ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

บทคัดย่อ2


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,375 ครั้ง
บทคัดย่อ2

Advertisement

ชื่อเรื่อง                    รายงานการใช้และการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม  เรื่อง  ฟันสวยยิ้มใส 
                                กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  (สุขศึกษา)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 
ผู้รายงาน                 นางปภาวดี  ศรีลาศักดิ์
กรม/ส่วนราชการ     โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร  อำเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร
                                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร   ปีที่พิมพ์   2551

บทคัดย่อ

 การจัดกระบวนการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลต่อการพัฒนาความรู้  กระบวนการคิด  เจตคติ  และค่านิยม  ตลอดจนพฤติกรรมการปฎิบัติตนของผู้เรียนเพื่อพัฒนาสุขภาพของตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ  ดังนั้น           ครูผู้สอนจะต้องจัดประสบการณ์ ให้ผู้เรียนทุกคนตระหนักในความสำคัญของการปฏิบัติตนที่จะนำไปสู่ชีวิตที่มีคุณภาพ  การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อหรือนวัตกรรมที่ใช้สอนนอกเหนือจากบทเรียนมีความสำคัญต่อผู้เรียนเป็นอย่างมาก  นอกจากผู้เรียนจะได้เรียนเป็นประจำตามเวลาเรียนปกติแล้ว  ยังสามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง  ผู้รายงานจึงได้สร้างและพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม  เรื่อง  ฟันสวยยิ้มใส  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  (สุขศึกษา)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ขึ้นเพื่อให้           นักเรียนได้ศึกษาเพิ่มเติมนอกเหนือจากบทเรียน  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ  1.)  สร้างและพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม  เรื่อง  ฟันสวยยิ้มใส  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2.)  หาดัชนีประสิทธิผลของหนังสืออ่านเพิ่มเติม    3.)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  4.)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  เรื่อง  ฟันสวยยิ้มใส    กลุ่มตัวอย่างได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1/1  โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร  จำนวน  39  คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่  หนังสืออ่านเพิ่มเติม  เรื่อง  ฟันสวยยิ้มใส  จำนวน  12  ตอน  ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพอยู่ในระดับเหมาะสมมาก  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ชนิดเลือกตอบ  3  ตัวเลือก  จำนวน  20  ข้อ  มีค่าความยากตั้งแต่  0.28-0.78  ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่  0.38-0.79  มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.81  และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่ต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  จำนวน  10  ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่  0.24-0.89มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.87  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ      t -test  (Dependent  Samples)
  ผลการศึกษาพบว่า  หนังสืออ่านเพิ่มเติม  เรื่อง  ฟันสวยยิ้มใส  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  (สุขศึกษา)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  91.76/93.21  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด  ดัชนีประสิทธิผลของหนังสืออ่านเพิ่มเติม  เรื่อง  ฟันสวยยิ้มใส  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  (สุขศึกษา)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  มีค่าเท่ากับ  0.7801  ซึ่งแสดงว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  มีความก้าวหน้าทางการเรียน  คิดเป็นร้อยละ  78.01   ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  เรื่อง  ฟันสวยยิ้มใส  โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 โดยสรุป  การสร้างและพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมที่ผู้รายงานพัฒนาขึ้น  เป็นนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สามารถช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  สนุกสนานกับภาพประกอบ  สามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้  ทำให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น  บูรณาการองค์ความรู้สู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามหลักวิชาสุขศึกษา   

 

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 5742 วันที่ 5 มิ.ย. 2552


บทคัดย่อ2

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

เห็นได้ไม่บ่อยนัก...!!

เห็นได้ไม่บ่อยนัก...!!


เปิดอ่าน 6,382 ครั้ง
อารมณ์ ทางเพศ   555+

อารมณ์ ทางเพศ 555+


เปิดอ่าน 6,377 ครั้ง
วิธีแก้....นิสัยเสีย

วิธีแก้....นิสัยเสีย


เปิดอ่าน 6,384 ครั้ง
จากใจจริง

จากใจจริง


เปิดอ่าน 6,373 ครั้ง
ฝนสวย

ฝนสวย


เปิดอ่าน 6,382 ครั้ง
นำอัฐิ...ไว้บนดวงจันทร์

นำอัฐิ...ไว้บนดวงจันทร์


เปิดอ่าน 6,375 ครั้ง
((((((ภาพสาวสวย ๆในฝัน))))))

((((((ภาพสาวสวย ๆในฝัน))))))


เปิดอ่าน 6,416 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

วัยรุ่นกับการเลือก

วัยรุ่นกับการเลือก

เปิดอ่าน 6,399 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
กินละลายไขมัน...ตามสูตรนี้
กินละลายไขมัน...ตามสูตรนี้
เปิดอ่าน 6,372 ☕ คลิกอ่านเลย

"คลิป Medley เพลงพระราชนิพนธ์ ประกอบการแสดง 4D virtual Light & Sound "
"คลิป Medley เพลงพระราชนิพนธ์ ประกอบการแสดง 4D virtual Light & Sound "
เปิดอ่าน 6,375 ☕ คลิกอ่านเลย

คนอ้วนมีโอกาสเป็นเบาหวานมากกว่าคนที่ไม่ออกกำลังกาย
คนอ้วนมีโอกาสเป็นเบาหวานมากกว่าคนที่ไม่ออกกำลังกาย
เปิดอ่าน 6,372 ☕ คลิกอ่านเลย

วิสัยทัศน์ (Vision) คือ.........
วิสัยทัศน์ (Vision) คือ.........
เปิดอ่าน 6,381 ☕ คลิกอ่านเลย

10 อันดับสัตว์ที่อายุยืนที่สุด!!
10 อันดับสัตว์ที่อายุยืนที่สุด!!
เปิดอ่าน 6,681 ☕ คลิกอ่านเลย

โปรดเลือกเบอร์
โปรดเลือกเบอร์
เปิดอ่าน 6,379 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
เปิดอ่าน 13,486 ครั้ง

คลิป ซึ้งๆ สอนให้รู้ว่า อย่าดูคนแค่ภายนอก
คลิป ซึ้งๆ สอนให้รู้ว่า อย่าดูคนแค่ภายนอก
เปิดอ่าน 12,091 ครั้ง

ดื่มน้ำจากขวดพลาสติก ระวังสารบีพีเอปนเปื้อน
ดื่มน้ำจากขวดพลาสติก ระวังสารบีพีเอปนเปื้อน
เปิดอ่าน 14,677 ครั้ง

คู่มือหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.เขต
คู่มือหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.เขต
เปิดอ่าน 6,916 ครั้ง

เทคนิคซ้อนฉากหลังของหนังฮอลลีวูด เจ๋งจริงๆ
เทคนิคซ้อนฉากหลังของหนังฮอลลีวูด เจ๋งจริงๆ
เปิดอ่าน 15,638 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ