ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

งานวิจัยต่างประเทศ(จากนก)


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,426 ครั้ง
งานวิจัยต่างประเทศ(จากนก)

Advertisement

2.  งานวิจัยต่างประเทศ
                     วอลช์  (Walsh.   1999  :  1896-A)   ได้ศึกษาการใช้หนังสือการ์ตูนประกอบการจัด    การเรียนการสอน  นำมาทดลองใช้กับกลุ่มนักศึกษาชาวญี่ปุ่นที่เรียนอยู่ในชั้นปีที่  1  ได้แบ่ง            กลุ่มตัวอย่างออกเป็น  2  กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1  ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนโดยการบรรยายใน                ชั้นเรียนในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หนังสือการ์ตูน  ผลการวิจัยปรากฏว่า  กลุ่มที่ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หนังสือการ์ตูน  มีค่าคะแนนสูงกว่ากลุ่มที่ใช้วิธีการจัด การเรียนการสอนโดยบรรยายในชั้นเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ  .05
                        โบเดน, อาร์ชแวมทิ  และแม็คฟาร์แลนด์  (Boden,  Archwamety  and  McFarland.
2000  :  Web Site)  ได้ใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบหลากหลายเพื่อทำการรวบรวมผลการวิจัยจาก
รายงานการค้นคว้าอิสระ  30  เล่ม  ซึ่งได้เปรียบเทียบวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียน
สำเร็จรูปกับการสอนแบบปกติในระดับชั้นมัธยมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า  วิธีการจัดการเรียน               การสอนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น  เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการสอนแบบปกติ  (ค่าเฉลี่ย ES = .40)   นอกจากนี้ยังพบว่า  มีความสัมพันธ์กันอย่างไม่มีนัยสำคัญระหว่างขนาดของชั้นเรียนกับขนาดของผลกระทบ  (ค่าเฉลี่ย r = .097 , p = .05)  และสิ่งสำคัญที่สุดที่พบในการวิจัยครั้งนี้คือ  พบว่า  การจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปมีประสิทธิภาพเหนือกว่าวิธีการสอนแบบปกติ  โดยไม่เกี่ยวกับปัจจัยด้านขนาดของ                  ชั้นเรียนแต่อย่างใด
                      ลาทสซ์  (Laatsch-Lybeck.    2001  :  3877-A)  ได้ศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลของ
การเรียนแบบร่วมมือกับการเรียนแบบรายบุคคลที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทัศนคติต่อ           การทำงานกลุ่มของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์  โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีรวม  8  คณะ              เข้าร่วมโครงการวิจัยจำนวน  216  คน  แบ่งเป็นการเรียนแบบรายบุคคล  107  คน  และการเรียน      แบบร่วมมือจำนวน  109  คน  ผู้สอนใช้การเรียนแบบกลุ่มร่วมมือในช่วงเวลา  1  ภาคเรียน                และใช้การเรียนแบบรายบุคคลในช่วงเวลาของภาคเรียนต่างกัน ผู้วิจัยได้ทำการทดสอบก่อนเริ่ม     โครงการของนักศึกษาเพื่อจัดข้อมูลพื้นฐานโดยใช้แบบทดสอบที่สร้างขึ้นและแบบทดสอบชุดนี้นำไปทดสอบอีกครั้งหลังสิ้นสุดโครงการเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  สำหรับการวัดทัศนคติของนักศึกษาต่อการทำงานแบบกลุ่มและต่อวิชาเรียนดังกล่าวได้ทำการประเมินโดยใช้แบบสอบถาม  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  ผลการวิจัยพบว่า  ในการสอนวิชา Hematology เมื่อนำผลการเรียนของนักศึกษา  จาก  2  คณะรวมกันปรากฏว่าผลการเรียนแบบร่วมมือสูงกว่าผลการเรียนแบบรายบุคคล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  และผลการวัดทัศนคติของนักศึกษาทั้งสองกลุ่มที่มีต่อการทำงานแบบกลุ่ม  พบว่าไม่มีความแตกต่าง  เมื่อวัดทัศนคติที่มีต่อวิชาที่เรียนพบว่า  นักศึกษาทั้งสองกลุ่มในแต่ละคณะมีทัศนคติแตกต่างกันแต่เมื่อพิจารณานักศึกษาทั้งสองกลุ่มโดยรวมทุกคณะพบว่า  ไม่มีความแตกต่าง
                    ฟราซี  (Frazee.    2004  :  1746-A)  ได้ทำการวิจัยยุทธศาสตร์การเรียนรู้แบบโยงใย
กรณีศึกษาการวัดผลกระทบของเทคนิคจิ๊กซอว์บนพื้นฐานของความเชื่อ  การทำงาน  และการเรียนรู้วิธีการเรียนรู้แบบโยงใยกำลังได้รับการยอมรับจากครูทั่วโลก  นักการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญการสอนได้สนับสนุนวิธีการเรียนรู้นี้ว่าทำให้นักเรียนมีความสามารถในด้านองค์ความรู้และการคิดในขั้นสูง นอกจากนี้นักเรียนยังมีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกันในขณะที่เรียนรู้แบบโยงใย ส่งผลต่อ              การเรียนรู้ของผู้เรียน  ดังนั้นควรออกแบบให้มีความท้าทาย  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทำตามความเชื่อของตน และสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ศึกษาเนื้อหาในเชิงลึกและคิดอย่างมีวิจารณญาณ  การวิจัยนี้ได้เปรียบเทียบ  การเรียนรู้ที่นำเอาเทคนิคจิ๊กซอว์มาประยุกต์ใช้ควบคู่กับการเรียนรู้แบบโยงใย  และอีกกลุ่มไม่ใช้เทคนิคจิ๊กซอว์  จากกลุ่มตัวอย่าง  89  คน  แบ่งเป็น 2  ห้อง  พบว่าทั้ง  2  ห้องนี้                 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แตกต่างกัน ห้องที่ไม่ได้นำเอาเทคนิคจิ๊กซอว์ใช้ร่วมกับการเรียนรู้แบบโยงใยนักเรียนมีความสามารถในด้านการใช้ถ้อยคำบรรยายอยู่ในระดับต่ำกว่าห้องที่นำเอาเทคนิคจิ๊กซอว์ใช้ร่วมกับการเรียนรู้แบบโยงใย  นอกจากนี้นักเรียนที่เรียนรู้แบบโยงใยและใช้เทคนิคจิ๊กซอว์มีการสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนที่เรียนอ่อน  ทำให้นักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในกลุ่ม  และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้  นอกจากนี้ยังพบว่า  ถ้ามีการกำหนดขอบเขตของการทำงานนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ร่วมกับการเรียนรู้แบบโยงใยมีความสามารถในด้านการคิดวิเคราะห์  และมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงกว่านักเรียนที่ไม่ใช้  การเรียนรู้เทคนิคจิ๊กซอว์  ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดีที่สามารถนำไปใช้ในการทำงานภายหลังจากการเรียนรู้แล้ว
                      เซเรอร์  (Scherer.    2003  :  1974-A)   ได้ศึกษาผลการเสริมแรงและการลงโทษ             ในระหว่างการสอนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้น             จากการให้แรงเสริมและการลงโทษในการสอนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่             นักเรียนระดับวิทยาลัย  จำนวน  4  คน  วิธีดำเนินการทดลอง คือ  การสอนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปกับการให้เงินแก่นักเรียนที่ปฏิบัติกิจกรรมได้ดี  และลงโทษนักเรียนโดยไม่จ่ายเงินเมื่อทำผิดหรือ      ไม่ทำตามกติกา  ผลการศึกษาพบว่า  การให้การเสริมแรงและการลงโทษที่เหมาะสมช่วยให้                  การเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประสบความสำเร็จมากขึ้น  เพราะการลงโทษทำให้ผู้เรียนเพิ่มความสนใจในการเรียนมากขึ้น

 

 


  บรรณานุกรม

Boden Andrea, Archwamety  Teara and McFarland  Max.    “Programmed  Instruction  in
Secondary  Education  :  A  Meta  Analysis  of  the  Impact  of  Class  Size  on  Its
Effectiveness,”  Educational Resources International Center.    April  1,  2000.
<http://www.od.arc.nrru.ac.th2eric/detail.nsp> April  23,  2006.

Frazee,  James  Phillip.    “Web Quest  Design  Strategies : A Case  Study  Measuring  the  Effect 
 of   the  Jigsaw  Method  Students’ Personal  Agency  Belief’s, Engagement, and 
 Learning,”   Dissertation  Abstracts  International.    65(05)  :  1746-A  ;  September, 
 2002.

Latsch-Lybeck,  Linda Jean.    “Effects  of  Cooperative  Learning on Achievement  and
 Attitudes Toward Teamwork  in  Medical  Technology Students,”
 Dissertation  Abstracts International.    61(10)  :  3877-A  ;  April,  2001.

Scherer, Stephen C.    “Reinforcement and Punishment During Programmed Instruction,”
Dissertation Abstracts International.    64(6)  :  1974 – A  ;  December,   2003.

Walsh, Susan F.    “Modifying  Risk  Perceptions  of  Japanese  University  Students  using
a  Culturally  Compatible  of  Instruction,”   Dissertation Abstracts International.
60(6)  :  1896  ;  December,  1999.

 

 

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 5742 วันที่ 10 ก.ย. 2552


งานวิจัยต่างประเทศ(จากนก)

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

Everyday English in Conversation

Everyday English in Conversation


เปิดอ่าน 6,387 ครั้ง
อลังการงาน "Cakes"

อลังการงาน "Cakes"


เปิดอ่าน 6,388 ครั้ง
ฝึกสายตา...โห ตาลายเลย

ฝึกสายตา...โห ตาลายเลย


เปิดอ่าน 6,384 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

การฝึกทำการสอบแบบ online แนวข้อสอบ Admission

การฝึกทำการสอบแบบ online แนวข้อสอบ Admission

เปิดอ่าน 6,386 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
ความโกรธ : ปัญญาดับเปลวไฟแห่งโทษะ
ความโกรธ : ปัญญาดับเปลวไฟแห่งโทษะ
เปิดอ่าน 6,383 ☕ คลิกอ่านเลย

ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปิดอ่าน 6,401 ☕ คลิกอ่านเลย

สูตร(ไม่)ลับ
สูตร(ไม่)ลับ
เปิดอ่าน 6,381 ☕ คลิกอ่านเลย

เล่าเรื่องจริงอีกเรื่องนะ.".เงินซื้อความสุขไม่ได้  (ทั้งหมด)"
เล่าเรื่องจริงอีกเรื่องนะ.".เงินซื้อความสุขไม่ได้ (ทั้งหมด)"
เปิดอ่าน 6,381 ☕ คลิกอ่านเลย

ทดลองอ่าน - คลินิกรัก
ทดลองอ่าน - คลินิกรัก
เปิดอ่าน 6,386 ☕ คลิกอ่านเลย

อยู่กับงูเห่า ...
อยู่กับงูเห่า ...
เปิดอ่าน 6,388 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

อาหารดีที่ควรมีติดบ้าน-ทานประจำทำสมองแล่น
อาหารดีที่ควรมีติดบ้าน-ทานประจำทำสมองแล่น
เปิดอ่าน 24,210 ครั้ง

รู้หรือไม่ว่า "ชมพู่" เป็นยาชูกำลัง บำรุงหัวใจ
รู้หรือไม่ว่า "ชมพู่" เป็นยาชูกำลัง บำรุงหัวใจ
เปิดอ่าน 17,875 ครั้ง

วันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม)
วันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม)
เปิดอ่าน 13,994 ครั้ง

เทคนิคการแก้ปัญหา "รูขุมขนกว้าง"
เทคนิคการแก้ปัญหา "รูขุมขนกว้าง"
เปิดอ่าน 15,365 ครั้ง

หยุดผมร่วงด้วยบรั่นดี
หยุดผมร่วงด้วยบรั่นดี
เปิดอ่าน 19,724 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ