ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

บทความประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนการศึกษาพิเศษ


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,356 ครั้ง
บทความประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนการศึกษาพิเศษ

Advertisement

 

มาตรฐานการศึกษา  ตัวบ่งชี้  และเกณฑ์พิจารณา    

เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเฉพาะทางความพิการทางสติปัญญา

 

โดย  นายสุวิทย์  สุทาลา

รหัสประจำตัว  508914124

สาขาวิชา  การบริหารการศึกษา

 

                โรงเรียนศึกษาพิเศษหรือโรงเรียนเฉพาะทางความพิการทางสติปัญญา  เป็นสถานศึกษาหนึ่งที่จัดการศึกษาให้แก่เด็กไทย  ซึ่งเด็กไทยกลุ่มนี้อาจมีความแตกต่างจากเด็กไทยคนอื่น  ตรงที่ว่า  เป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ซึ่งเด็กกลุ่มนี้ก็จะต้องได้รับสิทธิทางการศึกษาเช่นเดียวกับเด็กไทยคนอื่นๆ  เช่นกัน    

                พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2  )  พ.ศ.  2545  มาตรา  10  ได้กล่าวว่า  การจัดการศึกษาให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับบริการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า  12  ปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  และการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์  สังคม  การสื่อสารและการเรียนรู้  หรือมีร่างกายพิการ  หรือทุพพลภาพ  หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแล  ด้อยโอกาส  ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ

                การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงมีอุดมณ์การในการจัดการศึกษาว่า  เป็นการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน  โดยรัฐต้องจัดให้มีการศึกษาขั้นพื้ฐาน  เพื่อพัฒนาเยวชนไทยทุกคนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ทั้งในฐานะที่เป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  เพื่อเป็นรากฐานที่พอเพียงสำหรับการใฝ่รู้  ใฝ่เรียนตลอดชีวิต  รวมทั้งเพื่อการพัฒนาหน้าที่การงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนตนและครอบครัว  และเพื่อสร้างความเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนในอนาคต  และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นได้ยึดหลักที่สอดคล้องกับอุดมการณ์ดังนี้

                1.  หลักการพัฒนาผู้เรียนอย่างครบถ้วน  ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม  เป็นผู้มีจริยธรรมในการดำเนินชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  ไฝ่รู้  มีทักษะในการแสวงหาความรู้ที่พอเพียงต่อการพัฒนางานอาชีพและคุณภาพชีวิตส่วนตน  สามารถเผชิญความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทันและชาญฉลาด  และมีความเป็นประชาธิปไตย

                2.  หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นไทย  ให้มีความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นและประเทศชาติ  มีความรู้และทักษะพื้นฐานสำหรับการประกอบอาชีพสุจริต  มีความมุ่งมั่น  ขยัน  ซื่อสัตย์  ประหยัด  อดทน  มีลักษณะนิสัยและทัศนคติที่พึงประสงค์  เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว  ชุมชน  สังคมไทยและสังคมโลก

                3.  หลักแห่งความเสมอภาค  คนไทยทั้งปวงต้องมีสิทธิ์เสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่า  12 ปี  อย่างทั่วถึงเท่าเทียม  ควบคู่ไปกับความมีคุณภาพ  โดยไม่แบ่งชนชั้นหรือความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรม

                4.  หลักการมีส่วนร่วม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษาร่วมกับคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  เพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์ศักดิ์ศรีและตอบสนองความต้องการท้องถิ่น  ตามนัยของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2540  เกี่ยวกับการกระจายอำนาจ

                5.  หลักแห่งความสอดคล้อง  อุดมการณ์  หลักการณ์และมาตรฐานในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องสอดคล้องระหว่างสาระบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอณาจักรไทย  พ.ศ.  2540  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2  )  พ.ศ.  2545  นโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐบาล  สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติและสัมพันธ์เชื่อมโยงกับมาตรฐานการศึกษาอาชีวศึกษา  และมาตรฐานการอุดมศึกษา

                เพื่อให้การศึกษาเป็นไปตามอุดมการณ์  หลักการ  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2  )  พ.ศ.  2545  มาตรา  47  โรงเรียนจึงจะต้องมีการประกันคุณภาพการศึกษา  ซึ่งประกอบด้วย  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก  ซึ่งการประกันคุณภาพการศึกษามีความสำคัญดังนี้

                1. ทำให้ประชาชนได้รับข้อมูลคุณภาพการศึกษาที่เชื่อถือได้ เกิดความเชื่อมั่นและสามารถตัดสินใจเลือกใช้บริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน

                2. ป้องกันการจัดการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและเกิดความเสมอภาคในโอกาสที่จะได้รับการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง

                3. ทำให้ผู้รับผิดชอบในการจัดการศึกษามุ่งบริหารจัดการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐานอย่างจริงจัง ซึ่งมีผลให้การศึกษามีพลังที่จะพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

                การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนศึกษาพิเศษนั้นจะมีวิธีการ  กระบวนการคล้ายกับโรงเรียนอื่นๆ  ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  แต่มาตรฐานการศึกษา  ตัวบ่งชี้  และเกณฑ์พิจารณา  อาจแตกต่างเนื่องจากไม่สามารถนำมาประเมินกับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเฉพาะทางได้  ซึ่งมาตรฐานเพื่อการประเมินโรงเรียนเฉพาะความพิการทางสติปัญญามีดังต่อไปนี้ 

ด้านผู้เรียน

มาตรฐานที่  1      ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

                ตัวบ่งชี้  1.1           ผู้เรียนมีวินัย  มีความรับผิดชอบ

                ตัวบ่งชี้  1.2           ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์  สุจริต

                ตัวบ่งชี้  1.3           ผู้เรียนมีความกตัญญูกตเวที

               

มาตรฐานที่  2      ผู้เรียนมีสุขนิสัยสุขภาพกาย  และสุขภาพจิตที่ดี

                ตัวบ่งชี้   2.1          ผู้เรียนรู้จักดูแลสุขภาพ  สุขนิสัย  และออกกำลังกายสม่ำเสมอ

                ตัวบ่งชี้  2.2           ผู้เรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย                                                      ตามความบกพร่องแต่ละระดับและประเภทความพิการ

                ตัวบ่งชี้   2.3          ผู้เรียนไม่เสพหรือแสวงหาผลประโยชน์จากสิ่งเสพติด  และสิ่งมอมเมา                                                หลีกเหลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง  โรคภัย  และอุบัติเหตุ  รวมทั้ง                                    ปัญหาทางเพศ    

                ตัวบ่งชี้  2.4          ผู้เรียนมีความมั่นใจ  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและให้เกียรติผู้อื่น

                ตัวบ่งชี้  2.5          ผู้เรียนร่าเริง  แจ่มใส่  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน  ครู  และผู้อื่น

 

มาตรฐานที่  3      ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  ดนตรีและกีฬา

                ตัวบ่งชี้  3.1          ผู้เรียนมีความชื่นชมและชอบกิจกรรมหรือด้านศิลปะ / นาฏศิลป์หรือ                                 ด้านกีฬา  นันทนาการหรือกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม

               

มาตรฐานที่  4      ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ                                            มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์

                ตัวบ่งชี้  4.1          ผู้เรียนมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ  ที่เกิดจากการเรียนรู้

                ตัวบ่งชี้  4.2          ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย

                ตัวบ่งชี้  4.3          ผู้เรียนมีจินตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 

มาตรฐานที่  5      ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

                มาตรฐานที่  5.1 – 5.8  ตามสาระการเรียนรู้  8  กลุ่มสาระวิชา

               

 

 

มาตรฐานที่  6      ผู้เรียนมีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่าง                 ต่อเนื่อง

                ตัวบ่งชี้  6.1          ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน  สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ  รอบตัว                                              อย่างเหมาะสม             

                ตัวบ่งชี้  6.2          ผู้เรียนใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  สนุกกับการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

 

มาตรฐานที่  7      ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน  รักการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

                ตัวบ่งชี้  7.1          ผู้เรียนสามารถทำงานตามลำดับขั้นตอน  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                ตัวบ่งชี้  7.2           ผู้เรียนสามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันและมีทักษะชีวิต / ทักษะ                                         การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น   

 

ด้านครู

มาตรฐานที่  8      ครูมีคุณวุฒิ / ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีครุพอเพียง    

                ตัวบ่งชี้  8.1          ครูมีลักษณะที่เหมาะสม

                ตัวบ่งชี้  8.2          ครูที่จบปริญญาตรีขึ้นไป

                ตัวบ่งชี้  8.3          ครูที่สอนตรงตามวิชาเอก / โท  หรือความถนัด

                ตัวบ่งชี้  8.4          ครูได้รับการพัฒนาในวิชาชีพที่สอนหรือวิชาครูตามที่คุรุสภากำหนด

                 ตัวบ่งชี้ 8.5          สถานศึกษามีจำนวนครูตามเกณฑ์

 

มาตรฐานที่  9      ครูมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและ                               เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                ตัวบ่งชี้  9.1          ครูสามารถสอนบูรณาการทุกกลุ่มสาระอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

ด้านผู้บริหาร

มาตรฐานที่  10    ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการ

                ตัวบ่งชี้ที่  10.1     ผู้บริหารมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความมุ่งมั่น  และอุทิศตนในการทำงาน

                ตัวบ่งชี้ที่  10.2     ผู้บริหารมีความคิดริเริ่มและมีวิสัยทัศน์

                ตัวบ่งชี้ที่  10.3     ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารวิชาการและเป็นผู้นำทางวิชาการ

                ตัวบ่งชี้ที่  10.4     ผู้บริหารมีการบริหารที่มีประสิทธิผลและผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจในการ                                                     บริหาร

มาตรฐานที่  11    สถานศึกษามีการจัดองค์กร  โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบ  ครบ                               วงจร  ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา

                ตัวบ่งชี้  11.1        สถานศึกษามีการจัดองค์กร  โครงสร้างการบริหารและระบบการบริหารที่                                           มีความคล่องตัวสูง  ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

                ตัวบ่งชี้  11.2        สถานศึกษามีการบริหารเชิงกลยุทธ์

                ตัวบ่งชี้  11.3        สถานศึกษามีการบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมและมีการตรวจสอบ                                              ถ่วงดุล

                ตัวบ่งชี้  11.4        สถานศึกษามีระบบและดำเนินการประกันคุณภาพภายในเป็นไปตามกฎ                                             กระทรวง

 

มาตรฐานที่  12    สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                ตัวบ่งชี้  12.1        สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน                                                พัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ

                ตัวบ่งชี้  12.2        สถานศึกษามีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสอดคล้อง                                        กับศักยภาพของผู้เรียน

                ตัวบ่งชี้  12.3        สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย

 

มาตรฐานที่  13    สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น  มีสื่อการเรียนการสอนที่                          เอื้อต่อการเรียนรู้

                ตัวบ่งชี้  13.1        สถานศึกษามีหลักสูตรและเนื้อหาสาระการเรียนรู้  สอดคล้องกับหลักสูตร                                        แกนกลางและความต้องการของผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา                                               และท้องถิ่น

                ตัวบ่งชี้  13.2        สถานศึกษามีสิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม                                         และเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

 

มาตรฐานที่  14    สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์  และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนา                                     การศึกษา

                ตัวบ่งชี้  14.1        สถานศึกษามีระบบและกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความ                                                   ร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา

                ตัวบ่งชี้  14.2        สถานศึกษามีสิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อการเรียนการสอน  กิจกรรมที่                                         ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนา                                                            สถานศึกษา

 

 

 

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 7875 วันที่ 2 ก.ย. 2552


บทความประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนการศึกษาพิเศษ

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

เรื่องของ...กามเทพน้อย.../

เรื่องของ...กามเทพน้อย.../


เปิดอ่าน 6,346 ครั้ง
กินอย่างไรคือ.....ตัวคุณ

กินอย่างไรคือ.....ตัวคุณ


เปิดอ่าน 6,352 ครั้ง
ระห่ำพิชิตภูเขาไฟ "ฟูจิ"

ระห่ำพิชิตภูเขาไฟ "ฟูจิ"


เปิดอ่าน 6,346 ครั้ง
รู้เรื่อง "การคุมกำเนิด"

รู้เรื่อง "การคุมกำเนิด"


เปิดอ่าน 6,349 ครั้ง
อาการหมดใจของชายคนรัก

อาการหมดใจของชายคนรัก


เปิดอ่าน 6,351 ครั้ง
ค ว า ม จ ริ ง ใ น ค ว า ม รั ก

ค ว า ม จ ริ ง ใ น ค ว า ม รั ก


เปิดอ่าน 6,351 ครั้ง
66 ข้อ .....หุ่นดีก่อนใคร

66 ข้อ .....หุ่นดีก่อนใคร


เปิดอ่าน 6,344 ครั้ง
ข้อคิดจาก..ธนบัตร

ข้อคิดจาก..ธนบัตร


เปิดอ่าน 6,351 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

จะทำอย่างไรถ้าทำตลับแป้งที่ทาหน้าหล่นแตก:- ???

จะทำอย่างไรถ้าทำตลับแป้งที่ทาหน้าหล่นแตก:- ???

เปิดอ่าน 6,344 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
ตะลึง...ผู้หญิงไม่สนใจออกกำลังกายกัน
ตะลึง...ผู้หญิงไม่สนใจออกกำลังกายกัน
เปิดอ่าน 6,351 ☕ คลิกอ่านเลย

ช่วยงานวัด
ช่วยงานวัด
เปิดอ่าน 6,352 ☕ คลิกอ่านเลย

ใครเห็น..........แล้วกรี๊ด...แสดงว่า.......?
ใครเห็น..........แล้วกรี๊ด...แสดงว่า.......?
เปิดอ่าน 6,351 ☕ คลิกอ่านเลย

เที่ยวน่าน .......ภูมินทร์ดี มีจิตกรรม
เที่ยวน่าน .......ภูมินทร์ดี มีจิตกรรม
เปิดอ่าน 6,345 ☕ คลิกอ่านเลย

คุณเป็นเจ้าสาวที่กลัวฝนมั้ย...ถามใจตัวเองดู
คุณเป็นเจ้าสาวที่กลัวฝนมั้ย...ถามใจตัวเองดู
เปิดอ่าน 6,360 ☕ คลิกอ่านเลย

สื่อการสอนภาษาอังกฤษ(18)
สื่อการสอนภาษาอังกฤษ(18)
เปิดอ่าน 6,349 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

ตอนนี้สามารถรับประทานเนื้อหมู ได้อย่างปลอดภัยหรือไม่
ตอนนี้สามารถรับประทานเนื้อหมู ได้อย่างปลอดภัยหรือไม่
เปิดอ่าน 8,732 ครั้ง

สามัญชนคนไทย : โรงเรียนในฝัน
สามัญชนคนไทย : โรงเรียนในฝัน
เปิดอ่าน 14,428 ครั้ง

การซ่อมแซมเสื้อผ้า
การซ่อมแซมเสื้อผ้า
เปิดอ่าน 11,226 ครั้ง

ชมคลิป ยอดคุณพ่อเวียดนามจับลูกใส่ถุงพลาสติก พาลุยน้ำท่วมไปโรงเรียน
ชมคลิป ยอดคุณพ่อเวียดนามจับลูกใส่ถุงพลาสติก พาลุยน้ำท่วมไปโรงเรียน
เปิดอ่าน 11,626 ครั้ง

5 เทคนิคเริ่มอาชีพเสริมอย่างมั่นใจ
5 เทคนิคเริ่มอาชีพเสริมอย่างมั่นใจ
เปิดอ่าน 21,863 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ