ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

การติดต่อสื่อสาร


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,641 ครั้ง
การติดต่อสื่อสาร

Advertisement

❝ การติดต่อสื่อสาร (Communication) ❞  

การติดต่อสื่อสาร

(Communication)

 

ความหมายของการสื่อสาร

                   คำศัพท์  “Communication”    แปลเป็นภาษาไทย  ว่า  การสื่อสาร  หรือ  การติดต่อ  มาจากภาษาละตีนว่า  “COMMUNIS”  คือ  ร่วมกันหรือคล้ายคลึงกัน  ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร  หมายถึง  กิจกรรมที่มุ่งสร้างความร่วมกัน หรือความคล้ายคลึงกันให้เกิดขึ้นระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง  ถ้ามีความเข้าใจความหมายที่ตรงกัน  กล่าวอีกนัยหนึ่ง 

                   การติดต่อสื่อสาร  เป็นความหมายของมนุษย์ที่ต้องการถ่ายทอด  (Transmit)  เพื่อแลกเปลี่ยน  (Share)  ข่าวสาร  (Information)  ความคิด  (Idea)  และทัศนคติ  (Attitudes)  ระหว่างกันซึ่งเป็นการ

                   การติดต่อสื่อสาร  คือ การส่งข่าวสาร  ข้อมูลแนวความคิด ความรู้สึก ตลอดจนทัศนคติจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่ง  โดยการพูด เขียน และสัญลักษณ์ต่างๆ

                สรุป การติดต่อสื่อสาร หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดข่าวสารจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง  หรือ จากกลุ่มหนึ่งไปยังอีกกลุ่มหนึ่ง  ซึ่งการถ่ายทอดอาจใช้ภาษาพูด  ภาษาเขียน หรือสัญลักษณ์อื่นๆที่สามารถทำให้เข้าใจข่าวสารได้ตรงกัน

ความสำคัญ

                การติดต่อสื่อสารมีความสำคัญและประโยชน์ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ดังนี้

                1. ทำให้บุคลากรทราบนโยบาย พันธกิจ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และมาตรฐานของสถานศึกษา เพราะผู้บริหารต้องถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ให้บุคลากรเข้าใจ เพื่อให้การบริหารบรรลุเป้าหมาย

                2. ทำให้บุคลากรทราบบทบาทและหน้าที่ของตน  โดยผู้บริหารจะต้องมอบหมายงานให้ชัดเจน

                3. ผู้บริหารจะต้องสอนและแนะนำวิธีการทำงานให้บุคลากรแต่ละคนเข้าใจการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตน

                4. ช่วยเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน โดยการยกย่องชมเชย เผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน

                5 ช่วยให้ผู้บริหารได้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา  ทั้งในส่วนที่ก้าวหน้าและเป็นปัญหา ทำให้นำมาปรับปรุงการทำงานของตนได้

                6. ช่วยให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกับชุมชนในการจัดการศึกษา

                7. สร้างบรรยากาศแห่งการอบอุ่น เป็นมิตร และเป็นกันเอง เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงาน

                8. ทำให้บุคลากรในระดับเดียวกันได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานของแต่ละคนหรือแต่ละฝ่าย ทำให้ทราบวิธีการทำงานและปัญหาของกันและกัน

                9. ทำให้บุคลากรยึดเป้าหมายของสถานศึกษาเป็นหลักในการทำงาน

                10. ส่งเสริมกระบวนการทำงานเป็นทีม

                11 ประหยัดทรัพยากรในการบริหาร

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสาร

การติดต่อสื่อสารของมนุษย์เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นภายในสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ (Contexts)อย่างใดอย่างหนึ่ง และสถานการณ์ดังกล่าวก็มักจะมีอิทธิพลต่อรูปแบบและวิธีการติดต่อสื่อสารนั้น ๆ ด้วย การติดต่อสื่อสารของมนุษย์เป็นผลสืบเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งหรือหลายทฤษฎีประกอบกันดังต่อไปนี้

1.       ทฤษฎีทางจิตวิทยา (Psychological Theory) พฤติกรรมการติดต่อสื่อสารคือ คุณลักษณะเฉพาะของอวัยวะต่าง ๆ ของแต่ละบุคคล เกิดขึ้นระหว่างเวลาที่บุคคลเปิดรับข่าวสารกับเวลาที่บุคคลนั้นตอบรับข่าวสารนั้น   

       ทฤษฎีสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของมนุษย์ที่สำคัญได้แก่ ทฤษฎีเกี่ยวกับสิ่งเร้า การตอบสนอง ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงกระตุ้น (motivation) โดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการทางร่างกายของมนุษย์ (physical  needs) และความต้องการทางด้านจิตใจ (psychological  needs) อันเป็นพื้นฐานสำคัญของการติดต่อสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ (persuasion) ในกระบวนการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล

   2. ทฤษฎีทางสังคม (Socialogical Theory) แนวคิดนี้มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีและการวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบรรดาสัญลักษณ์ต่างๆ(Symbolic interaction) ในสังคม ทฤษฎีนี้ถือว่า พฤติกรรมต่างๆของมนุษย์ที่เกิดขึ้นในสังคมเป็นผลมาจากการมีปฏิกิริยาระหว่างกันและกันของการติดต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์

        วิลเลียม  ชูทซ์ (William Schutz, 1966 “ 102 - 105) นักจิตวิทยาอธิบายว่าที่มนุษย์ต้องมีการติดต่อสื่อสารนั้นก็เพื่อสนองความต้องการทางสังคมที่สำคัญ 3 ประการ คือ

1.    การเป็นส่วนหนึ่งของสังคม  (inclusion)  

2.    ความต้องการการควบคุม  (control)

3.    ความต้องการความรัก  (affection)

ทรรศนะมนุษยสัมพันธ์

การติดต่อสื่อสาร : การตอบสนองซึ่งกันและกัน

                Mary   Parker   Follett  ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารไว้  2  แนวคิด  คือ

1.       การตอบสนองซึ่งกันและกัน Follett เชื่อว่าในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจะไม่เกิดปฏิกิริยา

ตอบสนองต่อสิ่งเร้าแบบดั้งเดิม   แต่คนมีปฏิกิริยาระหว่างกัน (interaction) มีอิทธิพลต่อกันและยอมรับเกี่ยวกับวงของสิ่งย้อนกลับ  (feedback   loop)  ของการติดต่อระหว่างกัน

2.       เป้าหมายของการรวมตัวกัน บางครั้งเรียกว่า  การประสานงาน  มีการจัดการให้คนใน

องค์การบรรลุความมุ่งหมายร่วมกัน

Elton  Mayo  และคณะได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์คนงาน   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบความคิดเห็นของคนงานในเรื่องงานที่ปฏิบัติอยู่  ความสัมพันธ์ของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา  Mayo  ได้ให้แนวทางที่ผู้สัมภาษณ์ต้องปฏิบัติตามดังนี้   ซึ่งถือว่าเป็นเทคนิดการฟังที่มีประสิทธิผล

ก.      มุ่งความสนใจไปยังบุคคลที่ถูกสัมภาษณ์

ข.      ฟังเพียงอย่างเดียว  ห้ามพูด

ค.      ห้ามโต้แย้งหรือให้คำแนะนำ

ง.       ฟังในสิ่งที่ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้พูดหรือไม่ต้องการพูดถึง  หรือไม่สามารถพูด

จ.       สรุปสิ่งที่ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้พูดและให้ข้อเสนอแนะ

ฉ.      สิ่งที่พูดถือว่าเป็นความลับ

หลักการติดต่อสื่อสารของ  Chester  I. Barnard

                Barnard   เสนอหลักการติดต่อสื่อสารไว้ดังนี้

ก.      ช่องทางการติดต่อสื่อสารควรประกาศให้รู้อย่างชัดเจนและแน่นอน

ข.       อำนาจหน้าที่ปรากฏอยู่ในช่องทางของการติดต่อสื่อสารอย่างเป็นทางการ

ค.      เส้นทางของการติดต่อสื่อสาร (line  of  communication)  ต้องสั้นและตรงประเด็น

ง.       เส้นทางของการติดต่อสื่อสารที่สมบูรณ์จะถูกนำมาใช้

จ.       ผู้ที่มีความสามารถจะเป็นศูนย์กลางของการติดต่อสื่อสารซึ่งได้แก่  เจ้าหน้าที่  หัวหน้างาน

ฉ.      เมื่อองค์การกำลังดำเนินการ  ไม่ควรขัดขวงเส้นทางของการติดต่อสื่อสาร

แนวทางการศึกษาเชิงพฤติกรรมศาสตร์ของการติดต่อสื่อสาร

                การศึกษาเชิงพฤติกรรมศาสตร์ของการติดต่อสื่อสารมีลักษณะสำคัญหลายประการ คือ

1.       พฤติกรรมทุกชนิดเป็นการติดต่อสื่อสาร 

2.       การติดต่อสื่อสารอาจจะใช้พฤติกรรมทั้งทางวัจนะ (verbal) หรือวัจนะ (onoverbal) ในขณะทำการติดต่อสื่อสารทุกครั้ง   

3.       การติดต่อสื่อสารทุกครั้งมีเนื้อหาสารและเนื้อหาสารจะกำหนดพฤติกรรมความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งสารกับผู้รับสารด้วย

4.       พฤติกรรมการติดต่อสื่อสารมีลักษณะเป็นกระบวนการ

5.       พฤติกรรมการติดต่อสื่อสารมีลักษณะเป็นวงกลม  (Circular)  

6.       พฤติกรรมการติดต่อสื่อสารมีลักษณะซับซ้อน  (Complex)

7.       การติดต่อสื่อสารมีลักษณะของพฤติกรรมการเข้ารหัสสารและถอดรหัสสาร(Decoding-Encoding Behavior) 

8.       พฤติกรรมการติดต่อสื่อสารมีลักษณะเป็นปฏิสัมพันธ์  (Interaction)

9.       การติดต่อสื่อสารเป็นพฤติกรรมที่ไม่สามารถแก้ไขใหม่ (Irreversible) หรือซ้ำของเดิมได้   (unrepeatable)

กระบวนการติดต่อสื่อสาร

                ร็อบบินส์และคูลตาร์ (Robbins and Coultar) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบกระบวนการติดต่อสื่อสารไว้ 7 องค์ประกอบ ได้แก่

                1.  ผู้ส่งข่าวสาร  (sender) อาจเป็นคนหนึ่งหรือกลุ่มที่ต้องการสื่อสารไปยังผู้อื่น จะต้องมีเป้าหมายชัดเจนว่าตนจะสื่อสารอะไร ไปให้ใคร เพื่อเป้าหมายใด และใช้ช่องทางการสื่อสารแบบใด

                2.  ข่าวสาร (message)  ส่งที่ผู้ส่งข่าวสารต้องการถ่ายทอดให้ผู้รับข่าวสารรับรู้

                3.  การเข้ารหัส  (encoding)  หรือการแปลความหมายของข่าวสารที่จะส่ง  ผู้ส่งจะต้องแปลความคิดของตนให้เป็นสัญลักษณ์ที่มีความหมายและให้ผู้รับเข้าใจ อาจเป็นการพูด การเขียน หรืออย่างอื่น

                4.  ช่องทางส่งข่าวสาร (channel)  ผู้ส่งต้องเลือกช่องทางให้เหมาะสมกับจุดประสงค์และชนิดของข่าวสาร

                5.  การแปลความหมายหรือการถอดรหัส (decoding)  ผู้รับสารต้องแปลความหมายของข่าวสารที่ส่งมา โดยอาศัยความรู้ ประสบการณ์ ทักษะและความสัมพันธ์ที่มีกับผู้ส่งสารด้วย

                6. ผู้รับข่าวสาร (receiver) ได้แก่ ผู้ฟัง ผู้อ่าน หรือผู้รับสัญญาณต่างๆ

                7. การส่งข้อมูลป้อนกลับ (feedback) สิ่งที่ต้องระมัดระวังในการสื่อสารคือความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้รับสารและผู้ส่งสาร เพื่อแก้ใขให้เข้าใจตรงกันก็โดยอาศัยการให้ข้อมูลป้อนกลับของผู้รับสาร

กระบวนการสื่อสาร   เน้นองค์ประกอบที่สำคัญ 3 ประการ

 ผู้ส่งสาร   สาร    และผู้รับสาร

การสื่อสารเป็นกระบวนการ  หมายถึงการสื่อสารมีลักษณะเปลี่ยนแปลงและต่อเนื่องตลอดเวลา  องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบของการสื่อสารมีความเกี่ยวข้อง และมีผลกระทบซึ่งกันและกัน ในการวิเคราะห์กระบวนการสื่อสารมีแบบจำลองการสื่อสารต่างอธิบายการสื่อสารดังต่อไปนี้

                 1. The  Aristotelian  Model

                                           

ผู้ฟัง

คำพูด

ผู้พูด

 

 


                 2. Lasswell  model

                                            Lasswell  model เป็นนักรัฐศาสตร์ที่ผู้สนใจศึกษาการสื่อสารจากโฆษณาชวนเชื่อ  Lasswell  ได้อธิบาย   ได้อธิบายกระบวน  การสื่อสารในลักษณะที่เป็น  Verbal  Modelโดยการให้ตอบคำถามซึ่งเป็นองค์ประกอบการสื่อสารเรื่องสั้น    ให้ได้ คือ

                                 ใคร                  (Who) 

                                 พูดอะไร         (Says  what)

                                ผ่านสื่อใด       (In  which  channel)

                                ถึงใคร               (To  whom)

                                 เกิดผลอะไร    (With  what  effect ?)

                3. Claude  E. Shannon  and  Warren  Weaver  Model

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 8773 วันที่ 10 ต.ค. 2552


การติดต่อสื่อสาร

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

คนไม่กิน ...

คนไม่กิน ...


เปิดอ่าน 6,372 ครั้ง
เมื่อหยุดพักใจ

เมื่อหยุดพักใจ


เปิดอ่าน 6,372 ครั้ง
*ดับพิษแมงป่อง*

*ดับพิษแมงป่อง*


เปิดอ่าน 6,374 ครั้ง
คลายร้อน???

คลายร้อน???


เปิดอ่าน 6,375 ครั้ง
tkt

tkt


เปิดอ่าน 6,372 ครั้ง
ดี... เด่น... ไม่เป็นภัย

ดี... เด่น... ไม่เป็นภัย


เปิดอ่าน 6,376 ครั้ง
ความคิดถึง

ความคิดถึง


เปิดอ่าน 6,388 ครั้ง
20 คำโกหกของผู้หญิง [ขำๆ]

20 คำโกหกของผู้หญิง [ขำๆ]


เปิดอ่าน 6,376 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

ทฤษฎีทางด้านการบริหาร

ทฤษฎีทางด้านการบริหาร

เปิดอ่าน 6,380 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
คนหาย....ช่วยตามหา  "พ่อร้องลูกสาวหาย! ตามหาอาจารย์ม.อุบลฯ เครียดงาน-ไม่กลับบ้าน"
คนหาย....ช่วยตามหา "พ่อร้องลูกสาวหาย! ตามหาอาจารย์ม.อุบลฯ เครียดงาน-ไม่กลับบ้าน"
เปิดอ่าน 6,374 ☕ คลิกอ่านเลย

ถ้าวันนี้มันเหนื่อยล้า..
ถ้าวันนี้มันเหนื่อยล้า..
เปิดอ่าน 6,373 ☕ คลิกอ่านเลย

ใส่รองเท้าแตะพลาสติกเสี่ยงเป็นมะเร็ง
ใส่รองเท้าแตะพลาสติกเสี่ยงเป็นมะเร็ง
เปิดอ่าน 6,375 ☕ คลิกอ่านเลย

ชีวิตข้าราชการตัวน้อย ๆ
ชีวิตข้าราชการตัวน้อย ๆ
เปิดอ่าน 6,380 ☕ คลิกอ่านเลย

บ่อยครั้งที่ครูต้องหน้าแตก...
บ่อยครั้งที่ครูต้องหน้าแตก...
เปิดอ่าน 6,375 ☕ คลิกอ่านเลย

จุดร้อนตามราศี
จุดร้อนตามราศี
เปิดอ่าน 6,382 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

"นายกรัฐมนตรี" อธิบาย "ไทยแลนด์ 4.0" และ "คนไทย 4.0" ให้เข้าใจง่าย
"นายกรัฐมนตรี" อธิบาย "ไทยแลนด์ 4.0" และ "คนไทย 4.0" ให้เข้าใจง่าย
เปิดอ่าน 64,209 ครั้ง

A Systems Approach for Developing Technological Literacy
A Systems Approach for Developing Technological Literacy
เปิดอ่าน 10,774 ครั้ง

แนะพ่อแม่เลือกเฟ้น หลีกของเล่นอันตราย
แนะพ่อแม่เลือกเฟ้น หลีกของเล่นอันตราย
เปิดอ่าน 7,898 ครั้ง

วิธีป้องกันไม่ให้เป็นร้อนใน
วิธีป้องกันไม่ให้เป็นร้อนใน
เปิดอ่าน 10,516 ครั้ง

ราชวงศ์หยวน (ค.ศ. 1271-1368)
ราชวงศ์หยวน (ค.ศ. 1271-1368)
เปิดอ่าน 20,928 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ