ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

บทคัดย่อ


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,380 ครั้ง
บทคัดย่อ

Advertisement

❝ การติดตามผลการประยุกต์ความรู้และทักษะของกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีในการพัฒนา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ❞
 

ชื่อเรื่อง    การติดตามผลการประยุกต์ความรู้และทักษะของกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
                     
ในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
ผู้ศึกษา    : นิกร ศิลปวิทย์
ระยะเวลาในการวิจัย     : ปี พ.ศ. 2549 - 2550

                   

การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ (1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูนักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา เกี่ยวกับผลการประยุกต์ความรู้และทักษะ
ของกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน (
2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการประยุกต์ความรู้และทักษะของกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน (3) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการประยุกต์ความรู้และทักษะของกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน และ (4) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของครู นักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาในการประยุกต์ความรู้และทักษะของกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
                    ผู้ศึกษาได้เลือกผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ เพื่อทำการสัมภาษณ์เจาะลึก (In - depth Interview) จำนวน 22 คน ได้ใช้เกณฑ์ในการคัดเลือก คือ กระจายให้ครอบคลุม ให้มีความหลากหลายของกลุ่มอาชีพ ความมีประสบการณ์ทางการศึกษาที่แตกต่างกันในแต่ละด้าน และความสามารถในการให้ข้อมูลด้านการศึกษา ซึ่งผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดมีความเต็มใจและยินดีที่จะให้ข้อมูล ผลการศึกษา พบว่า
                    1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่เกิดขึ้นจากการประยุกต์ความรู้และทักษะของกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
                         จากการตอบแบบสอบถาม พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์ความรู้และทักษะของกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละระดับชั้น พบว่า มีพัฒนาในการประยุกต์ความรู้และทักษะของกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนสูงขึ้นตามระดับชั้น โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีพัฒนาการของการประยุกต์ความรู้และทักษะของกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี มากที่สุด รองลงมาคือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และพัฒนาการน้อยที่สุด คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แสดงว่ากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีของโรงเรียนบ้านเขามะกา ส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
                         จากการสัมภาษณ์ พบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่เกิดขึ้น จากการประยุกต์ความรู้และทักษะของกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี นักเรียนในความรับผิดชอบ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ครบทั้ง 9 ข้อ ประกอบด้วย 1) ความรับผิดชอบ 2) ความเสียสละ 3) ความขยันหมั่นเพียร 4) ความมีระเบียบวินัย 5) ความซื่อสัตย์สุจริต 6) ความประหยัด 7) ความมีเมตตากรุณา 8) ความอดทน และ 9) ความเป็นประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่เห็นได้อย่างเด่นชัดที่สอดคล้องกัน 3 อันดับแรก คือ 
1) ความรับผิดชอบ 2) ความมีระเบียบวินัย และ 3) ความขยันหมั่นเพียร 
                 
2) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการประยุกต์ความรู้และทักษะของกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน คือปัจจัยด้านนโยบายของโรงเรียน ผู้บริหารและการบริหารงาน ความสัมพันธ์ระหว่างครู นักเรียน และชุมชน ความมีชื่อเสียงของโรงเรียน ศักยภาพของโรงเรียน (ยกเว้นงบประมาณ) และความพร้อมของชุมชนด้านการเข้าร่วมกิจกรรมและการให้การสนับสนุนงบประมาณ 
                  3) ปัญหาและอุปสรรคของการประยุกต์ความรู้และทักษะของกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน คือ (1) ด้านการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี มีดังนี้ การเพิ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของกิจกรรมยุวกาชาด อาจทำให้เป้าหมายของโรงเรียนเปลี่ยนแปลง ภาระงานครูเพิ่มจากการเพิ่มกิจกรรมยุวกาชาด กิจกรรมภาคปฏิบัติน้อยเกินไป ระยะเวลาในการเข้าค่ายน้อย และการเข้าค่ายแยกเป็นระดับทำให้ครูน้อยลง/เหนื่อยมากขึ้น (2) ด้านการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน มีดังนี้ การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม/โครงสร้างสังคม/และเทคโนโลยี ประเพณี/วัฒนธรรม ผู้ปกครองไม่ดูแลเอาใจใส่นักเรียนนักเรียนไม่เชื่อฟังและออกนอกกรอบ (3) ด้านการเป็นแบบอย่าง มีดังนี้
ขาดการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ การแต่งเครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารีมีค่าใช้จ่ายสูง  และสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนนักเรียนลดลง
                  4) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การประยุกต์ความรู้และทักษะของกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน คือ (1) ด้านการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี มีดังนี้ การเพิ่มกิจกรรมด้านปฏิบัติให้มากขึ้น การเพิ่มความรู้เรื่อง
การปฐมพยาบาล โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียน/แหล่งเรียนรู้ การเพิ่มระยะเวลาในการเข้าค่าย การเข้าค่ายจัดรวมกัน และ การเข้ามามีส่วนร่วมของนักเรียนในการสวนสนามเพิ่มขึ้น 
(2) ด้านการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน มีดังนี้ การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และความประพฤติให้ดียิ่งขึ้น การเพิ่มและเน้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความกตัญญู (3) ด้านการเป็นแบบอย่าง มีดังนี้ การเป็นแบบอย่างที่ดีตลอดไปและพัฒนาให้มากยิ่งขึ้น เพิ่มแบบอย่างด้านการเรียนการสอน การประชาสัมพันธ์เผยแพร่การเป็นแบบอย่าง และส่งเสริม/สนับสนุน/เสริมแรง กลุ่มผู้เป็นแบบอย่าง

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 7357 วันที่ 13 ส.ค. 2552


บทคัดย่อ

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

ธุรกิจมาแรงปี 2010

ธุรกิจมาแรงปี 2010


เปิดอ่าน 6,375 ครั้ง
แอบรัก

แอบรัก


เปิดอ่าน 6,379 ครั้ง
บันทึกรัก..จากพ่อ-แม่

บันทึกรัก..จากพ่อ-แม่


เปิดอ่าน 6,391 ครั้ง
เมื่อฉันตาย...ได้ 49 วัน...

เมื่อฉันตาย...ได้ 49 วัน...


เปิดอ่าน 6,392 ครั้ง
ภาพOasis Wide HD Wallpaper

ภาพOasis Wide HD Wallpaper


เปิดอ่าน 6,379 ครั้ง
โรคเข่าเสื่อม ...

โรคเข่าเสื่อม ...


เปิดอ่าน 6,381 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

จัดสีสันชุดเก่ง.....ของคุณกันดีกว่า

จัดสีสันชุดเก่ง.....ของคุณกันดีกว่า

เปิดอ่าน 6,383 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
เคล็ดไม่ลับ 12 ข้อ จากหมอจีน - น่าจะมีประโยชน์
เคล็ดไม่ลับ 12 ข้อ จากหมอจีน - น่าจะมีประโยชน์
เปิดอ่าน 6,380 ☕ คลิกอ่านเลย

อาหารที่เหมาะสมกับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
อาหารที่เหมาะสมกับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
เปิดอ่าน 6,379 ☕ คลิกอ่านเลย

ชม!!ดอกทานตะวันบานสะพรั่ง ณ "ทุ่งทานตะวัน"....>>>
ชม!!ดอกทานตะวันบานสะพรั่ง ณ "ทุ่งทานตะวัน"....>>>
เปิดอ่าน 6,386 ☕ คลิกอ่านเลย

วันปีใหม่
วันปีใหม่
เปิดอ่าน 6,394 ☕ คลิกอ่านเลย

ขอฟัง"จังหวะหัวใจ " ก่อนนอนกันก่อนน่ะ!!
ขอฟัง"จังหวะหัวใจ " ก่อนนอนกันก่อนน่ะ!!
เปิดอ่าน 6,385 ☕ คลิกอ่านเลย

13..เมษา..วันเวลาผ่านไป..ขอฝากความอ่อนวัยด้วยโยคะบนใบหน้าคุณ
13..เมษา..วันเวลาผ่านไป..ขอฝากความอ่อนวัยด้วยโยคะบนใบหน้าคุณ
เปิดอ่าน 6,374 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2556-2557
สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2556-2557
เปิดอ่าน 15,336 ครั้ง

ห้องเรียนไม่ใช่ห้องสอน บทสัมภาษณ์ ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์
ห้องเรียนไม่ใช่ห้องสอน บทสัมภาษณ์ ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์
เปิดอ่าน 17,045 ครั้ง

สุดยอดสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 1 สุดยอดจ้าวความเร็ว
สุดยอดสิ่งมีชีวิต ตอนที่ 1 สุดยอดจ้าวความเร็ว
เปิดอ่าน 21,007 ครั้ง

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ศตวรรษที่ ๒๑ : ไทยแลนด์ ๔.o
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ศตวรรษที่ ๒๑ : ไทยแลนด์ ๔.o
เปิดอ่าน 105,628 ครั้ง

4 สาเหตุที่เด็กๆ เบื่อโรงเรียน
4 สาเหตุที่เด็กๆ เบื่อโรงเรียน
เปิดอ่าน 10,554 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ