ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,383 ครั้ง
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

Advertisement

❝ รายงานการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้และชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ทวีปเอเชีย ❞  

บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่อง    รายงานการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้และชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน

                      วิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  รหัสวิชา ส32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

                      เรื่อง ทวีปเอเชีย 

ผู้ศึกษา            นางรัตติยา  คณารักษ์

ตำแหน่ง         ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

โรงเรียน         ยโสธรพิทยาสรรค์ 

                         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1

 

 

                                            การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้และชุดการสอน                 แบบศูนย์การเรียน  วิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  รหัสวิชา ส32101ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เรื่อง ทวีปเอเชีย ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2) ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการ  เรียนรู้และชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน วิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  รหัสวิชา ส32101ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ทวีปเอเชีย และ 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและ             หลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้และชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  วิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  รหัสวิชา ส32101ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                เรื่อง ทวีปเอเชีย และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้และชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน วิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  รหัสวิชา ส32101ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องทวีปเอเชีย  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3  โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร              เขต 1 จำนวน 35 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple  Random Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการ ศึกษาค้นคว้าประกอบด้วย  1) แผนการจัดการเรียนรู้และชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น จำนวน 8 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เรื่อง ทวีปเอเชีย  เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน 30  ข้อ และ 3) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ และชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน จำนวน 18 ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาประสิทธิภาพของสื่อ  การทดสอบหาค่า  t และการหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้และชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน

                   ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า

                         1) แผนการจัดการเรียนรู้ และชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน วิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  รหัสวิชา ส32101ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ทวีปเอเชีย มีประสิทธิภาพเท่ากับ                  84.36 /83.42    ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้

                         2) ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้และชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน         วิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  รหัสวิชา ส32101ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ทวีปเอเชีย      เท่ากับ 0.6141  แปลความหมายได้ว่า นักเรียนมีคะแนนสูงขึ้นคิดเป็นร้อยละ 61.41  ซึ่งแสดงให้เห็นว่า แผนการจัดการเรียนรู้และชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน วิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  รหัสวิชา ส32101ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องทวีปเอเชีย ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล

                         3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้และชุดการสอน    แบบศูนย์การเรียน วิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  รหัสวิชา ส32101ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ทวีปเอเชีย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                         4) นักเรียนกลุ่มตัวอย่างโดยรวม มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ และชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน วิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  รหัสวิชา ส32101       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ทวีปเอเชีย มีค่าเฉลี่ย 4.21 อยู่ในระดับ มาก

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 3777 วันที่ 11 มี.ค. 2552


เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

การกำเนิดสุรา............

การกำเนิดสุรา............


เปิดอ่าน 6,394 ครั้ง
เว็บไชด์ Viral Video ครูไทย

เว็บไชด์ Viral Video ครูไทย


เปิดอ่าน 6,385 ครั้ง
รูปการ์ตูน

รูปการ์ตูน


เปิดอ่าน 6,389 ครั้ง
...จริงหรือ? ที่เขาว่า....

...จริงหรือ? ที่เขาว่า....


เปิดอ่าน 6,379 ครั้ง
Basic Music Vocabulary

Basic Music Vocabulary


เปิดอ่าน 6,381 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

 Matsuri - KITARO

Matsuri - KITARO

เปิดอ่าน 6,410 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
ไร้ทิศทาง (ไม่ต้องไหลตามกฎตายตัว)
ไร้ทิศทาง (ไม่ต้องไหลตามกฎตายตัว)
เปิดอ่าน 6,385 ☕ คลิกอ่านเลย

การปลูกพืชไร้ดิน
การปลูกพืชไร้ดิน
เปิดอ่าน 6,409 ☕ คลิกอ่านเลย

- - ->>4 วิธีเที่ยวไทย หัวใจประหยัดพลังงาน!!!!
- - ->>4 วิธีเที่ยวไทย หัวใจประหยัดพลังงาน!!!!
เปิดอ่าน 6,384 ☕ คลิกอ่านเลย

เตือน!!..สึนามิปี52
เตือน!!..สึนามิปี52
เปิดอ่าน 6,388 ☕ คลิกอ่านเลย

ระวัง!! เก้าอี้นวดไฟฟ้า...
ระวัง!! เก้าอี้นวดไฟฟ้า...
เปิดอ่าน 6,385 ☕ คลิกอ่านเลย

เชอรี่สดๆแดงๆ..ซี๊ด..ด..น่ากินจัง!!
เชอรี่สดๆแดงๆ..ซี๊ด..ด..น่ากินจัง!!
เปิดอ่าน 6,481 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

"เมตา" แนะ 5 เคล็ดลับป้องกันตัวเองจากมิจฉาชีพทางออนไลน์
"เมตา" แนะ 5 เคล็ดลับป้องกันตัวเองจากมิจฉาชีพทางออนไลน์
เปิดอ่าน 12,142 ครั้ง

5 วิธีจัดฮวงจุ้ยโต๊ะทำงานรับปีไก่ 2017
5 วิธีจัดฮวงจุ้ยโต๊ะทำงานรับปีไก่ 2017
เปิดอ่าน 19,474 ครั้ง

หลัก4อ. ป้องกันตัวเองให้ห่างไกลไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
หลัก4อ. ป้องกันตัวเองให้ห่างไกลไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
เปิดอ่าน 17,133 ครั้ง

การนำ e - Learning ไปใช้ประกอบกับการเรียนการสอน
การนำ e - Learning ไปใช้ประกอบกับการเรียนการสอน
เปิดอ่าน 30,010 ครั้ง

ชำแหละ "ข้อสอบระดับชาติ" เพิ่มเด็กด้อยโอกาส-ไม่สะท้อนความรู้ในห้องเรียน
ชำแหละ "ข้อสอบระดับชาติ" เพิ่มเด็กด้อยโอกาส-ไม่สะท้อนความรู้ในห้องเรียน
เปิดอ่าน 13,650 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ