ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕ การแต่งคำประพันธ์


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,414 ครั้ง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕  การแต่งคำประพันธ์

Advertisement

 

วิชาภาษาไทย

รหัสวิชา ท๓๒๑๐๑

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕

ความหมาย  ลักษณะคำสัมผัสคล้องจองในการแต่งคำประพันธ์

 

ใช้เวลา    ชั่วโมง

 

สาระสำคัญ

                 คำคล้องจองในบทประพันธ์เรียกว่า  คำสัมผัส   ซึ่งมีลักษณะบังคับของ

คำประพันธ์ทุกชนิด  แต่ต่างกันเพราะช่วยให้บทประพันธ์นั้น ๆมีความไพเราะยิ่งขึ้น 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ ท ๔.๑  ข้อ     แต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย์  กลอน  และโคลง  โดยแสดงความคิดเชิงสร้างสรรค์

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

            บอกความหมาย  ลักษณะ และใช้คำสัมผัสคล้องจองในการแต่งคำประพันธ์

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ปลายทาง

            สามารถบอกความหมาย  ลักษณะ และใช้คำสัมผัสคล้องจองในการแต่ง

คำประพันธ์ได้

 

จุดประสงค์การเรียนรู้นำทาง

๑.  สามารถบอกความหมาย  ระบุลักษณะของคำสัมผัสคล้องจองได้

๒. เลือกใช้คำสัมผัสคล้องจองในการแต่งคำประพันธ์ได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่ต้องการเน้น

คุณธรรม  จริยธรรม

 และค่านิยมที่ต้องการเน้น

พฤติกรรมบ่งชี้

๑.  ความรับผิดชอบ

๑.  ปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย

๒.  ความซื่อสัตย์

๒. ตอบคำถามในบทเรียนด้วยตนเอง ไม่ดูเฉลยก่อนตอบ

๓. ใฝ่รู้และสร้างสรรค์

๓. มีความกระตือรือร้นในการเรียนบทเรียน

 

สาระการเรียนรู้

            ๑.  ความหมายของคำสัมผัสคล้องจอง

            ๒.  ลักษณะของคำสัมผัสคล้องจอง

๓.  การเลือกใช้คำสัมผัสคล้องจองในการแต่งคำประพันธ์

 

การจัดกระบวนการเรียนรู้

            ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

             ๑.  ครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยนำเสนอ กลอนสี่  เพราะเป็นร้อยกรองที่แต่งง่าย  สัมผัสคล้องจองดี  อ่านครั้งละ    คำ ๒  ครั้ง  เช่น

                  หนึ่งล้าน/คำร้อย           แทนถ้อย/คำรัก

                   หมื่นแสน/ฤาจัก                    เท่ารัก/ของแม่

                  ให้นักเรียนฟังช่วยกันคิดว่ามีคำใดที่มีลักษณะคล้องจองกัน  และยกตัวอย่าง

เช่น  ร้อย-ถ้อย,รัก-จัก

๒. ครูสรุปให้นักเรียนเข้าใจตรงกันว่า  การนำคำที่คล้องจองกันมา    คู่ 

เป็นคำที่ไพเราะ  มีลักษณะสัมผัสคล้องจองกัน  ซึ่งคำเหล่านี้เราจะพบให้บทร้อยกรอง

หรือคำประพันธ์ทุกชนิด 

            ๓. แจกหนังสืออ่านเพิ่มเติม เล่ม     ชุด  แต่งคำประพันธ์สุขสันต์หรรษา   

เรื่อง  คำสัมผัสคล้องจอง ให้นักเรียนศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ปลายทาง/นำทาง

เพื่อทราบแนวทาง ในการเรียน

          ๔.  ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง  คำสัมผัสคล้องจอง  จำนวน  ๑๐ ข้อในหนังสืออ่านเพิ่มเติม 

 

 

            ขั้นดำเนินการสอน

๑.  ครูแนะนำให้นักเรียนรับทราบขั้นตอนการเรียนรู้ด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม

ให้เข้าใจตรงกัน  แล้วให้นักเรียนศึกษาคำแนะนำในการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนด้วยตนเอง โดยปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเพื่อความสำเร็จในการเรียน

๒.  นักเรียนศึกษาเนื้อหาจากหนังสืออ่านเพิ่มเติม  เล่ม ๓   ชุด  แต่งคำประพันธ์

สุขสันต์หรรษา  เรื่อง  คำสัมผัสคล้องจอง  และเนื้อหาสาระเกี่ยวกับคำสัมผัส

และบัตรความรู้เสริม  เรื่อง  คำสัมผัสคล้อง  ด้วยตนเอง  ตามเนื้อหาที่กำหนดไว้  ขณะนักเรียนศึกษา  ครูเดินและสังเกตการศึกษาบทเรียนสังเกตคุณธรรม  จริยธรรมของนักเรียนในเรื่องความรับผิดชอบ  ความซื่อสัตย์  ใฝ่รู้และสร้างสรรค์ในการเรียน  

พร้อมให้คำแนะนำเมื่อนักเรียนมีข้อสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติม

     ๓.  นักเรียนเขียนอธิบายความหมายและบอกลักษณะของคำสัมผัสคล้องจอง

เพิ่มเติม  จากการศึกษาเนื้อหาในหนังสืออ่านเพิ่มเติม

ขั้นสรุป

๔. นักเรียนเขียนสรุปบอกความหมายและลักษณะของคำสัมผัสคล้องจอง

จากการศึกษาหนังสืออ่านเพิ่มเติม  เล่ม ๓    ชุดแต่งคำประพันธ์สุขสันต์หรรษา

เรื่อง  คำสัมผัสคล้องจอง เมื่อทำเสร็จแล้วให้ทำแบบฝึกเสริมทักษะที่  ๑ ให้ตรวจ

คำตอบจากบัตรเฉลยแบบฝึกเสริมทักษะ บันทึกคะแนนเปรียบเทียบความก้าวหน้า

ในการเรียน

๕.  ครูสรุปสาระสำคัญเรื่อง  คำสัมผัสคล้องจอง  ในเรื่องความหมายและลักษณะ

ของคำสัมผัสคล้องจองเพิ่มเติม  สำหรับนักเรียนที่ต้องการทราบเพิ่มเติม

๖.  ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบและประเมินผลงานของนักเรียน

 

 

 

 

 

 

สื่อและแหล่งเรียนรู้

        ๑.  กลอนสี่   จำนวน   บท

๒. หนังสืออ่านเพิ่มเติม  เล่ม    ชุดแต่งคำประพันธ์สุขสันต์หรรษา

 เรื่อง  คำสัมผัสคล้องจอง

 

การวัดผลประเมินผล

สิ่งที่จะวัด

๑.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง/จุดประสงค์การเรียนรู้ปลายทาง/นำทาง

๒.  คุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่ต้องการเน้น

 

วิธีการวัด

๑.  ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน   และแบบฝึกเสริมทักษะที่ ๑  

จากหนังสืออ่านเพิ่มเติม  เล่ม ๓  ชุดแต่งคำประพันธ์สุขสันต์หรรษา   เรื่อง คำสัมผัส

คล้องจอง

           ๒. ประเมิน คุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยมที่ต้องการเน้น ในเรื่อง  ความรับผิดชอบ

ความซื่อสัตย์  และใฝ่รู้ สร้างสรรค์

 

เครื่องมือวัด

๑.  แบบฝึกเสริมทักษะที่ ๑  จากหนังสืออ่านเพิ่มเติม  เล่ม ๓  ชุดแต่งคำประพันธ์สุขสันต์หรรษา  เรื่อง  คำสัมผัสคล้องจอง

           ๒.  แบบประเมินคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่ต้องการเน้น

 

เกณฑ์การวัดผล

๑.  นักเรียนได้คะแนนจากแบบฝึกเสริมทักษะที่ ๑  จากหนังสืออ่านเพิ่มเติม เล่ม ๓   ชุด  แต่งคำประพันธ์สุขสันต์หรรษา   เรื่อง  คำสัมผัสคล้องจอง  ดังนี้

      ข้อถูกให้    คะแนน  ข้อผิด  ให้    คะแนน

๒.  นักเรียนได้คะแนนคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่ต้องการเน้น  ดังนี้

             ดีมาก                   ให้  ๙-๑๐  คะแนน

             ดี                          ให้  ๗-๘  คะแนน

                   พอใช้                    ให้  ๕-๖  คะแนน

                   ปรับปรุง               ให้ ๐-๔  คะแนน

 

เกณฑ์การประเมินผล

๑.  นักเรียนได้คะแนนจากการทำแบบฝึกเสริมทักษะ  ไม่น้อยกว่า  ร้อยละ ๗๐

๒.  นักเรียนได้คะแนนจากการประเมินคุณธรรม  จริยธรรม ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ  ๘๐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่ต้องการเน้น

ในการเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม

หัวข้อประเมิน

๑.    ความรับผิดชอบ(ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย)

๒.  ความซื่อสัตย์(ตอบคำถามด้วยตนเอง ไม่ดูเฉลยก่อนตอบ)

๓.   ใฝ่รู้  สร้างสรรค์(ความกระตือรือร้นในการเรียนหนังสืออ่านเพิ่มเติม)

 

เลขที่

ชื่อ สกุล

หัวข้อประเมิน

รวมคะแนน

ผลการประเมิน

๑๐

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

ประเพณีลอยกระทงสาย

ประเพณีลอยกระทงสาย


เปิดอ่าน 6,376 ครั้ง
สอย...สอย

สอย...สอย


เปิดอ่าน 6,486 ครั้ง
บทเรียนประจำวัน(News)

บทเรียนประจำวัน(News)


เปิดอ่าน 6,381 ครั้ง
งานวิจัย

งานวิจัย


เปิดอ่าน 6,383 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

    10 จุดบ้านทรงไทยเสียทรง ทำไม?? บ้านทรงไทยบางหลังไม่สวยงามอย่างที่ควรจะเป็น

10 จุดบ้านทรงไทยเสียทรง ทำไม?? บ้านทรงไทยบางหลังไม่สวยงามอย่างที่ควรจะเป็น

เปิดอ่าน 6,377 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เปิดอ่าน 6,379 ☕ คลิกอ่านเลย

อานิสงส์ผลบุญ.....จากการทำบุญ 40 แบบ   (2)
อานิสงส์ผลบุญ.....จากการทำบุญ 40 แบบ (2)
เปิดอ่าน 6,381 ☕ คลิกอ่านเลย

ออกกำลังสมอง ต้านอัลไซเมอร์
ออกกำลังสมอง ต้านอัลไซเมอร์
เปิดอ่าน 6,385 ☕ คลิกอ่านเลย

ใช่จริงๆ..ทุกวันนี้ คนห่างวัด..
ใช่จริงๆ..ทุกวันนี้ คนห่างวัด..
เปิดอ่าน 6,380 ☕ คลิกอ่านเลย

รูป เสียวยกกำลัง 100...บรื๋อออออ
รูป เสียวยกกำลัง 100...บรื๋อออออ
เปิดอ่าน 6,377 ☕ คลิกอ่านเลย

  มาดูการจัดอันดับ คณะ ยอดนิยม ปี 2552 ลูกศิษย์ ติดคณะไหนบ้างครับ
มาดูการจัดอันดับ คณะ ยอดนิยม ปี 2552 ลูกศิษย์ ติดคณะไหนบ้างครับ
เปิดอ่าน 6,378 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

ถั่วเขียวขจัดรอยด่างดำ
ถั่วเขียวขจัดรอยด่างดำ
เปิดอ่าน 16,267 ครั้ง

เอกสาร/แนวทางเตรียมรับการประเมินวิทยฐานะ
เอกสาร/แนวทางเตรียมรับการประเมินวิทยฐานะ
เปิดอ่าน 434,541 ครั้ง

มะขาม มีประโยชน์ต่อผิวและร่างกายของเราอย่างไร?
มะขาม มีประโยชน์ต่อผิวและร่างกายของเราอย่างไร?
เปิดอ่าน 14,454 ครั้ง

เถียงนาน้อย
เถียงนาน้อย
เปิดอ่าน 35,340 ครั้ง

9 ตุลาคม วันไปรษณีย์โลก
9 ตุลาคม วันไปรษณีย์โลก
เปิดอ่าน 10,240 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ