการทำแบบถาม - ตอบ เป็นเน้นการเขียนเรียงความ 3. อบรมพ่อแม่เพื่อนำไปเลี้ยงลูกให้เติบโตทางความคิด หลัก : ทุกคำถามควรได้คำตอบ รับฟังและยอมรับด้วยใจเปิดกว้าง ยืนบนหลักการอย่างมีเหตุผล สอนเด็กให้รู้จักคิดหาคำตอบ สร้างความรับผิดชอบตนเอง สนับสนุนให้จดบันทึกประจำวัน ไม่ใช่ระบบอาวุโสสุดโต่ง ปัญหาของการศึกษาอย่างหนึ่งคือการขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ่งในปัจจุบันภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการศึกษา ดังนั้นรัฐควรมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนทางการศึกษาของภาคเอกชนโดยใช้มาตารการต่าง ๆ อาทิเช่น การให้สิทธิพิเศษทางภาษี เช่นการงดเว้นหรือลดภาษีทุกชนิดทั้งทางตรงทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่นภาษีนำเข้าอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่าง ๆ ทางการศึกษา ภาษีรายได้ทุกประเภทที่มีผลต่อการก่อตั้งสถานศึกษา เป็นต้น การอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ เช่น การลดระเบียบขั้นตอนที่ยุ่งยากของการดำเนินการของการจัดตั้งสถานศึกษาเพื่อลดความล่าช้าหรือการศึกษาภาครัฐจัดสรรด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ เพื่อพร้อมสำหรับภาคเอกชนในการจัดตั้งสถานศึกษา เป็นต้น การให้การสนับสนุนภาคเอกชนในการบลงทุนทางการศึกษาในสาขาวิชาที่จำเป็นในการพัฒนาประเทศในภาพรวมระยะยาว สนับสนุนให้บริษัทธุรกิจขนาดใหญ่จัดการศึกษาเองหรือจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา สนับสนุนให้บริษัทธุรกิจเป็นผู้ลงทุนเพื่อให้ได้เด็กเก่งเข้าทำงานในบริษัท ส่งเสริมองค์กรภาคประชาชนจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาที่หลากหลาย  (เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ หน้า 138 - 143)

            กระบวนการของการศึกษาสร้างคนที่สำคัญซึ่งอยู่ในสถานศึกษา คือ ครู อาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชาแก่ลูกศิษย์

            จากที่กล่าวมาข้างต้นถึงกระบวนการศึกษาที่พัฒนาคน โดยมีสถานศึกษา ครูอาจารย์และการส่งเสริมของรัฐ แต่ที่สำคัญคือ คนทุกคนต้องตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา เพราะการศึกษาถือเป็นการพัฒนาตนเองตลอดชีวิต กระบวนการของการศึกษาสร้างคนจะส่งผลให้คนที่มีคุณภาพมาส่งเสริมและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า

            กระบวนการสร้างชาติซึ่งประเทศต้องใช้กำลังปัญญา กำลังปัญญา หมายถึง คุณภาพของกำลังคนอันเป็นแรงงาน ตลอดจนศักยภาพในการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ (ความฝันของแผ่นดิน หน้า 44) ซึ่งประเทศไทยยังต่ำมากเมื่อเทียบกับประเทศชั้นนำอื่น   จากตารางดัชนีกำลังปัญญาของบางประเทศและของไทย (ความฝันของแผ่นดิน หน้า 45)

 

      กลุ่มประเทศ

ระดับการศึกษาของแรงงาน(จำนวนปีที่มีโอกาสเข้าโรงเรียน)

สัดส่วนนักวิทยาศาสตร์ต่อประชากร 10,000 คน

สัดส่วนการลงทุนด้านการวิจัยต่อ GNP

อุตสาหกรรมชั้นนำ

เยอรมัน

อังกฤษ

ฝรั่งเศส

ญี่ปุ่น

 

 

12.3

11.1

11.5

11.6

10.7

 

55

84

ไม่มีข้อมูล

83

110

 

2.9

2.9

2.3

2.3

2.8

อุตสาหกรรมใหม่

เกาหลี

ฮ่องกง

 

8.8

7.0

 

41

47

 

1.4

ไม่มีข้อมูล

ประเทศไทย

3.8

2

0.2

 

จากตารางประเทศไทยระดับการศึกษาอยู่แค่ระดับประถมต้น ในขณะที่ประเทศที่เจริญแล้วมีแรงงานที่มีระดับการศึกษาโดยเฉลี่ยถึงระดับมัธยมปลาย หรือดูในแง่จำนวนนักวิทยาศาสตร์และจำนวนเงินลงทุนด้านวิจัยที่เป็นดัชนีชี้ความสามารถในการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ก็อยู่ในระดับที่ต่ำมากเช่นกัน ดังนั้นการที่ประเทศไทยจะเจริญก้าวหน้า ประชาชนอยู่กันอย่างมีความสุข กระบวนการส่งเสริมการศึกษาของภาครัฐ และภาคเอกชนต้องเป็นธงที่นำและตั้งใจจริงในการปฏิรูปการศึกษามิฉะนั้นกระบวนการสร้างชาติอาจจะไม่สำเร็จอย่างยั่งยืนได้ ชีวิตแห่งการเรียนรู้ที่หมายถึงการศึกษาตลอดชีวิตของประชาชนไทยจะช่วยให้เกิดกระบวนการคนสร้างชาติ

            จากทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 (..2545 – 2549) ที่ถือเป็นเป้าหมายของประเทศได้เน้นการพัฒนาคน แต่นับจากแผน ฯ 8 ที่กำลังจะผ่านไปในอีกไม่นานนี้ เป็นแผน ฯ แรกที่มุ่งเน้นการปฏิรูประบบความคิดในการพัฒนาประเทศแนวใหม่ ซึ่งเปลี่ยนจากการเน้นระดมเงินทุนมาลงทุนทางด้านกายภาพเพื่อก่อให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มาเป็นการเน้นการพัฒนาความอยู่ดีมีสุขของประชาชนโดยเน้น คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาในแผน ฯ 9 จำเป็นจะต้องให้ความสำคัญการลงทุน เพื่อเสริมสร้างสินทรัพย์ของประเทศทั้ง 3 ด้าน คือ 1. การลงทุนด้านการเสริมสร้างสินทรัพย์ทางกายภาพ (Psysical Capital) 2. การลงทุนด้านการเสริมสร้างสินทรัพย์ทางทรัพยากรมนุษย์ (Human Capital)  3. การลงทุนด้านการเสริมสร้างสินทรัพย์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Natural Resource and Environment Capital) (ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี หน้า  )

            กระบวนการของการศึกษาสร้างคนและคนสร้างชาตินั้นเป็นหน้าที่ของทุกคน เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเรียนนรู้ตลอดชีวิตอันจะทำให้ตนเองมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข ซึ่งเชื่อว่าทุกสังคมและทุกประเทศชาติคงต้องการ สุดท้ายขอนำพระราชบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ((ความฝันของแผ่นดิน หน้า 45)  ฝากเป็นขอคิดกับคนไทยทุกคนว่า “…นอกจากการศึกษาจะสอนให้คนเก่งแล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะอบรมให้ดีพร้อมกันไปด้วยประเทศไทยเราจึงจะได้คนที่มีคุณภาพ คือทั้งเก่ง ทั้งดี มาเป็นกำลังของบ้านเมืองให้ความเก่งเป็นปัจจัยและพลังสำหรับการสร้างสรรค์ และให้ความดีเป็นปัจจัยเพื่อประคับประคองหนุนนำความเก่ง ให้เป็นไปในทางที่ถูกที่อำนวยผล  เป็นประโยชน์อันพึงประสงค์…”

** อัญญา  ศรีสมพร, ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, พบ.. (รัฐประศาสนศาสตร์- การบริหารทรัพยากรมนุษย์) เกียรตินิยมอันดับสอง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เอกสารประกอบการเรียบเรียง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.. 2542, กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ, 2542.

เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์, ปั้นสมองของชาติ : ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษา, กรุงเทพมหานคร : บริษัท ส.เอเชีย เพรส (1989) จำกัด, 2543.

คณะศึกษา การศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน์”, ความฝันของแผ่นดิน, กรุงเทพมหานคร : บริษัทโรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน), พิมพ์ครั้งที่ 3, 2540.

ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ  วะสี ราษฎรอาวุโส, แผน 9 แผนสร้างพลังแผ่นดิน, จุลสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 เดือน มีนาคมเมษายน 2543.

ไท  วังจันทร์,มหาวิทยาลัยไทย มหาวิทยาลัยของใคร, จุลสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 เดือน พฤษภาคม มิถุนายน 2543.

 

 

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 1756 วันที่ 23 พ.ค. 2552


บทความเรื่อง การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติบทความเรื่องการศึกษาสร้างคนคนสร้างชาติ

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

เสียงเพลง@สมาธิ

เสียงเพลง@สมาธิ


เปิดอ่าน 6,339 ครั้ง
เคล็ดลับๆก่อนอาบน้ำ

เคล็ดลับๆก่อนอาบน้ำ


เปิดอ่าน 6,339 ครั้ง
มาเต้นแอโรบิค..กันเถอะ>>>

มาเต้นแอโรบิค..กันเถอะ>>>


เปิดอ่าน 6,410 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

คุณรู้จักโรค...โรคชิคุนกุนยา..หรือยัง?

คุณรู้จักโรค...โรคชิคุนกุนยา..หรือยัง?

เปิดอ่าน 6,339 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
พิสูจน์มหัศจรรย์นวดตัวเอง
พิสูจน์มหัศจรรย์นวดตัวเอง
เปิดอ่าน 6,341 ☕ คลิกอ่านเลย

เชิญชวนเที่ยวงานประวัติศาสตร์...การแสดงแสง-สี-เสียง ในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ <"-">...
เชิญชวนเที่ยวงานประวัติศาสตร์...การแสดงแสง-สี-เสียง ในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ <"-">...
เปิดอ่าน 6,361 ☕ คลิกอ่านเลย

 คลิป......     การ์ตูน "แก้วจอมแก่น บทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
คลิป...... การ์ตูน "แก้วจอมแก่น บทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
เปิดอ่าน 6,338 ☕ คลิกอ่านเลย

เครียดไม่รู้ตัว....กล้ามเนื้อเกร็ง-เมื่อยล้า...มีวิธีรักษา
เครียดไม่รู้ตัว....กล้ามเนื้อเกร็ง-เมื่อยล้า...มีวิธีรักษา
เปิดอ่าน 6,351 ☕ คลิกอ่านเลย

เรียนปริญญาตรีด้านภาษาจีน
เรียนปริญญาตรีด้านภาษาจีน
เปิดอ่าน 6,342 ☕ คลิกอ่านเลย

บทความน่าอ่าน. : หนึ่งในหกพันล้าน...คุณเจอหรือยัง?
บทความน่าอ่าน. : หนึ่งในหกพันล้าน...คุณเจอหรือยัง?
เปิดอ่าน 6,341 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

คลิปน่ารัก 2ขวบดีดกีต้าร์ร้องเพลง "เดอะบีทเทิ้ลส์"
คลิปน่ารัก 2ขวบดีดกีต้าร์ร้องเพลง "เดอะบีทเทิ้ลส์"
เปิดอ่าน 13,055 ครั้ง

ISO นั้นสำคัญไฉน
ISO นั้นสำคัญไฉน
เปิดอ่าน 26,395 ครั้ง

"7 กรีนส์" วิธีท่องเที่ยว แบบคนรักษ์โลก
"7 กรีนส์" วิธีท่องเที่ยว แบบคนรักษ์โลก
เปิดอ่าน 12,283 ครั้ง

มาทำกายบริหารให้สมองกันเถอะ
มาทำกายบริหารให้สมองกันเถอะ
เปิดอ่าน 15,640 ครั้ง

Apink - Hush คลิปนี้คนดูล้านกว่าวิว (HD)
Apink - Hush คลิปนี้คนดูล้านกว่าวิว (HD)
เปิดอ่าน 10,616 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ