ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,411 ครั้ง
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

Advertisement

 

ชื่อเรื่อง             รายงานการสร้างและการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)

                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

    เรื่อง           เพลินตาพาสุขใจไปกับคำขวัญเมืองมุกดาหารชั้นประถมศึกษาปีที่ 6         

 ศึกษาค้นคว้า                  นายวิสุทธิ์  ศรีประทุมภรณ์

โรงเรียน                   โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท   อำเภอหว้านใหญ่  จังหวัดมุกดาหาร

ปีที่ศึกษา                   ภาคเรียนที่  2   ปีการศึกษา  2550

บทคัดย่อ

                             การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1)เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI)กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง เพลินตาพาสุขใจไปกับ คำขวัญ เมืองมุกดาหารชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80 / 80  2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง เพลินตาพาสุขใจไปกับคำขวัญเมืองมุกดาหาร                   ชั้นประถมศึกษาปีที่6 3) เพื่อเปรียบเทียบผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่    6     ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI)กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเรื่องเพลินตาพาสุขใจไปกับคำขวัญเมืองมุกดาหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    4) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอน    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI)    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม เรื่อง เพลินตาพาสุขใจไปกับ คำขวัญเมืองมุกดาหาร                 ชั้นประถมศึกษาปีที่   6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า    คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท  อำเภอหว้านใหญ่  จังหวัดมุกดาหาร ภาคเรียนที่  2   ปีการศึกษา  2550   จำนวน  34  คน     ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

                           เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้ามี  5  ชนิด  ได้แก่ 1)  แผนการจัดการเรียนรู้         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง เพลินตาพาสุขใจไปกับ

คำขวัญเมืองมุกดาหาร  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 8 แผนการจัดการเรียนรู้12  ชั่วโมง 2) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI)  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเรื่อง เพลินตาพาสุขใจไปกับคำขวัญเมืองมุกดาหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 จำนวน  8 ชุด  3)  แบบ ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง เพลินตาพาสุขใจไปกับคำขวัญเมืองมุกดาหาร  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบทดสอบปรนัย  แบบเลือกตอบ ชนิด  4 ตัวเลือก จำนวน30 ข้อ

 4) แบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) สำหรับผู้เชี่ยวชาญ  5) แบบสอบถาม   ความคิดเห็นของครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI)   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   เรื่อง  เพลินตาพาสุขใจไปกับคำขวัญเมืองมุกดาหาร  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 เป็นแบบประมาณค่า  (Rating  Scales)  5  ระดับ  จำนวน  10  รายการ 

                  ระยะเวลาดำเนินการทดลอง ระหว่างวันที่  12 – 27  ธันวาคม  2550  โดยไม่นับเวลาในการทดสอบก่อนเรียนและทดสอบหลังเรียน

                      ผลจากการศึกษาค้นคว้า  พบว่า 

                    1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง เพลินตาพาสุขใจไปกับคำขวัญเมืองมุกดาหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  90.80 / 85.46  (E1/E2) สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

2. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  เรื่อง   เพลินตาพาสุขใจไปกับคำขวัญเมืองมุกดาหาร  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6   เท่ากับ  0.5956  หมายความว่า  นักเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ 59.56

3. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง  เพลินตาพาสุขใจไปกับคำขวัญเมืองมุกดาหาร     ชั้นประถมศึกษาปีที่  6    แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

                4.  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ที่มีต่อ  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม  เรื่อง   เพลินตาพาสุขใจไปกับคำขวัญเมืองมุกดาหาร  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 จากการเผยแพร่  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด     คะแนนเฉลี่ย   4.53  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   0.51

 

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 3435 วันที่ 20 ก.พ. 2552


เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

ไลฟสไตล์มรณะ

ไลฟสไตล์มรณะ


เปิดอ่าน 6,416 ครั้ง
ฝากหมอน...ก่อนนอน...

ฝากหมอน...ก่อนนอน...


เปิดอ่าน 6,419 ครั้ง
นิสัยการกินที่ดี

นิสัยการกินที่ดี


เปิดอ่าน 6,480 ครั้ง
>>> การใช้ชีวิต 6 ระดับ <<<

>>> การใช้ชีวิต 6 ระดับ <<<


เปิดอ่าน 6,409 ครั้ง
"หุ่นกระบอกเชือกขาด"

"หุ่นกระบอกเชือกขาด"


เปิดอ่าน 6,440 ครั้ง
7 วิธีให้ดูดี

7 วิธีให้ดูดี


เปิดอ่าน 6,404 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

ความผิดต่อส่วนตัว

ความผิดต่อส่วนตัว

เปิดอ่าน 6,669 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
กลอนดีๆ
กลอนดีๆ
เปิดอ่าน 6,431 ☕ คลิกอ่านเลย

พิกุลทอง
พิกุลทอง
เปิดอ่าน 6,420 ☕ คลิกอ่านเลย

หลากหลายคุณค่า....จากแอปเปิ้ลผลไม้มหัศจรรย์
หลากหลายคุณค่า....จากแอปเปิ้ลผลไม้มหัศจรรย์
เปิดอ่าน 6,405 ☕ คลิกอ่านเลย

ผัก-ผลไม้ปั่น ดื่มบำรุงสายตา
ผัก-ผลไม้ปั่น ดื่มบำรุงสายตา
เปิดอ่าน 6,423 ☕ คลิกอ่านเลย

ฮือฮา......ภาพใต้ทะเลลึกสุดภูเขาไฟบึ้ม
ฮือฮา......ภาพใต้ทะเลลึกสุดภูเขาไฟบึ้ม
เปิดอ่าน 6,418 ☕ คลิกอ่านเลย

รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระวิชาสุขศึกษา และพลศึกษา
รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระวิชาสุขศึกษา และพลศึกษา
เปิดอ่าน 6,429 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

10 ข้อดี ฝึกโยคะตอนเช้า
10 ข้อดี ฝึกโยคะตอนเช้า
เปิดอ่าน 16,263 ครั้ง

เทคโนโลยี มีกี่ระดับอะไรบ้าง
เทคโนโลยี มีกี่ระดับอะไรบ้าง
เปิดอ่าน 198,815 ครั้ง

10 สมุนไพรไทย ประโยชน์เยอะ ช่วยบรรเทา "โรคความดันสูง"
10 สมุนไพรไทย ประโยชน์เยอะ ช่วยบรรเทา "โรคความดันสูง"
เปิดอ่าน 32,484 ครั้ง

ความต่างของ วิวัฒนาการ vs พัฒนาการ ว่ามันต่างกันยังไง !!
ความต่างของ วิวัฒนาการ vs พัฒนาการ ว่ามันต่างกันยังไง !!
เปิดอ่าน 24,709 ครั้ง

ผลการสอบไม่สามารถบอกได้ทุกอย่าง
ผลการสอบไม่สามารถบอกได้ทุกอย่าง
เปิดอ่าน 6,265 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ