ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

ทำสมุดบันทึกความดี กันหรือยัง


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,384 ครั้ง
ทำสมุดบันทึกความดี กันหรือยัง

Advertisement

❝ สมุดบันทึกความดี เพื่อต่อใบอนุญาตครับผม ❞

(ตัวอย่าง)

 

 

 

 

 

 

 

 

สมุดบันทึก
ผลงานและคุณงามความดีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(สำหรับตำแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ)

 

 


ชื่อข้าราชการ.........................................................................................
เลขประจำตัวประชาชน........................................................................
สถานศึกษา/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา............................................
ส่วนราชการ.........................................................................................
กระทรวง.............................................................................................
ข้อมูลบุคคล

ข้อมูลบุคคลของข้าราชการเจ้าของบันทึกประวัติ

(ให้เจ้าของประวัติบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล)

ชื่อ............................................................................... นามสกุล..................................................................

ตำแหน่ง.....................................................................  วิทยฐานะ................................................................
ตำแหน่ง.....................................................................  วิทยฐานะ................................................................
ตำแหน่ง.....................................................................  วิทยฐานะ................................................................
ตำแหน่ง.....................................................................  วิทยฐานะ................................................................
ตำแหน่ง.....................................................................  วิทยฐานะ................................................................


•   ประวัติการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ระบุผลการเลื่อนเงินเดือน 5 ปีที่ผ่านมา)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
•   รางวัลหรือสิ่งเชิดชูเกียรติและคุณงามความดีความชอบอื่น ๆ ที่ได้รับ (ถ้ามี)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

 

1. บันทึกผลงานและคุณงามความดี

1.1  บันทึกผลงานที่ได้ดำเนินการปีงบประมาณ...........        ครั้งที่ 1   ครั้งที่ 2

1)   บันทึกผลงานที่ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ  ซึ่งดำเนินการสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ทั้งนี้ จะระบุรายละเอียดเป็นตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์ และแสดงถึงประโยชน์ในการนำไปใช้ด้วยก็ได้
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

2)   บันทึกผลงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ (ถ้ามี)  โดยระบุเป็นตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์ และประโยชน์
 ในการนำไปใช้ด้วยก็ได้
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
3)   สรุปผลงานที่เห็นว่าโดดเด่นหรือผลงานสำคัญที่ปฏิบัติได้ในช่วงนี้  จากที่บันทึกไว้ไม่เกิน 6 ผลงาน
 (กรณีที่มีผลงานสำคัญเกินกว่า 6 ผลงาน ก็ให้สรุปและจัดเรียงลำดับไว้ได้)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

 

1.2  บันทึกพฤติกรรมที่เป็นคุณงามความดี ปีงบประมาณ...........        ครั้งที่ 1   ครั้งที่ 2
 วัตถุประสงค์ของการบันทึกนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของวาระแห่งชาติ ด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในราชการตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 19 ธันวาคม 2549  ที่ต้องการส่งเสริมให้ข้าราชการได้ประพฤติสิ่งที่เป็นคุณงามความดีในราชการให้ดียิ่งขึ้นไป และสร้างกำลังใจแก่ข้าราชการที่ได้ประพฤติดังกล่าว  โดยให้ผู้บังคับบัญชานำไปประกอบการพิจารณา เรื่องการบริหารงานบุคคลต่อไป  ดังนั้น ข้าราชการจึงบันทึกพฤติกรรม หรือเหตุการณ์สำคัญ ในการปฏิบัติราชการที่เป็นคุณงามความดีทั้งระดับที่ได้ปฏิบัติตามวินัย จรรยาบรรณ งานในหน้าที่หรือตามที่ส่วนราชการกำหนดก็ได้ หรือระดับที่เกิดคุณค่าหรือคุณงามความดีที่เป็นผลต่อข้าราชการ ประชาชน หรือส่วนราชการ หรือผลสัมฤทธิ์ของทางราชการต่อไปอีกก็ได้
กรอบการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นคุณงามความดี ระบุพฤติกรรมหรือเหตุการณ์สำคัญที่ท่านได้ประพฤติดี  ประพฤติชอบ  ตามวินัยและจรรยาบรรณ  ที่ได้ปฏิบัติจนเกิดผลดีหรือเกิด                คุณงามความดีต่อข้าราชการ และประชาชน               หรือเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อทางราชการระดับใดก็ได้ หรือตามที่ส่วนราชการกำหนดก็ได้
1.  ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 1.1  จรรยาบรรณต่อตนเอง 
  (มีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเอง ด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนา               ทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ)

 

 

 

 

 


กรอบการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นคุณงามความดี ระบุพฤติกรรมหรือเหตุการณ์สำคัญที่ท่านได้ประพฤติดี  ประพฤติชอบ  ตามวินัยและจรรยาบรรณ  ที่ได้ปฏิบัติจนเกิดผลดีหรือเกิด                คุณงามความดีต่อข้าราชการ และประชาชน               หรือเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อทางราชการระดับใดก็ได้ หรือตามที่ส่วนราชการกำหนดก็ได้
 1.2  จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
  (รัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ              ต่อวิชาชีพ และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ)

 

 

 

 

 
 1.3  จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
  (รัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม                ให้กำลังใจแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ            ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ                        ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ประพฤติปฏิบัติตน                   เป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ                     ไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์                   และผู้รับบริการ และให้บริการด้วยความจริงใจ             และเสมอภาค  โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ) 
กรอบการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นคุณงามความดี ระบุพฤติกรรมหรือเหตุการณ์สำคัญที่ท่านได้ประพฤติดี  ประพฤติชอบ  ตามวินัยและจรรยาบรรณ  ที่ได้ปฏิบัติจนเกิดผลดีหรือเกิด                คุณงามความดีต่อข้าราชการ และประชาชน               หรือเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อทางราชการระดับใดก็ได้ หรือตามที่ส่วนราชการกำหนดก็ได้
 1.4  จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
  (ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน                     อย่างสร้างสรรค์  โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ)

 

 

 

 
 1.5 จรรยาบรรณต่อสังคม 
  (ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นำในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์                        ของส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข)

 

 

 

 

กรอบการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นคุณงามความดี ระบุพฤติกรรมหรือเหตุการณ์สำคัญที่ท่านได้ประพฤติดี  ประพฤติชอบ  ตามวินัยและจรรยาบรรณ  ที่ได้ปฏิบัติจนเกิดผลดีหรือเกิด                คุณงามความดีต่อข้าราชการ และประชาชน               หรือเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อทางราชการระดับใดก็ได้ หรือตามที่ส่วนราชการกำหนดก็ได้
2.  การประพฤติ การปฏิบัติตนตามงานในหน้าที่
 ความรับผิดชอบ

 

 

 


 
3.  พฤติกรรมการทำคุณงามความดีอื่น ๆ
 ที่ส่วนราชการกำหนดตามลักษณะงานของตน
 หรือที่มีมติคณะรัฐมนตรีกำหนด

 

 

 

 


 
2.  หลักสูตรอบรมและสัมมนาที่ทางราชการมอบหมายให้ไปเข้าอบรมและสัมมนา รวมทั้งข้อเสนอ
 การพัฒนาที่ต้องการ
 •  รายชื่อหลักสูตรอบรม สัมมนา วิธีการพัฒนาอื่น และระยะเวลาที่ได้รับการพัฒนา
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

 •  สิ่งที่ต้องการพัฒนาเพื่อนำไปจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล
       (ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ หรือเรื่องที่ต้องการได้รับการพัฒนา วิธีการพัฒนาที่ต้องการ หรือช่วงเวลาที่ต้องการพัฒนา) 
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

3.  ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ พัฒนาปรับปรุงงานอื่น ๆ (ถ้ามี)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

ลงชื่อข้าราชการผู้บันทึก.........................................................
                                      (.......................................................)
                              วันที่.......... เดือน....................... พ.ศ. .......

ความเห็นชอบผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

  ลงชื่อ.........................................................
                                      (.......................................................)
                              วันที่.......... เดือน....................... พ.ศ. .......

 

 

 

 

 

 

 

 


(ตัวอย่าง)

 

 

 

 

 

 

 


บันทึกสำหรับผู้ประเมินเพื่อสรุปผลงาน คุณงามความดี และพฤติกรรมการทำงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(สำหรับตำแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ)

 

 

 

ชื่อข้าราชการ.........................................................................................
เลขประจำตัวประชาชน........................................................................
สถานศึกษา/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา............................................
ส่วนราชการ.........................................................................................
กระทรวง.............................................................................................
บันทึกสำหรับผู้ประเมินเพื่อสรุปผลงาน คุณงามความดีและพฤติกรรมการทำงาน
ปีงบประมาณ..............................................      ครั้งที่ 1   ครั้งที่ 2

ชื่อข้าราชการ....................................... ตำแหน่ง................................................. วิทยฐานะ.......................

บันทึกสรุปความเห็นเกี่ยวกับผลงานและคุณงามความดี
(ผู้ประเมินนำข้อมูลจากบันทึกนี้ไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตาม ว 5/2544 ใน 2 องค์ประกอบ คือ ผลงาน และคุณลักษณะการปฏิบัติงาน และใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน แต่งตั้ง พัฒนา หรือเรื่องบริหารงานบุคคลอื่น ๆ)
(ให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป เป็นผู้สรุปความเห็น และให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีก 1 ระดับ  เป็นผู้ลงนาม)

1.  ผลงานสำคัญหรือโดดเด่นที่ทำสำเร็จหรือเกิดผลดี
 ต่อราชการหรือประชาชน
(ระบุผลงานที่ทำสำเร็จในช่วงประเมินซึ่งเกิดผลดี             ต่อภารกิจของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่วนราชการ หรือต่อประชาชนตามที่เห็นควร) .................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
2.  คุณงามความดี หรือพฤติกรรม สำคัญที่ปฏิบัติ
 และเกิดประโยชน์ต่อราชการ หรือประชาชน
(ระบุพฤติกรรมหรือคุณงามความดีที่ข้าราชการปฏิบัติและเกิดประโยชน์ต่อราชการหรือประชาชน) .................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
3.  ความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะที่สำคัญ และ
 การพัฒนารายบุคคล
(ระบุคุณลักษณะการปฏิบัติงานที่สำคัญ เช่น              ชอบปฏิบัติงาน ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเรื่องใหม่ ๆ และระบุผลสำเร็จและสิ่งที่ควรพัฒนารายบุคคล) .................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
 
ลงชื่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป

.................................................
(..................................................)
              วันที่......./........................./.......... ลงชื่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีก 1 ระดับ

.................................................
(..................................................)
              วันที่......./........................./..........

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 3353 วันที่ 15 ก.พ. 2552


ทำสมุดบันทึกความดี กันหรือยังทำสมุดบันทึกความดีกันหรือยัง

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

 วันสงกรานต์

วันสงกรานต์


เปิดอ่าน 6,389 ครั้ง
King of Kicker 5th @ Thai Wake Park 1

King of Kicker 5th @ Thai Wake Park 1


เปิดอ่าน 6,377 ครั้ง
...เพราะเราคู่กัน

...เพราะเราคู่กัน


เปิดอ่าน 6,382 ครั้ง
เวลา...สิ่งมีค่าของทุกคนมี

เวลา...สิ่งมีค่าของทุกคนมี


เปิดอ่าน 6,376 ครั้ง
10 สุดยอด......ผีดุจากทั่วโลก

10 สุดยอด......ผีดุจากทั่วโลก


เปิดอ่าน 6,410 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

..ข้อความต่อไปนี้เฉพาะ  สาวโสด เท่านั้น

..ข้อความต่อไปนี้เฉพาะ สาวโสด เท่านั้น

เปิดอ่าน 6,376 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
ศิลปะบนถนน
ศิลปะบนถนน
เปิดอ่าน 6,378 ☕ คลิกอ่านเลย

ภาพประกอบ
ภาพประกอบ
เปิดอ่าน 6,385 ☕ คลิกอ่านเลย

โหวดชื่อลูกหมีแพนด้า!! <<ชิงเงินล้าน  รถยนต์ ฯ>> เริ่มแล้ววันนี้ 15 มิ.ย. 52
โหวดชื่อลูกหมีแพนด้า!! <<ชิงเงินล้าน รถยนต์ ฯ>> เริ่มแล้ววันนี้ 15 มิ.ย. 52
เปิดอ่าน 6,378 ☕ คลิกอ่านเลย

: ดูสบายตา...อ่านแล้วสบายใจ.(1)
: ดูสบายตา...อ่านแล้วสบายใจ.(1)
เปิดอ่าน 6,376 ☕ คลิกอ่านเลย

นวัตกรรมหนังสือภาพ pop up เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านของเด็กปฐมวัย
นวัตกรรมหนังสือภาพ pop up เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านของเด็กปฐมวัย
เปิดอ่าน 6,372 ☕ คลิกอ่านเลย

ชมบ้านพี่ทักษินที่ดูไป...กับเสธแดง
ชมบ้านพี่ทักษินที่ดูไป...กับเสธแดง
เปิดอ่าน 6,373 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

อาหารมื้อเช้า...แค่คิดใหม่ก็ช่วยได้
อาหารมื้อเช้า...แค่คิดใหม่ก็ช่วยได้
เปิดอ่าน 15,215 ครั้ง

เทคนิคการคิดเลข 3 ตัว ที่ยังไงก็แล้วแต่ ผลลัพธ์จะได้ 1089 เสมอ
เทคนิคการคิดเลข 3 ตัว ที่ยังไงก็แล้วแต่ ผลลัพธ์จะได้ 1089 เสมอ
เปิดอ่าน 12,783 ครั้ง

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายครู
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายครู
เปิดอ่าน 19,954 ครั้ง

แว่นทรงไหนช่วยให้คุณสวยขึ้น
แว่นทรงไหนช่วยให้คุณสวยขึ้น
เปิดอ่าน 11,599 ครั้ง

อยากฉลาดฟังดนตรีคลาสสิก
อยากฉลาดฟังดนตรีคลาสสิก
เปิดอ่าน 16,915 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ