ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

บทคัดย่อ การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาบาสเกตบอล โดยใช้กิจกรรม


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,375 ครั้ง
บทคัดย่อ การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาบาสเกตบอล โดยใช้กิจกรรม

Advertisement

❝ การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาบาสเกตบอล โดยใช้กิจกรรม การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ❞


ชื่อเรื่อง การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาบาสเกตบอล โดยใช้กิจกรรม
การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้ศึกษา นายมโน มาพะเนาว์
สถาบัน โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อำเภอโกสุมพิสัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มหาสารคาม เขต 3
ปีที่ทำ 2550 – 2551
บทคัดย่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมกลุ่มแบบแบ่งกลุ่มตามสังกัดสัมฤทธิผลทางการเรียน
(Student Teams Achievement Division หรือ STAD) เป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่ง
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกและพัฒนาทักษะในด้านการทำงานร่วมกับผู้อื่น
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมี
ความสุขพร้อม ๆ กับการพัฒนาความดีงามและความรู้ความสามารถไปด้วยกัน ผู้ศึกษาจึงมีความ
สนใจพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาบาสเกตบอล โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 หาดัชนี
ประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วย
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาบาสเกตบอล โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค
STAD ที่ผู้ศึกษาได้พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 โรงเรียนเขวาไร่
ศึกษา อำเภอโกสุมพิสัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2551 จำนวน 39 คน (ชาย 20 คน และหญิง 19 คน) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้
จำนวน 9 แผน ใช้เวลาเรียน 17 คาบ (รวมทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนอย่างละ 1 คาบ)
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ มีค่าความยาก
(P) ระหว่าง 0.30 – 0.900 และค่าอำนาจจำแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 – 0.90 แบบทดสอบทักษะกีฬา
บาสเกตบอล จำนวน 6 ชุด มีค่าเฉลี่ย 4.60 – 5.00 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเหมาะสมมาก
แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้และการปฏิบัติทักษะกีฬาบาสเกตบอล จำนวน 6 ชุด มีค่าเฉลี่ย
ระหว่าง 9.60 – 11.01 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระหว่าง 0.49 – 0.97 ค่าร้อยละระหว่าง 73.81
ถึง 84.69 และสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ระหว่าง 0.18 – 0.65 แบบกำหนดเกณฑ์การประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้และการปฏิบัติทักษะกีฬาบาสเกตบอล จำนวน 6 ชุด มีค่าเฉลี่ย 10.54
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 ค่าร้อยละ 81.07 และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.39 แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียนหลังเรียน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.79 ข้อคำถามมีค่าอำนาจจำแนก
ระหว่าง 1.99 – 4.26 สถิติที่ใช้ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาบาสเกตบอล โดยใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ
84.83/87.82 และดัชนีประสิทธิผล มีค่าเท่ากับ 0.7156 ซึ่งแสดงว่า นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ
71.56 ผลจากการศึกษาตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าว นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน เท่ากับร้อยละ 30.64 และสูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นักเรียนมีทักษะกีฬาบาสเกตบอล ได้แก่ ทักษะการทรงตัวและการเคลื่อนไหว ทักษะการสร้าง
ความคุ้นเคยกับลูกบาสเกตบอล ทักษะการส่ง – การรับ ลูกบาสเกตบอล ทักษะการเลี้ยงลูก
บาสเกตบอล ทักษะการยิงประตูบาสเกตบอล และทักษะการเล่นทีม ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงขึ้นกว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความ
พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก ทั้ง 4 ด้าน เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการ
วัดและประเมินผล ด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ และด้านเนื้อหา
โดยสรุป แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาบาสเกตบอล โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เหมาะสม ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้เป็นอย่างดี ครูผู้สอน
ควรนำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางร่างกายและอารมณ์ของนักเรียน สอดคล้องกับการส่งเสริมการกีฬาต่อไป

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 4148 วันที่ 26 มี.ค. 2552


บทคัดย่อ การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาบาสเกตบอล โดยใช้กิจกรรมบทคัดย่อการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาบาสเกตบอลโดยใช้กิจกรรม

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

ต้นไม้คายน้ำ

ต้นไม้คายน้ำ


เปิดอ่าน 6,446 ครั้ง
นวัตกรรมปฐมวัย

นวัตกรรมปฐมวัย


เปิดอ่าน 6,383 ครั้ง
แบบทดสอบสมอง...เด็ดมากๆ

แบบทดสอบสมอง...เด็ดมากๆ


เปิดอ่าน 6,417 ครั้ง
เลิกแล้ว ยังรักมั้ย?

เลิกแล้ว ยังรักมั้ย?


เปิดอ่าน 6,375 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

 ทีวีอาจจะเพียงแต่ให้ความสุขได้ในระยะแต่อาจจะก่อให้เกิดความละเหี่ยในระยะยาว

ทีวีอาจจะเพียงแต่ให้ความสุขได้ในระยะแต่อาจจะก่อให้เกิดความละเหี่ยในระยะยาว

เปิดอ่าน 6,377 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
ผู้ให้อภัยคือผู้ชนะ
ผู้ให้อภัยคือผู้ชนะ
เปิดอ่าน 6,660 ☕ คลิกอ่านเลย

ระวังโทษหนัก.ฟอร์เวิร์ดเมล์ยอดฮิต
ระวังโทษหนัก.ฟอร์เวิร์ดเมล์ยอดฮิต
เปิดอ่าน 6,375 ☕ คลิกอ่านเลย

ข้อห้ามผู้หญิงล้านนาในอดีต..
ข้อห้ามผู้หญิงล้านนาในอดีต..
เปิดอ่าน 6,396 ☕ คลิกอ่านเลย

เปลือกไข่กินได้...
เปลือกไข่กินได้...
เปิดอ่าน 6,377 ☕ คลิกอ่านเลย

เรื่องจริง....ของมัมมี่
เรื่องจริง....ของมัมมี่
เปิดอ่าน 6,398 ☕ คลิกอ่านเลย

โหรฟันธงหลัง26เม.ย.
โหรฟันธงหลัง26เม.ย.'ทักษิณ'ชะตาพลิกฟื้น
เปิดอ่าน 6,371 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

ทำไมจึงไม่บรรจุน้ำอัดลมให้เต็มขวด?
ทำไมจึงไม่บรรจุน้ำอัดลมให้เต็มขวด?
เปิดอ่าน 25,934 ครั้ง

จำปาดะ
จำปาดะ
เปิดอ่าน 22,280 ครั้ง

6P คาถาที่จะทำให้คุณครูมีความสุขกับการทำงาน
6P คาถาที่จะทำให้คุณครูมีความสุขกับการทำงาน
เปิดอ่าน 47,815 ครั้ง

บุญบั้งไฟ
บุญบั้งไฟ
เปิดอ่าน 22,882 ครั้ง

ไผ่บงหวาน..บ้านนาทุ่ม สร้างรายได้เดือนละแสน
ไผ่บงหวาน..บ้านนาทุ่ม สร้างรายได้เดือนละแสน
เปิดอ่าน 19,530 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ