ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

หลักเกณฑ์และวิธีประเมินตำแหน่งวิทยฐานะเพื่อคงวิทยฐานะ


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,396 ครั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีประเมินตำแหน่งวิทยฐานะเพื่อคงวิทยฐานะ

Advertisement

 

หลักเกณฑ์และวิธีประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  เพื่อดำรงไว้ซึ่งความรู้  ความสามารถ  ความชำนาญ  หรือความเชี่ยวชาญในตำแหน่งตำแหน่งและวิทยฐานะที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งสายงานการสอน

..............................................

หลักเกณฑ์

                1.   ผู้รับการประเมิน   ต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งครูที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ  หรือครูชำนาญการพิเศษ  หรือครูเชี่ยวชาญ  หรือครูเชี่ยวชาญพิเศษและดำรงตำแหน่งและวิทยฐานะนั้นๆมาแล้วเป็นระยะเวลาครบ  3  ปี  นับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและวิทยฐานะนั้นๆ

                2.   ประเมินจากากรปฏิบัติงานจริงตามหน้าที่และความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับตำแหน่งวิทยฐานะที่ดำรงอยู่โดยประเมิน  3   ด้าน   ดังนี้

                                2.1   ด้านความประพฤติ  วินัย   คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

                                2.2   ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน  โดยประเมินจากสมรรถนะตามตำแหน่งและวิทยฐานะที่ดำรงตำแหน่งอยู่ของผู้รับการประเมินดังนี้

                                        2.2.1  วิทยฐานะครูชำนาญการ  หรือครูชำนาญการพิเศษ

                                                1.   การออกแบบแผนการเรียนรู้  (1วิชา  1  ชั้น  1  ปีการศึกษา)

                                                2.   การพัฒนาผู้เรียน

                                                3.   การบริหารจัดการชั้นเรียน

                                       2.2.2   วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ  หรือครูเชี่ยวชาญพิเศษ

                                                1.  การออกแบบแผนการเรียนรู้

                                                2.   การพัฒนาผู้เรียน

                                                3.   การบริหารจัดการชั้นเรียน

                                                4.   การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน

                                                5.   การวิเคราะห์  สังเคราะห์และวิจัย

                                2.3   ด้านผลการปฏิบัติงาน  โดยประเมินจากประจักษ์พยานที่แสดงถึงความรู้  ความสามารถ  สมรรถนะและทักษะของผู้รับการประเมินดังนี้

                                     2.2.1   วิทยฐานะครูชำนาญการ  หรือครูชำนาญการพิเศษ

                                                1)  แผนการจัดการเรียนรู้   ที่ผ่านใช้แล้วไม่เกิน 2  ปี และ

                                                2)  สื่อนวัตกรรม (อย่างน้อย 1  ชิ้น) หรือ

                                                3)  บทความทางวิชาการที่ได้เผยแพร่แล้ว  หรือ

                                                4)  เป็นวิทยากร  หรือเป็นพี่เลี้ยง  หรือ

                                                5)  รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งได้นำมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อหน้าที่แล้ว  (1-2  หน้า)

6)   รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน  หรือรายงานผล  หรอสรุปผลการจัดการเรียนรู้

(1-2  หน้า)          

2.3.2    วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ   หรือครูเชี่ยวชาญพิเศษ

                                                1)  แผนการจัดการเรียนรู้   ที่ผ่านใช้แล้วไม่เกิน 2  ปี และ

                                                2)  สื่อนวัตกรรม (อย่างน้อย 1  ชิ้น) หรือ

                                                3)  งานแปล/แต่งตำรา  หรือ

                                                4)  บทความทางวิชาการที่ได้เผยแพร่แล้ว  หรือ

                                                5)  เป็นวิทยากร  หรือเป็นพี่เลี้ยง  หรือ

                                                6)  รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งได้นำมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อหน้าที่แล้ว  (1-2  หน้า)

                                                7)  งานวิจัยพัฒนา

                3.  คณะกรรมการประเมินด้านความประพฤติ  วินัย  คุณธรรมจริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพด้านคุณภาพการปฏิบัติงานและด้านผลการปฏิบัติงานวิทยฐานะครูชำนาญการ  หรือครูชำนาญการพิเศษ  หรือครูเชี่ยวชาญ  หรือครูเชี่ยวชาญพิเศษ  จำนวน  4   คน  ต่อ  1  คณะ  ประกอบด้วย

                                1)  กรรมการสถานศึกษา (เลือกกันเอง)                                        ประธาน

                                2)  ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                                                   กรรมการ

                                3)  เพื่อนร่วมงาน  หรือครูในสถานศึกษาข้างเคียง                     กรรมการ

                                     (ครูที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าผู้รับการประเมิน)

                                4)  ผู้อำนวยการสถานศึกษา                                                              กรรมการ

                4.  เกณฑ์การตัดสิน

                                4.1  ด้านความประพฤติ  วินัย  คุณธรรมจริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ผลการประเมินต้อง  ผ่าน  เป็นเอกฉันท์

                                4.2  คุณภาพด้านการปฏิบัติงาน  ต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65/70/75/80  จึง  ผ่าน   การประเมินสำหรับครูวิทยฐานะชำนาญการ  หรือครูชำนาญการพิเศษ  หรือครูเชี่ยวชาญ  หรือครูเชี่ยวชาญพิเศษ  ตามลำดับ

                                4.3   ด้านผลการปฏิบัติงาน   ผลการประเมินต้อง   ผ่าน    เป็นเอกฉันท์

                                                                                                     วิธีการ

                1.  ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษา  สายงานการสอน

 ผู้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ  หรือครูชำนาญการพิเศษ  หรือครูเชี่ยวชาญ  หรือครูเชี่ยวชาญพิเศษ  ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งและวิทยฐานะนั้นๆมาแล้ว  เป็นระยะเวลาครบ  3   ปี   ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ค.ศ.กำหนด

                2.   ให้  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาตั้งคณะกรรมการประเมิน  เพื่อประเมินด้านความประพฤติ  วินัย  คุณธรรมจริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ด้านคุณภาพการปฏิบัติงานและด้านผลการปฏิบัติงานในแต่ละวิทยฐานะ  ตามองค์ประกอบที่ ก.ค.ศ.  กำหนด  คณะกรรมการประเมิน  1  คณะ  ประเมินทั้ง  3 ด้าน

                3.   คณะกรรมการประเมินด้านความประพฤติ  วินัย  คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  ด้านคุณภาพการปฏิบัติงานและด้านผลการปฏิบัติงานให้ประเมินตามแบบที่ ก.ค.ศ.  กำหนด

                4.  เมื่อคณะกรรมการประเมินทั้ง  3  ด้านแล้ว   ให้เสนอผลการประเมินให้  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา  หรือ  อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการแล้วแต่กรณี  พิจารณารับรองผลการประเมินและให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการดังนี้

                                4.1   กรณีผ่านทั้ง 3 ด้าน  แจ้งผู้รับการประเมินทราบการดำรงตำแหน่งและวิทยฐานะและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับอยู่เดิม

                                4.2  กรณีไม่ผ่านการประเมินด้านใดด้านหนึ่ง  หรือทั้ง  3  ด้าน  ให้แจ้งผู้รับการประเมินทราบเพื่อเข้ารับการอบรมพัฒนาเฉพาะด้านที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ค.ศ.  กำหนด

                                4.3   หากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใดเข้ารับการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ค.ศ.  กำหนดแล้วยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน รวม  2   ครั้ง   ให้งดจ่ายเงินวิทยฐานะ

                                4.4   หากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดเข้ารับการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ค.ศ.  กำหนดแล้วยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน รวม  3   ครั้ง   ให้งดเลื่อนขั้นเงินเดือน

                                4.5  ภายในระยะเวลา  3   ปี  หากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถูกงดเลื่อนขั้นเงินเดือนรวม 4   ครั้ง  ( 2  ปี)  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นออกจากราชการ  ตามมาตรา  110(6)  เว้นแต่ผู้นั้นได้รับอนุญาตให้ศึกษาต่อ  ฝึกอบรม  หรือศึกษาดูงานต่างประเทศ

                5.   ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานผลการประเมินดังกล่าว ให้ ก.ค.ศ.  ทราบ ภายใน  15  วัน  หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว      

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 2446 วันที่ 3 ธ.ค. 2551


หลักเกณฑ์และวิธีประเมินตำแหน่งวิทยฐานะเพื่อคงวิทยฐานะ

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

เมื่อรักหมายถึง...ห่วงใย

เมื่อรักหมายถึง...ห่วงใย


เปิดอ่าน 6,406 ครั้ง
สูตรอาหาร....ลดหน้าท้อง

สูตรอาหาร....ลดหน้าท้อง


เปิดอ่าน 6,376 ครั้ง
สมุนไพรฝากคนอ้วน

สมุนไพรฝากคนอ้วน


เปิดอ่าน 6,373 ครั้ง
พรุ่งนี้อาจสายเกินไป

พรุ่งนี้อาจสายเกินไป


เปิดอ่าน 6,378 ครั้ง
แก้เคล็ด......ขาดเงิน

แก้เคล็ด......ขาดเงิน


เปิดอ่าน 6,382 ครั้ง
^-^...BEAUTIFUL SUNDAY....^-^

^-^...BEAUTIFUL SUNDAY....^-^


เปิดอ่าน 6,375 ครั้ง
หัวเราะ.บอกนิสัย

หัวเราะ.บอกนิสัย


เปิดอ่าน 6,474 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

มองแต่แง่ดีเถิด....

มองแต่แง่ดีเถิด....

เปิดอ่าน 6,405 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
ใครลืม
ใครลืม
เปิดอ่าน 6,381 ☕ คลิกอ่านเลย

ชมมิวสิควีดิโอเพลง อยากมีเธอเป็นแฟน ไผ่ พงศธร
ชมมิวสิควีดิโอเพลง อยากมีเธอเป็นแฟน ไผ่ พงศธร
เปิดอ่าน 6,378 ☕ คลิกอ่านเลย

เหตุเเละผลเเห่งกรรม
เหตุเเละผลเเห่งกรรม
เปิดอ่าน 6,378 ☕ คลิกอ่านเลย

หลักสูตรท้องถิ่น "หนางหมูแสนอร่อย"
หลักสูตรท้องถิ่น "หนางหมูแสนอร่อย"
เปิดอ่าน 6,382 ☕ คลิกอ่านเลย

นึกแล้ว.ว่า..คุณต้องเปิดอ่าน..?????...
นึกแล้ว.ว่า..คุณต้องเปิดอ่าน..?????...
เปิดอ่าน 6,379 ☕ คลิกอ่านเลย

เพลงครูบ้านนอกบอกรัก
เพลงครูบ้านนอกบอกรัก
เปิดอ่าน 6,379 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

"พระโค"เสี่ยงทายกินหญ้าน้ำท่า-อาหารบริบูรณ์
"พระโค"เสี่ยงทายกินหญ้าน้ำท่า-อาหารบริบูรณ์
เปิดอ่าน 11,080 ครั้ง

ครีมหอยทาก คืออะไร ทำไมสาว ๆ ฮิตกันจัง
ครีมหอยทาก คืออะไร ทำไมสาว ๆ ฮิตกันจัง
เปิดอ่าน 12,137 ครั้ง

คลิปเด็กฝรั่งท่อง ก.ไก่จนจบ น่ารักมากครับ
คลิปเด็กฝรั่งท่อง ก.ไก่จนจบ น่ารักมากครับ
เปิดอ่าน 55,659 ครั้ง

หีบพระศพ
หีบพระศพ
เปิดอ่าน 24,265 ครั้ง

เกมส์แต่งตัว
เกมส์แต่งตัว
เปิดอ่าน 18,958 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ