ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์....(โครงสร้างหลักสูตร)


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,380 ครั้ง
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์....(โครงสร้างหลักสูตร)

Advertisement

❝ หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ) ❞
แสดงข้อมูล      โครงสร้างหลักสูตรวิชา  
 ระดับการศึกษา  : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ  : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
 สาขาวิชา  : เทคโนโลยีภูมิทัศน์

 1   หมวดศึกษาทั่วไป หน่วยกิตต่ำสุด : 41
 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.1.1   บังคับเรียน หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
01130002  General Economics
 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3 (3-0-3)

 1.1.2   เลือกเรียน หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
01110005  Human Relations
 มนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-3)
01110002  Rural Sociology
 สังคมวิทยาชนบท
3 (3-0-0)
01150001  Society and Law
 สังคมกับกฎหมาย
3 (3-0-0)
01140001  Society and Government
 สังคมกับการปกครอง
3 (3-0-0)
01110006  Society and Environment
 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-3)
01110004  Man and Society
 มนุษย์กับสังคม
3 (3-0-3)
01130203  Industrial Economics
 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
3 (3-0-3)
01130001  Society and Economics
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-3)
01140002  Thai Politics & Govenrment
 การเมืองกับการปกครองไทย
3 (3-0-0)
01110007  Community and Development
 ชุมชนกับการพัฒนา
3 (3-0-3)
01120001  Life and Social Skills
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-3)
01110001  Introduction to Sociology
 สังคมวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-0)

 1.2   กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.2.1   บังคับเรียน หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
01210001  Report Writing & Library Usage
 เขียนรายงาน-การใช้ห้องสมุด
3 (3-0-3)

 1.2.2   เลือกเรียน หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
01230003  Introduction to Buddhism Phiilosophy
 พุทธปรัชญาเบื้องต้น
3 (3-0-0)
01240006  Modern Civilization
 อารยธรรมยุคใหม่
3 (3-0-0)
01240001  Foundation of Thai Civilization
 พื้นฐานอารยธรรมไทย
3 (3-0-0)
01220009  Personality Development Techniques
 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-3)
01220001  General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-3)
01250001  Man and Literature
 มนุษย์กับวรรณกรรม
3 (3-0-0)
01230002  introduction to Logic
 ตรรกวิทยาเบื้องต้น
3 (3-0-3)
01210004  Communication Techniques
 เทคนิคการสื่อความหมาย
3 (3-0-3)
01240002  Thai studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-0)
01220004  Organizational Psychology
 จิตวิทยาองค์การ
3 (3-0-3)
01230001  Introduction to Philosophy
 ปรัชญาเบื้องต้น
3 (3-0-0)

 1.3   กลุ่มวิชาภาษา หน่วยกิตต่ำสุด : 9
 1.3.1   บังคับเรียน หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
01320101  English I
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-3)
01320003  Technical English I
 ภาษาอังกฤษเทคนิค 1
3 (3-0-3)

 1.3.2   เลือกเรียน หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
01310101  Thai I
 ภาษาไทย 1
3 (3-0-3)
01320005  English Conversation I
 สนทนาภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-3)
01320009  English for Everyday Use
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-3)
01320004  Technical English II
 ภาษาอังกฤษเทคนิค 2
3 (3-0-0)
01320102  English II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-3)

 1.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
13041101  General Biology
 ชีววิทยาทั่วไป
3 (2-3-3)
13020101  General Chemistry
 เคมีทั่วไป
3 (2-3-3)
13080141  Physics I
 ฟิสิกส์ 1
3 (2-3-3)

 1.5   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
13103046  Intro. Computer Package & Application
 โปรแกรมสำเร็จรูปเบื้องต้น
3 (3-0-3)
13121110  Principles of Statistic
 หลักสถิติ
3 (3-0-3)
13011131  Calculus I
 แคลคูลัส 1
3 (3-0-3)

 1.6   กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
01610023  Rhythmic Activities
 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1 (0-2-0)
01630001  Activity I
 กิจกรรม 1
1 (0-2-0)
01610001  Physical Education
 พลศึกษา
1 (0-2-1)
01630002  Activity 2
 กิจกรรม 2
1 (0-2-0)
01620001  Recreation
 นันทนาการ
1 (0-2-1)

 2   หมวดวิชาเฉพาะ หน่วยกิตต่ำสุด : 100
 2.1   หมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
03174102  Landscape Drawing
 การวาดภาพภูมิทัศน์
3 (1-4-0)
03174103  Fundamental Design
 หลักการออกแบบเบื้องต้น
3 (2-2-0)
03161301  Plant Protection
 อารักขาพืช
3 (2-3-0)
03131202  Principles of Horticulture
 หลักพืชสวน
3 (3-0-3)
13041206  Ecology
 นิเวศวิทยา
3 (2-3-3)
03151202  Principles to Soil Science
 ปฐพีวิทยาเบื้องต้น
3 (2-3-3)
03176201  Landscape Surveying
 การสำรวจภูมิทัศน์
3 (2-3-3)
03176203  Landscape Constructural Materials
 วัสดุก่อสร้างงานภูมิทัศน์
3 (2-3-0)
03176202  Basic Shop Skills
 พื้นฐานช่าง
3 (1-6-0)
03174101  Introduction to Landscape
 ภูมิทัศน์เบื้องต้น
3 (2-2-0)
03131204  Plant Propagation
 การขยายพันธุ์พืช
3 (2-3-3)
09510569  Structural Technology
 เทคโนโลยีโครงสร้าง
3 (3-0-3)

 2.2   กลุ่มวิชาชีพบังคับ หน่วยกิตต่ำสุด : 46
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
03173401  Landscape Seminar
 สัมมนาภูมิทัศน์
1 (1-0-1)
03175202  Landscape Design 2
 การออกแบบภูมิทัศน์ 2
3 (2-2-0)
03178101  Classification of Plant Materials
 การจำแนกวัสดุพืชพรรณ
3 (2-2-0)
03176203  Landscape Constructural Materials
 วัสดุก่อสร้างงานภูมิทัศน์
3 (2-3-0)
03175201  Landscape Design 1
 การออกแบบภูมิทัศน์ 1
3 (2-2-0)
03131308  Nursery Management
 จัดการสถานเพาะชำ
3 (2-3-3)
03176204  Material For Landscape
 วัสดุตกแต่งภูมิทัศน์
3 (1-4-0)
03171304  Landscape Skill Practice 4
 ฝึกงานภูมิทัศน์
3 (0-0-225)
03171101  Landscape Skill Pratice 1
 ทักษะวิชาชีพภูมิทัศน์ 1
1 (0-6-0)
03132215  Tuf Grass Management
 หญ้าสนาม
3 (2-2-0)
03177303  Landscape Estimation
 การประมาณราคางานภูมิทัศน์
3 (3-0-0)
03171203  Landscape Skill Practice 3
 ทักษะวิชาชีพภูมิทัศน์ 3
1 (0-3-0)
03171102  Landscape Skill Practice 2
 ทักษะวิชาชีพภูมิทัศน์ 2
1 (0-3-0)
03172401  Special Problem in Landscape
 ปัญหาพิเศษทางภูมิทัศน์
3 (0-0-6)
03174206  Fundamental Architecture Design
 ออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น
3 (2-3-0)
03176410  Water Management for Landscape
 จัดการน้ำสำหรับภูมิทัศน์
3 (2-2-0)
03176305  Landscape Construction 1
 การก่อสร้างงานภูมิทัสน์ 1
3 (1-4-2)
03178202  Plant Materials & It Use
 วัสดุพืชพรรณ-การเลือกใช้
3 (2-2-0)

 2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือก หน่วยกิตต่ำสุด : 18 หน่วยกิตสูงสุด : -
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
03132304  Commercial Flower Production
 ไม้ดอกการค้า
3 (2-3-3)
03132408  Potted Plant Production
 การผลิตไม้กระถาง
3 (2-3-3)
05220101  Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3 (3-0-3)
03175312  Site Planning
 การวางผังโครงสร้าง
3 (2-3-0)
03174310  Law Related to Landscape
 กฎหมายเกียวเนืองงานภูมิทัศน
3 (3-0-0)
03932403  Plant Growth Regulators
 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
3 (2-3-3)
03175303  Landscape Design 3
 การออกแบบภูมิทัศน์ 3
3 (2-3-0)
03175309  Site Design Recreation
 วางแผนออกแบบพื้นทีนันทนาการ
3 (2-3-0)
03175304  Landscape Water Gardening
 การจัดสวนน้ำ
3 (2-2-0)
03175308  Public Park Planning
 วางแผนออกแบบสวนสาธารณะ
3 (2-2-0)
03132211  Orchid Culture
 การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้
3 (2-3-0)
03121305  Medicinal Plants
 พืชสมุนไพร
3 (2-3-3)
03322308  Drive Line and Mainitenance
 การใช้และดูแลยานพาหนะ
3 (2-3-3)
03132305  Floricultures
 ไม้ดอก
3 (2-3-0)
03175415  Urban Landscape
 ออกแบบภูมิทัศน์ชุมชน
3 (2-2-0)
03175310  Computer for Design
 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
3 (2-2-0)
03176306  Landscape Construction 2
 การก่อสร้างงานภุมิทัศน์ 2
3 (0-6-0)
03176308  Mechanization for Landscape
 เครื่องทุ่นแรงงานภูมิทัศน์
3 (2-3-0)
03175306  Planting Design 2
 ออกแบบวางผังพืชพรรณ 2
3 (2-3-0)
03174308  Community Forestry
 วนศาสตร์ชุมชน
3 (2-2-0)
03131412  Horticultural Crops Judging
 การตัดสินพืชสวน
3 (2-3-0)
03175311  Computer for Landscape Design
 คอมพิวเตอร์ออกแบบภูมิทัศน์
3 (2-2-0)
03175313  Architectural Design for Landscape
 ออกแบบสถาปัตยกรรมภูมิทัศน์
3 (2-2-0)
03174307  Tropical Landscape
 ภูมิทัศน์เขตร้อน
3 (3-0-0)
03176307  Timber & Concrete Structure
 โครงสร้างไม้และคอนกรีต
3 (2-2-0)
03176411  Light-Sound for Landscape
 แสงเสียงสำหรับงานภุมิทัศน์
3 (2-3-0)
09510140  Structural Mechanics
 ทฤษฎีโครงสร้าง
2 (2-0-0)
03132213  Miniature Tree and Bonsai
 ไม้ดัดและไม้แคระ
3 (2-2-3)
03175305  Planting Design 1
 ออกแบบวางผังพืชพรรณ 1
3 (2-3-0)
03175414  Resource Planning
 การวางผังทรัพยากร
3 (2-2-0)
03132217  Landscape Gardening
 การวางผังตกแต่งสถานที่
3 (2-2-0)
03174104  Intro to Landscape Arc. Design
 ภูมิสถาปัตยกรรมเบื้องต้น
3 (2-3-0)
03174309  Landscape Impact Assessment
 ศึกษาผลกระทบโครงการภูมิทัศน
3 (3-0-0)
03174105  Graphic Communication
 เลขะนิเทศ
3 (2-3-0)
05310101  Principles of Management
 หลักการจัดการ
3 (3-0-3)
03175307  Interior Landscaping
 จัดภูมิทัศน์ภายในอาคาร
3 (2-2-0)
03132210  Marketing Manange. Ornamental Plants
 จัดการตลาดไม้ดอกไม้ประดับ
3 (2-2-0)
03177302  Administration Landscape Project
 การบริหารโครงการภูมิทัศน์
3 (3-0-0)
03178304  Golf Management
 การจัดการสนามกอล์ฟ
3 (2-2-0)
03132202  Ornamental Horticultural
 พืชสวนประดับ
3 (2-3-3)
03132318  Landscape Planning and Design
 การออกแบบและวางผังจัดสวน
3 (2-3-3)
03177301  Business Administration Landscape
 การบริหารธุรกิจภูมิทัศน์
3 (3-0-0)
03176412  Constructural Inspection for Lans.
 การตรวจ-ควบคุมงานภูมิทัศน์
3 (2-2-0)
03176309  Landscape Construction
 การสร้างและตกแต่งภูมิทัศน์
3 (2-3-3)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรี หน่วยกิตต่ำสุด : 6

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 3113 วันที่ 9 เม.ย. 2552


สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์....(โครงสร้างหลักสูตร)

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

100 เคล็ดลับการค้า พารวย

100 เคล็ดลับการค้า พารวย


เปิดอ่าน 6,378 ครั้ง
วิธีเอาชนะใจ ... ผู้หญิง

วิธีเอาชนะใจ ... ผู้หญิง


เปิดอ่าน 6,392 ครั้ง
สีสันบอกอะไรบ้าง

สีสันบอกอะไรบ้าง


เปิดอ่าน 6,376 ครั้ง
10 ข้อแนะนำ ป้องกันมะเร็ง

10 ข้อแนะนำ ป้องกันมะเร็ง


เปิดอ่าน 6,377 ครั้ง
สื่อการสอนภาษาอังกฤษ(11)

สื่อการสอนภาษาอังกฤษ(11)


เปิดอ่าน 6,382 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

เพลงเกาหลี ล่าสุดครับ!!

เพลงเกาหลี ล่าสุดครับ!!

เปิดอ่าน 6,382 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
จริงหรือ..กินเนื้อไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ
จริงหรือ..กินเนื้อไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ
เปิดอ่าน 6,385 ☕ คลิกอ่านเลย

"ขจัด...คราบเหลืองบนเสื้อขาว"
"ขจัด...คราบเหลืองบนเสื้อขาว"
เปิดอ่าน 6,383 ☕ คลิกอ่านเลย

การเปิดแผนที่ชีวิต...ตนเอง
การเปิดแผนที่ชีวิต...ตนเอง
เปิดอ่าน 6,376 ☕ คลิกอ่านเลย

ความงามจากผลไม้
ความงามจากผลไม้
เปิดอ่าน 6,375 ☕ คลิกอ่านเลย

..ตำนาน......
..ตำนาน......'ขนม ค-ร-ก'
เปิดอ่าน 6,375 ☕ คลิกอ่านเลย

5บริษัทยอดแย่ ปี2551
5บริษัทยอดแย่ ปี2551
เปิดอ่าน 6,373 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

นักวิชาการแจงข้อสอบเด็ก ป.3 สุดยาก เป็นการคัดเลือกเด็กเข้าเรียนในห้องพิเศษ
นักวิชาการแจงข้อสอบเด็ก ป.3 สุดยาก เป็นการคัดเลือกเด็กเข้าเรียนในห้องพิเศษ
เปิดอ่าน 23,179 ครั้ง

กินผลไม้พื้นบ้านต้านโรค
กินผลไม้พื้นบ้านต้านโรค
เปิดอ่าน 13,473 ครั้ง

การออกกำลังกายเพิ่มภูมิต้านทานความเครียดให้กับสมอง
การออกกำลังกายเพิ่มภูมิต้านทานความเครียดให้กับสมอง
เปิดอ่าน 13,421 ครั้ง

การคำนวณอัตรากำลังข้าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา
การคำนวณอัตรากำลังข้าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา
เปิดอ่าน 224,189 ครั้ง

รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" 3 มกราคม 2559 แถลงผลงานกระทรวงศึกษาธิการ
รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" 3 มกราคม 2559 แถลงผลงานกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดอ่าน 8,620 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ