ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

เผยแพร่ผลงาน


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,382 ครั้ง
เผยแพร่ผลงาน

Advertisement

❝ รายงานการพัฒนาอาคารสถานที่ บรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของครู และนักเรียนโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด ❞  

บทสรุปผู้บริหาร

 

ชื่อเรื่อง                              รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการดำเนินงานอาคารสถานที่ 

                                            บรรยากาศ  และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของครู  และนักเรียนใน

                                            โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ประเมิน                          นายวิฑูร  นรารัตน์

ปีการศึกษา                      2551

 

                รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการดำเนินงานอาคารสถานที่  บรรยากาศ  และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของครู  และนักเรียนในโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  ปีการศึกษา  2551  มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน  พัฒนาอาคารสถานที่  บรรยากาศ  และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของครู  และนักเรียนในโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด  ปีการศึกษา 2551  เพื่อรายงานผลการพัฒนาอาคารสถานที่  บรรยากาศ  และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของครู  และนักเรียนในโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด  เพื่อประเมินความพึงพอใจของครูและนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาอาคารสถานที่  บรรยากาศ  และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของครู  และนักเรียนในโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย  ข้าราชการครู  และนักเรียนในโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด  อำเภอ

ด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  จำนวน 341 คน  จำแนกเป็นข้าราชการครู  จำนวน  92 คน  และนักเรียน  จำนวน  249 คน (เฉพาะห้อง 1  ของชั้น ม.1 - ม.6)  ปีการศึกษา 2551  โดยการสุ่มแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ประเมินเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของครู  และนักเรียน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามเป็นครูที่ปรึกษา  ผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อการประเมิน  คิดเป็นร้อยละ 100.00  นักเรียนคิดเป็น

ร้อยละ  100.00  

                ผลการประเมินโครงการพัฒนาการดำเนินงานอาคารสถานที่  บรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของครูและนักเรียนในโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  มีดังนี้

                1.  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของการพัฒนาอาคารสถานที่  บรรยากาศ  และ

สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของครูและนักเรียนในโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด  โดยการเปรียบเทียบของปีการศึกษา  2550 และปีการศึกษา  2551  ในทรรศนะของครูและนักเรียน

    1.1  ด้านบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมทั่ว ๆ  ไปในโรงเรียน โดยภาพรวมของปีการศึกษา  2550  อยู่ในระดับมาก (X= 4.45, SD= 0.49)  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า  ข้อที่มีผลการวิเคราะห์มากที่สุด  คือ  มีการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม  (X= 4.63, SD=  0.49) ส่วนข้อที่มีผลการวิเคราะห์น้อยที่สุด  คือ ห้องสุขาอยู่ในทำเลที่เหมาะสม  สะอาด  และปราศจากกลิ่นรบกวน (X= 4.29, SD=  0.46) ปีการศึกษา  2551  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X= 4.63, SD= 0.48)  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า  ข้อที่มีผลการวิเคราะห์มากที่สุด  คือ  มีการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม (X= 4.73, SD=  0.44) ส่วนข้อที่มีผลการวิเคราะห์น้อยที่สุด  คือ ห้องสุขาอยู่ในทำเลที่เหมาะสม  สะอาด  และปราศจากกลิ่นรบกวน (X= 4.50, SD=  0.50)

     1.2  ด้านการพัฒนาอาคารเรียน  และห้องเรียน  โดยภาพรวมของปีการศึกษา  2550  อยู่ในระดับมาก (X= 4.44, SD= 0.49)  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า  ข้อที่มีผลการวิเคราะห์มากที่สุด  คือ  ภายในห้องเรียนมีการจัดป้ายนิเทศหน้าชั้นเรียนเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างเป็นระเบียบ  และสวยงาม (X= 4.59, SD=  0.49) ส่วนข้อที่มีผลการวิเคราะห์น้อยที่สุด  คือ เมื่อมีการแจ้งซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดในอาคารจะได้รับการซ่อมแซมอย่างทันท่วงที (X= 4.29, SD=  0.46)  ปีการศึกษา  2551  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X= 4.64, SD= 0.48) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า  ข้อที่มีผลการวิเคราะห์มากที่สุด  คือ  ภายในห้องเรียนมีการจัดป้ายนิเทศหน้าชั้นเรียนเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างเป็นระเบียบ  และสวยงาม (X= 4.73, SD=  0.44) ส่วนข้อที่มีผลการวิเคราะห์น้อยที่สุด  คือ เมื่อมีการแจ้งซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดในอาคารจะได้รับการซ่อมแซมอย่างทันท่วงที (X= 4.53,SD=  0.50)

     2.  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของการพัฒนาอาคารสถานที่  บรรยากาศ  และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของครูและนักเรียนในโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด  โดยการเปรียบเทียบของปีการศึกษา  2550 และปีการศึกษา  2551  ในทรรศนะของครู

     2.1  ด้านบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมทั่ว ๆ  ไปในโรงเรียน โดยภาพรวมของปีการศึกษา  2550  อยู่ในระดับมาก (X= 4.48, SD= 0.49) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า  ข้อที่มีผลการวิเคราะห์มากที่สุด  คือ  บริเวณโรงเรียนได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพที่สะอาด  สวยงามอยู่เสมอ (X= 4.65, SD=  0.48) ส่วนข้อที่มีผลการวิเคราะห์น้อยที่สุด  คือ ห้องสุขาอยู่ในทำเลที่เหมาะสม  สะอาด  และปราศจากกลิ่นรบกวน (X= 4.27, SD=  0.45) ปีการศึกษา  2551 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X= 4.61, SD= 0.48) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า  ข้อที่มีผลการวิเคราะห์มากที่สุด  คือ  บริเวณโรงเรียนได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพที่สะอาด  สวยงามอยู่เสมอ (X= 4.76, SD=  0.43)  ส่วนข้อที่มีผลการวิเคราะห์น้อยที่สุด  คือ ห้องสุขาอยู่ในทำเลที่เหมาะสม  สะอาด  และปราศจากกลิ่นรบกวน (X= 4.43, SD=  0.50)

      2.2  ด้านการพัฒนาอาคารเรียน  และห้องเรียน  โดยภาพรวมของปีการศึกษา  2550  อยู่ในระดับมาก (X= 4.44,SD= 0.49) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า  ข้อที่มีผลการวิเคราะห์มากที่สุด  คือ  ภายในห้องเรียนมีการจัดป้ายนิเทศหน้าชั้นเรียนเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างเป็นระเบียบ  และสวยงาม (X= 4.60, SD=  0.49) ส่วนข้อที่มีผลการวิเคราะห์น้อยที่สุด  คือ โรงฝึกงาน  เช่น  อาคารเกษตรกรรม  อาคารอุตสาหกรรม และอาคารคหกรรม  มีการจัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์การฝึกงานอย่างเป็นระเบียบ  สะดวกต่อการใช้  และการเก็บบำรุงรักษา (X= 4.27, SD=  0.45) ปีการศึกษา  2551  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X= 4.63, SD= 0.48) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า  ข้อที่มีผลการวิเคราะห์มากที่สุด  คือ  ภายในห้องเรียนมีการจัดป้ายนิเทศหน้าชั้นเรียนเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างเป็นระเบียบ  และสวยงาม (X= 4.76, SD=  0.43) ส่วนข้อที่มีผลการวิเคราะห์น้อยที่สุด  คือ โรงฝึกงาน  เช่น  อาคารเกษตรกรรม  อาคารอุตสาหกรรม และอาคารคหกรรม  มีการจัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์การฝึกงานอย่างเป็นระเบียบ  สะดวกต่อการใช้  และการเก็บบำรุงรักษา (X= 4.49, SD=  0.50)

     3.  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของการพัฒนาอาคารสถานที่  บรรยากาศ  และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของครูและนักเรียนในโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด  โดยการเปรียบเทียบของปีการศึกษา  2550  และปีการศึกษา  2551  ในทรรศนะของนักเรียน

      3.1  ด้านบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมทั่ว ๆ  ไปในโรงเรียน โดยภาพรวมของปีการศึกษา  2550  อยู่ในระดับมาก (X= 4.41, SD= 0.49) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า  ข้อที่มีผลการวิเคราะห์มากที่สุด  คือ  มีการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม(X= 4.60, SD= 0.49) ส่วนข้อที่มีผลการวิเคราะห์น้อยที่สุด  คือ ห้องสุขาอยู่ในทำเลที่เหมาะสม  สะอาด  และปราศจากกลิ่นรบกวน (X= 4.30, SD=  0.46) ปีการศึกษา  2551โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X= 4.60, SD= 0.49) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า  ข้อที่มีผลการวิเคราะห์มากที่สุด  คือ  มีการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม (X= 4.76, SD=  0.47) ส่วนข้อที่มีผลการวิเคราะห์น้อยที่สุด  คือ ห้องสุขาอยู่ในทำเลที่เหมาะสม  สะอาด  และปราศจากกลิ่นรบกวน (X= 4.46, SD=  0.50)

    3.2  ด้านการพัฒนาอาคารเรียน  และห้องเรียน  โดยภาพรวมของปีการศึกษา  2550 อยู่ในระดับมาก (X= 4.41, SD= 0.48) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า  ข้อที่มีผลการวิเคราะห์มากที่สุด  คือ  ภายในห้องเรียนมีการดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อย  และเป็นระเบียบ (X= 4.60, SD=  0.49) ส่วนข้อที่มีผลการวิเคราะห์น้อยที่สุด  คือ โรงฝึกงาน  เช่น  อาคารเกษตรกรรม  อาคารอุตสาหกรรม และอาคารคหกรรม  มีการจัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์การฝึกงานอย่างเป็นระเบียบ  สะดวกต่อการใช้  และการเก็บบำรุงรักษา (X= 4.32, SD=  0.47) และเมื่อมีการแจ้งซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดในอาคารจะได้รับการซ่อมแซมอย่างทันท่วงที (X= 4.32, SD=  0.47)ปีการศึกษา  2551  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X= 4.59, SD= 0.48) เมื่อพิจารณา

รายข้อพบว่า  ข้อที่มีผลการวิเคราะห์มากที่สุด  คือ  ภายในห้องเรียนมีการดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อย  และเป็นระเบียบ (X= 4.74, SD=  0.44) ส่วนข้อที่มีผลการวิเคราะห์น้อยที่สุด  คือ  โรงฝึกงาน  เช่น  อาคารเกษตรกรรม  อาคารอุตสาหกรรม และอาคารคหกรรม  มีการจัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์การฝึกงานอย่างเป็นระเบียบ  สะดวกต่อการใช้  และการเก็บบำรุงรักษา  (X= 4.46, SD=  0.50)

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 5408 วันที่ 26 ก.ย. 2552


เผยแพร่ผลงาน

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

ผลงานทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ


เปิดอ่าน 6,395 ครั้ง
มหันตภัยชาเขียว

มหันตภัยชาเขียว


เปิดอ่าน 6,659 ครั้ง
ก่อนที่จะสายเกินไป  ....

ก่อนที่จะสายเกินไป ....


เปิดอ่าน 6,387 ครั้ง
ธรรมะ...ทำให้ก้าวหน้า

ธรรมะ...ทำให้ก้าวหน้า


เปิดอ่าน 6,380 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

ข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู

ข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู

เปิดอ่าน 6,472 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
วิทยากรเป็นได้ไม่ยาก..หากมีคุณสมบัติ 12 ประการ (ตอนที่2)
วิทยากรเป็นได้ไม่ยาก..หากมีคุณสมบัติ 12 ประการ (ตอนที่2)
เปิดอ่าน 6,383 ☕ คลิกอ่านเลย

สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
เปิดอ่าน 6,382 ☕ คลิกอ่านเลย

งูยักษ์กินคนเป็นๆทั้งตัว
งูยักษ์กินคนเป็นๆทั้งตัว
เปิดอ่าน 6,394 ☕ คลิกอ่านเลย

นิสัย 10 อย่างที่ทำให้สมองพัง
นิสัย 10 อย่างที่ทำให้สมองพัง
เปิดอ่าน 6,402 ☕ คลิกอ่านเลย

^-^สูตรแห่งความสุข..ตำราชีวิตประจำวัน^-^
^-^สูตรแห่งความสุข..ตำราชีวิตประจำวัน^-^
เปิดอ่าน 6,385 ☕ คลิกอ่านเลย

นางผมหอม
นางผมหอม
เปิดอ่าน 6,380 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

รับชมย้อนหลัง การประชุมทางไกลฯ ซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2561
รับชมย้อนหลัง การประชุมทางไกลฯ ซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2561
เปิดอ่าน 51,642 ครั้ง

ชมด่วน คลิป หมาเดาะบอลขั้นเทพ
ชมด่วน คลิป หมาเดาะบอลขั้นเทพ
เปิดอ่าน 14,821 ครั้ง

เกร็ดประวัติวัดโพธิ์
เกร็ดประวัติวัดโพธิ์
เปิดอ่าน 23,893 ครั้ง

ว17/2552 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
ว17/2552 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
เปิดอ่าน 446,134 ครั้ง

ปัญหาเด็กไม่ยอมออกไปเล่นกลางแจ้งและวิธีแก้
ปัญหาเด็กไม่ยอมออกไปเล่นกลางแจ้งและวิธีแก้
เปิดอ่าน 55,191 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ