ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

บทความ การนิเทศ กระบวนการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ Best Practice


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,352 ครั้ง
บทความ การนิเทศ กระบวนการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ     Best  Practice

Advertisement

 

Best  OF Best  Practice

การนิเทศ    

     กระบวนการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ

                        เอนก   รัศมี  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   สพท.ลพบุรี  เขต  1

 

 

 

ในการพัมนาการศึกษา มีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพที่ได้กำหนดไว้โดยยึดเป้าหมายสำคัญคือการพัฒนาตัวนักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน  เกิดคุณลักษณะครบถ้วนตามความมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  2544  และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 พร้อมยังได้เน้นกระบวนการ  (Proecss)  ทั้ง 3 กระบวนการคือกระบวนการบริหารการศึกษา   กระบวนการเรียนการสอน   และกระบวนการนิเทศการศึกษา   มาเป็นหลักยุทธ์ศาสตร์ที่จะทำให้การทำงานได้บรรลุผลสำเร็จอย่ามีประสิทธิภาพถือเป็นหัวใจสำคัญยิ่งของกระบวนนิเทศศึกษาและพัฒนากระบวนการจัดความรู้สู่ความเป็นเลิศ 

การนิเทศการศึกษาและกระบวนการนิเทศการศึกษา  เป็นสิ่งคู่กัน การนิเทศการศึกษา  เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในความร่วมมือระหว่างผู้นิเทศกับผู้ที่รับนิเทศที่จัดกิจกรรมของบุคลากรทางการศึกษา   ในอันที่จะพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและบรรลุความมุ่งหมายของหลักสูตร  โดยตังอยู่ในฐานของความเท่าเทียมกันซึ่งอยู่ในระบบเป็นประชาธิปไตยโดยมีจุดมุ่งหมายสุดท้าย  คือ   คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ของนักเรียน   ส่วนกระบวนการนิเทศการศึกษา  เป็นการดำเนินการนิเทศการศึกษา  โดยยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  และจำเป็นต้องอาศัยลำดับขั้นตอนในการดำเนินงาน   เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือกันอย่างเป็นระบบ   ดังนั้นสิ่งสำคัญของกระบวนการศึกการนิเทสจะต้องมีการวางแผนและดำเนินตามแผนอย่างเป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนต่อเนื่องอย่างเป็นระบบโดยอาศัยหลักการ  ทฤษฎีพร้อมด้วยความมีเหตุผลและความเป้นไปได้ส่วนการวางแผนมีหลักการใหญ่ที่ประกอบด้วย  การสำรวจปัญหา การวางแผนมีหลักการใหญ่ที่ประกอบด้วย การสำรวจปัญหา    การวางแผน  การประสานงาน  การปฏิบัติตามแผนและโครงการ การควบคุมและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดความรู้  (Kmowledge  Management  : KM)  เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา  พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร  โดยเริ่มการตั้งแต่ปีพุทธศักราช  2549  ปัญหาต่างๆ  ที่พบในการปฏิบัติงานของบุคลากรเริ่มคลี่คลายลงอย่างรวดเร็วปรับวิกฤตให้เป็นโอกาสเนื่องจากได้นำกระบวนการการจัดการความรู้มาใช้และปรับปรุงรูปแบบให้เหมาะกับสภาพวัฒนธรรมการทำงาน  บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม  ส่งผลต่อประสิทธิภาพที่ในความภูมิใจของบุคลากรทุกคน  ส่วนหลักการจัดความรู้  ใช้  3  ด้าน  คือ

1.      ด้านพัฒนาคน

การพัฒนาคนเป็นหลักการจัดการความรุ้ที่สำคัญ   เพราะการพัมนาคนทุกคนในองค์กร

และคนที่เป้นกลุ่มเปาหมายร่วมให้มี ต้นทุนความรู้ในเรื่องที่ต้องการจะทำที่เท่าเทียมกัน  เพื่อให้การขับเคลื่อนการจัดการความรู้ทั่วทั้งองค์เป้นไปได้ง่ายและรวดเร็ว 

                2 .  ด้านใช้กระบวนการจัดการความรู้  5 ขั้นตอน  คือ

                จากการศึกาแนวคิดของนักวิชาการและหน่วยงานต่างๆ  ที่ได้นำเสนอกระบวนการจัดการความรุ้ได้นำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ สรุปเป็นกระบวนการจัดการความรู้ใน  5 ขั้นตอน

                ขั้นตอนที่  1  กำหนดวิสัยทัศน์ความรู้  (Knowledge  Vision)

                ขั้นตอนที่  2  สร้างทีมงาน  (Workion  Team)

                ขั้นตอนที่  3   แลกเปลี่ยนเรียนรู้   (Knowledge Sharing)

                ขั้นตอนที่  4  นำความรุ้ไปพัฒนางาน   (Working   Development)

                ขั้นตอนที่  5  บริการและเผยแพร่ความรู้ (Knowledge  Service)

2.      ด้านใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรู้

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการอำนวยความสะดวกให้บุคลากรได้สื่อสารความรู้ซึ่งกันและกันได้ง่ายและรวดเร็ว  ดังนั้น จึงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีพร้อม   โดยจัดซื้อคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอกับการใช้งานของทุกทีมและติดตั้งเครือข่าย  Internet ระบบ LAN ทั้งภายมในและภายนอกองค์กรที่สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายการจัดการความรู้  จัดอบรมให้บุคลากรทุกคนมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นความรู้  และเผยแพร่ผลงาน / วิธีปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จทางเว็ปไซต์  ทาง  blog   ทาง  gotoknow    การนิเทศกระบวนการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ   ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กร  ไปสู่ความสำเร็จให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่กำหนด       ส่วนตัวอย่าง  Best Practice   ของศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต  1   ได้เสนอรูปแบบการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร   มีดังนี้    1)พัฒนา  KMให้ทุกคน  (สุนีย์  โตอินทร์) 2)เพิ่มผลด้วยการจัดตั้งเป้าหมาย   (วิจิตรา    เจือจันทร์)  3)หลากหายชุมชนนักปฏิบัติงาน  (เปรมฤดี    ไสยประพาส) 4)การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ   (สิริกร   กระสาทอง)

 

5)นำแก่นความรู้สู่การพัฒนางาน  (วารุณี  รักงาน) 6)พัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยแบบ  BBL ให้ประสบผลสำเร็จโดยยึดหลัก 5พ         (ราตรี  ฤทธิสาร   7.)     ศึกษานิเทศก์ผู้นำการเปลี่ยนแปลง   (มนตรี    อุสาหะ)                8).     Best Practice    (MathMontrey   Motet)   (3M : 510  105  )  (เอนก รัศมี )    9.)    ประเมินปฏิบัติการด้วย  AAR  (ฐิติภัทร  ประสิทธิพร)10)   สรุป AAR  งานต่อยอด  1000 นวัตกรรมด้วย  KM  (ภานุมาศ  สนธิธรรม)                12. )  มีปัญหาถาม  Peer   Assirk   (วัฒนา   คล่องดี  และ  ปรานอม  ประทีปทวี )  เป็นต้น

 

 

ที่มา :  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรีเขต  1 ( 2551 )รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร ,ลพบุรี :โรงพิมพ์ ท การพิมพ์

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 7169 วันที่ 8 ส.ค. 2552


บทความ การนิเทศ กระบวนการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศ Best Practice บทความการนิเทศกระบวนการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศBestPractice

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

วิธียืดอายุ....ให้ต้นไม้

วิธียืดอายุ....ให้ต้นไม้


เปิดอ่าน 6,343 ครั้ง
ซึ้งๆกับ ....คำว่า พ่อ

ซึ้งๆกับ ....คำว่า พ่อ


เปิดอ่าน 6,349 ครั้ง
【 แฝด 6 น่ารักมาก 】

【 แฝด 6 น่ารักมาก 】


เปิดอ่าน 6,367 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

โคลงเฉลิมพระเกียรติ

โคลงเฉลิมพระเกียรติ

เปิดอ่าน 6,376 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
เผยแพร่ผลงาน
เผยแพร่ผลงาน
เปิดอ่าน 6,355 ☕ คลิกอ่านเลย

FAMILYกับ ความหมายดีดี
FAMILYกับ ความหมายดีดี
เปิดอ่าน 6,349 ☕ คลิกอ่านเลย

ถ้ารู้จักรัก
ถ้ารู้จักรัก
เปิดอ่าน 6,359 ☕ คลิกอ่านเลย

เห็ดฟาง...สุดยอดลดความดันโลหิตสูง
เห็ดฟาง...สุดยอดลดความดันโลหิตสูง
เปิดอ่าน 6,349 ☕ คลิกอ่านเลย

พาชมเมืองขอนแก่น
พาชมเมืองขอนแก่น
เปิดอ่าน 6,343 ☕ คลิกอ่านเลย

สำรวจ ตัวเอง
สำรวจ ตัวเอง
เปิดอ่าน 6,349 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

คณิตศาสตร์ง่ายๆแต่แปลกดีแท้
คณิตศาสตร์ง่ายๆแต่แปลกดีแท้
เปิดอ่าน 61,672 ครั้ง

"กังนัม สไตล์" ความหมายอะไรซ่อนอยู่ (ดูให้เป็นสาระ)
"กังนัม สไตล์" ความหมายอะไรซ่อนอยู่ (ดูให้เป็นสาระ)
เปิดอ่าน 16,914 ครั้ง

กิน เบต้าแคโรทีน มากไป เสี่ยงมะเร็ง
กิน เบต้าแคโรทีน มากไป เสี่ยงมะเร็ง
เปิดอ่าน 14,842 ครั้ง

10 ข้อเสนอจากเวทีระดมสมอง "เปิดเทอมใหม่ที่ไม่เหมือนเดิม"
10 ข้อเสนอจากเวทีระดมสมอง "เปิดเทอมใหม่ที่ไม่เหมือนเดิม"
เปิดอ่าน 4,352 ครั้ง

วิธีสำหรับทำให้ผิวขาวใส แบบไร้สารเคมี
วิธีสำหรับทำให้ผิวขาวใส แบบไร้สารเคมี
เปิดอ่าน 13,341 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ