ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

ตัวอย่างการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,391 ครั้ง
ตัวอย่างการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ

Advertisement

กิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านความขยันหมั่นเพียร

1. กิจกรรม นาฬิกาชีวิต
2. เวลาที่ใช้ 2 ชั่วโมง
3. พฤติกรรมบ่งชี้
หลังจากเข้าร่วมกิจกรรม นักเรียนได้รับการสร้างเสริมให้มีคุณลักษณะทางจิตใจ ดังนี้
3.1 เห็นความสำคัญและคุณค่าของเวลาที่ผ่านไป
3.2 ความมุ่งมั่นที่จะคิดและทำสิ่งใดจนประสบความสำเร็จ
4. จุดประสงค์
4.1 จัดทำตารางกำหนดเวลาปฏิบัติกิจกรรมหรือภารกิจประจำวันของตนเองได้
4.2 สามารถปฏิบัติตามตารางกำหนดเวลาที่กำหนดได้
5. แนวคิด
ความขยันหมั่นเพียรสามารถฝึกฝนและสร้างได้ โดยเริ่มจากการรู้จักใช้เวลาให้
มีคุณค่าในการแสวงหา คิดค้น และเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถให้แก่ตนเองอยู่เสมอ ไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในวัยเรียนเพราะความรู้เป็นเสมือนทรัพย์ที่ใช้จ่ายไม่รู้จักหมดแต่จะยิ่งเพิ่มพูนมากขึ้นไม่มีที่สิ้นสุด
6. ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
ขั้นตอน กิจกรรม
1. ขั้นรับรู้ (สังเกต) ร้องเพลง “ หนูเล็ก ” สนทนาความหมายของเนื้อเพลง
2. ขั้นคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ (สังเคราะห์) 1.นักเรียนรับฟังการชี้แจงจุดประสงค์ของกิจกรรมและแนวทางการสร้างความขยันให้กับตนเอง
2.นักเรียนรับใบงานที่ 1 ประกอบกิจกรรมนาฬิกาชีวิต และตั้งใจรับฟังชี้แจงการร่วมกิจกรรม และทำกิจกรรมพร้อมกันโดยครูอ่านให้ฟังและนักเรียนทำเครื่องหมายลงในใบงาน
3.นักเรียนนับจำนวนเครื่องหมาย แล้วระบายสีระดับความขยันตามคะแนนที่ได้
ขั้นตอน กิจกรรม
4. สุ่มตัวอย่างนักเรียน 2-4 คนออกมานำเสนอระดับความขยันของตนเองจากใบงานที่ 1และใบงานที่ 2
3. ขั้นสร้างแนวปฏิบัติที่
เหมาะสม
ครูยกสำนวนที่ว่าขี้เกียจเป็นแมลงวัน ขยันเป็นแมลงผึ้ง นักเรียนคนใดอยากเป็นแมลงวันหรือเป็นผึ้งต้องเพิ่มความขยันให้กับตนเองตั้งแต่ยังเยาว์วัย และเล่าเรื่อง ขี้เกียจเป็นแมลงวัน ขยันเป็นแมลงผึ้ง
4. ขั้นลงมือปฏิบัติ 1. แบ่งกลุ่มนักเรียน 3-4 คน รับใบงานที่ 3 ประกอบกิจกรรมนาฬิกาชีวิต และรับฟังคำชี้แจงจากครู
2. ครูอ่านกิจกรรมแล้วให้นักเรียนร่วมกันเรียงลำดับกิจกรรมใหม่ลงในใบงาน
3. ให้นักเรียนร่วมกันคิดว่ามีกิจกรรมในใบงานที่ 3 ที่นักเรียนควรทำและไม่ควรทำและมีกิจกรรมใดบ้างที่นักเรียนคิดว่าน่าจะเพิ่มเติมลงไปเพื่อแสดงความขยันประจำวัน
4. ครูให้นักเรียนรับใบตารางกิจกรรมประจำวันแก่นักเรียนพร้อมตัวอย่าง คนละ 1 ชุด จากนั้นอธิบายให้นักเรียนฟัง และซักถามทำความเข้าใจ
5. ขั้นประเมินผลปรับปรุง มอบหมายให้นักเรียนบันทึกกิจกรรมประจำวันลงในแบบบันทึกที่ครูแจกให้และนำส่งครูตรวจทุกสัปดาห์
6. ขั้นชื่นชมต่อการปฏิบัติ ครูแจ้งให้นักเรียนทราบระดับความขยันของนักเรียนแต่ละคน พร้อมทั้งให้รางวัลแก่นักเรียนที่มีความขยันหมั่นเพียรสูงที่สุด พร้อมทั้งสรุปข้อคิดว่า “ผู้ที่สามารถใช้เวลาให้มีคุณค่าทุกขณะอย่างมีเป้าหมายและแผนการดำเนินงานย่อมประสบผลสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนา”
7. สื่อ
7.1 ชาร์ทเพลง “หนูเล็ก”
7.2 ใบงานที่ 1-3 ประกอบกิจกรรมนาฬิกาชีวิต
7.3 บทความประกอบกิจกรรม ขี้เกียจเป็นแมลงวัน ขยันเป็นแมลงผึ้ง
7.4 แบบบันทึกกิจกรรมประจำวัน
7.5 ตัวอย่างแบบบันทึกกิจกรรมประจำวัน
8. การวัดและประเมินผล
8.1 เครื่องมือวัด
- แบบบันทึกกิจกรรมประจำวันของนักเรียน
- แบบประเมินผลการบันทึกกิจกรรมประจำวันของครู
8.2 วิธีวัด
- การตรวจแบบบันทึกกิจกรรมประจำวันของนักเรียน
8.3 เกณฑ์การวัดและประเมินผล
- นักเรียนจัดทำตารางกำหนดเวลาปฏิบัติกิจกรรมหรือภารกิจประจำวันของตนเองได้
และสามารถปฏิบัติตามตารางกำหนดเวลาที่กำหนดได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของการประเมินถือว่าผ่านเกณฑ์

กิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านระเบียบวินัย


1. กิจกรรม งามด้วยวินัย
2. เวลาที่ใช้ 2 ชั่วโมง
3. พฤติกรรมบ่งชี้
หลังจากเข้าร่วมกิจกรรม นักเรียนได้รับการสร้างเสริมให้มีคุณลักษณะทางจิตใจ ดังนี้
3.1 ปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
3.2 เป็นตัวอย่างที่ดีของนักเรียนผู้มีระเบียบวินัยงาม
4. จุดประสงค์
4.1 สามารถจำแนกระเบียบวินัยด้านต่าง ๆของตนเองและส่วนรวมได้
4.2 สามารถสร้างแนวทางการจัดระเบียบวินัยให้กับตนเองได้
5. แนวคิด
ทุกสังคมย่อมต้องการความสงบสุขเรียบร้อย และความสงบสุขเรียบร้อยดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกในสังคมเป็นผู้มีระเบียบวินัยในตนเอง ตลอดจนปฏิบัติตามระเบียบวินัยที่สังคมร่วมกันสร้างขึ้น
6. ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
ขั้นตอน กิจกรรม
1. ขั้นรับรู้ (สังเกต) นักเรียนรับแบบประเมินตนเองที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรมด้าน
ความมีระเบียบวินัยและสรุปผลการประเมินตนเอง
2. ขั้นคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ (สังเคราะห์) 1. ครูสนทนาซักถามนักเรียนว่าจากการทำแบบประเมินตนเองด้านความมีระเบียบวินัย นักเรียนสามารถจำแนกระเบียบวินัยได้กี่อย่าง
ให้นักเรียนช่วยกันบอก และครูเขียนคำตอบของนักเรียนบนกระดานดำ
จากนั้นครูสรุปประเภทของวินัย ( ดูที่เอกสารประกอบการสอน )
2. ครูนำรูปภาพประกอบกิจกรรมงามด้วยวินัยให้นักเรียนพิจารณา
แล้วสนทนาซักถามความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อภาพแต่ละภาพ
3. แบ่งกลุ่มนักเรียน 3-4 คน ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ขั้นตอน กิจกรรม
การปฏิบัติตนให้มีระเบียบวินัยของนักเรียนในโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
และส่งตัวแทนมารายงานหน้าชั้นเรียน จากนั้นครูอธิบายถึงกฎระเบียบวินัยของโรงเรียนให้นักเรียนได้ทราบ
3. ขั้นสร้างแนวปฏิบัติที่
เหมาะสม
1. นักเรียนรับใบงานที่ 1 ประกอบกิจกรรมงามด้วยวินัย และร่วมกันคิดและตัดสินใจประเมินระดับคุณภาพด้านความมีระเบียบวินัยของนักเรียนในโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
2. นักเรียนคิดวิธีการสร้างระเบียบวินัยให้กับตนเองและออกมารายงานหน้าชั้นเรียน
3. ครูเขียนวิธีการสร้างระเบียบวินัยให้กับตนเองซึ่งเป็นคำตอบของนักเรียนแต่ละกลุ่มบนกระดานดำ จากนั้นสรุปเป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจน
4. ขั้นลงมือปฏิบัติ 1. นักเรียนปฏิบัติตนตามวิธีการที่ร่วมกันสร้าง
2. นักเรียนรับแบบสังเกตความมีระเบียบวินัยของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ซึ่งครูมอบหมายให้นักเรียนไปสำรวจและสังเกต เมื่อพบเห็นนักเรียนคนใดทำผิดระเบียบวินัยนักเรียนบันทึกชื่อนามสกุลไว้ หรือจำระดับชั้นไว้
5. ขั้นประเมินผลปรับปรุง มอบหมายให้นักเรียนนำแบบสังเกตความมีระเบียบวินัยของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ส่งครูตรวจทุกสัปดาห์ และครูแจ้งผลการสำรวจว่ามีจำนวนมากขึ้นหรือลดลง จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมรณรงค์สร้างระเบียบวินัยจากประกาศเชิญชวนช่วงกิจกรรมหน้าเสาธงทุกวัน
6. ขั้นชื่นชมต่อการปฏิบัติ ครูชมเชยผลการปฏิบัติตนตามกิจกรรมรณรงค์สร้างระเบียบวินัยช่วงกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียน
7. สื่อ
7.1 ใบงานที่ 1ประกอบกิจกรรมงามด้วยวินัย
7.2 แบบสังเกตความมีระเบียบวินัยของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
7.3 กิจกรรมรณรงค์สร้างระเบียบวินัย
8. การวัดและประเมินผล
8.1 เครื่องมือวัด
- แบบสังเกตความมีระเบียบวินัยของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
8.2 วิธีวัด
- การตรวจแบบสังเกตความมีระเบียบวินัยของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 8.3 เกณฑ์การวัดและประเมินผล
- นักเรียนสามารถสร้างแนวทางปฏิบัติตนให้เป็นคนมีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามแนวทางที่สร้างไว้ตามกำหนดเวลาได้สำเร็จได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของการประเมินถือว่าผ่านเกณฑ์โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 7000 วันที่ 6 ส.ค. 2552


ตัวอย่างการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

"มารยาททางสังคม"

"มารยาททางสังคม"


เปิดอ่าน 6,489 ครั้ง
โฆษณาเก่า.....หาดูยาก

โฆษณาเก่า.....หาดูยาก


เปิดอ่าน 6,387 ครั้ง
3 ท่า.....ขาเพรียว

3 ท่า.....ขาเพรียว


เปิดอ่าน 6,381 ครั้ง
 ก้นสวย.....ด้วย 3 ขั้นตอน

ก้นสวย.....ด้วย 3 ขั้นตอน


เปิดอ่าน 6,382 ครั้ง
ปากเป็นเอกเลขเป็นโท

ปากเป็นเอกเลขเป็นโท


เปิดอ่าน 6,389 ครั้ง
เทคนิคการเตรียมสอบ

เทคนิคการเตรียมสอบ


เปิดอ่าน 6,376 ครั้ง
ความรักกับน้ำเปล่า

ความรักกับน้ำเปล่า


เปิดอ่าน 6,390 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

  เชื่อหรือไม่...? ยิ่งเจริญยิ่งบ้า

เชื่อหรือไม่...? ยิ่งเจริญยิ่งบ้า

เปิดอ่าน 6,383 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
พักตา..พักใจ ปล่อยอารมณ์ไป กับ*** โลกยังสวยงามเสมอ ***..ในวันหยุดครับ!!!!!
พักตา..พักใจ ปล่อยอารมณ์ไป กับ*** โลกยังสวยงามเสมอ ***..ในวันหยุดครับ!!!!!
เปิดอ่าน 6,417 ☕ คลิกอ่านเลย

สถิติที่น่าตกใจ
สถิติที่น่าตกใจ
เปิดอ่าน 6,379 ☕ คลิกอ่านเลย

ทำนายทายนิสัยตามตำราจีน
ทำนายทายนิสัยตามตำราจีน
เปิดอ่าน 6,378 ☕ คลิกอ่านเลย

ตามหา 9 หัวใจของโลกใบนี้เจอแล้ว.
ตามหา 9 หัวใจของโลกใบนี้เจอแล้ว.
เปิดอ่าน 6,383 ☕ คลิกอ่านเลย

พระคาถาชินบัญชร
พระคาถาชินบัญชร
เปิดอ่าน 6,388 ☕ คลิกอ่านเลย

แลบลิ้นดูซิว่า .. มีฝ้าขึ้นหรือไม่ ??"
แลบลิ้นดูซิว่า .. มีฝ้าขึ้นหรือไม่ ??"
เปิดอ่าน 6,377 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

การศึกษาไทย 2.0
การศึกษาไทย 2.0
เปิดอ่าน 12,759 ครั้ง

รู้ทันแก๊งบัตรเครดิต ขโมยง่ายกว่า ATM
รู้ทันแก๊งบัตรเครดิต ขโมยง่ายกว่า ATM
เปิดอ่าน 12,278 ครั้ง

ปรับสมดุลโต๊ะทำงาน ตามราศี
ปรับสมดุลโต๊ะทำงาน ตามราศี
เปิดอ่าน 16,535 ครั้ง

เทคนิคเลือกกระถางต้นไม้ให้เหมาะสม
เทคนิคเลือกกระถางต้นไม้ให้เหมาะสม
เปิดอ่าน 22,540 ครั้ง

ตำนานกระต่ายในดวงจันทร์
ตำนานกระต่ายในดวงจันทร์
เปิดอ่าน 32,532 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ