ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

เผยแพร่นวัตกรรม


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,384 ครั้ง
เผยแพร่นวัตกรรม

Advertisement

❝ ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถใน การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยการ จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักร การเรียนรู้ 5 ขั้น (5E?s Inquiry Cycle) ผู้ศึกษาค้นคว้า นางนิภารัตน์ วิธี ปีการศึกษา 2550 หน่วยงาน โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ❞

  บทคัดย่อ

   รายงานการศึกษา   การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น    (5E’s Inquiry Cycle) เป็นการศึกษาเชิงทดลอง  มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ก่อนและหลังเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E’s Inquiry Cycle)  3)  เพื่อศึกษาความสามารถในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E’s Inquiry Cycle)  4)  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในครั้งนี้  ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550  จำนวน 27 คน  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simpel Random Sampling)โดยการจับฉลาก  ใช้เวลาในการทดลอง  35  ชั่วโมง  ทั้งนี้ ไม่รวมเวลาที่ใช้ในการทดสอบ  ก่อนเรียนและหลังเรียน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E’s  Inquiry Cycle) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4  ตัวเลือก ฉบับละ 40 ข้อ มีอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง  0.20 ถึง 0.65 ค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.35 ถึง 0.75  และความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับเท่ากับ  0.87   แบบประเมินความสามารถในการทำ โครงงานวิทยาศาสตร์  และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้  5 ขั้น (5E’s  Inquiry Cycle) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และร้อยละ แบบทดสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคอร์ท(Likert Scale)  5  ระดับและวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนใช้สถิติแบบ t-test (Dependent  Samples)

   ผลการศึกษาพบว่า
    1. แผนจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น(5E’s  Inquiry Cycle) มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 85.03/84.26  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  80/80 
   2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น(5E’s  Inquiry Cycle)มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1   ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น(5E’s  Inquiry Cycle)ในภาพรวมมีความสามารถในการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับดี (X = 3.10) เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
  4.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       ในภาพรวมมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E’s  Inquiry Cycle)   โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.87, S.D.=0.82) เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

 

  

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 2840 วันที่ 12 ม.ค. 2552


เผยแพร่นวัตกรรม

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

ภาพปริศนา : คำว่าอะไร?

ภาพปริศนา : คำว่าอะไร?


เปิดอ่าน 6,474 ครั้ง
แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

แผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


เปิดอ่าน 6,387 ครั้ง
ทายนิสัยจากจิตนาการ...8ข้อ..

ทายนิสัยจากจิตนาการ...8ข้อ..


เปิดอ่าน 6,396 ครั้ง
ขำกลิ้ง...กับพิมพ์ตก

ขำกลิ้ง...กับพิมพ์ตก


เปิดอ่าน 6,383 ครั้ง
เคล็ดลับ......หน้าใส

เคล็ดลับ......หน้าใส


เปิดอ่าน 6,390 ครั้ง
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


เปิดอ่าน 6,382 ครั้ง
ประวัติเพลงลูกกรุง

ประวัติเพลงลูกกรุง


เปิดอ่าน 6,549 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

"การที่เราจะรักใครสักคน...."

"การที่เราจะรักใครสักคน...."

เปิดอ่าน 6,382 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
ภูมิศาสตร์กับผู้หญิง
ภูมิศาสตร์กับผู้หญิง
เปิดอ่าน 6,390 ☕ คลิกอ่านเลย

Holiday      วง แมงป่อง
Holiday วง แมงป่อง
เปิดอ่าน 6,389 ☕ คลิกอ่านเลย

วิธีลดแคลอรี่ส่วนเกิน
วิธีลดแคลอรี่ส่วนเกิน
เปิดอ่าน 6,381 ☕ คลิกอ่านเลย

กฎหมายที่ทำให้ผู้ชายเป็นทาส....
กฎหมายที่ทำให้ผู้ชายเป็นทาส....
เปิดอ่าน 6,385 ☕ คลิกอ่านเลย

การใช้บริการWWW
การใช้บริการWWW
เปิดอ่าน 6,382 ☕ คลิกอ่านเลย

ถ้าใครเบื่อกับ hotmail แล้วลองดูวิธีนี้ได้เลย...รับรอง..ต้องชอบ
ถ้าใครเบื่อกับ hotmail แล้วลองดูวิธีนี้ได้เลย...รับรอง..ต้องชอบ
เปิดอ่าน 6,384 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

คลิปรายการ "เปิดปม" กรณีทุจริตสอบครูผู้ช่วย รีบดูครับ
คลิปรายการ "เปิดปม" กรณีทุจริตสอบครูผู้ช่วย รีบดูครับ
เปิดอ่าน 22,062 ครั้ง

คณิตศาสตร์เกิดขึ้นได้อย่างไร
คณิตศาสตร์เกิดขึ้นได้อย่างไร
เปิดอ่าน 22,733 ครั้ง

ตอบข้อข้องใจ...สมาชิก ช.พ.ค. เรื่อง จำนวนสมาชิก ช.พ.ค. ทั้งหมด ใครถึงแก่กรรม/ใครสมัครใหม่
ตอบข้อข้องใจ...สมาชิก ช.พ.ค. เรื่อง จำนวนสมาชิก ช.พ.ค. ทั้งหมด ใครถึงแก่กรรม/ใครสมัครใหม่
เปิดอ่าน 17,106 ครั้ง

เกมส์เรียงผลไม้
เกมส์เรียงผลไม้
เปิดอ่าน 23,265 ครั้ง

ร่าง พรฎ.ปรับเงินเดือนครูฯ
ร่าง พรฎ.ปรับเงินเดือนครูฯ
เปิดอ่าน 36,088 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ