ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

รายงานผล การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแบบยั่งยืน


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,401 ครั้ง
รายงานผล  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแบบยั่งยืน

Advertisement

 

ชื่อผลงาน     รายงานผล  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาแบบยั่งยืนตามโครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแบบยั่งยืน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี  เขต 1

 

ผู้วิจัย            นายเอนก  รัศมี

 

ปีการศึกษา    2549 และ 2550

 

บทคัดย่อ

 

                รายงานผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแบบยั่งยืนตามโครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแบบยั่งยืน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี  เขต 1  มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  สร้างและพัฒนาชุดการพัฒนาการดำเนินการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแบบยั่งยืน  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  2)  เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจก่อนเรียนและหลังเรียนในการใช้ชุดการพัฒนาการดำเนินการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแบบยั่งยืน  3)  ศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียน  (ศึกษาด้วยตนเอง)  ที่ใช้ชุดการพัฒนาการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแบบยั่งยืน  4)  ประเมินความคิดเห็นของนักเรียน  ครูผู้สอน  ผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์  ที่มีต่อชุดการพัฒนาการดำเนินการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแบบยั่งยืน  5)  เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษารอบแรก และรอบสอง

                ประชากร  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  จำนวน  13,246  คน  ครูผู้สอน  จำนวน  3,863  คน  ผู้บริหารสถานศึกษา  จำนวน  238  คน  และศึกษานิเทศก์  จำนวน  52  คน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี  เขต 1 

                กลุ่มตัวอย่าง  ได้มาจากกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม  (Cluster  random  sampling)  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  จำนวน  82  คน  ครูผู้สอน  จำนวน  57  คน  ผู้บริหารสถานศึกษา  จำนวน  19  คน  และศึกษานิเทศก์  จำนวน  10  คน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี  เขต 1  ปีการศึกษา  2549  และปีการศึกษา  2550 

                เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  ชุดการพัฒนาการดำเนินการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแบบยั่งยืน  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจก่อนเรียนและหลังเรียน  ในการใช้ชุดการพัฒนาการดำเนินการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแบบยั่งยืน  และแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อชุดการพัฒนาการดำเนินการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแบบยั่งยืน  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี  เขต 1 

ผลการวิจัย  พบว่า

                1.  ผลการศึกษาประสิทธิภาพของ  ชุดการพัฒนาการดำเนินการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแบบยั่งยืน  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  พบว่าชุดการพัฒนาการดำเนินการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแบบยั่งยืน  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  นับว่าชุดการพัฒนาการดำเนินการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแบบยั่งยืน  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  83.70/86.85 

                2.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยค่า  t  พบว่านักเรียน  ครูผู้สอน  ผู้บริหารสถานศึกษา  และศึกษานิเทศก์หรือผู้นิเทศที่ศึกษาด้วยตนเอง  โดยใช้ชุดการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแบบยั่งยืน  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้ศึกษาด้วยตนเอง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

                3.  ผลการวิเคราะห์ร้อยละความก้าวหน้าทางการเรียน  (ศึกษาด้วยตนเอง)  พบว่าชุดการพัฒนาการดำเนินการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแบบยั่งยืน  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีค่าร้อยละความก้าวหน้า  สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด  แสดงว่าชุดการพัฒนาการดำเนินการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแบบยั่งยืน  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีประสิทธิภาพเท่ากับ  27.27 

                4.  ผลการวิเคราะห์ความเห็นของผู้เรียนครูผู้สอน  ผู้บริหารสถานศึกษา  และศึกษานิเทศก์หรือผู้นิเทศ  ที่มีต่อชุดการพัฒนาการดำเนินการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแบบยั่งยืน  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พบว่า 

                                4.1  ความเห็นของผู้เรียน ครูผู้สอน  ผู้บริหารสถานศึกษา  และศึกษานิเทศก์หรือผู้นิเทศ  ที่มีต่อชุดการพัฒนาการดำเนินการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแบบยั่งยืน  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พบว่า  ด้านเนื้อหา  ด้านกิจกรรมการเรียนรู้  ด้านสื่อประกอบการเรียน  ด้านภาษา  และด้านการวัดและประเมินผล  ค่าเฉลี่ยรวมทุกชุด ระดับคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  ดีมาก

                                4.2  ความเห็นของผู้เรียนครูผู้สอน  ผู้บริหารสถานศึกษา  และศึกษานิเทศก์หรือผู้นิเทศเกี่ยวกับข้อเสนอที่มีต่อชุดการพัฒนาการดำเนินการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแบบยั่งยืน  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นรายชุด/เล่ม  พบว่าความเห็นของผู้เรียนครูผู้สอน  ผู้บริหารสถานศึกษา  และศึกษานิเทศก์หรือผู้นิเทศเกี่ยวกับข้อเสนอที่มีต่อชุดการพัฒนาการดำเนินการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแบบยั่งยืน  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานค่าเฉลี่ยรวมทุกชุด   ระดับคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  ดีมาก

                5.  ผลการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  รอบแรกและรอบสอง  (สมศ)  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี  เขต 1  พบว่า  ในภาพรวมทุกด้าน  ด้านผู้เรียน  ด้านครูผู้สอน และ ด้านผู้บริหารสถานศึกษา  ได้ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกโรงเรียนได้รับการรับรอง

 

 

 

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 7169 วันที่ 6 ส.ค. 2552


รายงานผล การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแบบยั่งยืนรายงานผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแบบยั่งยืน

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

ภูมิศาสตร์กับผู้หญิง

ภูมิศาสตร์กับผู้หญิง


เปิดอ่าน 6,411 ครั้ง
กลอน ขำ ขำ กับ Email..!!

กลอน ขำ ขำ กับ Email..!!


เปิดอ่าน 6,413 ครั้ง
ความรัก

ความรัก


เปิดอ่าน 6,410 ครั้ง
วันนี้ที่อ่าวบ่อคา(1)

วันนี้ที่อ่าวบ่อคา(1)


เปิดอ่าน 6,421 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

การสอนนักเรียนกับสอนคน...

การสอนนักเรียนกับสอนคน...

เปิดอ่าน 6,424 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
วิธีแก้เคล็ด "ปรับดวงอาภัพคู่
วิธีแก้เคล็ด "ปรับดวงอาภัพคู่
เปิดอ่าน 6,407 ☕ คลิกอ่านเลย

ข้อสอบก่อนเรียนเขียนกลอนแปด...บทเรียนสำเร็จรูป ชุดที่ 1 รวมพวกเดียวกันก่อน
ข้อสอบก่อนเรียนเขียนกลอนแปด...บทเรียนสำเร็จรูป ชุดที่ 1 รวมพวกเดียวกันก่อน
เปิดอ่าน 6,403 ☕ คลิกอ่านเลย

มิตรภาพ....ในโลกของสัตว์
มิตรภาพ....ในโลกของสัตว์
เปิดอ่าน 6,531 ☕ คลิกอ่านเลย

สูตรเด็ด..ข้าวเหนียวมูน..(ข้าวเหนียวมะม่วง)
สูตรเด็ด..ข้าวเหนียวมูน..(ข้าวเหนียวมะม่วง)
เปิดอ่าน 6,434 ☕ คลิกอ่านเลย

[ เผยแพร่ผลงานวิชาการ ]  ศิลปะแนว "เส้นสายลายสวยด้วยปากกาลูกลื่น"  ระดับประถมศึกษา
[ เผยแพร่ผลงานวิชาการ ] ศิลปะแนว "เส้นสายลายสวยด้วยปากกาลูกลื่น" ระดับประถมศึกษา
เปิดอ่าน 6,422 ☕ คลิกอ่านเลย

กินผัก....รักษาโรค
กินผัก....รักษาโรค
เปิดอ่าน 6,398 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เกษียณ65ปีทางแก้ประชากรสูงอายุ มีเงินเก็บ"4แสน"ก็อยู่ลำบาก
เกษียณ65ปีทางแก้ประชากรสูงอายุ มีเงินเก็บ"4แสน"ก็อยู่ลำบาก
เปิดอ่าน 24,525 ครั้ง

เงินเดือนมาก-น้อยไม่สำคัญ ทุกเดือนคุณเหลือเงินกี่บาท ?
เงินเดือนมาก-น้อยไม่สำคัญ ทุกเดือนคุณเหลือเงินกี่บาท ?
เปิดอ่าน 18,439 ครั้ง

แนวทางการแก้ปัญหาผลกระทบภาวะถดถอยทางการเรียน ด้านการอ่านการเขียนภาษาไทย
แนวทางการแก้ปัญหาผลกระทบภาวะถดถอยทางการเรียน ด้านการอ่านการเขียนภาษาไทย
เปิดอ่าน 7,810 ครั้ง

24 กันยายน วันมหิดล
24 กันยายน วันมหิดล
เปิดอ่าน 20,278 ครั้ง

ช็อกโกแลต ช่วยให้สมองกระปรี้กระเปร่าจริงหรือ
ช็อกโกแลต ช่วยให้สมองกระปรี้กระเปร่าจริงหรือ
เปิดอ่าน 15,120 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ