ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• 001 ชุดฝึกทักษะ คู่มือนักเรียน

คู่มือนักเรียน

1. บทบาทของนักเรียน

กิจกรรมที่นักเรียนต้องปฏิบัติ

1.1.1 ก่อนเรียนชุดที่ 1 นี้ นักเรียนต้องศึกษาบทบาทของนักเรียนให้เข้าใจ

1.1.2 นักเรียนต้องศึกษาคำชี้แจง จากใบความรู้ ใบกิจกรรม ตามลำดับ หากมีข้อสงสัยให้ถามครู

1.1.3 เมื่อเรียนจบชุดที่ 1 นี้แล้ว นักเรียนจะต้องทำแบบทดสอบ เรื่อง สัดส่วน

1.2 การวัดผลและประเมินผล

1.2.1 วัดจากการทำแบบทดสอบ และประเมินผ่านตั้งแต่ร้อยละ 70 ของคะแนนแบบทดสอบ

1.2.2 วัดจากการตอบคำถามของกิจกรรมในชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ และประเมินผ่านตั้งแต่ร้อยละ 70 ของคะแนนกิจกรรม

1.2.3 วัดพฤติกรรมการทำกิจกรรมกลุ่ม โดยครูผู้สอน และประเมินผ่านตั้งแต่ระดับคุณภาพ 2 ขึ้นไป คิดจากเกณฑ์ของแบบสังเกตพฤติกรรมการทำกิจกรรมกลุ่ม

2. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์

ส่วนประกอบในแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ มีดังนี้

2.1 คำแนะนำการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์

2.1.1 คำแนะนำสำหรับครู

2.1.2 คำแนะนำสำหรับนักเรียน

2.2 ตัวชี้วัด / สาระสำคัญ / จุดประสงค์การเรียนรู้

2.3 ใบความรู้

2.4 กิจกรรม

2.5 แบบทดสอบ

2.6 บรรณานุกรม

2.7 ภาคผนวก

2.7.1 เฉลยกิจกรรม

2.7.2 เฉลยแบบทดสอบ

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง สัดส่วนและร้อยละ

รายวิชาคณิตศาสตร์ ค22101ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2

ชุดที่ 1 เรื่อง สัดส่วน

คำแนะนำการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์

1. คำแนะนำสำหรับครู

1.1 ครูควรเตรียมแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ให้เพียงพอกับนักเรียน

1.2 แนะนำวิธีการใช้แบบฝึกนี้ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือให้นักเรียนเข้าใจ

1.3 แจกแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ให้นักเรียนและกำชับให้อ่านคำสั่งให้เข้าใจ จะได้ปฏิบัติถูกต้อง

1.4 หากมีนักเรียนบางคนเรียนไม่ทัน ครูควรให้คำแนะนำเป็นพิเศษ หลังจากนักเรียนทำกิจกรรม

ตามขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

1.5 ให้นักเรียนทำแบบทดสอบ แล้วส่งตรวจ ครูบันทึกคะแนนของนักเรียนเพื่อประเมินความก้าวหน้าของนักเรียน

2. คำแนะนำสำหรับนักเรียน

2.1 ให้นักเรียนศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ และอ่านคำชี้แจงในแต่ละกิจกรรมให้เข้าใจ

2.2 ให้นักเรียนศึกษาแนวทางการทำจากตัวอย่างที่กำหนดให้เข้าใจแล้วจึงลงมือทำกิจกรรม

ในแบบฝึกทักษะ

2.3 ขณะทำกิจกรรมเมื่อพบข้อสงสัย ให้ร่วมกันคิด วิเคราะห์ เพื่อได้ข้อสรุปที่ถูกต้อง

¬ หรือนำข้อสงสัยนั้นปรึกษากับครูผู้สอน

2.3 เมื่อนักเรียนทำกิจกรรมเสร็จ สมาชิกในกลุ่มนำกิจกรรมที่ทำ ส่งตรวจเพื่อบันทึกคะแนน

2.4 ให้นักเรียนทำกิจกรรมในแบบฝึกทักษะ ด้วยความตั้งใจ ตามความสามารถของตนเอง

2.5 หลังเรียนจบชุดนี้แล้ว ให้นักเรียนทำแบบทดสอบ จำนวน 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที

ตัวชี้วัด / สาระสำคัญ / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวนและการใช้จำนวนในชีวิตจริง

ตัวชี้วัด ม. 2/4 ใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละในการแก้โจทย์ปัญหา

สาระสำคัญ

สัดส่วน เป็นประโยคที่แสดงการเท่ากันของอัตราส่วนสองอัตราส่วน

การหาค่าของตัวแปรในสัดส่วน สามารถทำได้ คือ หาอัตราส่วนที่เท่ากัน โดยใช้หลัก การคูณหรือการหารด้วยจำนวนที่เท่ากัน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้

1.1 นักเรียนสามารถบอกความหมายของสัดส่วนได้

1.2 นักเรียนสามารถอ่านสัดส่วนที่กำหนดให้ได้ถูกต้อง

1.3 นักเรียนสามารถเขียนสัดส่วนจากประโยคที่แสดงการเท่ากันของอัตราส่วนที่กำหนดให้ได้

1.4 นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการหาตัวแปรในสัดส่วนได้

1.5 นักเรียนสามารถหาค่าของตัวแปรในสัดส่วนที่กำหนดให้ได้

2. ด้านทักษะกระบวนการ

2.1 นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา

2.2 นักเรียนมีความสามารถในการให้เหตุผล

2.3 นักเรียนมีความสามารถในการสื่อความหมาย

2.4 นักเรียนมีความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์

3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

นักเรียนมีความร่วมมือ ความรับผิดชอบ แสดงความคิดเห็น ยอมรับความคิดเห็นและตรงต่อเวลา

สัดส่วน

สัดส่วน คือ เป็นประโยคที่แสดงการเท่ากันของอัตราส่วนสองอัตราส่วน

ลองพิจารณา

ตัวอย่างที่ 1 ประโยคที่แสดงการอ่านและการเป็นสัดส่วนหรือไม่เป็นสัดส่วน

ของอัตราส่วนสองอัตราส่วน

ประโยค คำอ่าน เป็นสัดส่วนหรือไม่

1) 3 : 4 เท่ากับ 18 : 24 3 ต่อ 4 เท่ากับ 18 ต่อ 24 เป็นสัดส่วน

2) 12 : 40 เท่ากับ 36 :120 12 ต่อ 40 เท่ากับ 36 ต่อ 120 เป็นสัดส่วน

3) ก : 8 ไม่เท่ากับ 30 : 24 ก ต่อ 8 ไม่เท่ากับ 30 ต่อ 24 ไม่เป็นสัดส่วน

4) 2 : X เท่ากับ 8 : 20 2 ต่อ X เท่ากับ 8 ต่อ 20 เป็นสัดส่วน

5) 3 : 5 ไม่เท่ากับ 15 : 9 3 : 5 ไม่เท่ากับ 15 : 9 ไม่เป็นสัดส่วน

ตัวอย่างที่ 2 ประโยคที่แสดงถึงอัตราส่วนสองอัตราส่วน และการเขียนเป็นสัดส่วน

ประโยค อัตราส่วนที่ 1 อัตราส่วนที่ 2 สัดส่วน

1) 3 : 4 เท่ากับ 21 : 28

2) 12 : 40 เท่ากับ 3 : 10

3) ก : 8 เท่ากับ 12 : 32

4) 2 : X เท่ากับ 6 : 15

5) 5 : 12 เท่ากับ a : 36

ในกรณีที่มีจำนวนซึ่งไม่ทราบค่า แทนด้วยตัวแปรในสัดส่วนเราสามารถหาค่าของจำนวนที่แทน ตัวแปรดังกล่าวได้โดยใช้การตรวจสอบการเท่ากันของอัตราส่วนดังนี้

1. ใช้วิธีการคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วน

ตัวอย่าง จงหาค่าของ a ในสัดส่วน =

เนื่องจาก =  =

จะได้ว่า =

ดังนั้น ค่าของ a = 30

2. ใช้วิธีการหารทั้งตัวเศษและตัวส่วน

ตัวอย่าง จงหาค่าของ x ในสัดส่วน =

เนื่องจาก = =

จะได้ว่า =

ดังนั้น ค่าของ x = 7

3. ใช้วิธีการคูณไขว้

ตัวอย่าง จงหาค่าของ b ในสัดส่วน =

จะได้ 13  15 = 3  b

b =

b = 65

ดังนั้น ค่าของ b = 65

การแก้ปัญหาสัดส่วนด้วยเทคนิค KWDL

ให้เขียนตาราง 4 คอลัมน์ มีวิธีการดังนี้

1. เขียนสิ่งที่รู้จากประโยคสัญลักษณ์ ลงในคอลัมน์ของ K (Know)

2. เขียนตัวแปร ที่ต้องการทราบ ลงในคอลัมน์ของ W ( Want )

3. เชื่อมโยงระหว่างอัตราส่วนสองอัตราส่วน ให้เป็นสัดส่วน

และแสดงวิธีทำ ลงในคอลัมน์ของ D ( Do )

4. สรุปสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ คือ คำตอบ และการตรวจคำตอบ ลงในคอลัมน์ของ L (Learned)

ตัวอย่าง จงหาค่า a จากสัดส่วน =

K (Know)

(รู้อะไรจากประโยค) W (Want)

(ต้องการทราบ) D (Do)

(ทำอย่างไร) L (Learned)

(เรียนรู้แล้วสรุปได้อะไร)

อัตราส่วน

ที่ 1 อัตราส่วน

ที่ 2 ตัวแปร วิธีทำ สรุปได้ดังนี้

a =

คำตอบ a เท่ากับ 54

= a

ตรวจคำตอบ

54 = a =

9  72 = 12  a

9  72 = 12  54

648 = 648

กิจกรรมที่ 1

เรื่อง ทักษะการสื่อสาร สื่อความหมาย และนำเสนอ

คำชี้แจง ให้นักเรียนเติมคำตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง (ข้อละ 1 คะแนน)

ข้อที่ ประโยค อัตราส่วน

ที่ 1 อัตราส่วน

ที่ 2 อัตราส่วน

ทั้งสอง

เท่ากันหรือไม่ เป็นสัดส่วน

กันหรือไม่

ตัวอย่าง 3 : 8 ไม่เท่ากับ 6 : 18 3/8 6/18 ไม่เท่ากัน ไม่เป็นสัดส่วน

ตัวอย่าง 4 : 5  20 : 25 4/5 20/25 เท่ากัน เป็นสัดส่วน

1 เท่ากับ 24 : 16

2 54 ต่อ 78  72 : 114

3 14 : 10 เท่ากับ 7 : 5

4 12 : 48 

5 4 : 7  20 : 35

6 18 : 42 ไม่เท่ากับ 3 : 8

7 13 ต่อ 29 เท่ากับ 52 : 116

8 7 ต่อ 17  47 : 153

9 <

10 >

ชื่อ ............................................................... คะแนนที่ได้..........

ชั้น...........................................เลขที่.................. คะแนนเต็ม 10 คะแนน

กิจกรรมที่ 2

เรื่อง ทักษะการเชื่อมโยง

คำชี้แจง ให้นักเรียนเติมคำตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง (ข้อละ 1 คะแนน)

ข้อที่ ประโยค อัตรา

ส่วน

ที่ 1 อัตราส่วน

ที่ 2 เขียนสัดส่วน

ตัวอย่าง 2 : 7 ไม่เท่ากับ 6 : 28 2/7 6/28 อัตราส่วนทั้งสองไม่เท่ากันจึงเขียนเป็นสัดส่วนไม่ได้

ตัวอย่าง "x" /"5" เท่ากับ 14 : 35 "x" /"5" "14" /"35" "x" /"5" = "14" /"35"

1 3 : 8 ไม่เท่ากับ 6 : 18

2 4 : 5 &#61501; 20 : 25

3 เท่ากับ 24 : 16

4 54 ต่อ 78 &#61625; 72 : 114

5 14 : 10 เท่ากับ 7 : 5

6 12 : 48 เท่ากับ

7 4 : 7 &#61501; 20 : 35

8 18 : 42 ไม่เท่ากับ 3 : 8

9 13 ต่อ 29 เท่ากับ 52 : 116

10 7 ต่อ 17 = 63 : 153

ชื่อ .............................................................................................. คะแนนที่ได้...................

ชั้น...........................................เลขที่........................................... คะแนนเต็ม 10 คะแนน

กิจกรรมที่ 3

เรื่อง ทักษะการแก้ปัญหา

คำชี้แจง ให้นักเรียนหาค่าของตัวแปรจากสัดส่วนที่กำหนดให้ต่อไปนี้

แล้วเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง (ข้อละ 2 คะแนน)

ข้อที่ สัดส่วน D (ทำอย่างไร)

วิธีทำ วิธีทำ (ต่อ)

ตัวอย่าง 5a/7 = 25/42 5a/7 = 25/42 a = 5/6

5a = (25 "&#215;" 7)/42 ตอบ a เท่ากับ 5/6

a = (25 "&#215;" 7)/(42 &#215;5)

1 =

2 =

3 =

มีต่อ...ข้อ 4

ต่อ

ข้อที่ สัดส่วน D (ทำอย่างไร)

วิธีทำ วิธีทำ (ต่อ)

4 =

5 =

ชื่อ .............................................................................................. คะแนนที่ได้...................

ชั้น...........................................เลขที่........................................... คะแนนเต็ม 10 คะแนน

กิจกรรมที่ 4

เรื่อง การให้เหตุผล

คำชี้แจงให้นักเรียนเติมคำตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้อง (ข้อละ 3 คะแนน)

ข้อที่ ประโยค สัดส่วน L (เรียนรู้แล้วสรุปได้อะไร)

คำตอบ ตรวจคำตอบ

ตัวอย่าง 3 : 12 เท่ากับ 12 ต่อ a 3/12 = 12/a a = 48 3 &#61620; a = 12 &#61620; 12

3 &#61620; 48 = 12 &#61620; 12

144 = 144

1 เท่ากับ 24 : 16

2 18 : 10 เท่ากับ b : 5

3 4 : a &#61501; 20 : 35

4 m ต่อ 29 เท่ากับ 52 : 116

5 5 ต่อ 13 =

ชื่อ .............................................................................................. คะแนนที่ได้...................

ชั้น...........................................เลขที่........................................... คะแนนเต็ม 15 คะแนน

แบบทดสอบ เรื่อง สัดส่วน

คำชี้แจง ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย &#61620; ทับอักษร ก ข ค หรือ ง ที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุด เพียงคำตอบเดียวเท่านั้น

1.ข้อใดตรงกับความหมายของสัดส่วน

ก. อัตราส่วนหนึ่งเท่ากับอีกอัตราส่วนหนึ่ง

ข. อัตราส่วนที่คูณด้วยอีกอัตราส่วนหนึ่ง

ค. อัตราส่วนที่มีตัวแปรร่วมอยู่ด้วย

ง. อัตราส่วนสองอัตราส่วน

2. ข้อใดเป็นสัดส่วน

ก. 4 :5 = 8 :10ข.4:5 = 10 :8

ค. 2 : 3 = 4 : 5ง. 5 : 5

3. 4 : 7 เป็นสัดส่วนของข้อใด

ก. 12 : 22 ข. 12 : 21

ค. 12 : 20 ง.7 : 4

4. ถ้า 3 : 8 = x : 104 แล้ว x มีค่าตรงกับข้อใด

ก. 39 ข. 42 ค. 32 ง. 26

5. ถ้า 2 : 5 = 4 : w + 2 แล้ว w มีค่าเท่าใด

ก. 20 ข. 16ค. 12 ง. 8

6. ถ้า 65 : 91 = x : 7 แล้ว x มีค่าเท่าไร

ก. 5 ข. 4ค. 3ง. 2

7. ถ้า = แล้ว z มีค่าเท่าใด

ก. ข. ค. ง.11

8. ถ้า 91 : 5m = 7 : 5 แล้ว m มีค่าเท่าไร

ก. 23 ข. 13ค. 7ง. 5

9.ถ้า a : b = 9 : 5 , b : c = และ c : d = แล้ว a : d มีค่าเท่าใด

ก. ข. ค. ง.

10. ถ้า 2a : 3b : 4c = 5 : 6 : 7 แล้ว a : c เท่ากับข้อใด

ก. 10 : 7ข. 7 : 10ค. 12 : 7ง. 7 : 12

บรรณานุกรม

กนกวลี อุษณกรกุล และคณะ. (ม.ป.ป). ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ ม.2 รายวิชาพื้นฐาน และเพิ่มเติม. กรุงเทพฯ : ภูมิบัณฑิตการพิมพ์.

. (ม.ป.ป). หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.

ฉวีวรรณ เศวตมาลย์ และคณะ. (2545). คณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3 ม. 1. กรุงเทพฯ : ประสานมิตร.

โชคชัย สิริหาญอุดม. (2551). แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 สาระการเรียนรู้พื้นฐาน. กรุงเทพฯ : เดอะบุคส์.

ชนันทิตา ฉัตรทอง. (ม.ป.ป). คู่มือแผนการจัดการเรียนรู้สาระพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม. 2. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.

ณรงค์ ปั้นนิ่ม. (ม.ป.ป). คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม. 2 เล่ม 1. กรุงเทพฯ : ภูมิบัณฑิต.

ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา. (ม.ป.ป). คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 ม. 2 ภาคเรียนที่ 1. กรุงเทพฯ : แม็ค.

. (2546). แบบฝึกมาตรฐานแม็ค คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 ช่วงชั้นที่ 3 (ม. 1 – ม.3) เล่มที่ 1 ภาคเรียนที่ 1. กรุงเทพฯ : แม็ค.

ฝ่ายวิชาการ พีบีซี. (2546). คู่มือคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 เล่ม 1. กรุงเทพฯ : พีบีซี.

ยุพิน พิพิธกุล และสิริพร ทิพย์คง. (ม.ป.ป). ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คณิตศาสตร์ ม. 2 เล่ม 1. กรุงเทพฯ : สถาบนพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.).

วัฒนาพร ระงับทุกข์. เทคนิคและกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค จำกัด, 2545.

ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สถาบัน. (2546). คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐาน คณิตศาสตร์ เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว.

. (2547). หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว.

. (2548). หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ 1 เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว.

. (2553). หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ 1 เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว.

สุเทพ จันทร์สมบุญกุล. (2548). สื่อเสริมสาระการเรียนรู้พื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม. 2 เล่ม 1 (ช่วงชั้นที่ 3). กรุงเทพฯ : เดอะบุคส์.

สราวุธ ปึ้งพลพูล และคณะ. (ม.ป.ป). สื่อการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สัมฤทธิ์มาตรฐาน คณิตศาสตร์ ม.2 ล่ม 1. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.

ภาคผนวก

เฉลยกิจกรรมที่ 1

เรื่อง ทักษะการสื่อสาร สื่อความหมาย และนำเสนอ

ข้อที่ ประโยค อัตราส่วน

ที่ 1 อัตราส่วน

ที่ 2 อัตราส่วน

ทั้งสอง

เท่ากันหรือไม่เท่ากัน เป็นหรือไม่เป็นสัดส่วนกัน

1 เท่ากับ 24 : 16

6/x 24/16 เท่ากัน เป็นสัดส่วน

2 54 ต่อ 78 &#61625; 72 : 114 54/78 72/114 ไม่เท่ากัน ไม่เป็นสัดส่วน

3 14 : 10 เท่ากับ 7 : 5 14/10 7/5 เท่ากัน เป็นสัดส่วน

4 12 : 48 &#61625;

12/48 4/12 ไม่เท่ากัน ไม่เป็นสัดส่วน

5 4 : 7 &#61501; 20 : 35 4/7 20/35 เท่ากัน เป็นสัดส่วน

6 18 : 42 ไม่เท่ากับ 3 : 8 18/42 3/8 ไม่เท่ากัน ไม่เป็นสัดส่วน

7 13 ต่อ 29 เท่ากับ 52 : 116 13/29 52/116 เท่ากัน เป็นสัดส่วน

8 7 ต่อ 17 &#61625; 47 : 153 7/17 47/153 ไม่เท่ากัน ไม่เป็นสัดส่วน

9 <

3/12 4/12 ไม่เท่ากัน ไม่เป็นสัดส่วน

10 >

7/9 20/36 ไม่เท่ากัน ไม่เป็นสัดส่วน

เฉลยกิจกรรมที่ 2

เรื่อง ทักษะการเชื่อมโยง

ข้อที่ ประโยค อัตราส่วน

ที่ 1 อัตราส่วน

ที่ 2 เขียนสัดส่วน

1 3 : 8 ไม่เท่ากับ 6 : 18 3/8 6/18 อัตราส่วนทั้งสองไม่เท่ากัน

จึงเขียนเป็นสัดส่วนไม่ได้

2 4 : 5 &#61501; 20 : 25 4/5 20/25 4/5 = 20/25

3 เท่ากับ 24 : 16

6/x 24/16 6/x = 24/16

4 54 ต่อ 78 &#61625; 72 : 114 54/78 72/114 อัตราส่วนทั้งสองไม่เท่ากัน

จึงเขียนเป็นสัดส่วนไม่ได้

5 14 : 10 เท่ากับ 7 : 5 14/10 7/5 14/10 = 7/5

6 12 : 48 เท่ากับ

12/48 1/4 12/48 = 1/4

7 4 : 7 &#61501; 20 : 35 4/7 20/35 4/7 = 20/35

8 18 : 42 ไม่เท่ากับ 3 : 8 18/42 3/8 อัตราส่วนทั้งสองไม่เท่ากัน

จึงเขียนเป็นสัดส่วนไม่ได้

9 13 ต่อ 29 เท่ากับ 52 : 116 13/29 52/116 13/29 = 52/116

10 7 ต่อ 17 = 63 : 153 7/17 63/153 7/17 = 63/153

เฉลยกิจกรรมที่ 3

เรื่อง ทักษะการแก้ปัญหา

ข้อที่ สัดส่วน D (ทำอย่างไร)

วิธีทำ วิธีทำ (ต่อ)

1 =

x/39 = 48/52 ตอบ x เท่ากับ 36

x = (48 "&#215;" 39)/52

x = 36

2 =

51/72 = 17/a a = 24

51 &#61620; a = 17 &#61620; 72 ตอบ a เท่ากับ 24

a = (17 "&#215;" 72)/51

3 =

12/30 = m/75 m = 30

(12 "&#215;" 75)/30 = m ตอบ m เท่ากับ 30

30 = m

4 =

2x/7 = 16/14 x = (7 "&#215;" 16)/(2 &#215;14)

2x &#61620; 14 = 7 &#61620; 16 x = 4

2x = (7 "&#215;" 16)/14 ตอบ x เท่ากับ 4

5 =

((x+1))/5 = 4x/3 3 = 17x

(x +1) &#61620; 3 = 4x &#61620; 5 3/17 = x

3x + 3 = 20x x = 3/17

3 = 20x – 3x ตอบ x เท่ากับ 3/17

เฉลยกิจกรรมที่ 4

เรื่อง การให้เหตุผล

ข้อที่ ประโยค สัดส่วน L (เรียนรู้แล้วสรุปได้อะไร)

คำตอบ ตรวจคำตอบ

1 เท่ากับ 24 : 16

6/d = 24/16 a = 4 6 &#61620; 16 = 24 &#61620; d

6 &#61620; 16 = 24 &#61620; 4

96 = 96

2 18 : 10 เท่ากับ b : 5 18/10 = b/5 b = 9 18 &#61620; 5 = b &#61620; 10

18 &#61620; 5 = 9 &#61620; 10

90 = 90

3 4 : a &#61501; 20 : 35 4/a = 20/35 a = 7 4 &#61620; 35 = 20 &#61620; a

4 &#61620; 35 = 20 &#61620; 7

140 = 140

4 m ต่อ 29 เท่ากับ 52 : 116 m/29 = 52/116 m = 13 m &#61620; 116 = 52 &#61620; 29

13 &#61620; 116 = 52 &#61620; 29

1508 = 1508

5 5 ต่อ 13 =

5/13 = a/65 a = 25 5 &#61620; 65 = a &#61620; 13

5 &#61620; 65 = 25 &#61620; 13

325 = 325

เฉลยแบบทดสอบ

เรื่อง สัดส่วน

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

ข้อ คำตอบ

1. ก.

2. ก.

3. ข.

4. ก.

5. ง.

6. ก.

7. ข.

8. ข.

9. ก.

10. ก.

โพสต์โดย อุ๋ย : [4 มี.ค. 2562 เวลา 09:53 น.]
อ่าน [1610] ไอพี : 110.77.239.172
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ