ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,346 ครั้ง
รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์

Advertisement

❝ หัวข้อที่ศึกษา รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 ปีการศึกษา 2552 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 ชื่อผู้ทำการศึกษา นายเชาวลิตร สมบัติทอง -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่สร้างขึ้น กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองเรือวิทยา อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น กำลังศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 เครื่องมือ ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การหาประสิทธิภาพเครื่องมือใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับจุดประสงค์ (IOC) ผลการศึกษาพบว่า 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎี คอนสตรัคติวิสต์ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีขั้นตอนในการจัดกิจรรม 5 ขั้น ซึ่งในแต่ละขั้นผลการศึกษาเป็นดังนี้ 1) ขั้นนำ เป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้ทราบเป้าหมายหรือจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในแต่ละชั่วโมง และผู้เรียนได้ทบทวนความรู้เดิมหรือทักษะ ที่จำเป็นต้องใช้ ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เดิมกับความรู้ใหม่จากการตอบคำถาม การเล่นเกม และจากสื่อรูปธรรม นามธรรมเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียน 2) ขั้นสอน ประกอบด้วย ขั้นสร้างความขัดแย้งทางปัญญา เป็นขั้นตอนที่ผู้สอนนำเสนอ สถานการณ์ปัญหาให้หาคำตอบ โดยผู้เรียนจะทำความเข้าใจปัญหาและวางแผนแก้ปัญหา โดยการวิเคราะห์สถานการณ์ด้วยตนเอง ขั้นดำเนินกิจกรรมไตร่ตรอง เป็นขั้นที่ผู้เรียนนำเสนอ แนวทางการแก้ปัญหาเป็นรายบุคคลต่อกลุ่มย่อย สมาชิกในกลุ่มย่อยร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุ่มเพื่อหาวิธีการหาคำตอบและแนวทางแก้ปัญหาที่สมเหตุสมผล 3 ) ขั้นสรุป เป็นขั้นที่ผู้เรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนโดยครูช่วยสรุปเนื้อหาเพิ่มเติมในกรณีที่เห็นว่าผู้เรียนสรุปเนื้อหาได้ไม่ครอบคลุมหรือไม่ชัดเจน 4) ขั้นวัดผล เป็นขั้นที่ผู้เรียนได้ทำใบกิจกรรม แบบทดสอบท้ายชั่วโมง แบบฝึกทักษะที่ครูสร้างขึ้น โดยเนื้อหาจะต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนไดฝึกแก้ปัญหาด้วยตนเอง และพัฒนากระบวนทางคณิตศาสตร์ 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้งหมดมีคะแนนเฉลี่ยเป็น 31.44 คิดเป็นร้อยละ 78.6 และมีนักเรียนจำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 88.89 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากกว่าร้อยละ 70 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ นักเรียนจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป 3. นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ❞

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 7801 วันที่ 30 ส.ค. 2552


รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

>>>>>บทสวดมนต์ สำคัญ!!!

>>>>>บทสวดมนต์ สำคัญ!!!


เปิดอ่าน 6,353 ครั้ง
ดอกไม้ในวรรณคดี

ดอกไม้ในวรรณคดี


เปิดอ่าน 6,707 ครั้ง
ประติมากรรมไทย Thai Sculpture

ประติมากรรมไทย Thai Sculpture


เปิดอ่าน 6,401 ครั้ง
การตักบาตร

การตักบาตร


เปิดอ่าน 6,362 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

ไขข้อข้องใจสงสัยเกี่ยวกับ IT

ไขข้อข้องใจสงสัยเกี่ยวกับ IT

เปิดอ่าน 6,348 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
ศัพท์วัยรุ่น......คุณครูต้องรู้ไว้
ศัพท์วัยรุ่น......คุณครูต้องรู้ไว้
เปิดอ่าน 6,366 ☕ คลิกอ่านเลย

ข้อคิดในการดำเนินชีวิต
ข้อคิดในการดำเนินชีวิต
เปิดอ่าน 6,346 ☕ คลิกอ่านเลย

รายชื่อดอกไม้ 84 ชนิดที่ใช้ในงานพระราชพิธี
รายชื่อดอกไม้ 84 ชนิดที่ใช้ในงานพระราชพิธี
เปิดอ่าน 6,350 ☕ คลิกอ่านเลย

พระคุณแม่...   โดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
พระคุณแม่... โดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
เปิดอ่าน 6,415 ☕ คลิกอ่านเลย

สรรพคุณสมุนไพรตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สรรพคุณสมุนไพรตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เปิดอ่าน 6,356 ☕ คลิกอ่านเลย

6 วิธี.... ?ลัคกี้อินเลิฟ ลัคกี้อินเกม?
6 วิธี.... ?ลัคกี้อินเลิฟ ลัคกี้อินเกม?
เปิดอ่าน 6,355 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

การเรียนการสอนทางไกลแบบปฏิสัมพันธ์
การเรียนการสอนทางไกลแบบปฏิสัมพันธ์
เปิดอ่าน 26,760 ครั้ง

8 นิสัยที่ฉุดให้การทำงานของคุณย่ำอยู่กับที่
8 นิสัยที่ฉุดให้การทำงานของคุณย่ำอยู่กับที่
เปิดอ่าน 15,963 ครั้ง

อียิปต์เผยร่างจริง "ตุตันคาเมน" ต่อสาธารณชน
อียิปต์เผยร่างจริง "ตุตันคาเมน" ต่อสาธารณชน
เปิดอ่าน 20,408 ครั้ง

เส้นทางรัก ... เพชรา มาถึงวันนี้ที่มีแต่ ชรินทร์
เส้นทางรัก ... เพชรา มาถึงวันนี้ที่มีแต่ ชรินทร์
เปิดอ่าน 15,115 ครั้ง

น้ำค้างเกิดขึ้นจากอะไร
น้ำค้างเกิดขึ้นจากอะไร
เปิดอ่าน 129,394 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ