ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,444 ครั้ง
การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี

Advertisement

❝ ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี อ.เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ซึ่งผู้รายงานได้ดำเนินการประเมินแบบ cipp Model ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ลักษณะผลงาน : การประเมินโครงการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้ประเมิน : นางรวีวรรณ ชัยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ปีพุทธศักราช : 2552 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ มีจุดประสงค์เพื่อ 1)ประเมินบริบทของโครงการเกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบาย และความต้องการจำเป็นของโรงเรียน 2)เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นของ ซึ่งมีกิจกรรม ย่อย 6 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมละหมาด ออมวันละบาท บันทึกความดี โครงงานคุณธรรม กิจกรรมสร้างวินัยหน้าแถว และการฝึกมารยาทไทย 3)เพื่อประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ 4)เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเกี่ยวกับ พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ด้านความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ำใจ และความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 5)เพื่อประเมินผลลัพธ์ของโครงการที่เกิดขึ้นกับ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน การประเมินใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์CIPP Model) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วยผู้บริหาร ครู-บุคลากรโรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2551 จำนวน 61 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 5 ฉบับ และแบบสำรวจรายการจำนวน 4 ฉบับ เก็บข้อมูลด้วยการสอบถามความคิดเห็นและสำรวจรายการเชิงประจักษ์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS For Windows ผลการประเมินและข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้ ผลการประเมิน 1. ผลการประเมินบริบทของโครงการ พบว่า มีความสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ นโยบายของโรงเรียน หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ความต้องการและความจำเป็นของโรงเรียน ทุกกิจกรรมมีระดับความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.41 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 กิจกรรมที่ความสอดคล้องมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ กิจกรรมละหมาด 2. ผลการประเมิน ปัจจัยเบื้องต้นด้านความเหมาะสมและพอเพียงเกี่ยวกับบุคลากร งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ความรู้ความสามารถของคณะทำงาน การสนับสนุนของ โรงเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรในชุมชนในเขตบริการของโรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี พบว่า มีความเหมาะสมและเพียงพอในด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการอยู่ในมากที่สุดมี 3 กิจกรรมคือ กิจกรรมละหมาด บันทึกความดี และออมวันละบาท มีค่าเฉลี่ย 4.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.37 3. ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงาน พบว่าทุกกิจกรรมมีการปฏิบัติตามกระบวนการดำเนินงานในระดับมาก กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือกิจกรรมโครงงานคุณธรรมมีค่าเฉลี่ย 4.48 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66 4. ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการพบว่าพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน นักเรียนมีการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้าน ความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี และความมีน้ำใจ พบว่า มีการปฏิบัติในระดับมาก ทุกรายการ คุณธรรมด้านการมีน้ำใจมีการปฏิบัติมากกว่าด้านอื่น มีค่าเฉลี่ย 4.35 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63ส่วนความพึงพอใจของ ผู้บริหาร ครู ?บุคลากร กรรมการสถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้นำในชุมชน ที่มีต่อโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.66 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 5. ผลการประเมินผลลัพธ์ของโครงการพบว่า ผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนส่งผลต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนดีขึ้น และส่งผลให้นักเรียนและโรงเรียนประสบความสำเร็จในการแข่งขันและประกวดรายการต่าง ๆ 5 รายการ 8 รางวัล ผู้ปกครองมีความพึงพอใจส่งบุตรหลานมาเรียนเพิ่มขึ้นและให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของโรงเรียนดีขึ้น ข้อเสนอแนะสำหรับนำผลการประเมินไปใช้ 1. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ควรรักษามาตรฐานการปฏิบัติไว้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคมและประเทศชาติต่อไป 2. ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ควรสนับสนุนให้ครู ผู้ปกครอง และชุมชน มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกระบวนการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้นในครอบครัว ชุมชน และสังคม เพื่อให้ทุกส่วนของสังคมมีส่วนร่วม และมีกระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่ต่อเนื่องและอยู่ในวิถีชีวิตของเด็กและเยาวชนทุกคน 3. รายงานผลการปฏิบัติตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน บ้านเจ๊ะหลี สามารถใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้บริหารโรงเรียนนำไปประยุกต์ใช้กับการรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการที่มีลักษณะคล้ายกัน ❞

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 8079 วันที่ 16 ก.ย. 2552


การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

ขำขัน : ซื้อ อะไรดี

ขำขัน : ซื้อ อะไรดี


เปิดอ่าน 6,385 ครั้ง
7คูณ7พลังมห้ศจรรย์...

7คูณ7พลังมห้ศจรรย์...


เปิดอ่าน 6,389 ครั้ง
งาม..แบบไหนดีนะ?

งาม..แบบไหนดีนะ?


เปิดอ่าน 6,397 ครั้ง
กระถางต้นไม้..ได้อารมณ์

กระถางต้นไม้..ได้อารมณ์


เปิดอ่าน 6,389 ครั้ง
ขำขัน :หูตึง

ขำขัน :หูตึง


เปิดอ่าน 6,392 ครั้ง
ทำนายนิสัยจากลายนิ้วมือ...

ทำนายนิสัยจากลายนิ้วมือ...


เปิดอ่าน 6,386 ครั้ง
ไอเดียตกแต่งบ้าน.....ดีมากๆ

ไอเดียตกแต่งบ้าน.....ดีมากๆ


เปิดอ่าน 6,390 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

จงหาปลาวาฬ 13 ตัว ...หาให้เจอนะ

จงหาปลาวาฬ 13 ตัว ...หาให้เจอนะ

เปิดอ่าน 6,390 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
การพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กแฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์   ผู้ศึกษาค้นคว้า  นา
การพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กแฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ ผู้ศึกษาค้นคว้า นา
เปิดอ่าน 6,392 ☕ คลิกอ่านเลย

บทความน่าสนใจ...(วิชาการหน่อยนะ)
บทความน่าสนใจ...(วิชาการหน่อยนะ)
เปิดอ่าน 6,385 ☕ คลิกอ่านเลย

10 ท่า ..รักตัวเอง
10 ท่า ..รักตัวเอง
เปิดอ่าน 6,393 ☕ คลิกอ่านเลย

วันแม่....มาดูภาพประทับใจ
วันแม่....มาดูภาพประทับใจ
เปิดอ่าน 6,387 ☕ คลิกอ่านเลย

จันทรานมัสการ" โยคะ "สยบเครียด"
จันทรานมัสการ" โยคะ "สยบเครียด"
เปิดอ่าน 6,392 ☕ คลิกอ่านเลย

เพื่อนๆชอบทองคำไหมครับ...
เพื่อนๆชอบทองคำไหมครับ...
เปิดอ่าน 6,395 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

Verb Tenses (Present Tenses )
Verb Tenses (Present Tenses )
เปิดอ่าน 63,287 ครั้ง

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของแม็คเคลแลนด์
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของแม็คเคลแลนด์
เปิดอ่าน 87,241 ครั้ง

"กระเจี๊ยบแดง" ยาดีลดความดัน
"กระเจี๊ยบแดง" ยาดีลดความดัน
เปิดอ่าน 20,009 ครั้ง

เตรียมตัวก่อนไปทะเล
เตรียมตัวก่อนไปทะเล
เปิดอ่าน 8,690 ครั้ง

Fast Math Trick จินตคณิต สูตรคิดเร็ว เลขยกกำลัง 2
Fast Math Trick จินตคณิต สูตรคิดเร็ว เลขยกกำลัง 2
เปิดอ่าน 34,760 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ