ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

การจำนอง


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,386 ครั้ง
การจำนอง

Advertisement

❝ กฏหมายน่าออนซอน ❞  

จำนอง  คือ  การที่บุคคลคนหนึ่งเรียกว่า  ผู้จำนอง  เอาอสังหาริมทรัพย์ของตน  เช่น  ที่ดินหรือทรัพย์ที่กฎหมายอนุญาตให้จำนองได้  ไปจดทะเบียนไว้กับบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า  ผู้รับจำนอง  เพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้  ทั้งนี้โดยผู้จำนองไม่ต้องส่งมอบที่ดินหรือทรัพย์สินดังกล่าวนั้นให้แก่ผู้รับจำนอง   (ป.พ.พ. มาตรา  702)

การจำนองเพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้แก่ผู้รับจำนองนั้น  แบ่งออกเป็น  2  กรณี  คือ

1.  การจำนองทรัพย์ของตนเองเพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้ของตนเอง

2.  การจำนองเพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้ของบุคคลอื่น

ทรัพย์สินที่อาจใช้ในการจำนองได้

แบ่งออกเป็น  2  ประเภทใหญ่ได้  2  ประเภทกล่าวคือ

1.  อสังหาริมทรัพย์  เช่น  ที่ดิน  บ้าน  หรือสิ่งปลูกสร้างทุกชนิดอันติดอยู่กับที่ดินนั้น

2.  สังหาริมทรัพย์  ที่จำนองได้  คือ

                        ก.  เรือที่มีระวางตั้งแต่ห้าดันขึ้นไป

                        ข.  แพ

                        ค.  สัตว์พาหนะ

                        ง.  สังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ซึ่งกฎหมายได้บัญญัติให้จดทะเบียนจำนองได้  เช่น  เครื่องจักรขนาดใหญ่  เป็นต้น

หลักเกณฑ์ในการจำนอง

                        1.  ผู้จำนองต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่จะจำนอง

       2.  สัญญาจำนอง  ต้องทำเป็นหนังสือและนำไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่มิฉะนั้นสัญญาจำนองตกเป็นโมฆะ  ไม่มีผลผูกพันแก่คู่สัญญาแต่อย่างใด  ในการกู้ยืมเงินนั้นมีอยู่เสมอ  ที่ผู้ได้นำเอาโฉนดที่ดินของตนไปมอบให้แก่ผู้ให้กู้เก็บรักษาไว้เฉย ๆ ในที่ดินตามโฉนดแต่อย่างใดคงได้แต่เพียงกระดาษโฉนดไว้ในครอบครองเท่านั้น  ดังนั้น  ถ้าผู้ให้กู้ประสงค์ที่จะให้เป็นการจำนองตามกฎหมายแล้ว  จะต้องทำเป็นหนังสือและนำไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

                        3.  ต้องไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจรับจดทะเบียนจำนองตามกฎหมายกล่าวคือ

ก.  ที่ดินที่มีโฉนดต้องนำไปจดทะเบียนที่กรมที่ดิน  หรือสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร (สาขา)  หรือสำนักงานที่ดินจังหวัด  หรือสำนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา)

ข.  ที่ดินที่ไม่มีโฉนด  ได้แก่  ที่ดิน  น.ส. 3  ต้องไปจดทะเบียนที่อำเภอ  ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ในเขตอำนาจ

ค.  การจำนองเฉพาะบ้านหรือสิ่งปลูกสร้างไม่รวมที่ดิน  ต้องไปจดทะเบียนจำนองที่อำเภอ

ง.  การจำนองสัตว์พาหนะ  หรือ แพ  ต้องไปจดทะเบียนที่อำเภอ

จ.  การจำนองเรือต้องไปจดทะเบียนจำนองที่การขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี

ฉ.  การจดทะเบียนเครื่องจักรต้องไปจดทะเบียนที่กระทรวงอุตสาหกรรม

                        ผลของสัญญาจำนอง

                        1.  ผู้รับจำนองมีสิทธิได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่จำนองก่อนเจ้าหนี้สามัญ  โดยไม่ต้องคำนึงว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นจะได้โอนไปยังบุคคลภายนอกแล้วหรือไม่ก็ตาม

2.  นอกจากนี้ผู้รับจำนองยังมีสิทธิ์ที่จะเรียกเอาทรัพย์สินที่จำนองนั้นหลุดเป็นกรรมสิทธิ์ของตนได้หากเข้าเงื่อนไป  ดังนี้คือ

                           

(1)  ลูกหนี้ได้ขาดส่งดอกเบี้ยมาแล้วเป็นเวลาถึงห้าปี

(2)  ผู้จำนองมิได้แสดงให้เป็นที่พอใจแก่ศาลว่าราคาทรัพย์สินนั้นท่วมจำนวนเงินอันค้างชำระ  และ

(3)  ไม่มีการจำนองรายอื่น  หรือบุริมสิทธิอื่นได้จดทะเบียนไว้เหนือทรัพย์สินอันเดียวกันนี้เอง

3.  ถ้าเอาทรัพย์สินซึ่งจำนองออกขายตลาดใช้หนี้ได้เงินจำนวนสุทธิน้อยกว่าจำนวนเงินที่ค้างชำระกันอยู่  หรือถ้าเอาทรัพย์สินซึ่งจำนองหลุดเป็นของผู้รับจำนองและราคาทรัพย์สินนั้นต่ำกว่าจำนวนเงินที่ค้างชำระกันอยู่  ทั้งสองกรณีนี้  เงินยังขาดจำนวนอยู่เท่าใด  ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบจำนวนเงินที่ยังขาดอยู่นั้น

ข้อยกเว้น   แต่ถ้าในสัญญาจำนองได้ตกลงกันไว้ว่า  ในกรณีที่มีการบังคับจำนองแล้วได้เงินไม่พอชำระยอดหนี้  เงินที่ยังขาดจำนวนนี้ยังคงต้องรับผิดชดใช้ให้แก่ผู้รับจำนองจนครบถ้วน  ข้อตกลงเช่นนี้มีผลบังคับได้ไม่ถือว่าเป็นการผิดกฎหมาย  ผู้รับจำนองมีสิทธิที่จะบังคับให้ลูกหนี้ชำระหนี้ส่วนที่ยังขาดจำนวนอยู่ดังกล่าวได้อีกจนครบถ้วน

4.  ในกรณีที่มีการบังคับจำนอง  เมื่อนำที่ดินออกขายทอดตลาดได้เงินสุทธิเท่าใดแล้วก็ให้นำเงินดังกล่าวชำระหนี้คืนให้แก่ผู้รับจำนอง  หากมีเงินเหลืออยู่เท่าใดก็ให้ส่งมอบคืนให้แก่ผู้จำนอง  ผู้รับจำนองจะเก็บไว้เสียเองไม่ได้

            ขอบเขตของสิทธิจำนอง

                        ผู้รับจำนองมีสิทธิบังคับจำนองได้เฉพาะทรัพย์ที่จดทะเบียนจำนองเท่านั้น  จะไปบังคับถึงทรัพย์สินอื่น ๆ  ที่ไม่ได้จดทะเบียนจำนองไม่ได้

                        เช่น  จำนองเฉพาะที่ดินย่อมไม่ครอบถึงโรงเรือนหรือบ้านที่ปลูกภายหลังวันจำนองเว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้ก่อนว่าให้รวมถึงบ้านและโรงเรือนดังกล่าวด้วย

                        -  จำนองเฉพาะบ้านซึ่งปลูกอยู่ในที่ดินของคนอื่น  ก็มีสิทธิเฉพาะบ้านเท่านั้น

                        -  จำนองย่อมไม่ครอบคลุมถึงดอกผลแห่งทรัพย์สินซึ่งจำนอง  เช่น  จำนองสวนผลไม้ดอกผลที่ได้จากสวนผลไม้ยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จำนองอยู่

 

ทรัพย์สินซึ่งจำนองอยู่นี้  ย่อมเป็นประกันเพื่อการชำระหนี้ดังต่อไปนี้  คือ

                        1.  เงินต้น

                        2.  ดอกเบี้ย

                        3.  ค่าเสียหายในการไม่ชำระหนี้  เช่น  ค่าทนายความ

                        4.  ค่าธรรมเนียมในการบังคับจำนอง

                        วิธีบังคับจำนอง

                        ผู้รับจำนองต้องมีจดหมายบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ว่าให้ชำระหนี้ภายในเวลาอันสมควรซึ่งปกติจะใช้เวลาประมาณ  30  วัน  หากลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนภายในกำหนดนัดแล้วลูกหนี้ไม่นำเงินมาชำระ  ผู้รับจำนองต้องฟ้องผู้จำนองต่อศาล  เพื่อให้ลูกหนี้ปฏิบัติการชำระหนี้  ก็ขอให้ศาลสั่งให้นำเอาทรัพย์ที่จำนองนั้นออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ของตน  หรือขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์ที่จำนองนั้นหลุดเป็นกรรมสิทธิ์ของตนหากเข้าเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้

                        จะเห็นได้ว่ากฎหมายบังคับไว้โดยเด็ดขาดว่าการบังคับจำนองจะต้องฟ้องคดีต่อศาลเสมอจะนำเอาที่ดินออกขายทอดตลาดเองไม่ได้และต้องมีการออกจดหมายทวงหนี้ไปถึงลูกหนี้ก่อนเสมอจะฟ้องคดีโดยไม่มีการบอกกล่าวทวงถามก่อนไม่ได้

                        การบังคับจำนองนี้จะไม่คำนึงเลยว่าในขณะที่มีการบังคับจำนองนั้น  ทรัพย์สินที่จำนองอยู่ในความครอบครองของใคร  หรือลูกหนี้ได้โอนกรรมสิทธิ์ไปยังผู้อื่นกี่ทอดแล้วก็ตาม  สิทธิจำนองย่อมติดตามตัวทรัพย์สินที่จำนองไปด้วยเสมอ  แม้ว่าจะเป็นการโอนทางมรดกก็ตามสิทธิจำนองก็ติดตามไปด้วย

                         

หนี้ที่ขาดอายุความไปแล้วจะมีผลกระทบถึงการจำนองหรือไม่

                        แม้ว่าหนี้ที่เป็นประกันนั้นจะขาดอายุความแล้วก็ตาม  ผู้รับจำนองก็ยังมีสิทธิที่จะบังคับจำนองเอาทรัพย์สินที่จำนองได้  ดังนั้น  จึงไม่มีผลกระทบถึงสิทธิของผู้รับจำนองในทรัพย์สินที่จำนองแต่อย่างใด  แต่จะบังคับเอาดอกเบี้ยที่ค้างชำระในการจำนองเกินกว่า 5 ปีไม่ได้ (ป..พ.พ.   มาตรา  745)

การชำระหนี้จำนอง

                        การชำระหนี้จำนองทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ดี  การระงับนี้จำนองไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ดีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลงในการจำนองก็ดี  กฎหมายบังคับให้ไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  มิฉะนั้นแล้วจะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลกรภายนอกไม่ได้

 

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 5658 วันที่ 4 ส.ค. 2552


การจำนอง

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

ตัวอย่างการเขียน กคศ. 1-3

ตัวอย่างการเขียน กคศ. 1-3


เปิดอ่าน 6,397 ครั้ง
ตำรายา แก้เบาขัด

ตำรายา แก้เบาขัด


เปิดอ่าน 6,378 ครั้ง
อาหารคู่ใจ....นักไดเอท

อาหารคู่ใจ....นักไดเอท


เปิดอ่าน 6,380 ครั้ง
 4 Angles แห่งบ้านไม้หอม

4 Angles แห่งบ้านไม้หอม


เปิดอ่าน 6,376 ครั้ง
 สายตาบ่งบอกนิสัย

สายตาบ่งบอกนิสัย


เปิดอ่าน 6,380 ครั้ง
ตำรายา ผิวผ่องจากภายใน

ตำรายา ผิวผ่องจากภายใน


เปิดอ่าน 6,380 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

ทำอย่างไรเมื่อคุณมีปัญหาความเครียดกับงานครอบครัว

ทำอย่างไรเมื่อคุณมีปัญหาความเครียดกับงานครอบครัว

เปิดอ่าน 6,382 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
...เขาบอกว่าเขา...รักเมีองไทย
...เขาบอกว่าเขา...รักเมีองไทย
เปิดอ่าน 6,378 ☕ คลิกอ่านเลย

ช่างมัน...ฉันไม่แคร์...ขอแค่..มีเพียงเธอ
ช่างมัน...ฉันไม่แคร์...ขอแค่..มีเพียงเธอ
เปิดอ่าน 6,377 ☕ คลิกอ่านเลย

การพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กแฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์   ผู้ศึกษาค้นคว้า  นา
การพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กแฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ ผู้ศึกษาค้นคว้า นา
เปิดอ่าน 6,384 ☕ คลิกอ่านเลย

71 เรื่องของผู้หญิงที่ผู้ชายอยากรู้?แต่ไม่กล้าถาม (ขำๆ)
71 เรื่องของผู้หญิงที่ผู้ชายอยากรู้?แต่ไม่กล้าถาม (ขำๆ)
เปิดอ่าน 6,383 ☕ คลิกอ่านเลย

* ~ ใครบอกว่า..หนู..ไม่น่ารัก ~ *
* ~ ใครบอกว่า..หนู..ไม่น่ารัก ~ *
เปิดอ่าน 6,386 ☕ คลิกอ่านเลย

โปรดช่วยกัน....ดูแลคนดี
โปรดช่วยกัน....ดูแลคนดี
เปิดอ่าน 6,388 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

วันวิสาขบูชา คือวันอะไร
วันวิสาขบูชา คือวันอะไร
เปิดอ่าน 8,044 ครั้ง

ปรัชญาและคุณธรรมสำหรับครู และลักษณะครูที่ดี
ปรัชญาและคุณธรรมสำหรับครู และลักษณะครูที่ดี
เปิดอ่าน 382,996 ครั้ง

ลมมรสุม
ลมมรสุม
เปิดอ่าน 21,831 ครั้ง

เคล็ดลับเร่ง "ผม" ให้ยาวเร็วขึ้น
เคล็ดลับเร่ง "ผม" ให้ยาวเร็วขึ้น
เปิดอ่าน 17,063 ครั้ง

พรบ.ครู(ฉบับที่2) 2551 มีผล 21 กุมภาพันธ์ 2551
พรบ.ครู(ฉบับที่2) 2551 มีผล 21 กุมภาพันธ์ 2551
เปิดอ่าน 50,585 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ