ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

หลักสูตรแกนกลางของประเทศ : เครื่องมือพัฒนาคุณภาพเด็กไทย


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,383 ครั้ง
หลักสูตรแกนกลางของประเทศ : เครื่องมือพัฒนาคุณภาพเด็กไทย

Advertisement

 

หลักสูตรแกนกลางของประเทศ : เครื่องมือพัฒนาคุณภาพเด็กไทย

 

 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑  เป็นหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้ ฉบับล่าสุด   หลังจากการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔   ได้มาจนถึงปัจจุบันนับระยะเวลา ๙ ปี 

    

ทำไมต้องเปลี่ยนหลักสูตรอีกจาก หลักสูตรฯ ๔๔ เป็นหลักสูตรฯ ๕๑   

หลักสูตรฯ  ๔๔ เป็นอย่างไร

หลักสูตรฯ  ๔๔ บกพร่องอย่างไรหรือ ถึงต้องเปลี่ยนอีก

มีคำตอบค่ะ..

 

จากการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔  ที่กำหนดเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา  มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก    การจัดสาระการเรียนรู้ ระดับช่วงชั้นที่ ๑-๒ คือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิต  กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม  พื้นฐานความเป็นมนุษย์ ทักษะพื้นฐาน การอ่าน  เขียน  การคิดคำนวณ  การคิดวิเคราะห์  การติดต่อสื่อสาร  ระดับช่วงชั้นที่ ๓ คือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  ได้แก่ สำรวจ ความสามารถ ความถนัด  ความสนใจ   พัฒนาบุคลิกส่วนตน  ทักษะพื้นฐาน ด้านการเรียนรู้ทักษะการดำเนินชีวิต  ระดับช่วงชั้นที่ ๔  คือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖   ได้แก่ เพิ่มพูนความรู้  และทักษะเฉพาะด้าน ความรู้ ความสามารถ ทักษะในวิทยาการและเทคโนโลยี  มีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ที่เน้นการกระจายอำนาจทางการศึกษา  เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นและสถานศึกษามีส่วนร่วมและมีบทบาทในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของตนเอง

 

ผลจากการวิจัยและติดตามการใช้หลักสูตรฯ ๔๔  พบว่ามีทั้งจุดดี   จุดด้อย  ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ มากมายหลายประการ    ผู้เขียนขอสรุปนำเสนอบอกเล่าให้เพื่อนๆ ที่สนใจได้รับทราบ  จากการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียกย่อ สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ  ,จากประสบการณ์การนิเทศการใช้หลักสูตรของสถานศึกษาที่มีโอกาสได้สัมผัสตลอดมา รวมทั้งการฟังการบรรยายสรุปของผู้รับผิดชอบในการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางของประเทศ ได้แก่ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (เรียกย่อ สวก.) หน่วยงานใน สพฐ.  พบดังนี้

 

จุดดี  ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๔

ช่วยส่งเสริมการกระจายอำนาจทางการศึกษาได้จริง 

ท้องถิ่นและสถานศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรจริง

           ..จากหลักสูตรแกนกลาง สู่ หลักสูตรสถานศึกษา

           ..จากชาติ  สู่ ท้องถิ่น 

มีแนวคิดและหลักการในการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวมอย่างชัดเจน

พัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ

มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก มีภาวะผู้นำ

นักเรียนมีความสนุกในการเรียน รักโรงเรียนมากขึ้น

ครูตื่นตัวในการพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียนการสอน

มีการใช้สื่อ แหล่งการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 

จุดด้อยและประเด็นปัญหา ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๔

ปัญหาการขาดความชัดเจนและความสับสนของผู้ปฏิบัติระดับสถานศึกษาในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ได้แก่  ไม่มีการกำหนดสาระแกนกลาง สาระเพิ่มเติมและสาระท้องถิ่นไว้ชัดเจน

ปัญหาหลักสูตรแน่น  ได้แก่ กำหนดสาระการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไว้มาก

เอกสารประกอบหลักสูตรมีความสับสน ไม่ชัดเจน

การวัดประเมินผลการเรียนรู้ที่ไม่สะท้อนมาตรฐาน ส่งผลให้เกิดปัญหาตามมาคือ

ปัญหาการจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา

ปัญหาการเทียบโอนผลการเรียน

ปัญหาคุณภาพผู้เรียนในด้านความรู้  ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ

โรงเรียนขนาดเล็กห่างไกล ไม่มีความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

ครูขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  เทคนิคการสอนแบบใหม่ๆ  การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง

ครูมีภาระงานอื่นมาก  ขาดแคลนครู  สอนไม่ตรงวุฒิ

ขาดสื่อสำหรับการศึกษาค้นคว้า  สื่อที่เน้นกระบวนการคิด  ราคาแพง

ขาดงบประมาณ  อุปกรณ์การเรียนรู้

ผลการประเมิน สมศ. พบว่า ผู้เรียนมีคุณภาพในระดับที่ควรปรับปรุงในเรื่องการมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (NT) ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ำ

 

 

จากปัญหาที่พบดังกล่าวจึงทำให้เกิดมีการเปลี่ยนแปลง

การใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ของประเทศไทย

จาก..

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๔๔ 

..เป็น..

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑

กำลังเริ่มใช้ในโรงเรียนนำร่อง ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ ค่ะ

  

แหล่งที่มาของข้อมูล

๑.เอกสารกรอบแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑

   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒.สื่อประกอบการบรรยาย (power point) การอบรมวิทยากรแกนนำการใช้หลักสูตรแกนกลาง

   การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑

 

 

 

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 5888 วันที่ 9 มิ.ย. 2552


หลักสูตรแกนกลางของประเทศ : เครื่องมือพัฒนาคุณภาพเด็กไทยหลักสูตรแกนกลางของประเทศ:เครื่องมือพัฒนาคุณภาพเด็กไทย

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

อย่าลืม...ให้สัญญาณ

อย่าลืม...ให้สัญญาณ


เปิดอ่าน 6,378 ครั้ง
สมาธิกับดนตรีไทย

สมาธิกับดนตรีไทย


เปิดอ่าน 6,381 ครั้ง
อย่าหยุดกับที่

อย่าหยุดกับที่


เปิดอ่าน 6,382 ครั้ง
  ข้อคิด....???? จาก ..Powerpoint  ??

ข้อคิด....???? จาก ..Powerpoint ??


เปิดอ่าน 6,561 ครั้ง
ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน

ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน


เปิดอ่าน 6,376 ครั้ง
โรงเรียนนิติบุคคล

โรงเรียนนิติบุคคล


เปิดอ่าน 6,629 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

กิจกรรมทดลองวิชาวิทยาศาสตร์

กิจกรรมทดลองวิชาวิทยาศาสตร์

เปิดอ่าน 6,376 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
สมาคมสปาไทยคืออะไร?
สมาคมสปาไทยคืออะไร?
เปิดอ่าน 6,391 ☕ คลิกอ่านเลย

รูปร่าง...บอกสุขภาพ
รูปร่าง...บอกสุขภาพ
เปิดอ่าน 6,375 ☕ คลิกอ่านเลย

หนทางสู่ความฝัน ยินดีกับเพื่อนๆ
หนทางสู่ความฝัน ยินดีกับเพื่อนๆ
เปิดอ่าน 6,379 ☕ คลิกอ่านเลย

วันลอยกระทง.....เรามาใช้กระทงขนมปัง ปลากินได้ อนุรักษ์ธรรมชาติ
วันลอยกระทง.....เรามาใช้กระทงขนมปัง ปลากินได้ อนุรักษ์ธรรมชาติ
เปิดอ่าน 6,383 ☕ คลิกอ่านเลย

10  วิธีช่วยโลกของเรา
10 วิธีช่วยโลกของเรา
เปิดอ่าน 6,379 ☕ คลิกอ่านเลย

บทความวิทยาศาสตร์น่ารู้.....ใครซื้อดวงตาของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์  และ........
บทความวิทยาศาสตร์น่ารู้.....ใครซื้อดวงตาของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ และ........
เปิดอ่าน 6,381 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

อาหารยอดนิยมในอาเซียน (ลาว)
อาหารยอดนิยมในอาเซียน (ลาว)
เปิดอ่าน 22,860 ครั้ง

ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
เปิดอ่าน 46,856 ครั้ง

ตูนส์ศึกษา : ปรัชญาการศึกษาไทยในปัจจุบันคือ?
ตูนส์ศึกษา : ปรัชญาการศึกษาไทยในปัจจุบันคือ?
เปิดอ่าน 14,031 ครั้ง

แบบเต็ม ๆ อีกครั้ง สำหรับชุดประจำชาติไทยสู่เวทีสากล
แบบเต็ม ๆ อีกครั้ง สำหรับชุดประจำชาติไทยสู่เวทีสากล
เปิดอ่าน 24,335 ครั้ง

หน้ากากอนามัย ใช้อย่างไรให้ถูกวิธี
หน้ากากอนามัย ใช้อย่างไรให้ถูกวิธี
เปิดอ่าน 13,021 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ