ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

การประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านน้ำพุ (แก้ไข้เพิ่มเ


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,386 ครั้ง
การประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านน้ำพุ  (แก้ไข้เพิ่มเ

Advertisement

บทคัดย่อ
 
ชื่อเรื่อง           :  การประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่
                          เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านน้ำพุ 
ชื่อผู้ประเมิน    :  สมเกียรติ       กระสันต์ 
                          ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  
                          วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการ
หน่วยงาน        :  โรงเรียนบ้านน้ำเดื่อ
                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ปีที่ผลิต          :   พ.ศ. 2551
 
     รายงานการประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านน้ำพุ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านน้ำพุ โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model มี 4 ด้าน คือ 1) ประเมินความเหมาะสมด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ 2) ประเมินความพร้อมของปัจจัยเบื้องต้นที่สนับสนุนการดำเนินงาน 3) ประเมินการปฏิบัติของกระบวนการดำเนินงาน และ 4) ประเมินความพึงพอใจของผลผลิตในการดำเนินงานตามโครงการ และ (2) เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านน้ำพุ จำแนกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มครูผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มนักเรียน และกลุ่มผู้ปกครองนักเรียน รวมทั้งหมด 63 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้น ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและความเที่ยง เชื่อถือได้ การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากผู้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นประชากร วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปทางสังคมศาสตร์    โดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการประเมิน
       1. ความเหมาะสมของโครงการฯ ตามความคิดเห็นของครูผู้รับผิดชอบโครงการ
          1.1 ด้านบริบท โดยภาพรวมมีความเหมาะสมมาก (x = 4.10 S.D.=.34) โดยที่ผู้บริหารได้ชี้แจงนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการฯ  และครูได้ทำความเข้าใจในนโยบายการดำเนินงานเกษตรชีววิถีสู่เศรษฐกิจพอเพียง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( x= 4.40 S.D.=.54)  รองลงมาคือ ผู้บริหารสนับสนุนข้อมูล และสารสนเทศที่จะใช้ดำเนินงานตามโครงการฯ
          1.2 ด้านปัจจัยเบื้องต้น    โดยภาพรวมมีความเหมาะสมมาก (x = 3.90 S.D.=.13)   โดยที่โรงเรียนจัดทำแผนการดำเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและนำไปปฏิบัติได้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด   ( x= 4.00 S.D.=.00 รองลงมาคือ โรงเรียนได้รับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการฯ จากหน่วยงานภายนอก
          1.3  ด้านกระบวนการ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมมาก ( x= 3.94 S.D.=.34) โดยที่การอบรมการทำและการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ สมุนไพรกำจัดศัตรูพืช และการทำจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ มีการปลูกและบำรุงรักษาผักอินทรีย์ เพื่ออาหารกลางวัน นำผลผลิตที่ได้จากโครงการฯ ไปสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนทุกคน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (x = 4.20 S.D.=.44) รองลงมาคือ ครู และนักเรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมโครงการฯ
         1.4 ด้านผลผลิต โดยภาพรวมมีความเหมาะสมมาก (x = 4.30 S.D.=.21) โดยที่โรงเรียนจัดอาหารที่มีคุณค่าและถูกหลักโภชนาการบริการแก่นักเรียนทุกวัน และนักเรียนมีความพึงพอใจต่ออาหารกลางวันที่โรงเรียนจัดให้ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( x= 4.80 S.D.=.44) รองลงมาคือ นักเรียนส่วนใหญ่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์  
     2. ความเหมาะสมของโครงการฯ ตามความคิดเห็นของนักเรียน ชั้น ป.4-6
         2.1 ด้านบริบท โดยภาพรวมมีความเหมาะสมมาก (x = 4.15 S.D.=.38) โดยที่นักเรียนได้ทำความเข้าใจในนโยบายการดำเนินงานเกษตรชีววิถีสู่เศรษฐกิจพอเพียง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (x = 4.37 S.D.=.59)  รองลงมาคือ ครูในโรงเรียนได้นำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้
         2.2   ด้านปัจจัยเบื้องต้น โดยภาพรวมมีความเหมาะสมมาก (x = 4.12 S.D.=.40)โดยที่ ครูผู้รับผิดชอบโครงการ มีการพัฒนาทักษะและความชำนาญในการดำเนินงานตามโครงการฯ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( x= 4.26 S.D.=.65)  รองลงมาคือ โรงเรียนจัดสรรพื้นที่การทำแปลงเกษตร การเลี้ยงปลา และการสร้างบ่อน้ำ
        2.3 ด้านกระบวนการ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมมาก (x = 4.05 S.D.=.36) โดยที่ การอบรมการทำและการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ สมุนไพรกำจัดศัตรูพืชและการทำจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (x = 4.32 S.D.=.67)  รองลงมาคือ โรงเรียนได้กำหนดกิจกรรมของโครงการไว้อย่างชัดเจนและมีการดำเนินการอย่างจริงจัง
       2.4 ด้านผลผลิต โดยภาพรวมมีความเหมาะสมมาก ( x= 4.48 S.D.=.18) โดยที่ นักเรียนมีความพึงพอใจต่ออาหารกลางวันที่โรงเรียนจัดให้ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดและมีความเหมาะสมมากที่สุด ( = 4.79 S.D.=.41)  รองลงมาคือ โรงเรียนจัดอาหารที่มีคุณค่าและถูกหลักโภชนาการบริการแก่นักเรียนทุกวัน
     3. ความเหมาะสมของโครงการฯ ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน
         3.1  ด้านบริบท โดยภาพรวมมีความเหมาะสมมาก ( x= 4.29 S.D.=.42) โดยที่ ผู้ปกครองมีความเข้าใจในนโยบายการดำเนินงานเกษตรชีววิถีสู่เศรษฐกิจพอเพียง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด มีความเหมาะสมมากที่สุด ( x= 4.51 S.D.=.50) รองลงมาคือ โรงเรียนได้เชิญวิทยากรชุมชนฝึกอบรมให้ความรู้และคำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการ
       3.2   ด้านปัจจัยเบื้องต้น โดยภาพรวมมีความเหมาะสมมาก ( x= 4.14 S.D.=.36)โดยที่ โรงเรียนจัดสรรพื้นที่การทำแปลงเกษตร การเลี้ยงปลา และการสร้างบ่อน้ำเลี้ยงปลา มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (x = 4.26 S.D.=.54) รองลงมาคือ ครูผู้รับผิดชอบโครงการ มีทักษะ และความชำนาญในการดำเนินงานตามโครงการฯ  
        3.3 ด้านกระบวนการ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมมาก (  x  = 4.09 S.D.=.15) โดยที่ การเลี้ยงปลาตะเพียนในบ่อธรรมชาติขนาดใหญ่เพื่ออาหารกลางวัน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( x= 4.41 S.D.=.67) รองลงมาคือ นำผลผลิตที่ได้จากโครงการฯ ไปสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนทุกคน  
       3.4   ด้านผลผลิต โดยภาพรวมมีความเหมาะสมมาก (x = 4.34 S.D.=.16) โดยที่  นักเรียนมีความพึงพอใจต่ออาหารกลางวันที่โรงเรียนจัดให้ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และมีความเหมาะสมมากที่สุด (x = 4.62 S.D.=.49) รองลงมาคือ โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในการประกอบอาหาร  
      4.   ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการดำเนินงานตามโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านน้ำพุ เรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย 5 อันดับแรก คือ  ควรเพิ่มงบประมาณในการดำเนินการ ร้อยละ 100  รองลงมาคือ ควรมีการพัฒนาความรู้ความสามารถของครูในการดำเนินโครงการ ร้อยละ 80   ควรรักษาคุณภาพอาหารให้มีความสะอาด ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 80 โรงเรียนควรจัดวัสดุ อุปกรณ์ให้นักเรียนไปฝึกปฏิบัติที่บ้านของตนเอง ร้อยละ 73.68  และครูควรเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมฝึกปฏิบัติการเกษตรตามแนวทางชีววิถีอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 63.16
 

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 8477 วันที่ 27 ก.ย. 2552


การประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านน้ำพุ (แก้ไข้เพิ่มเการประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านน้ำพุ(แก้ไข้เพิ่มเ

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

เคล็ดลับสุขภาพดี...

เคล็ดลับสุขภาพดี...


เปิดอ่าน 6,383 ครั้ง
ตัดผมวันไหนดี

ตัดผมวันไหนดี


เปิดอ่าน 6,381 ครั้ง
ศิลปะในตัวผักเอง..

ศิลปะในตัวผักเอง..


เปิดอ่าน 6,387 ครั้ง
หลากหลายอย่างคาดไม่ถึง...

หลากหลายอย่างคาดไม่ถึง...


เปิดอ่าน 6,395 ครั้ง
นิทานหรรษา

นิทานหรรษา


เปิดอ่าน 6,390 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

ปฏิบัติธรรมแล้วยังมีความรักได้ไหม?จาก.... รู้จักรัก

ปฏิบัติธรรมแล้วยังมีความรักได้ไหม?จาก.... รู้จักรัก

เปิดอ่าน 6,385 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
มะเร็งของศีรษะลำคอ
มะเร็งของศีรษะลำคอ
เปิดอ่าน 6,388 ☕ คลิกอ่านเลย

มงคลชีวิต ๓๘ ประการ
มงคลชีวิต ๓๘ ประการ
เปิดอ่าน 6,388 ☕ คลิกอ่านเลย

นายกฯ ย้ำ ฮุนเซน ตัดสินใจผิด เพราะไปฟังคำปรึกษาจากบางคน
นายกฯ ย้ำ ฮุนเซน ตัดสินใจผิด เพราะไปฟังคำปรึกษาจากบางคน
เปิดอ่าน 6,376 ☕ คลิกอ่านเลย

เกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษา
เกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษา
เปิดอ่าน 6,417 ☕ คลิกอ่านเลย

3วิธี...หนีทุกข์..แด่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย.......
3วิธี...หนีทุกข์..แด่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย.......
เปิดอ่าน 6,386 ☕ คลิกอ่านเลย

6 สุดยอดการตายจากแฟชั่นในอดีต    (น่ากลัว!!!)
6 สุดยอดการตายจากแฟชั่นในอดีต (น่ากลัว!!!)
เปิดอ่าน 6,377 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

บูชาแล้วรวย
บูชาแล้วรวย
เปิดอ่าน 14,086 ครั้ง

10 ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้นำ
10 ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้นำ
เปิดอ่าน 1,229 ครั้ง

บทบาทของการสื่อสารและเครือข่ายฯ
บทบาทของการสื่อสารและเครือข่ายฯ
เปิดอ่าน 19,956 ครั้ง

พระสยามเทวาธิราช
พระสยามเทวาธิราช
เปิดอ่าน 20,706 ครั้ง

ไฟล์ภาพ"GIF" อ่านว่า "จิฟ" ไม่ใช่"กิฟ!"
ไฟล์ภาพ"GIF" อ่านว่า "จิฟ" ไม่ใช่"กิฟ!"
เปิดอ่าน 14,948 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ