ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

กฎหมายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน องค์กรในระดับเขตพื้นที่การศึกษา


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,375 ครั้ง
กฎหมายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน องค์กรในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

Advertisement

 

กฎหมายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน องค์กรในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

 

.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  ..๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒).. ๒๕๔๕

 

                มาตรา ๓๘   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

                                มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

                                . กำกับดูแล  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คือ ดูว่าสถานศึกษาได้ปฏิบัติตามหน้าที่หรือไม่   ในการกำกับจะต้องปล่อยให้สถานศึกษาปฏิบัติงานตามหน้าที่ไปก่อน ไม่มีอำนาจสั่งการได้   แล้วดูว่าการปฏิบัตินั้นเป็นไปตามหน้าที่หรือไม่  ปฏิบัติได้ครบหรือยัง  มีหน้าที่ใดยังไม่ได้ปฏิบัติ    มีการปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

                ถ้าสถานศึกษาได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายและได้ครบตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ก็ถือว่าสถานศึกษาได้ปฏิบัติหน้าที่แล้ว   ถ้าไม่ได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติแต่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย   ผู้ที่มีหน้าที่กำกับมีหน้าที่ทักท้วงและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานทราบเพื่อจะได้สั่งการต่อไป

                ผู้มีหน้าที่กำกับ  มีหน้าที่ดูว่าสถานศึกษาได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบหรือไม่  ถ้าชอบแล้วก็ไม่มีหน้าที่พิจารณาว่าเหมาะสมหรือไม่ ต่อไปอีก

                                . จัดตั้ง ยุบ หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

                                . ประสาน  ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา

                                . ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา

                                . ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ของบุคคล  ครอบครัว  องค์กรชุมชน  องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ   สถาบันศาสนา  สถานประกิอบการ และสถาบันสังคมอื่น ที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา

 

                มาตรา  ๔๐  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

                                ทำหน้าที่ดังนี้

                                . กำกับ  สถานศึกษา  คือ ดูว่าสถานศึกษามีการปฏิบัติหน้าที่โดยครบถ้วนหรือไม่  และมีการปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่  ถ้าไม่ครบหรือไม่ชอบก็สามารถทักท้วงและรายงานหน่วยงานบังคับบัญชาเพื่อสั่งการต่อไปได้  แต่ไม่มีอำนาจในการพิจารณาเรื่องความเหมาะสม  หรือสั่งการ

 

                                . ส่งเสริมกิจการของสถานศึกษา 

 

                มาตรา  ๔๘  ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา

                                                มีหน้าที่ดังนี้

                                . จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

                                . ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

                                . มีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน

 

                มาตรา ๕๗  ให้หน่วยงานทางการศึกษา 

. ระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  โดยนำประสบการณ์ความรอบรู้  ความชำนาญการ  และภูมิปัญญาท้องถิ่นของบุคคลดังกล่าวมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา

. ยกย่องเชิดชูผู้ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

               

                มาตรา  ๕๙  ให้สถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคล

                                . มีอำนาจในการปกครอง  ดูแล  บำรุงรักษาใช้และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา  ทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุและที่เป็นทรัพย์สินอื่น

                                . จัดหารายได้จากบริการของสถานศึกษาและเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย  วัตถุประสงค์และภารกิจหลักของสถานศึกษา

 

 

. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ..๒๕๔๖

 

                มาตรา ๓๔  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา    

มีหน้าที่ในการออกระเบียบคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  ในการแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาและกำหนดอำนาจหน้าที่ของสถานศึกษา

                มาตรา ๓๕  สถานศึกษาที่เป็นโรงเรียน   มีฐานะเป็นนิติบุคคล

                มาตรา  ๓๖  คณะกรรมการและสำนักงานเขตพื้นการศึกษา    

                                มีอำนาจหน้าที่   ในการกำกับ ดูแล  จัดตั้ง  ยุบ  หรือเลิกสถานศึกษา ……ฯลฯ

                มาตรา ๓๗   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

                                .ทำหน้าที่ในการดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามที่กำหนดในมาตรา  ๓๖

                                . มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น

                                . มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ  สพฐ.

                                . อำนาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา

                                . รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

                                . ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด

                                . มีผอ.  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทาง  และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง

                                . ในสำนักงานให้มี  รอง ผอ. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการรองจาก  ผอ.ช่วยปฏิบัติราชการ

                มาตรา  ๓๘  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

                                มีหน้าที่

                                . กำกับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา

                มาตรา ๓๙ สถานศึกษา มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้

                                . ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และมีอำนาจหน้าที่  ดังนี้

                                                ) บริหารกิจการของสถานศึกษา  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับของทางราชการและของลถานศึกษา  รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา

                                                ) ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา     ควบคุมดูแลบุคลากร  การเงิน  การพัสดุ  สถานที่   และทรัพย์สินอื่นของสถานศึกษา   ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ

                                                . เป็นผู้แทนของสถานศึกษา      ในกิจการทั่วไป  การทำนิติกรรมสัญญาในราชการของสถานศึกษา  ตามวงเงินงบประมาณที่สถานยศึกษาได้รับ  ตามที่ได้รับมอบอำนาจ

                                                ) จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา  เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

                                                ) อำนาจหน้าที่ในการอนุมัติประกาศนียบัตร  และวุฒิบัตรของสถานศึกษา   ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

                                                ) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย จาก     รมต.ปลัด  เลขาธิการ  ผอ.เขต และงานอื่นที่กระทรวงมอบหมาย

                มาตรา ๔๕  อำนาจในการสั่ง   การอนุญาต   การอนุมัติ  การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นที่ผู้ดำรงตำแหน่งที่พึงจะปฏิบัติหือดำเนินการตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือคำสั่งใด หรือมติ  ครม.   ผู้มีอำนาจอาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนได้

                                .  ผอ.เขต    มอบอำนาจให้ข้าราชการในสำนักงานเขต   หรือ  ผอ.สถานศึกษา  ได้ตามระเบียบที่เลขาธิการ  กำหนด  และมอบให้บุคคลอื่นตามที่  ครม.กำหนด

                                . ผอ.สถานศึกษา   อาจมอบอำนาจให้ข้าราชการในสถานศึกษา   ได้ตามระเบียบที่คณะกรรมการเขตพื้นที่  กำหนด   และมอบให้บุคคลอื่นตาม  ครม.กำหนด

                มาตรา  ๔๖     เมื่อมีการมอบอำนาจโดยชอบ   ผู้รับมอบอำนาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอำนาจนั้น   และจะมอบให้บุคคลอื่นต่อไปไม่ได้

                มาตรา  ๔๗ เมื่อมอบอำนาจแล้ว  ผู้มอบอำนาจมีหน้าที่กำกับติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจ  และให้มีอำนาจแนะนำและแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจได้

                มาตรา ๕๓  กรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผอ.เขต  หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้   ให้  รอง ผอ.รักษาราชการแทน

                มาตรา ๕๔  ในกรณีไม่มี  ผอ.สถานศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้  รอง  ผอ.รักษาาราชการแทน     ถ้ามีรอง ผอ.หลายคน ให้  ผอ.เขตแต่งตั้งรอง ผอ.คนใดคนหนึ่ง รักษาราชการแทน   กรณีไม่มีรอง ผอง  หรือ มีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้   ให้  ผอ.เขต  แต่งตั้งข้าราชการในสถานศึกษา  คนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้

 

. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ..๒๕๔๗

 

                มาตรา ๒๓  ....  เขตพื้นที่การศึกษา

                มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้

                                . พิจารณากำหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล    รวมทั้งการกำหนดจำนวน  และอัตราตำแหน่งและเกลี่ยอัตรากำลังให้สอดคล้องกับ  นโยบาย   การบริหารงานบุคคล  ระเบียบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการที่  ...กำหนด

                                .  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  การบรรจุและแต่งตั้ง

                                . ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบ

                                . พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินการทางวินัย  การออกจากราชการ  การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์

                                .  ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนา  การเสริมสร้างขวัญกำลังใจ  การปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรม  การจัดสวัสดิการ   และการยกย่องเชิดชูเกียรติ

                                . กำกับ   ดูแล  ติดตาม  และประเมินผลการบริหารงานบุคคล

                                . จัดทำ  และพัฒนาฐานข้อมูลข้าราชการ

                                . จัดทำรายงานประจำปี  ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เพื่อเสนอ  ...

                                . พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกาาที่ไม่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ของผู้บริหารของหน่วยงานการศึกาา

                                ๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ใน พระราชบัญญัตินี้  กฎหมายอื่น  หรือตามที่ ก..ศมอบหมาย

                มาตรา ๒๔   ผอ.เขต เป็นผู้บริหารใน สำนักงาน   และเป็นผู้บังคับบัญชา  ข้าราชกา  ในเขตพื้นที่   มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้

                                . รับผิดชอบในการปฏิบัติงานราชการที่เป็นอำนาจและหน้าที่ ของ  ....เขต และมอบหมาย

                                . เสนอแนะการบรรจุและแต่งตั้ง   และการบริหารงานบุคคลในเรื่องอื่นที่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ของ  .... เขต

                                . พิจารณาเสนอความดีความชอบ

                                . จัดทำแผนและส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ

                                . จัดทำทะเบียนประวัติ

                                . จัดทำมาตรฐานคุณภาพงาน  กำหนดภาระงานขั้นต่ำ  และเกณฑ์การประเมินผลงาน สำหรับข้าราชการของสำนักงานเขต

                                . ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล  และจัดทำรายงานการบริหารงานบุคคล เสนอ อ.... เขต   เพื่อเสนอ  ... ต่อไป

                                . ปฏิบัติงานอื่นตามที่บัญญัติในกฎหมายนี้  กฎหมายอื่น  หรือตามที่  ...มอบหมาย

                มาตรา  ๒๖  คณะกรรมการสถานศึกษา

มีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา  ดังนี้

                                . กำกับ   ดูแล  การบริหารงานบุคคลให้สอดคล้อง  กับ นโยบาย กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หลักเกณฑ์  และวิธีการตามที่  ..
. และ อ....  เขต   กำหนด

                                . เสนอความต้องการจำนวน  และอัตราตำแหน่งของข้าราชการ   เพื่อเสนอ อ.... เขตพิจารณา

                                . ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  ต่อผู้บริหารสถานศึกษา

                                . ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ใน พรบ.นี้  กฎหมายอื่น  หรือตาม  .... เขต  กำหนด

                มาตรา ๒๗  ผู้บริหารสถานศึกษา    เป็นผู้บังคับบัญชา  และมีอำนาจและหน้าที่  ดังนี้

                                . ควบคุม  ดูแล  ให้การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสอดคล้องกับ  นโยบาย กฎ ระเบียบ   ข้อบังคับ  หลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่  ... และ อ.... เขต  กำหนด

                                . พิจารณาเสนอความดีคงวามชอบ

                                . ส่งเสริม  สนับสนุน ข้าราชการ  ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

                                . จัดทำมาตรฐาน  ภาระงานของข้าราชการ

                                . ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการ  เพื่อเสนอ  .... เขต

                                . ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ใน พรบ.นี้  กฎหมายอื่น  หรือตามที่ อ....กำหนด   หรือคณะกรรมการสถานศึกษากำหนด

                มาตรา ๒๙  การดำเนินการตาม  พรบ.นี้ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยยึดถือระบบคุณธรรม  ความเสมอภาคระหว่างบุคคล  และหลักการได้รับการปฏิบัติและการคุ้มครองสิทธิอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน

                มาตรา ๓๕  วัน  เวลา  ทำงาน  วันหยุดราชการตามประเพณี  วันหยุดราชการประจำปี  และการลาหยุดราชการ  ของข้าราชการฯ  ให้เป็นไปตามที่  ...กำหนด

                มาตรา  ๗๒  ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฯ

                มาตรา ๗๓ การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการฯ ให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณา

                มาตรา ๗๖  หน่วยงานทางการศึกษามีหน้าที่จัดสวัสดิการให้แก่ข้าราชการฯ

                มาตรา ๗๙  ให้ผู้บังคับบัญชา  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  และมีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา

                มาตรา ๘๑ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ในการส่งเสริม  สนับสนุนผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 8773 วันที่ 3 ธ.ค. 2552


กฎหมายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน องค์กรในระดับเขตพื้นที่การศึกษากฎหมายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานองค์กรในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

  สะอึก (hiccup)...กับวิธีแก้ไข...

สะอึก (hiccup)...กับวิธีแก้ไข...


เปิดอ่าน 6,379 ครั้ง
อุปกรณ์ไฟฟ้า

อุปกรณ์ไฟฟ้า


เปิดอ่าน 6,385 ครั้ง
อยู่กับงูเห่า ...

อยู่กับงูเห่า ...


เปิดอ่าน 6,381 ครั้ง
บ้านไม้ชายน้ำ

บ้านไม้ชายน้ำ


เปิดอ่าน 6,380 ครั้ง
วิธีดูแลรักษา  ฮาดดิส

วิธีดูแลรักษา ฮาดดิส


เปิดอ่าน 6,386 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

50 พระเอก จาก นิทรรศการ ภาพถ่าย Hamberger

50 พระเอก จาก นิทรรศการ ภาพถ่าย Hamberger

เปิดอ่าน 6,377 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
วิธีทำ น้ำใบย่านาง........เครื่องดื่มสมุนไพร
วิธีทำ น้ำใบย่านาง........เครื่องดื่มสมุนไพร
เปิดอ่าน 6,380 ☕ คลิกอ่านเลย

16 พ.ค.-15 ก.ย. 52  วันคุ้มครองปลาน้ำจืดมีไข่ทั่วประเทศ
16 พ.ค.-15 ก.ย. 52 วันคุ้มครองปลาน้ำจืดมีไข่ทั่วประเทศ
เปิดอ่าน 6,378 ☕ คลิกอ่านเลย

จะรู้ได้อย่างไรว่าแฟนเราเจ้าชู้ ?
จะรู้ได้อย่างไรว่าแฟนเราเจ้าชู้ ?
เปิดอ่าน 6,379 ☕ คลิกอ่านเลย

สิ่งมีชีวิตหน้าตาแปลกๆ รอบโลก
สิ่งมีชีวิตหน้าตาแปลกๆ รอบโลก
เปิดอ่าน 6,375 ☕ คลิกอ่านเลย

อโรคา ปาร์ตี้ รายการดี หรือ รายการที่กำลังบั่นทอนสุขภาพจิตของสังคม
อโรคา ปาร์ตี้ รายการดี หรือ รายการที่กำลังบั่นทอนสุขภาพจิตของสังคม
เปิดอ่าน 6,375 ☕ คลิกอ่านเลย

พระไตรลักษณ  ์ อนิจจัง - ทุกขัง - อนัตตา
พระไตรลักษณ ์ อนิจจัง - ทุกขัง - อนัตตา
เปิดอ่าน 6,394 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

อักษรไทย ภาษาไทย รูปแบบการเขียนตัวอักษร แบบอักษรไทย
อักษรไทย ภาษาไทย รูปแบบการเขียนตัวอักษร แบบอักษรไทย
เปิดอ่าน 110,541 ครั้ง

พบกล้องโทรทรรศน์
พบกล้องโทรทรรศน์'ไอสไตน์'ที่หายสาบสูญไปนาน
เปิดอ่าน 8,949 ครั้ง

คลิปครูเต้น-รวมเพลงเด็กในตำนาน ของ ร.ร.บางมดฯ
คลิปครูเต้น-รวมเพลงเด็กในตำนาน ของ ร.ร.บางมดฯ
เปิดอ่าน 22,869 ครั้ง

อินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์โครงการTraining OBEC
อินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์โครงการTraining OBEC
เปิดอ่าน 38,642 ครั้ง

กาแฟเย็นทำให้อ้วน ให้แคลอรีมากเท่ากับข้าวมื้อใดมื้อหนึ่ง
กาแฟเย็นทำให้อ้วน ให้แคลอรีมากเท่ากับข้าวมื้อใดมื้อหนึ่ง
เปิดอ่าน 11,951 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ