ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

บทคัดย่อ


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,383 ครั้ง
บทคัดย่อ

Advertisement

ชื่อเรื่อง             การใช้และการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปแบบสาขา  เรื่อง  ทักษะการดำรงชีวิต
                          ของวัยรุ่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  (วิชาสุขศึกษา)  
                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 
ผู้รายงาน           นางรชยา  พจนจินดา  กอร์ตาซา
ส่วนราชการ       โรงเรียนบุญวัฒนา  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา
                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา  เขต  1  ปีที่พิมพ์   2552
                                         

                                                                             บทคัดย่อ

 

                   การจัดการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา  เรื่อง  ทักษะการดำรงชีวิตของวัยรุ่น  เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับวัยที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงทั้ง              ด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  และการปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  แต่การจัดการเรียนการสอนที่ผ่านครูใช้การสอนแบบบรรยาย  ครูขาดการใช้สื่อ  และนวัตกรรมที่ทันสมัย  บทเรียนสำเร็จรูปถือเป็นเครื่องมือของการเรียนรู้ที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้   ความเข้าใจ  ตอบสนองความแตกต่างของแต่ละบุคคล  กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาศักยภาพทางการคิดวิเคราะห์และการพัฒนาทักษะชีวิต  เพื่อการมีวิถีชีวิตที่มีความสุขในสังคมปัจจุบัน  ดังนั้น การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้จึงมีความมุ่งหมายเพื่อ  1.)  พัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปแบบสาขา  เรื่อง  ทักษะการดำรงชีวิตของวัยรุ่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  (วิชาสุขศึกษา)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์   90/90   2.)  หาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูปแบบสาขา  เรื่อง  ทักษะการดำรงชีวิตของวัยรุ่น  3.)  เปรียบเทียบความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปแบบสาขา   เรื่อง  ทักษะการดำรงชีวิตของวัยรุ่น  และ  4.)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูปแบบสาขา  เรื่อง  ทักษะการดำรงชีวิตของวัยรุ่น กลุ่มตัวอย่างได้แก่   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนบุญวัฒนา  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  จำนวน  56  คน  ได้มาโดยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม  (Cluster  Random  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่  บทเรียนสำเร็จรูปแบบสาขา  จำนวน  12  เล่ม  ซึ่งผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพอยู่ในระดับมาก  แบบทดสอบเป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  2  ฉบับ  ได้แก่  ฉบับที่  1  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา  เรื่อง   ทักษะการดำรงชีวิตของวัยรุ่น       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  จำนวน  40  ข้อ  ซึ่งมีค่าความยากตั้งแต่  0.28  ถึง  0.76   ค่าอำนาจจำแนก  ตั้งแต่  0.31  ถึง  0.82  และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.84  ฉบับที่  2  แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์  จำนวน  40  ข้อ  มีค่าความยากตั้งแต่  0.29  ถึง  0.70  และค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่  0.35  ถึง  0.81  และ ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.87   และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปแบบสาขา  เรื่อง  ทักษะการดำรงชีวิตของวัยรุ่น  มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่  0.24  ถึง  0.78  และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.90  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   การทดสอบสมมติฐานใช้ t –test (Dependent  Samples)
 ผลการศึกษาพบว่า
  1.  การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปแบบสาขา  เรื่อง  ทักษะการดำรงชีวิตของวัยรุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  (วิชาสุขศึกษา)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  94.62/96.25 ซึ่งสูงกว่างเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด  
  2.  ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูปแบบสาขา  เรื่อง  ทักษะการดำรงชีวิตของวัยรุ่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  (วิชาสุขศึกษา)        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   มีค่าเท่ากับ  0.8853  ซึ่งแสดงว่านักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปแบบสาขา  มีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้น  ร้อยละ  88.53
  3.  ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปแบบสาขา  เรื่อง  ทักษะการดำรงชีวิตของวัยรุ่น      นักเรียนมีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ  .01 
  4.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปแบบสาขา  เรื่อง  ทักษะการดำรงชีวิตของวัยรุ่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  (วิชาสุขศึกษา)  โดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้าน  อยู่ในระดับมากที่สุด  
 

 

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 5742 วันที่ 3 มิ.ย. 2552


บทคัดย่อ

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

ฟังเพลงร่วมสมัย...

ฟังเพลงร่วมสมัย...


เปิดอ่าน 6,388 ครั้ง
ของข้า...ใครอย่าแตะ

ของข้า...ใครอย่าแตะ


เปิดอ่าน 6,383 ครั้ง
โกสน...ไม้แห่งบุญบารมี

โกสน...ไม้แห่งบุญบารมี


เปิดอ่าน 6,394 ครั้ง
นิรามิสสุข

นิรามิสสุข


เปิดอ่าน 6,565 ครั้ง
ขับรถเวลาน้ำท่วม

ขับรถเวลาน้ำท่วม


เปิดอ่าน 6,379 ครั้ง
กินของว่าง.....ไม่ให้อ้วน

กินของว่าง.....ไม่ให้อ้วน


เปิดอ่าน 6,377 ครั้ง
สำนวนสุภาษิต  กลุ่ม "สองใจ"

สำนวนสุภาษิต กลุ่ม "สองใจ"


เปิดอ่าน 6,572 ครั้ง
หลุมดำ อันตราย

หลุมดำ อันตราย


เปิดอ่าน 6,393 ครั้ง
 ดื่มน้ำแก้โรคหวัด

ดื่มน้ำแก้โรคหวัด


เปิดอ่าน 6,389 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

@...พักสายตากับภาพสวย ๆ จาก National Geographic...@

@...พักสายตากับภาพสวย ๆ จาก National Geographic...@

เปิดอ่าน 6,385 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
...งามล้ำทั้งศิลปะ และตวามหมาย
...งามล้ำทั้งศิลปะ และตวามหมาย
เปิดอ่าน 6,392 ☕ คลิกอ่านเลย

สหรัฐจำใจส่งแพนด้า"ไท่ซาน"คืนจีน
สหรัฐจำใจส่งแพนด้า"ไท่ซาน"คืนจีน
เปิดอ่าน 6,388 ☕ คลิกอ่านเลย

รายงานการพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์:คอนสตรัคติวิสต์:ความน่าจะเป็น:ชั้น ม.5
รายงานการพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์:คอนสตรัคติวิสต์:ความน่าจะเป็น:ชั้น ม.5
เปิดอ่าน 6,378 ☕ คลิกอ่านเลย

English Breakfast... เติมอาหารจานใหญ่ใส่สมอง (ย้อนหลัง)
English Breakfast... เติมอาหารจานใหญ่ใส่สมอง (ย้อนหลัง)
เปิดอ่าน 6,389 ☕ คลิกอ่านเลย

พระราชดำรัส
พระราชดำรัส
เปิดอ่าน 6,398 ☕ คลิกอ่านเลย

แล้วคุณจะเชื่อใคร?
แล้วคุณจะเชื่อใคร?
เปิดอ่าน 6,380 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

ชายวัย 70 ปี เหยียบไข่ 108 ฟองไม่แตก
ชายวัย 70 ปี เหยียบไข่ 108 ฟองไม่แตก
เปิดอ่าน 10,318 ครั้ง

สำรวจบ้าน-พิชิตโรค
สำรวจบ้าน-พิชิตโรค
เปิดอ่าน 8,888 ครั้ง

รูปหัวใจทำไมเป็นแบบนี้
รูปหัวใจทำไมเป็นแบบนี้
เปิดอ่าน 12,933 ครั้ง

4 เกาะที่น่าไป หลังเกษียณอายุ
4 เกาะที่น่าไป หลังเกษียณอายุ
เปิดอ่าน 16,990 ครั้ง

ภาษาอังกฤษ เริ่มได้ที่บ้าน กับ สอนลูกฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษกับคำศัพท์เกี่ยวกับบ้าน
ภาษาอังกฤษ เริ่มได้ที่บ้าน กับ สอนลูกฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษกับคำศัพท์เกี่ยวกับบ้าน
เปิดอ่าน 31,318 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ