ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

รายงานผลการใช้ชุดพัฒนาการอ่านจับใจความ


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,345 ครั้ง
รายงานผลการใช้ชุดพัฒนาการอ่านจับใจความ

Advertisement

❝ รายงานผลการใช้ชุดพัฒนาการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ชื่อผู้ศึกษา นางณัฐสมร วงศ์โยธา โรงเรียน ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ปีที่พิมพ์ 2551 ❞

                                     บทคัดย่อ

                    รายงานผลการใช้ชุดพัฒนาการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ปีการศึกษา 2550 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อพัฒนาชุดพัฒนาการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ปีการศึกษา 2550 ตามเกณฑ์ 80/80 2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดพัฒนา การอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2550 3)เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนด้วย ชุดพัฒนาการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2550 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่1 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 39 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลองคือปีการศึกษา 2550 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดพัฒนาพัฒนาการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ซึ่งประกอบด้วย หนังสือส่งเสริมการอ่าน 10 เล่มๆละ 1 เรื่อง รวม 10 เรื่อง แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบนวัตกรรม จำนวน 20 แผน แบบฝึก จำนวน 40 แบบฝึก แบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน10 ฉบับๆละ 10 ข้อ รวมทั้งสิ้น 100 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้ t-test(Dependent Samples)
การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดพัฒนาพัฒนาการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 นำเสนอเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของชุดพัฒนาพัฒนาการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ตอนที่ 2 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดพัฒนาพัฒนาการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ตอนที่ 3 ผลการศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อชุดพัฒนาพัฒนาการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
ผลการวิจัยพบว่า
1. ชุดพัฒนาพัฒนาการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 88.45/84.79 ประสิทธิภาพผลลัพธ์สูงกว่าเกณฑ์ที่คาดหวังไว้คือ 80/80
2. ประสิทธิผลของชุดพัฒนาพัฒนาการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 หลังใช้ มีค่าดัชนีประสิทธิผล(E.I) เท่ากับ0.78 แสดงว่า ชุดพัฒนาพัฒนาการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ทำให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 78
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดพัฒนาพัฒนาการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
4. เจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดพัฒนาพัฒนาการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 พบว่านักเรียนมีเจตคติอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 87.18 และอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 12.82
โดยสรุป การพัฒนาชุดพัฒนาพัฒนาการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพและประสิทธผลเหมาะสม ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน จึงสามารถนำไปใช้ได้ในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 3697 วันที่ 7 มี.ค. 2552


รายงานผลการใช้ชุดพัฒนาการอ่านจับใจความ รายงานผลการใช้ชุดพัฒนาการอ่านจับใจความ

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

ดร.ฉัตรแก้ว   เภาวิเศษ

ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ


เปิดอ่าน 6,345 ครั้ง
Adventure Tour

Adventure Tour


เปิดอ่าน 6,343 ครั้ง
facebook คืออะไร?

facebook คืออะไร?


เปิดอ่าน 6,342 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

แปลก. ..!ผึ้งหลวงทำรังรูปหัวใจทำเนียบ... อีกาไล่

แปลก. ..!ผึ้งหลวงทำรังรูปหัวใจทำเนียบ... อีกาไล่

เปิดอ่าน 6,346 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
กินคะน้า.....ตาไม่เป็นต้อ
กินคะน้า.....ตาไม่เป็นต้อ
เปิดอ่าน 6,357 ☕ คลิกอ่านเลย

นิทานธรรมะ การ์ตูน .......เรื่องหมอนวิเศษ
นิทานธรรมะ การ์ตูน .......เรื่องหมอนวิเศษ
เปิดอ่าน 6,402 ☕ คลิกอ่านเลย

ตอน.....ความเศร้าใจของผม
ตอน.....ความเศร้าใจของผม
เปิดอ่าน 6,350 ☕ คลิกอ่านเลย

อีนางสุดฮอต..น่าฮักคักคัก!!
อีนางสุดฮอต..น่าฮักคักคัก!!
เปิดอ่าน 6,358 ☕ คลิกอ่านเลย

ไฟสิบล้อบอกเหตุ
ไฟสิบล้อบอกเหตุ
เปิดอ่าน 6,345 ☕ คลิกอ่านเลย

เวทีมิสยูนิเวิร์สร้อนฉ่า สาวงามประชันชุดว่ายน้ำ
เวทีมิสยูนิเวิร์สร้อนฉ่า สาวงามประชันชุดว่ายน้ำ
เปิดอ่าน 6,348 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

อาหารบำรุงผม
อาหารบำรุงผม
เปิดอ่าน 18,189 ครั้ง

คลิปรถตู้อุบลฯ รับผู้โดยสารแน่นคัน 15 ที่นั่ง ยืนอีกเป็นสิบ
คลิปรถตู้อุบลฯ รับผู้โดยสารแน่นคัน 15 ที่นั่ง ยืนอีกเป็นสิบ
เปิดอ่าน 10,915 ครั้ง

เรื่องที่แม่ควรอ่าน "20 คำถามคำตอบ" ความจริง "นมแม่-นมผง"
เรื่องที่แม่ควรอ่าน "20 คำถามคำตอบ" ความจริง "นมแม่-นมผง"
เปิดอ่าน 18,744 ครั้ง

ต้นไม้อะไรเหมาะกับ วันเกิดของคุณ
ต้นไม้อะไรเหมาะกับ วันเกิดของคุณ
เปิดอ่าน 17,277 ครั้ง

ไม่อยากให้ตู้เย็นเหม็น ต้องทำอย่างไร
ไม่อยากให้ตู้เย็นเหม็น ต้องทำอย่างไร
เปิดอ่าน 14,204 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ