ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

แผนการจัดการเรียนรู้ คำมูล


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,481 ครั้ง
แผนการจัดการเรียนรู้ คำมูล

Advertisement

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การสร้างคำ เวลาเรียน ๑๒ ชั่วโมง
แผนการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง คำมูล เวลาเรียน ๓ ชั่วโมง
ชื่อผู้สอน นางอชิรญา แหมไธสง

มาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษา
มาตรฐานการเรียนรู้ ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย
การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาของภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็น
สมบัติของชาติ

สาระสำคัญ
คำมูล หมายถึง คำที่มีใช้ในภาษามาตั้งแต่ดั้งเดิม อาจเป็นคำพยางค์เดียวหรือหลายพยางค์ ก็ได้แต่จะต้องเป็นคำที่มีความหมายสมบูรณ์ในตัวเอง อาจเป็นคำไทยแท้หรือคำที่มาจากภาษาอื่นก็ได้ คำมูลเป็นคำตั้งต้นสำหรับการสร้างคำขึ้นในภาษา

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
บอกความหมาย ลักษณะ และจำแนกคำมูลพยางค์เดียวและคำมูลหลายพยางค์ได้

จุดประสงค์การเรียนรู้
๑. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของพยางค์และคำมูลได้
๒. นักเรียนสามารถบอกความหมายและอธิบายลักษณะของคำมูลได้
๓. นักเรียนสามารถจำแนกและใช้คำมูลพยางค์เดียวและคำมูลหลายพยางค์ได้ถูกต้อง

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ พฤติกรรมบ่งชี้
๑. ใฝ่เรียน - ใฝ่รู้
๒. มีความรับผิดชอบ
๓. มีความซื่อสัตย์ - ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมาย
- ปฏิบัติงานได้ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ตอบคำถามโดยไม่ดูเฉลยก่อน
การบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑. ความพอประมาณ
- นักเรียนรู้ว่าตนเองมีความรู้เกี่ยวกับพยางค์และคำมูลมากน้อยเพียงใด จึงจะสามารถ
บอกความหมาย และอธิบายลักษณะของคำมูลได้
๒. ความมีเหตุผล
- นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับพยางค์และคำมูลมากยิ่งขึ้น
๓. การมีภูมิคุ้มกัน
- นักเรียนนำความรู้ เรื่อง คำมูล ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
๔. เงื่อนไขความรู้
- นักเรียนสามารถจำแนกและใช้คำมูลพยางค์เดียวและคำมูลหลายพยางค์ได้ถูกต้อง
๕. เงื่อนไขคุณธรรม
- นักเรียนมีความสามัคคี ความรับผิดชอบในการทำงาน
- นักเรียนมีความขยันหมั่นเพียรในการทำกิจกรรมจนสำเร็จ

สาระการเรียนรู้
๑. คำมูลเป็นคำพยางค์เดียวโดด ๆ จะเป็นคำมาจากภาษาใดก็ได้ แต่ต้อง
เป็นคำเดียว เช่น
ภาษาไทย - พ่อ แม่ หมู หมา แมว น้อง
ภาษาจีน - เกี๊ยะ เกี๊ยว เจี๊ยะ แป๊ะ ซิ้ม
ภาษาอังกฤษ - ไมล์ เมตร ปอนด์ ฟุต
๒. ถ้าเป็นคำหลายพยางค์ เมื่อแยกแต่ละพยางค์แล้ว อาจมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้ แต่ความหมายของแต่ละพยางค์ไม่เกี่ยวข้องกับความหมายของคำมูลนั้นเลย เช่น กระดาษ ศิลปะ กำมะลอ
๓. คำมูลคำเดียวในภาษาไทยอาจมีความหมายได้หลายอย่าง เช่น
- นกเกาะอยู่บนกิ่งไม้ในเกาะแห่งหนึ่ง
- พวกเงาะชอบกินลูกเงาะ

กระบวนการจัดการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ ๑
๑. ขั้นนำสู่กระบวนการเรียนรู้
๑.๑ ครูทบทวนความรู้เดิม และร่วมกันสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับพยางค์และคำมูลโดย ใช้คำถามดังนี้
- คำมูล มีความหมายว่าอย่างไร
คำตอบ คำมูล หมายถึง คำที่มีใช้ในภาษามาตั้งแต่ดั้งเดิม อาจเป็นคำพยางค์เดียวหรือหลายพยางค์ก็ได้แต่จะต้องเป็นคำที่มีความหมายสมบูรณ์ในตัวเอง อาจเป็นคำไทยแท้หรือคำที่มาจากภาษาอื่นก็ได้ คำมูลเป็นคำตั้งต้นสำหรับการสร้างคำขึ้นในภาษา
- ให้นักเรียนยกตัวอย่างคำมูลมาคนละ ๑ ชนิด
คำตอบ คน ไก่ ข้าว ไข่ ครีม บุญ กรรม ท่าน เป็นต้น
๑.๒ นักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน เรื่อง การสร้างคำ และแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง คำมูล
๑.๓ ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ ข้อตกลงในการวัดและประเมินผลให้นักเรียน
ทราบ และบอกนักเรียนว่าต่อไปจะเรียน เรื่อง คำมูล และแนะนำทักษะพื้นฐานในการทำงานกลุ่ม บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่ม

ชั่วโมงที่ ๒
๒. ขั้นกระบวนการเรียนรู้
๒.๑ แบ่งกลุ่มนักเรียนคละความสามารถ ชาย – หญิง กลุ่มละ ๕ คน ตามกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบจีไอ (GI) ประกอบด้วย นักเรียนเก่ง ๒ คน ปานกลาง ๑ คน นักเรียนอ่อน ๒ คน เลือกประธานและเลขานุการ เพื่อเป็นตัวแทนในการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
๒.๒ แจกหนังสืออ่านเพิ่มเติมและใบความรู้ให้นักเรียน จากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษา เรื่อง ความหมายและชนิดของคำมูล โดยครูคอยแนะนำ ให้คำปรึกษา อธิบายวิธีการใช้ หนังสืออ่านเพิ่มเติม
๒.๓ นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปข้อมูลจากหนังสืออ่านเพิ่มเติม และใบความรู้ จากนั้นส่งตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน และเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มอื่นซักถามความเข้าใจ ครูคอยสังเกตและบันทึกคะแนนในแบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียน แต่ละกลุ่ม

ชั่วโมงที่ ๓
๒.๔ นักเรียนและครูร่วมกันทบทวนความรู้จากชั่วโมงที่ ๒ ที่ โดยครูตั้งคำถาม
ให้นักเรียนช่วยกันตอบ
๒.๕ ให้ตัวแทนกลุ่มที่ยังไม่ได้ออกนำเสนอผลงานออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน และเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มอื่นซักถามความเข้าใจ ครูคอยสังเกตและบันทึกคะแนนใน แบบบันทึก
ผลการสังเกตพฤติกรรมการการทำงานกลุ่มของนักเรียน
๒.๖ นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำใบงานในหนังสืออ่านเพิ่มเติมเล่มที่ ๑ เรื่อง คำมูล โดยครูคอยช่วยเหลือให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด และคอยสังเกตบันทึกคะแนนลงในแบบประเมินผลการสังเกตการณ์ปฏิบัติงานของนักเรียน
๒.๗ นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง คำมูล และเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
ให้นักเรียนได้ทราบผลความรู้ของตนเอง เพื่อนำไปพัฒนาในการเรียนในโอกาสต่อไป

๓. ขั้นสรุปกระบวนการเรียนรู้
นักเรียนและครูร่วมกันสรุปองค์ความรู้ เรื่อง คำมูล พร้อมยกตัวอย่าง คำมูล
๔. ขั้นกระบวนการประเมินผล
๔.๑ ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน เรื่อง คำมูล
๔.๒ ตรวจใบงานที่ ๑ เรื่อง คำมูล
๔.๓ บันทึกคะแนนลงในแบบบันทึกคะแนน แบบฝึกหัด และตรวจผลงาน

สื่อและแหล่งการเรียนรู้
๑. สื่อการเรียนรู้
๑.๑ หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง คำมูล
๑.๒ ใบความรู้ เรื่อง คำมูล
๑.๓ ใบงานที่ ๑ เรื่อง คำมูล
๑.๔ แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน เรื่อง คำมูล
๑.๕ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน เรื่อง การสร้างคำ
๒. แหล่งเรียนรู้
๒.๑ หนังสือเรียนภาษาไทย หลักภาษาไทย เล่ม ๓
๒.๒ ห้องสมุด
๒.๒ ข้อมูลความรู้จากอินเทอร์เน็ต
การวัดผลประเมินผล
๑. วิธีวัด / สิ่งที่วัด
๑.๑ ด้านกระบวนการ วัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการสังเกตพฤติกรรม
ความสนใจ กระบวนการวางแผนการทำงาน และความกระตือรือร้น
๑.๒ ด้านพุทธพิสัย วัดและประเมินผลจากการตอบคำถาม การทำแบบทดสอบ
และการทำใบงาน
๑.๓ ด้านทักษะพิสัย วัดและประเมินผลจากการปฏิบัติงานของนักเรียนขณะมีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงาน
๑.๔ ด้านจิตพิสัย วัดและประเมินผลโดยการตรวจผลงาน การแสดงออกจากการร่วมกิจกรรมกลุ่ม ความมีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม
๒. เครื่องมือวัด
๒.๑ แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง คำมูล
๒.๒ ใบงานที่ ๑ เรื่อง คำมูล
๒.๓ แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียน
๒.๔ แบบบันทึกคะแนน แบบฝึกหัด และตรวจผลงาน
๒.๕ แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง คำมูล
๓. เกณฑ์การวัด
๓.๑ คะแนนจากการวัดและประเมินผล ผ่านเกณฑ์อย่างน้อย ๘๐%
๓.๒ ระดับคุณภาพการประเมินพฤติกรรมการทำงานของนักเรียนผ่านเกณฑ์
ในระดับดี


ข้อเสนอแนะ
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ความเห็นของผู้บริหาร
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


(ลงชื่อ) ............................................
(นายชูศักดิ์ สารผล)
ผู้อำนวยการโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร
วันที่ ..........เดือน......................พ.ศ. ๒๕๕๐บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


(ลงชื่อ) ......................................................ผู้สอน
(นางอชิรญา แหมไธสง)
วันที่............เดือน ................... พ.ศ. ๒๕๕๐
ใบความรู้ เรื่อง คำมูล


คำมูล หมายถึง คำที่มีใช้ในภาษามาตั้งแต่ดั้งเดิม อาจเป็นคำพยางค์เดียวหรือหลายพยางค์ก็ได้แต่จะต้องเป็นคำที่มีความหมายสมบูรณ์ในตัวเอง อาจเป็นคำไทยแท้หรือคำที่มาจากภาษาอื่นก็ได้ คำมูลเป็นคำตั้งต้นสำหรับการสร้างคำขึ้นในภาษา
๑. คำมูลเป็นคำพยางค์เดียวโดด ๆ จะเป็นคำมาจากภาษาใดก็ได้ แต่ต้องเป็นคำเดียว เช่น
ภาษาไทย - พ่อ แม่ หมู หมา แมว น้อง
ภาษาจีน - เกี๊ยะ เกี๊ยว เจี๊ยะ แป๊ะ ซิ้ม
ภาษาอังกฤษ - ไมล์ เมตร ปอนด์ ฟุต
๒. ถ้าเป็นคำหลายพยางค์ เมื่อแยกแต่ละพยางค์แล้ว อาจมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้ แต่ความหมายของแต่ละพยางค์ไม่เกี่ยวข้องกับความหมายของคำมูลนั้นเลย เช่น กระดาษ ศิลปะ กำมะลอ
๓. คำมูลคำเดียวในภาษาไทยอาจมีความหมายได้หลายอย่าง เช่น
- นกเกาะอยู่บนกิ่งไม้ในเกาะแห่งหนึ่ง
- พวกเงาะชอบกินลูกเงาะ๑. ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูก () ลงในวงกลมให้สัมพันธ์กับคำศัพท์
ที่กำหนดให้
๑) สับปะรด คำมูลพยางค์เดียว คำมูลหลายพยางค์
๒) ฟรี คำมูลพยางค์เดียว คำมูลหลายพยางค์
๓) อร่าม คำมูลพยางค์เดียว คำมูลหลายพยางค์
๔) แบตเตอรี่ คำมูลพยางค์เดียว คำมูลหลายพยางค์
๕) บุหลัน คำมูลพยางค์เดียว คำมูลหลายพยางค์
๖) กร คำมูลพยางค์เดียว คำมูลหลายพยางค์
๗) โอ้โฮ คำมูลพยางค์เดียว คำมูลหลายพยางค์
๘) โฆษณา คำมูลพยางค์เดียว คำมูลหลายพยางค์
๒. ให้นักเรียนหาคำมูลพยางค์เดียวและคำมูลหลายพยางค์ในแนวตั้งและแนวนอนของตารางต่อไปนี้แล้วนำไปเขียนลงในช่องว่างพร้อมทั้งบอกประเภทของคำมูลด้วย
ว่าเป็นคำมูลที่เป็นคำนาม คำสรรพนาม คำกริยา คำวิเศษณ์ คำบุพบท คำสันธาน คำอุทาน

ห รื อ ลุ

ป แ ห
ว น โ ก
ดิ น ส อ ห ม ล่ ย เ ม ต
อ้ ซ ก น ฉ บิ อ า ต ม า
า า ป เ ะ ง น ฟ พ ภ ย
ว ะ ร ฮ้ นั้ สํ า ห รั บ ม
ห มึ ก อ น ห ร มู พ น ศ


แนวตั้ง แนวนอน
๑) ............................................................ ๑) ..............................................................
๒) ............................................................ ๒) .............................................................
๓) ........................................................... ๓) ..............................................................
๔) ........................................................... ๔) ..............................................................
๕) ........................................................... ๕) .............................................................
๖) ............................................................. ๖) .............................................................
๗) ........................................................... ๗) .............................................................
๘) ........................................................... ๘) .............................................................
๑. ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูก () ลงในวงกลมให้สัมพันธ์กับ
คำศัพท์ที่กำหนดให้
๑) สับปะรด คำมูลพยางค์เดียว คำมูลหลายพยางค์
๒) ฟรี คำมูลพยางค์เดียว คำมูลหลายพยางค์
๓) อร่าม คำมูลพยางค์เดียว คำมูลหลายพยางค์
๔) แบตเตอรี่ คำมูลพยางค์เดียว คำมูลหลายพยางค์
๕) บุหลัน คำมูลพยางค์เดียว คำมูลหลายพยางค์
๖) กร คำมูลพยางค์เดียว คำมูลหลายพยางค์
๗) โอ้โฮ คำมูลพยางค์เดียว คำมูลหลายพยางค์
๘) โฆษณา คำมูลพยางค์เดียว คำมูลหลายพยางค์
๒. ให้นักเรียนหาคำพยางค์เดียวและคำมูลหลายพยางค์ในแนวตั้งและแนวนอนของตารางต่อไปนี้แล้วนำไปเขียนลงในช่องว่างพร้อมทั้งบอกประเภทของคำมูลด้วยว่าเป็นคำมูลที่เป็นคำนาม คำสรรพนาม คำกริยา คำวิเศษณ์
คำบุพบท คำสันธาน คำอุทาน
รื อ ลุ


แ ห


น โ ก
ดิ

ส อ ห ม ล่ ย เ ม ต
อ้
ซ ก น ฉ
บิ อ
า ต ม

า า ป เ
ะ ง น ฟ พ ภ ย
ว ะ ร ฮ้ นั้
สํ า ห
รั บ


มึ ก อ น ห ร มู พ น ศ
แนวตั้ง แนวนอน
๑) สกปรก คำมูลหลายพยางค์/คำวิเศษณ์ ๑) หรือ คำมูลพยางค์เดียว/คำสันธาน
๒) เฮ้อ คำมูลพยางค์เดียว/คำอุทาน ๒) แห คำมูลพยางค์เดียว/คำนาม
๓) ฉะนั้น คำมูลพยางค์เดียว/คำสันธาน ๓) วน คำมูลพยางค์เดียว/คำกริยา
๔) หล่อน คำมูลพยางค์เดียว/คำสรรพนาม ๔) ดินสอ คำมูลหลายพยางค์/คำนาม
๕) บน คำมูลพยางค์เดียว/คำบุพบท ๕) อาตมา คำมูลหลายพยางค์/คำสรรพนาม
๖) ตาย คำมูลพยางค์เดียว/คำกริยา ๖) สำหรับ คำมูลหลายพยางค์/คำบุพบท
๗) อ้าว คำมูลพยางค์เดียว/คำอุทาน ๗) หมึก คำมูลพยางค์เดียว/คำนาม
๘) หมู คำมูลพยางค์เดียว/คำนาม ๘) มา คำมูลพยางค์เดียว/คำกริยา


แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน เรื่อง การสร้างคำ

คำสั่ง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว


๑. ข้อใดเป็นคำมูลทุกคำ
ก. อารมณ์ สติ ภาษิต
ข. ตักเตือน ภิกษุ ระวัง
ค. แมลงวัน ใจร้าย จิตใจ
ง. สารพัด ตับเหล็ก น้ำปลา
๒. ข้อความใดมีคำสมาสมากที่สุด
ก. นักจิตวิทยาเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์อันดี
กับผู้คนทั่วไป
ข. เขาแต่ละคนเป็นผู้ชำนาญในยุทธวิธี รู้จัก
เลือกที่รบ รู้จักใช้ศาสตราวุธได้อย่าง
ช่ำชอง
ค. สมาคมสัตวแพทย์นัดสมาชิกเข้าประชุม
เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่
รวมทั้งชี้แจงกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านมา
ง. งานเขียนชิ้นนี้มีการนำโวหารประเภท
ต่าง ๆ
๓. ข้อใดเขียนคำสมาสได้ถูกต้องทุกคำ
ก. คณบดี อธิบดี
ข. ศิลปะศึกษา พละศึกษา
ค. อายุระแพทย์ จักษุแพทย์
ง. มนุษย์ศาสตร์ แพทย์ศาสตร์
๔. ข้อใดคือประโยคคำสั่งที่ใช้คำซ้ำ
ก. นั่งนิ่ง ๆ เดี๋ยวตกลงไป
ข. กินไปพลาง ๆ ก่อนนะ เดี่ยวพ่อมา
ค. อยู่ ๆ เขาก็เดินพรวดพราดออกไป
ง. ไป ๆ มา ๆ พวกเขาก็ขโมยของกันเอง

๕. ข้อใดกล่าวผิด
ก. บ้านเรือน เป็นคำพวกเดียวกับคำว่า
สูงต่ำ
ข. แบบเรียน เป็นคำพวกเดียวกับคำว่า
ส้มตำ
ค. ราชการ เป็นคำพวกเดียวกับคำว่า
ราชวัง
ง. การ์ตูน เป็นคำพวกเดียวกับคำว่า
เฉาก๊วย
๖. ประโยคใดมีคำซ้ำที่มาจากคำซ้อน
ก. น้องชอบกินของทิ้ง ๆ ขว้าง ๆ
ข. พวกคุณต้องหาให้ทั่ว ๆ ก่อน
ค. ส้มโอเป็นนักร้องที่มีเสียงดีมาก ๆ
ง. ทุก ๆ คนอยากสอบได้รางวัลที่หนึ่งกัน
ทั้งนั้น
๗. คำซ้ำในข้อใดมีความหมายตรงตัว
ก. เสื้อผ้าในร้านนี้สวย ๆ ทั้งนั้น
ข. เขาเล่นแบดมินตันเก่งน้อง ๆ มืออาชีพ
ค. ระหว่างรอเพื่อนเขาอ่านหนังสือไป
พลาง ๆ
ง. ตอนแรกเขาก็เป็นคนดี ไป ๆ มา ๆ ก็
เสียคน
๘. ข้อใดไม่มีคำซ้ำ
ก. ลูกก็แลดูแม่แม่ดูลูก
ต่างพันผูกเพียงว่าเลือดตาไหล
ข. แม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารัก
คนอื่นสักหมื่นแสนไม่แม้นเหมือน
ค. แต่เหลียวเหลียวเลี้ยวลับวับวิญญาณ์
โอ้เปล่าตาต่างสะอื้นยืนตะลึง
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
๙. ข้อใดมีความหมายว่าเล็กที่สุด
ก. น้องอยากอยู่บ้านหลังใหญ่
ข. พี่อยากอยู่บ้านหลังใหญ่ ๆ
ค. พ่ออยากอยู่บ้านหลังใหญ่โต
ง. แม่อยากอยู่บ้านหลังใหญ่โตมโหฬาร
๑๐. คำใดอยู่ในพวกเดียวกับคำว่า “พงศาวดาร”
ก. ทรัพย์สิน
ข. สามัญสำนึก
ค. ปรากฏการณ์
ง. ราชินูปถัมภ์
๑๑. ชื่อจังหวัดใดเป็นคำสนธิทุกคำ
ก. นครปฐม สตูล
ข. สุโขทัย นราธิวาส
ค. ชลบุรี สุราษฎร์ธานี
ง. ปทุมธานี สมุทรปราการ
๑๒. “ความจริงเรามิต้องวิ่งไปหาพระจากที่ไกล ๆ
ให้ลำบาก เพราะที่แท้มีอยู่ในตัวของเราแล้ว
แต่ความชั่วความร้ายบางประการเกิดขึ้น
รบกวนจิตใจ คอยปิดบังมิให้เราเห็นพระ”
ข้อความนี้มีคำประสมกี่คำ
ก. ๓ คำ
ข. ๔ คำ

ค. ๕ คำ
ง. ๖ คำ
๑๓. ข้อใดไม่ใช่คำซ้อน
ก. อ้วนพี
ข. ขัดคอ
ค. เชี่ยวชาญ
ง. เลวทราม
๑๔. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของคำประสม
ก. เกิดจากคำมูลที่อาจมาจากภาษาใด
ก็ได้
ข. คำมูลที่มีความหมายหลักจะอยู่ต้น
คำมูลที่เป็นคำขยายจะอยู่หลัง
ค. เมื่อนำคำมูลมาประสมกันแล้ว จะ
เกิดความหมายใหม่ ต่างกับคำมูล
เดิม แต่มีเค้าความหมายเดิม
ง. คำมูลที่นำมาประสมกันตั้งแต่สอง
คำขึ้นไปจะมีความหมายอย่าง
เดียวกันหรือทำนองเดียวกัน
๑๕. ข้อใดมีคำประสมมากที่สุด
ก. แม่บ้านทำกับข้าวอยู่ในครัว
ข. นักเรียนต้องไม่ใช่คนใจแคบ
ค. ช่างภาพของหนังสือพิมพ์ต้องเป็น
คนอย่างไร
ง. ชาวไร่ชาวนาพอใจที่ผู้นำของ
ประเทศเหลียวแลพวกตน
๑๖. คำว่า “ผ้าคลุมเตียง” ในข้อใดเป็นคำ
ประสม
ก. ผ้าคลุมเตียงใหญ่ไม่มิด
ข. หยิบผ้าคลุมเตียงหน่อย
ค. ฉันเอาผ้าคลุมเตียงให้เขา
ง. ฉันเอาผ้าคลุมเตียงมาให้เขา
๑๗. ข้อใดใช้วิธีการสร้างคำต่างจากข้ออื่น
ก. ผู้พัน
ข. ผูกพัน
ค. นายพัน
ง. สองพัน
๑๘. ข้อใดแสดงการสนธิของคำว่า “นโยบาย”
ก. ยโย + บาย
ข. นย + อุบาย
ค. นะ + โยบาย
ง. นย + อโยบาย
๑๙. คำประสมในข้อใดเป็นการประสมข้ามภาษา
ทุกคำ
ก. พ่อแม่ ไข่หวาน
ข. พลเมือง เกี๊ยวน้ำ
ค. ชาวสวน หมูพะโล้
ง. มิตรสหาย น้ำอัดลม
๒๐. เพราะเหตุใดคำว่า “พระธำมรงค์” จึงไม่ใช่
คำสมาส
ก. เป็นคำไทยแท้ทั้งสองคำ
ข. ไม่ได้เอาคำตั้งไว้ข้างหน้า
ค. ไม่ได้แปลจากคำหลังไปคำหน้า
ง. ไม่ใช่คำภาษาบาลี-สันสกฤตทั้งหมด
๒๑. ข้อใดมีคำซ้อนเพื่อความหมาย
ก. รูปหล่อนั้นนั่งพับเพียบ ประนมมือถือ
ดอกบัว
ข. มาได้ตาแป๊ะหลังโกงคนหนึ่งเป็นช่าง
ปั้นอย่างเอก หล่อเอาเหมือนมิได้
ผิดเพี้ยนค. ท่านได้ประดิษฐานเป็นศาลาการเปรียญ
ไว้ในวัดใหญ่นั้น ตัวไม้และเสาใหญ่
งามมาก ลวดลายเขียนลายสลักก็เป็น
ฝีมือบุราณจริง
ง. ถูกทั้งข้อ ข และ ค
๒๒. คำซ้ำในข้อใดมีความหมายต่างจากเดิมโดย
ไม่เหลือเค้าความหมายเดิม
ก. เขาเดินไป ๆ มา ๆ อยู่ในห้อง
ข. สัตว์ในกรงมีจำพวกงู ๆ ปลา ๆ
ค. คนที่นั่ง ๆ นอน ๆ ไม่ยอมทำงานเป็นคนไร้ค่า
ง. ถึงแม้เขาจะร้ายต่อฉัน แต่ดี ๆ ชั่ว ๆ เราก็เป็นพี่น้องคลานตามกันมา
๒๓. คำซ้ำในข้อใดมีความหมายเบาลง
ก. เขาให้ฉันแต่ของพื้น ๆ
ข. ไปพอให้เขาเห็น ๆ หน้า
ค. เขาทำได้ไล่ ๆ กับเพื่อน
ง. นอนเล่นไปพลาง ๆ ก่อน
๒๔. คำซ้ำในข้อใดมีความหมายว่าเกิดขึ้นหลาย
ครั้ง
ก. พระสุริยาสายัณห์ลงไรไร
เหมือนจิตใจเจ้าจะขาดลงรอน
รอน
ข. พอจวนพลบพบฝูงจิ้งจอกน้อย
วิ่งร่อยร่อยตามเขาแล้วเห่าหอน
ค. มะยมใหญ่ในบ้านกินหวานนัก
กูไปลักบ่อยบ่อยแกคอยจับ
ง. เจ้าพลายเพลินเดินพลางตามทาง
เกวียน ตลอดเลี่ยนลมเรื่อย
เฉื่อยเฉื่อยมา

๒๕. คำในข้อใดเกิดจากการสนธิระหว่าง
“นร กับ อิศวร”
ก. นริศร
ข. นเรศ
ค. นเรศวร
ง. นเรศูร
๒๖. คำในข้อใดแยกคำผิด
ก. สิริยากร = สิริ + อากร
ข. ราชูทิศ = ราช + อุทิศ
ค. มิจฉาชีพ = มิจฉา + ชีพ
ง. จุฬาลงกรณ์ = จุฬา + อลงกรณ์
๒๗. คำประสมในข้อใดเมื่ออยู่ตามลำพังสามารถใช้
เป็นประโยคได้
ก. แม่บ้านกำลังทำครัว
ข. นกกินปลาบินมาแต่ไกล
ค. มดแดงทำรังอยู่บนต้นไม้
ง. รถไฟออกจากสถานีตรงเวลา
๒๘. ข้อใดเป็นคำซ้อนที่เกิดจากคำที่มีความหมาย
ตรงกันข้าม
ก. ฉ้อฉล
ข. เท็จจริง
ค. ดอกดวง
ง. แจกแจง
๒๙. “สุธีชอบทำตัว .............. จากพี่น้องคนอื่น ๆ”
ควรเติมคำใดลงในช่องว่าง
ก. นอกคอก
ข. โดดเด่น
ค. ผ่าเหล่าผ่ากอ
ง. สองแง่สองง่าม


๓๐. ข้อใดใช้คำผิด
ก. เขาถูกซ้อมจนสะบักสะบอมดูไม่ได้
เลย
ข. พอถึงฤกษ์งามยามดี ผู้อำนวยการก็
กล่าวเปิดงาน
ค. แม่จับขโมยได้คาราคาซังขณะปีน
เข้าบ้าน
ง. คนรวยกินหมูเห็ดเป็ดไก่ แต่คนจน
กินดินกินทราย
เฉลยแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน เรื่อง การสร้างคำ


ข้อ ๑ ก ข้อ ๒ ค ข้อ ๓ ก ข้อ ๔ ก ข้อ ๕ ค

ข้อ ๖ ก ข้อ ๗ ก ข้อ ๘ ง ข้อ ๙ ข ข้อ ๑๐ ง

ข้อ ๑๑ ข ข้อ ๑๒ ข ข้อ ๑๓ ข ข้อ ๑๔ ง ข้อ ๑๕ ง

ข้อ ๑๖ ง ข้อ ๑๗ ข ข้อ ๑๘ ข ข้อ ๑๙ ข ข้อ ๒๐ ง

ข้อ ๒๑ ง ข้อ ๒๒ ง ข้อ ๒๓ ข ข้อ ๒๔ ค ข้อ ๒๕ ค

ข้อ ๒๖ ค ข้อ ๒๗ ข ข้อ ๒๘ ข ข้อ ๒๙ ค ข้อ ๓๐ ค
แบบบันทึกผลการสังเกตพฤติกรรมการการทำงานกลุ่มของนักเรียน

เลขที่ รายการประเมิน ผลการประเมิน
ความสนใจและตั้งใจเรียน ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกลุ่ม การซักถาม การอภิปราย คะแนนรวม ร้อยละ ดีมาก ดี ปานกลาง ปรับปรุง
๑๐ ๑๐ ๑๐ ๓๐ ๑๐๐ ๔ ๓ ๒ ๑

๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓

เกณฑ์การประเมิน การผ่านการประเมินต้องได้คะแนนรวมตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
เกณฑ์ระดับคุณภาพ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๘๐ ขั้นไป ได้ระดับ ๔ ดีมาก
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๗๐ ขั้นไป ได้ระดับ ๓ ดี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๖๐ ขั้นไป ได้ระดับ ๒ ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๕๙ ขั้นไป ได้ระดับ ๑ ปรับปรุง


ลงชื่อ..........................................ผู้ประเมิน ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจ
(นางอชิรญา แหมไธสง) (นายชูศักดิ์ สารผล)
ครูชำนาญการ ผู้อำนวยการโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร
แบบบันทึกคะแนน แบบฝึกหัด และตรวจผลงาน

เลขที่ รายการประเมิน ผลการประเมิน
แบบทดสอบย่อย งานเดี่ยว งานกลุ่ม คะแนนรวม ร้อยละ ดีมาก ดี ปานกลาง ปรับปรุง
๖ ๑๐ ๑๐ ๒๖ ๑๐๐ ๔ ๓ ๒ ๑

๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓

+
เกณฑ์การประเมิน การผ่านการประเมินต้องได้คะแนนรวมตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
เกณฑ์ระดับคุณภาพ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๘๐ ขั้นไป ได้ระดับ ๔ ดีมาก
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๗๐ ขั้นไป ได้ระดับ ๓ ดี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๖๐ ขั้นไป ได้ระดับ ๒ ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๕๙ ขั้นไป ได้ระดับ ๑ ปรับปรุงลงชื่อ........................................ผู้ประเมิน ลงชื่อ......................................... ผู้ตรวจ
(นางอชิรญา แหมไธสง) (นายชูศักดิ์ สารผล)
ครูชำนาญการ ผู้อำนวยการโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคารที่ ศธ ๐๔๐๒๐.๐๒๐๕/๖๔ โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร
ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๓๐

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

เรื่อง ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย นางอชิรญา แหมไธสง ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนฟ้าแดดสูงยาง
วิทยาคาร อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑
ได้จัดทำผลงานทางวิชาการ “เรื่อง การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง การสร้างคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓” เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ทั้งนี้ผลงานวิชาการดังกล่าวได้ผ่านการทดลองใช้มาแล้ว ผลปรากฏว่ามีประสิทธิภาพ ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
โรงเรียนพิจารณาแล้วเห็นว่าผลงานทางวิชาการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้
จึงเผยแพร่ผลงานทางวิชาการมายังโรงเรียนของท่าน เมื่อท่านได้รับผลงานทางวิชาการแล้ว ขอความ
กรุณาตอบรับการเผยแพร่ผลงานดังกล่าวด้วย โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์
จากท่านด้วยดี และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


ขอแสดงความนับถือ


(นายชูศักดิ์ สารผล)
ผู้อำนวยการโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทร ๐๔๓-๘๕๔๑๕๖
ที่ ศธ ๐๔๐๒๐.๐๒๐๕/๖๕ โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร
ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๓๐

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

เรื่อง ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย นางอชิรญา แหมไธสง ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนฟ้าแดดสูงยาง
วิทยาคาร อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑
ได้จัดทำผลงานทางวิชาการ “เรื่อง การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง การสร้างคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓” เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ทั้งนี้ผลงานวิชาการดังกล่าวได้ผ่านการทดลองใช้มาแล้ว ผลปรากฏว่ามีประสิทธิภาพ ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
โรงเรียนพิจารณาแล้วเห็นว่าผลงานทางวิชาการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้
จึงเผยแพร่ผลงานทางวิชาการมายังโรงเรียนของท่าน เมื่อท่านได้รับผลงานทางวิชาการแล้ว ขอความ
กรุณาตอบรับการเผยแพร่ผลงานดังกล่าวด้วย โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์
จากท่านด้วยดี และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


ขอแสดงความนับถือ


(นายชูศักดิ์ สารผล)
ผู้อำนวยการโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทร ๐๔๓-๘๕๔๑๕๖

ที่ ศธ ๐๔๐๒๐.๐๒๐๕/๖๖ โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร
ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๓๐

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

เรื่อง ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนกมลาไสย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย นางอชิรญา แหมไธสง ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนฟ้าแดดสูงยาง
วิทยาคาร อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑
ได้จัดทำผลงานทางวิชาการ “เรื่อง การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง การสร้างคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓” เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ทั้งนี้ผลงานวิชาการดังกล่าวได้ผ่านการทดลองใช้มาแล้ว ผลปรากฏว่ามีประสิทธิภาพ ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
โรงเรียนพิจารณาแล้วเห็นว่าผลงานทางวิชาการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้
จึงเผยแพร่ผลงานทางวิชาการมายังโรงเรียนของท่าน เมื่อท่านได้รับผลงานทางวิชาการแล้ว ขอความ
กรุณาตอบรับการเผยแพร่ผลงานดังกล่าวด้วย โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์
จากท่านด้วยดี และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


ขอแสดงความนับถือ


(นายชูศักดิ์ สารผล)
ผู้อำนวยการโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทร ๐๔๓-๘๕๔๑๕๖

ที่ ศธ ๐๔๐๒๐.๐๒๐๕/๖๗ โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร
ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๓๐

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

เรื่อง ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนร่องคำ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย นางอชิรญา แหมไธสง ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนฟ้าแดดสูงยาง
วิทยาคาร อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑
ได้จัดทำผลงานทางวิชาการ “เรื่อง การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง การสร้างคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓” เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ทั้งนี้ผลงานวิชาการดังกล่าวได้ผ่านการทดลองใช้มาแล้ว ผลปรากฏว่ามีประสิทธิภาพ ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
โรงเรียนพิจารณาแล้วเห็นว่าผลงานทางวิชาการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้
จึงเผยแพร่ผลงานทางวิชาการมายังโรงเรียนของท่าน เมื่อท่านได้รับผลงานทางวิชาการแล้ว ขอความ
กรุณาตอบรับการเผยแพร่ผลงานดังกล่าวด้วย โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์
จากท่านด้วยดี และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


ขอแสดงความนับถือ


(นายชูศักดิ์ สารผล)
ผู้อำนวยการโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทร ๐๔๓-๘๕๔๑๕๖ที่ ศธ ๐๔๐๒๐.๐๒๐๕/๖๘ โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร
ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๓๐

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

เรื่อง ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย นางอชิรญา แหมไธสง ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนฟ้าแดดสูงยาง
วิทยาคาร อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑
ได้จัดทำผลงานทางวิชาการ “เรื่อง การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง การสร้างคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓” เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ทั้งนี้ผลงานวิชาการดังกล่าวได้ผ่านการทดลองใช้มาแล้ว ผลปรากฏว่ามีประสิทธิภาพ ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
โรงเรียนพิจารณาแล้วเห็นว่าผลงานทางวิชาการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้
จึงเผยแพร่ผลงานทางวิชาการมายังโรงเรียนของท่าน เมื่อท่านได้รับผลงานทางวิชาการแล้ว ขอความ
กรุณาตอบรับการเผยแพร่ผลงานดังกล่าวด้วย โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์
จากท่านด้วยดี และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


ขอแสดงความนับถือ


(นายชูศักดิ์ สารผล)
ผู้อำนวยการโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทร ๐๔๓-๘๕๔๑๕๖


ที่ ศธ ๐๔๐๒๐.๐๒๐๕/๖๙ โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร
ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๓๐

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

เรื่อง ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย นางอชิรญา แหมไธสง ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนฟ้าแดดสูงยาง
วิทยาคาร อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑
ได้จัดทำผลงานทางวิชาการ “เรื่อง การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง การสร้างคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓” เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ทั้งนี้ผลงานวิชาการดังกล่าวได้ผ่านการทดลองใช้มาแล้ว ผลปรากฏว่ามีประสิทธิภาพ ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
โรงเรียนพิจารณาแล้วเห็นว่าผลงานทางวิชาการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้
จึงเผยแพร่ผลงานทางวิชาการมายังโรงเรียนของท่าน เมื่อท่านได้รับผลงานทางวิชาการแล้ว ขอความ
กรุณาตอบรับการเผยแพร่ผลงานดังกล่าวด้วย โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์
จากท่านด้วยดี และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


ขอแสดงความนับถือ


(นายชูศักดิ์ สารผล)
ผู้อำนวยการโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทร ๐๔๓-๘๕๔๑๕๖


ที่ ศธ ๐๔๐๒๐.๐๒๐๕/๗๐ โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร
ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๓๐

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

เรื่อง ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย นางอชิรญา แหมไธสง ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนฟ้าแดดสูงยาง
วิทยาคาร อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑
ได้จัดทำผลงานทางวิชาการ “เรื่อง การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง การสร้างคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓” เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ทั้งนี้ผลงานวิชาการดังกล่าวได้ผ่านการทดลองใช้มาแล้ว ผลปรากฏว่ามีประสิทธิภาพ ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
โรงเรียนพิจารณาแล้วเห็นว่าผลงานทางวิชาการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้
จึงเผยแพร่ผลงานทางวิชาการมายังโรงเรียนของท่าน เมื่อท่านได้รับผลงานทางวิชาการแล้ว ขอความ
กรุณาตอบรับการเผยแพร่ผลงานดังกล่าวด้วย โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์
จากท่านด้วยดี และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


ขอแสดงความนับถือ


(นายชูศักดิ์ สารผล)
ผู้อำนวยการโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทร ๐๔๓-๘๕๔๑๕๖

ที่ ศธ ๐๔๐๒๐.๐๒๐๕/๗๑ โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร
ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๓๐

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

เรื่อง ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย นางอชิรญา แหมไธสง ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนฟ้าแดดสูงยาง
วิทยาคาร อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑
ได้จัดทำผลงานทางวิชาการ “เรื่อง การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง การสร้างคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓” เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ทั้งนี้ผลงานวิชาการดังกล่าวได้ผ่านการทดลองใช้มาแล้ว ผลปรากฏว่ามีประสิทธิภาพ ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
โรงเรียนพิจารณาแล้วเห็นว่าผลงานทางวิชาการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้
จึงเผยแพร่ผลงานทางวิชาการมายังโรงเรียนของท่าน เมื่อท่านได้รับผลงานทางวิชาการแล้ว ขอความ
กรุณาตอบรับการเผยแพร่ผลงานดังกล่าวด้วย โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์
จากท่านด้วยดี และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


ขอแสดงความนับถือ


(นายชูศักดิ์ สารผล)
ผู้อำนวยการโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทร ๐๔๓-๘๕๔๑๕๖ที่ ศธ ๐๔๐๒๐.๐๒๐๕/๗๒ โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร
ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๓๐

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

เรื่อง ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย นางอชิรญา แหมไธสง ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนฟ้าแดดสูงยาง
วิทยาคาร อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑
ได้จัดทำผลงานทางวิชาการ “เรื่อง การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง การสร้างคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓” เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ทั้งนี้ผลงานวิชาการดังกล่าวได้ผ่านการทดลองใช้มาแล้ว ผลปรากฏว่ามีประสิทธิภาพ ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
โรงเรียนพิจารณาแล้วเห็นว่าผลงานทางวิชาการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้
จึงเผยแพร่ผลงานทางวิชาการมายังโรงเรียนของท่าน เมื่อท่านได้รับผลงานทางวิชาการแล้ว ขอความ
กรุณาตอบรับการเผยแพร่ผลงานดังกล่าวด้วย โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์
จากท่านด้วยดี และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


ขอแสดงความนับถือ


(นายชูศักดิ์ สารผล)
ผู้อำนวยการโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทร ๐๔๓-๘๕๔๑๕๖


ที่ ศธ ๐๔๐๒๐.๐๒๐๕/๗๓ โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร
ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๓๐

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

เรื่อง ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย นางอชิรญา แหมไธสง ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนฟ้าแดดสูงยาง
วิทยาคาร อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑
ได้จัดทำผลงานทางวิชาการ “เรื่อง การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง การสร้างคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓” เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ทั้งนี้ผลงานวิชาการดังกล่าวได้ผ่านการทดลองใช้มาแล้ว ผลปรากฏว่ามีประสิทธิภาพ ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
โรงเรียนพิจารณาแล้วเห็นว่าผลงานทางวิชาการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้
จึงเผยแพร่ผลงานทางวิชาการมายังโรงเรียนของท่าน เมื่อท่านได้รับผลงานทางวิชาการแล้ว ขอความ
กรุณาตอบรับการเผยแพร่ผลงานดังกล่าวด้วย โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์
จากท่านด้วยดี และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


ขอแสดงความนับถือ


(นายชูศักดิ์ สารผล)
ผู้อำนวยการโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โทร ๐๔๓-๘๕๔๑๕๖

แผนการจัดการเรียนรู้
วิชาภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวิชา ท๓๓๑๐๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เรื่อง การสร้างคำมูล
นางอชิรญา แหมไธสง
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 3608 วันที่ 3 มี.ค. 2552


แผนการจัดการเรียนรู้ คำมูลแผนการจัดการเรียนรู้คำมูล

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

"หุ่นกระบอกเชือกขาด"

"หุ่นกระบอกเชือกขาด"


เปิดอ่าน 6,381 ครั้ง
ภาพปริศนา : Find the differences

ภาพปริศนา : Find the differences


เปิดอ่าน 6,393 ครั้ง
ดื่มน้ำ...ช่วงไหนดีนะ

ดื่มน้ำ...ช่วงไหนดีนะ


เปิดอ่าน 6,373 ครั้ง
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


เปิดอ่าน 6,375 ครั้ง
เป็นมนุษย์หรือเป็นคน

เป็นมนุษย์หรือเป็นคน


เปิดอ่าน 6,377 ครั้ง
8 นาที กับโยคะบนที่นอน

8 นาที กับโยคะบนที่นอน


เปิดอ่าน 6,372 ครั้ง
101 เหตุผลกับ นมแม่

101 เหตุผลกับ นมแม่


เปิดอ่าน 6,375 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

..ช่องว่างระหว่างวัยในการทำงาน ...

..ช่องว่างระหว่างวัยในการทำงาน ...

เปิดอ่าน 6,374 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
ปลาบู่ทอง
ปลาบู่ทอง
เปิดอ่าน 6,384 ☕ คลิกอ่านเลย

อยากหุ่นสวย..สุขภาพดี..รีเทิร์นความสาว>>>>
อยากหุ่นสวย..สุขภาพดี..รีเทิร์นความสาว>>>>
เปิดอ่าน 6,383 ☕ คลิกอ่านเลย

นักท่องเที่ยวแห่สัมผัสอากาศหนาวบนยอดดอยอินทนนท์
นักท่องเที่ยวแห่สัมผัสอากาศหนาวบนยอดดอยอินทนนท์
เปิดอ่าน 6,378 ☕ คลิกอ่านเลย

เป็นนิสัย
เป็นนิสัย
เปิดอ่าน 6,373 ☕ คลิกอ่านเลย

*การลดกรรม 45 อย่าง*
*การลดกรรม 45 อย่าง*
เปิดอ่าน 6,380 ☕ คลิกอ่านเลย

เกิดมาทั้งที
เกิดมาทั้งที
เปิดอ่าน 6,377 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

ฟรีแวร์สำหรับแสดงและแก้ไขรูปภาพ
ฟรีแวร์สำหรับแสดงและแก้ไขรูปภาพ
เปิดอ่าน 9,285 ครั้ง

วิธีหลอกให้ "กบ" ผสมพันธุ์นอกฤดู ไอเดียคุณครูเรานี่เอง
วิธีหลอกให้ "กบ" ผสมพันธุ์นอกฤดู ไอเดียคุณครูเรานี่เอง
เปิดอ่าน 27,523 ครั้ง

ขั้นตอนในการทำเด็กหลอดแก้วมีกี่ขั้นตอน
ขั้นตอนในการทำเด็กหลอดแก้วมีกี่ขั้นตอน
เปิดอ่าน 1,671 ครั้ง

ดื่มเติมภูมิกันหวัด กระดูก-หัวใจแข็งแรง
ดื่มเติมภูมิกันหวัด กระดูก-หัวใจแข็งแรง
เปิดอ่าน 21,369 ครั้ง

ความหมายและความสำคัญของการเกษตร
ความหมายและความสำคัญของการเกษตร
เปิดอ่าน 60,702 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ