ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

การทำผลงานทางวิชาการ ...เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ (ตอนที่ 4)


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,382 ครั้ง
การทำผลงานทางวิชาการ ...เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ  (ตอนที่ 4)

Advertisement

ตอนที่ 4 

ตอนสุดท้ายแล้วนะคะ ...

5. เครื่องมือที่ใช้ มักประกอบไปด้วย 2 ลักษณะ คือ
1) เครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหา ซึ่งอาจเป็นวิธีการสอนสื่อการสอน หรือวิธีการใดๆเพื่อแก้ปัญหาในห้องเรียนของครูผู้สอน
2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือเครื่องมือในการตรวจสอบแก้ปัญหา ซึ่งอาจเป็นแบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบตรวจสอบงาน แบบประเมินใดๆเพื่อตรวจสอบว่าวิธีการแก้ปัญหานั้นๆได้ผลหรือไม่ มากน้อยเพียงใด อย่าลืมว่าต้องให้สอดคล้องกับเรื่องและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ด้วยล่ะ

6. กำหนดประชากร/กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ซึ่งหมายถึงนักเรียนทั้งห้องเรียน หรือกลุ่มตัวอย่างที่นำมาศึกษา โดยการระบุระดับชั้น โรงเรียน อำเภอ จังหวัด และจำนวนที่นำมาศึกษา

 7. กำหนดสาระการเรียนรู้ จะทำวิจัยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ใด ในสาระที่เท่าไร เนื้อหาที่นำมาวิจัยอยู่ตอนไหนของหลักสูตร เนื้อหาว่าอย่างไร  ใส่รายละเอียดเข้าไปด้วย

8. กำหนดระยะเวลาที่ทำวิจัย เป็นการวางแผนดำเนินการว่าทำวิจัยเรื่องนี้ใช้เวลาเท่าไร ทำอะไรบ้าง เมื่อไร

9. กำหนดระเบียบวิธีวิจัย หมายถึง แบบแผนในการวิจัย ซึ่งประกอบด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ที่จำ เป็นในการตอบคำถามของปัญหาการวิจัย เช่น วิจัยเชิงทดลอง วิจัยกึ่งทดลอง (ศึกษาเพิ่มเติมด้วยจะได้เข้าใจ)

 10. กำหนดนิยามศัพท์เฉพาะ คือให้ความหมายคำศัพท์ที่ใช้เฉพาะในการวิจัยเรื่องนี้ จะอธิบายตามที่ปรากฏในชื่อเรื่อง ตามที่ปรากฏในวัตถุประสงค์ เช่น การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปแบบเส้นตรงเรื่องการวิเคราะห์และสังเคราะห์ประโยค กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ดูวัตถุประสงค์จากตอนที่ 3) นิยามศัพท์ที่จะกำหนด ได้แก่ การพัฒนา บทเรียนสำเร็จรูปแบบเส้นตรง แผนการจัดการเรียนรู้ ประสิทธิภาพ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 11. กำหนดวิธีดำเนินการวิจัย  ได้แก่ ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ การเก็บรวบรวมข้อมูล นำข้อมูลที่กล่าวในช่วงแรกมาประกอบด้วย

12. กำหนดสถิติที่ใช้ในการวิจัย ใช้สถิติใดบ้าง สถิติต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้วยอาจใช้เพียงสถิติพื้นฐาน (ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) หรืออาจจะมีสถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐาน (t-test) หรือมากกว่านี้ก็แล้วแต่วัตถุประสงค์การวิจัย

 13. จัดทำเค้าโครงการวิจัย (3 บท) รูปแบบการเขียนเค้าโครงการวิจัย (Thesis Proposal Format) มีได้หลายรูปแบบขึ้น อยู่กับแต่ละหน่วยงานแต่ละสถาบันได้กำหนดรูปแบบ เราเขียนขึ้นมาเพื่อจะให้ผู้รู้ ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบและให้คำแนะนำจะได้สะดวก ในการเขียนจะมีเนื้อหา 3 บท โดยมีหัวข้อสำคัญๆ ดังนี้
บทที่ 1 บทนำ ประกอบด้วยหัวข้อย่อย ดังนี้
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัย
สมมุติฐานการวิจัย (ถ้ามี)
นิยามศัพท์เฉพาะ
บทที่ 2 ทฤษฏีและหลักการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยหัวข้อย่อย ดังนี้
แนวคิด ทฤษฏีและหลักการที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
ประชากร
กลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
การเขียนเค้าโครง 3 บท แสดงว่าเรามีการวางแผนที่ดี ก่อนเริ่มต้นเขียนเราก็ต้องวางแผน วางเค้าโครงเขียน (outline) ก่อน ... เอาไปให้ที่ปรึกษาการทำผลงานดู เขาก็รู้ทันทีว่าเราทำแบบไหน สมบูรณ์เพียงไร จะแก้ไข จะติติง หรือเพิ่มเติมส่วนใด สอดคล้องกันหรือไม่ และที่สำคัญเข้าใจง่ายกว่าที่เราไปพูด ๆ ให้เขาฟังอย่างเดียว


14. สร้างเครื่องมือ  ตามที่กำหนดไว้ เช่น แบบสอบถาม แบบทดสอบ สื่อนวัตกรรม ฯลฯ

15. ดำเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง (เก็บข้อมูล) มีวิธีดำเนินการ คือ
- ทดสอบก่อนเรียน
- สอนตามแผน (เก็บคะแนนระหว่างเรียน)
- ทดสอบหลังเรียน (ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน)

16. รวบรวม เรียบเรียง และวิเคราะห์ข้อมูล

17. สรุปผล (ตามวัตถุประสงค์/ความมุ่งหมาย)

 18. อภิปรายผล

19. ข้อเสนอแนะสำหรับการนำไปใช้

20. ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งต่อไป

เมื่อได้ 20 ขั้นตอนนี้แล้ว แสดงว่าคุณครูทำวิจัยครบถ้วนสมบูรณ์ตามกระบวนการ ก็นำเอามาเขียนเป็นรายงานการวิจัย ซึ่งมี 5 บท ได้แก่
บทที่ 1 บทนำ /ภูมิหลัง
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
รายละเอียดของการเขียนแต่ละบทคุณครูต้องศึกษาอีกครั้งหนึ่งให้ถูกรูปแบบการทำผลงานทางวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าหน้ากระดาษ ตัวหนังสือที่ใช้ การอ้างอิง บรรณานุกรม ฯลฯ รูปแบบการทำจะใช้ของสถาบันใดก็ใช้ให้ตลอดทั้งเล่ม

หากคุณครูที่จะส่งผลงานทำตามกระบวนการที่กล่าวมา ต้องได้เลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นแน่นอน ขอเป็นกำลังใจให้เต็มร้อยค่ะ

                                                            จิราภรณ์ หอมกลิ่น
                                               

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 3183 วันที่ 7 มี.ค. 2552


การทำผลงานทางวิชาการ ...เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ (ตอนที่ 4)การทำผลงานทางวิชาการ...เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ(ตอนที่4)

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

ผลงานวิชาการเผยแพร่

ผลงานวิชาการเผยแพร่


เปิดอ่าน 6,385 ครั้ง
ดวงปีมะเส็ง  2553

ดวงปีมะเส็ง 2553


เปิดอ่าน 6,385 ครั้ง
พริกไทยดำ

พริกไทยดำ


เปิดอ่าน 6,386 ครั้ง
บุญของการให้และช่วยชีวิต

บุญของการให้และช่วยชีวิต


เปิดอ่าน 6,404 ครั้ง
สุภาษิต กลุ่ม  "ไม่หวังดี"

สุภาษิต กลุ่ม "ไม่หวังดี"


เปิดอ่าน 6,551 ครั้ง
สมาธิ..บนขวดแก้ว

สมาธิ..บนขวดแก้ว


เปิดอ่าน 6,387 ครั้ง
สดชื่น สุขสันต์ 2010 นะคะ..

สดชื่น สุขสันต์ 2010 นะคะ..


เปิดอ่าน 6,652 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

อยากรู้ไหม..ทำไม ชาตินี้..คุณจึงไม่รวย.....หน้าตาไม่ดี..ต่ำต้อย..ด้อยค่า..ฯลฯ

อยากรู้ไหม..ทำไม ชาตินี้..คุณจึงไม่รวย.....หน้าตาไม่ดี..ต่ำต้อย..ด้อยค่า..ฯลฯ

เปิดอ่าน 6,380 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
นิสัยแบบนี้....ทำให้เสียสุขภาพ.....โดยไม่รู้ตัว
นิสัยแบบนี้....ทำให้เสียสุขภาพ.....โดยไม่รู้ตัว
เปิดอ่าน 6,383 ☕ คลิกอ่านเลย

วิธีสังเกตยาเสื่อมคุณภาพ
วิธีสังเกตยาเสื่อมคุณภาพ
เปิดอ่าน 6,384 ☕ คลิกอ่านเลย

รู้ทันผู้ชาย....ภาษากายที่แสดงออก....ว่าไม่พอใจ
รู้ทันผู้ชาย....ภาษากายที่แสดงออก....ว่าไม่พอใจ
เปิดอ่าน 6,397 ☕ คลิกอ่านเลย

โจลี่เป็นคนดัง!!อันดับ 1 ในการจัด100 บุคคลทรงอิทธิพลของโลก...ปี 2009 -โอบาม่า 49
โจลี่เป็นคนดัง!!อันดับ 1 ในการจัด100 บุคคลทรงอิทธิพลของโลก...ปี 2009 -โอบาม่า 49
เปิดอ่าน 6,380 ☕ คลิกอ่านเลย

 แค่คิด(ดี)ก็ สวยแล้ว
แค่คิด(ดี)ก็ สวยแล้ว
เปิดอ่าน 6,385 ☕ คลิกอ่านเลย

ขอบคุณฟ้าที่ให้เจอ ...
ขอบคุณฟ้าที่ให้เจอ ...
เปิดอ่าน 6,388 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

วิธีปลูกหอมญี่ปุ่น
วิธีปลูกหอมญี่ปุ่น
เปิดอ่าน 38,484 ครั้ง

ประวัติ....ซานตาคลอส
ประวัติ....ซานตาคลอส
เปิดอ่าน 54,388 ครั้ง

"ขี้เหล็ก" ช่วยระบาย-สงบประสาท แต่ไม่ใช่ "ยานอนหลับ" โดยตรง
"ขี้เหล็ก" ช่วยระบาย-สงบประสาท แต่ไม่ใช่ "ยานอนหลับ" โดยตรง
เปิดอ่าน 10,946 ครั้ง

การอ่านและเขียนสะกดคำที่มี a เป็นสระเดี่ยวในคำ
การอ่านและเขียนสะกดคำที่มี a เป็นสระเดี่ยวในคำ
เปิดอ่าน 9,769 ครั้ง

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย
เปิดอ่าน 24,486 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ