ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ตามวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,351 ครั้ง
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ตามวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Advertisement

 

ชื่อเรื่อง                              รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ตามวัฏจักรการเรียนรู้

            (4  MAT)   เรื่อง  ระบบจำนวนจริง       

                                            รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  รหัสวิชา  41201  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อผู้รายงาน                     นางสาวเพียงเพ็ญ   สิริธนพงศ์

ชื่อหน่วยงาน                   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  หนองบัวลำภู

                                            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู  เขต 1

ปีที่รายงาน                        2551

                                                                                                                  บทคัดย่อ

 

                การศึกษาครั้งนี้  มีความมุ่งหมาย   (1)  เพื่อสร้างแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ตามวัฏจักรการเรียนรู้  (4  MAT)  เรื่องระบบจำนวนจริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75/75   (2)   เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ตามวัฏจักรการเรียนรู้  (4  MAT)  เรื่อง  ระบบจำนวนจริง   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   (3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ตามวัฏจักรการเรียนรู้   (4  MAT)  เรื่อง  ระบบจำนวนจริง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   (4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ตามวัฏจักรการเรียนรู้  (4  MAT)  เรื่อง  ระบบจำนวนจริง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่ผู้รายงานได้พัฒนาขึ้น

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์       หนองบัวลำภู  ปีการศึกษา 2550   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู  เขต 1  จำนวน 33  คน   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ตามวัฏจักรการเรียนรู้  (4  MAT)   คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา  2550  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  จำนวน 33  คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ประกอบด้วย  (1)  แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ตามวัฏจักรการเรียนรู้  (4  MAT)  เรื่อง ระบบจำนวนจริง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ จำนวน 10  เล่ม   (2)  แบบทดสอบท้ายแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ระบบจำนวนจริง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จำนวน 10  เล่ม   (3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีค่าความเชื่อมั่น  0.89  เรื่อง  ระบบจำนวนจริง      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4  ตัวเลือก  จำนวน  2  ฉบับ  คือ  แบบทดสอบก่อนเรียน  จำนวน  1  ฉบับ  และแบบทดสอบหลังเรียนจำนวน  1  ฉบับ ๆ ละ  30  ข้อ  มีค่าความยากง่าย  (P)  อยู่ระหว่าง  0.47  ถึง  0.80   และมีค่าอำนาจจำแนก  (B)  อยู่ระหว่าง  0.25   ถึง  0.71   (4)  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ตามวัฏจักรการเรียนรู้   (4  MAT)  เรื่อง ระบบจำนวนจริง  จำนวน  20  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ  การหาประสิทธิภาพ    ดัชนีประสิทธิผล    และค่าทดสอบ    แบบ  Dependent  Samples   ผลการศึกษาปรากฏว่า                                         

1. แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ตามวัฏจักรการเรียนรู้  (4  MAT)    เรื่อง  ระบบจำนวนจริง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   มีประสิทธิภาพ   เท่ากับ  82.29/81.01  สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  

2.  ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้นมีค่าดัชนีประสิทธิผล   เท่ากับ  0.6059  หมายถึง  นักเรียนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นหรือมีความก้าวหน้าทางการเรียนดีขึ้นร้อยละ 60.59

                3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ตามวัฏจักรการเรียนรู้  (4  MAT)   เรื่อง   ระบบจำนวนจริง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   นักเรียนมีผลคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

                4.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ตามวัฏจักรการเรียนรู้  (4  MAT)  รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม   เรื่อง   ระบบจำนวนจริง   อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.14   และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.95

 

 

 

 

 

 

 

    

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 3612 วันที่ 3 มี.ค. 2552


รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ตามวัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ตามวัฏจักรการเรียนรู้(4MAT)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

ความแตกต่าง ชาย<>หญิง

ความแตกต่าง ชาย<>หญิง


เปิดอ่าน 6,368 ครั้ง
ข้อคิดดีๆ

ข้อคิดดีๆ


เปิดอ่าน 6,357 ครั้ง
Black Hole : จอมเขมือบแห่งเอกภพ

Black Hole : จอมเขมือบแห่งเอกภพ


เปิดอ่าน 6,348 ครั้ง
กรุงธนบุรี

กรุงธนบุรี


เปิดอ่าน 6,412 ครั้ง
การระลึกถึงความตาย

การระลึกถึงความตาย


เปิดอ่าน 6,352 ครั้ง
หนาวนี้ยกให้คุณ

หนาวนี้ยกให้คุณ


เปิดอ่าน 6,349 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

คำจากใจ..ของใครคนหนึ่ง...ไม่ว่าเธอ....จะ....

คำจากใจ..ของใครคนหนึ่ง...ไม่ว่าเธอ....จะ....

เปิดอ่าน 6,347 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
^-^...20 อันดับประเทศน่าเที่ยว ที่สุดในโลก...^-^
^-^...20 อันดับประเทศน่าเที่ยว ที่สุดในโลก...^-^
เปิดอ่าน 6,424 ☕ คลิกอ่านเลย

ว้าว! !.ข่าวนักล่า...มาแล้ว   มูลนิธิไทยคม..แจก ! แจก เงิน  6,600,000  บาท   พี่ครู..เร็ว
ว้าว! !.ข่าวนักล่า...มาแล้ว มูลนิธิไทยคม..แจก ! แจก เงิน 6,600,000 บาท พี่ครู..เร็ว
เปิดอ่าน 6,340 ☕ คลิกอ่านเลย

^-^สาวเจียงใหม่ (สาวเชียงใหม่)^*^
^-^สาวเจียงใหม่ (สาวเชียงใหม่)^*^
เปิดอ่าน 6,350 ☕ คลิกอ่านเลย

แมวน้อยน่ารักได้อีก!
แมวน้อยน่ารักได้อีก!
เปิดอ่าน 6,342 ☕ คลิกอ่านเลย

 คติโบราณที่ใช้สอนแม่บ้านแม่เรือน
คติโบราณที่ใช้สอนแม่บ้านแม่เรือน
เปิดอ่าน 6,351 ☕ คลิกอ่านเลย

ชะลออายุด้วยอาหาร
ชะลออายุด้วยอาหาร
เปิดอ่าน 6,343 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

แจก code นำวิดีโอความรู้ จาก "ทรูปลูกปัญญา" ไปติดในเว็บท่าน
แจก code นำวิดีโอความรู้ จาก "ทรูปลูกปัญญา" ไปติดในเว็บท่าน
เปิดอ่าน 52,106 ครั้ง

6 คำคมน่าคิด ของ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
6 คำคมน่าคิด ของ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
เปิดอ่าน 17,350 ครั้ง

"ลูกชายคนกวาดขยะ" โฆษณาขยี้ใจ น้ำตาไหลอิ่มใจไม่รู้ตัว
"ลูกชายคนกวาดขยะ" โฆษณาขยี้ใจ น้ำตาไหลอิ่มใจไม่รู้ตัว
เปิดอ่าน 15,728 ครั้ง

สร้าง "คนเก่ง" ให้เป็น "ครูสอนดี"
สร้าง "คนเก่ง" ให้เป็น "ครูสอนดี"
เปิดอ่าน 10,617 ครั้ง

คำว่า สปา มาจากไหน
คำว่า สปา มาจากไหน
เปิดอ่าน 13,298 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ