ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,377 ครั้ง
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

Advertisement

 

ชื่อเรื่อง                                      รายงานการใช้และพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้

                                                สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง  คำขวัญเมืองหว้านใหญ่

                                                ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 

ผู้ศึกษาค้นคว้า                            นางทองใส  ศรีประทุมภรณ์

โรงเรียน                                    โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท   อำเภอหว้านใหญ่  จังหวัดมุกดาหาร

ปีที่ศึกษาค้นคว้า                          ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2550

 

บทคัดย่อ

 

                     การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมาย       1) เพื่อพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา   ศาสนา   และวัฒนธรรม เรื่องคำขวัญเมืองหว้านใหญ่ ชั้นประถมศึกษาปีที่  3    ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์   80 / 80    2)เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  เรื่อง  คำขวัญเมืองหว้านใหญ่ชั้นประถมศึกษาปีที่  3      3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน  4) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ที่มีต่อ หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง  คำขวัญเมืองหว้านใหญ่   ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  จากการเผยแพร่    

                      กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท   อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2550  จำนวน  28  คน   ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

                     เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้ามี  4  ชนิด  ได้แก่  1) แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา   ศาสนา  และวัฒนธรรม    เรื่อง  คำขวัญเมืองหว้านใหญ่   ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  จำนวน  15  แผนการจัดการเรียนรู้  เวลา  15  ชั่วโมง    2)   หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา   ศาสนา  และวัฒนธรรม   เรื่อง  คำขวัญเมืองหว้านใหญ่  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  จำนวน  5  เล่ม   3)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  เรื่อง  คำขวัญเมืองหว้านใหญ่  ชั้นประถม ศึกษาปีที่  3  ก่อนเรียนและหลังเรียน  เป็นแบบทดสอบปรนัย  ชนิด  3  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ 4)แบบประเมินหนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องคำขวัญเมืองหว้าใหญ่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สำหรับผู้เชี่ยวชาญ 5) แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง คำขวัญเมืองหว้านใหญ่   ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

                    ระยะเวลาดำเนินการ  ระหว่างวันที่  929  พฤศจิกายน  2550 โดยไม่นับการทดสอบก่อนเรียนและทดสอบหลังเรียน

                      ผลจากการศึกษาค้นคว้า  พบว่า 

                    1. หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  เรื่อง คำขวัญเมืองหว้านใหญ่ ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  91.28 / 84.40  (E1/E2) สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

                    2. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  เรื่อง คำขวัญเมืองหว้านใหญ่  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  เท่ากับ 0.5732  หมายความว่า  นักเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ 57.32

                    3. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน     โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม     เรื่อง คำขวัญเมืองหว้านใหญ่  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

                   4. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา   ศาสนา   และวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ที่มีต่อ  หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา    ศาสนา    และวัฒนธรรม  เรื่อง คำขวัญเมืองหว้านใหญ่  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3   จากการเผยแพร่  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  คะแนนเฉลี่ย   4.51    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51

 

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 3436 วันที่ 20 ก.พ. 2552


เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

แอบรัก

แอบรัก


เปิดอ่าน 6,382 ครั้ง
one Day in Bangkok...

one Day in Bangkok...


เปิดอ่าน 6,383 ครั้ง
อุทยานประวัติศาสตร์ไทย

อุทยานประวัติศาสตร์ไทย


เปิดอ่าน 6,382 ครั้ง
***3 *** ปิด   ช่วยชีวิตสบาย

***3 *** ปิด ช่วยชีวิตสบาย


เปิดอ่าน 6,376 ครั้ง
ผู้ชาย... ผิดสัญญา

ผู้ชาย... ผิดสัญญา


เปิดอ่าน 6,381 ครั้ง
วันนี้ในอดีต  15 ธันวาคม

วันนี้ในอดีต 15 ธันวาคม


เปิดอ่าน 6,384 ครั้ง
ร้อยกรองฝึกอ่านคำควบกล้ำ

ร้อยกรองฝึกอ่านคำควบกล้ำ


เปิดอ่าน 6,388 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

มุขจีบสาว.....น้ำเน่า

มุขจีบสาว.....น้ำเน่า

เปิดอ่าน 6,430 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
บะหมี่..ได้จาก net  เอามาเก็บไว้อ่าน
บะหมี่..ได้จาก net เอามาเก็บไว้อ่าน
เปิดอ่าน 6,381 ☕ คลิกอ่านเลย

 เราอาจจะถูกเว็บไซต์ประเภทนี้หลอกกันแบบไหน???
เราอาจจะถูกเว็บไซต์ประเภทนี้หลอกกันแบบไหน???
เปิดอ่าน 6,380 ☕ คลิกอ่านเลย

อย่าหยุดกับที่
อย่าหยุดกับที่
เปิดอ่าน 6,385 ☕ คลิกอ่านเลย

ผลงานทางวิชาการกับ...IQ (ไม่น่าจะเกี่ยวกันนะ)
ผลงานทางวิชาการกับ...IQ (ไม่น่าจะเกี่ยวกันนะ)
เปิดอ่าน 6,382 ☕ คลิกอ่านเลย

บัตรประชาชน ......บอกนิสัย....ความรักได้นะ
บัตรประชาชน ......บอกนิสัย....ความรักได้นะ
เปิดอ่าน 6,383 ☕ คลิกอ่านเลย

การวิเคราะห์ข้อสอบ...จำเป็นสำหรับครูอย่างไร?
การวิเคราะห์ข้อสอบ...จำเป็นสำหรับครูอย่างไร?
เปิดอ่าน 6,378 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

ของฝากประจำจังหวัดศรีสะเกษ สินค้าแนะนำภาคอีสาน
ของฝากประจำจังหวัดศรีสะเกษ สินค้าแนะนำภาคอีสาน
เปิดอ่าน 1,255 ครั้ง

"ไหว้ 4 สิ่งศักดิ์สิทธิ์" ค้าขายรุ่งเรือง
"ไหว้ 4 สิ่งศักดิ์สิทธิ์" ค้าขายรุ่งเรือง
เปิดอ่าน 3,734 ครั้ง

รู้ไหมว่า...ประเทศไทยโชคดีที่ตั้งอยู่บน "เส้นศูนย์สูตรสนามแม่เหล็กโลก"
รู้ไหมว่า...ประเทศไทยโชคดีที่ตั้งอยู่บน "เส้นศูนย์สูตรสนามแม่เหล็กโลก"
เปิดอ่าน 31,269 ครั้ง

พิชิตสุขภาพการเงินที่ดีใน 31 วัน
พิชิตสุขภาพการเงินที่ดีใน 31 วัน
เปิดอ่าน 9,349 ครั้ง

ล้างมืออย่างไร ให้สะอาดสูงสุด
ล้างมืออย่างไร ให้สะอาดสูงสุด
เปิดอ่าน 9,857 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ