ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

แบบ ก.ค.ศ. 2 แก้ไขได้


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,394 ครั้ง
แบบ ก.ค.ศ. 2  แก้ไขได้

Advertisement

❝ แบบประเมิน ก.ค.ศ 2 แก้ไขเอง หลักฐานเตรียมไว้ที่โรงเรียน ❞  

ก.ค.ศ. 2

แบบรายงานด้านที่  1  ด้านวินัย  คุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

(ทุกตำแหน่งและทุกวิทยฐานะ)

 

1.  ข้อมูลผู้ขอรับการประเมิน

ชื่อ  …………………………………………….อายุ  …….  ปี  อายุราชการ……….  ปี

ตำแหน่ง   ครู   ตำแหน่งเลขที่  ………..  สถานศึกษา/หน่วยงาน ……………………

อำเภอ/เขต............................................สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี  เขต ....... 

ส่วนราชการ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

รับเงินเดือนอันดับขั้น  คศ.  1  ขั้น  …………………..  บาท

2.   รายงานพฤติกรรมที่แสดงถึงความเป็นผู้มีวินัยคุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  และรวบรวมเอกสารหลักฐานอ้างอิงไว้ที่สถานที่ปฏิบัติงานเพื่อรอรับการประเมิน  ดังนี้    

2.1   การมีวินัย

                     2.1.1  การมีวินัยในตนเอง  ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของสังคม    ข้าพเจ้าจะให้ความเคารพยอมรับนับถือผู้ที่อาวุโส  ทำตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงานและนักเรียน  ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีโอกาส  ข้าพเจ้าเข้ารับการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ  ได้นำเอาความรู้ที่ได้ถ่ายทอดและเผยแพร่ให้ข้าราชการและผู้อื่นได้เรียนรู้ด้วย  นำความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนางาน ตนเองและภารกิจของหน่วยงานด้วย  (แฟ้มเอกสารที่  2.1.1  การมีวินัย)                

2.1.2  การรักษาและเสริมสร้างวินัยในตำแหน่งหน้าที่ราชการ  การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการยึดมั่นในคุณธรรม  จริยธรรม  ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย  จรรยาบรรณจรรยาบรรณและวินัยต่อตนเองและหน่วยงาน   รักษาวินัย  มีตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดี  เพื่อความก้าวหน้าแก่ราชการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ  เอาใจใส่ระมัดระวัง  รักษา   ผลประโยชน์ของทางราชการ  (แฟ้มเอกสารที่  2.1.2  การรักษาวินัย)

              2.1.3  การตรงต่อเวลาและการอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องข้าพเจ้ามีความตั้งใจในการปฏิบัติราชการจะอุทิศเวลา  ให้แก่ทางราชการด้วยความเสียสละทุ่มเทกำลังกายกำลังใจและกำลังทรัพย์ในการทำงานให้เสร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ถึงแม้จะเหนื่อยก็ไม่เคยย่อท้อ(แฟ้มเอกสารที่  2.1.3  การปฏิบัติราชการ) 

                    2.1.4  ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่การรักษาผลประโยชน์ทางราชการและไม่มีประโยชน์ทับซ้อน(แฟ้มเอกสารที่2.1.4การปฏิบัติราชการ)

         2.1.5  การรักษาความสามัคคี  มีน้ำใจ  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงาน องค์กรและชุมชน (แฟ้มเอกสารที่  2.1.5  การรักษาความสามัคคี)             

2.2  การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี           

               2.2.1  ความอุตสาหะ  ขยัน  อดทน  มุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน  โดยยึดหลักประหยัด  คุ้มค่า  มีประสิทธิภาพ  (แฟ้มเอกสารที่  2.2.1  ความอุตสาหะและรับผิดชอบ)

              2.2.2  การยึดมั่นในคุณธรรม  จริยธรรม  มีความศรัทธาและปฏิบัติติตนตามหลักศาสนา  (แฟ้มเอกสารที่  2.2.2  การยึดมั่นในคุณธรรม)

                   2.2.3  การยึดมั่นในหลักนิติธรรม  ยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมาย  (แฟ้มเอกสารที่  2.2.3  การยึดมั่นในหลักนิติธรรม)

              2.2.4  การยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และวางตัวเป็นกลางทางการเมือง (แฟ้มเอกสารที่  2.2.4  การยึดมั่นในการปกครอง)            

2.2.5    การมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม  (แฟ้มเอกสารที่  2.2.5  การยึดมั่นในการปกครอง) 

2.3  การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม

2.3.1  การดำรงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ข้าพเจ้าเป็นหลักในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย  เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนทั้งในเรื่องการดำเนินชีวิตตามรอยพ่อหลวง  คืออยู่อย่างพอเพียง  ไม่ฟุ่มเฟือย  ใช้จ่ายอย่างประหยัด  รักครอบครัว  รักการทำงาน(แฟ้มเอกสารที่  2.3.1  การดำรงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)

          2.3.2  การละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด  (แฟ้มเอกสารที่  2.3.2  การละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด  ) 

2.3.3  การใช้หรือให้ข้อมูลข่าวสารของส่วนบุคคลและทางราชการให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง (แฟ้มเอกสารที่  2.3.3  การใช้หรือให้ข้อมูลข่าวสาร)

2.3.4  การดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี  เหมาะสมกับสถานภาพและตำแหน่งหน้าที่ (แฟ้มเอกสารที่  2.3.4  การดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี  )

2.3.5  การประหยัด  มัธยัสถ์  อดออม  (แฟ้มเอกสารที่  2.3.5  การประหยัด  มัธยัสถ์  อดออม) 

         2.4  ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ

                2.4.1  การเป็นสมาชิกที่ดี  สนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมของวิชาชีพและทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์(แฟ้มเอกสารที่  2.4.1  การสนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมของวิชาชีพ)

                2.4.2  การศึกษาค้นคว้า  ริเริ่ม  สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนาในวิชาชีพ(แฟ้มเอกสารที่  2.4.2  การศึกษาค้นคว้า  )

                2.4.3  การมีบทบาทการเป็นผู้นำทางวิชาการในวงการวิชาชีพ(แฟ้มเอกสารที่  2.4.3  บทบาทการเป็นผู้นำ)

                2.4.4  การรักษาชื่อเสียงปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและการยกย่องเชิดชูเกียรติ(แฟ้มเอกสารที่  2.4.4  การรักษาชื่อเสียง)

                2.4.5  การเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกที่ดี  แก่ผู้เรียน ชุมชนและสังคม(แฟ้มเอกสารที่  2.4.5  การเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกที่ดี) 

         2.5  ความรับผิดชอบในวิชาชีพ

                2.5.1  การเอาใจใส่  ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริมการแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบือนปิดบังหวังสิ่งตอบแทน นักเรียนส่วนมากเป็นเด็กด้อยโอกาส  และมีปัญหาทางครอบครัวเนื่องจากครอบครัวแตกแยก  ขาดความอบอุ่น บิดามารดาหย่าร้าง  เด็กถูกทอดทิ้งเพราะผู้ปกครองไปทำงานต่างถิ่น เด็กอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองที่เป็นปู่  ย่า  ตา  ยาย หรือญาติ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ค่อนข้างมาก  เพราะเด็กขาดการเอาใจใส่จากผู้ปกครอง  ขาดรูปแบบในการครองตน การปลูกฝังระเบียบวินัยและความกระตือรือร้นในการเรียน จึงเป็นจุดด้อยที่ครูควรเอาใจใส่และทำการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ประสบผลสำเร็จ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ ต้องอาศัยกลวิธีที่หลากหลาย  การปรับวิธีเรียน  เปลี่ยนวิธีสอน  (แฟ้มเอกสารที่  2.5.1  การถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริมการแสวงหาความรู้) 

                2.5.2  การเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการ  เต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอเท่าเทียบกัน  ข้าพเจ้าจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  จัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ยึดหลักประชาธิปไตย  ให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส  เพราะเด็กขาดการเอาใจใส่จากผู้ปกครอง ขาดรูปแบบในการครองตน การปลูกฝังระเบียบวินัยและความกระตือรือร้นในการเรียน จึงเป็นจุดด้อยที่ครูควรเอาใจใส่และทำการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ประสบผลสำเร็จ  สามารถคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ ข้าพเจ้าได้  ทำหน้าที่  ที่ได้รับมอบหมาย  รวมทั้งการติดต่อประสานงานบุคคลที่มาติดต่อราชการและอื่น    ข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจในหน้าที่อันทรงเกียรติ  และปฏิบัติหน้าที่ด้วยไมตรีจิตที่ดี  ยึดผลประโยชน์  ผลลัพธ์ของผู้มาติดต่อเป็นหลัก  จนงานสำเร็จลุล่วงด้วยดีตลอดมา  และได้รับคำชมเชย  ยกย่องจากชุมชนและผู้มาติดต่อราชการตลอดมา  (แฟ้มเอกสารที่  2.5.2  การเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการ  )

                 2.5.3  การศึกษาค้นคว้า  ริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่  นวัตกรรมในการพัฒนางานในหน้าที่กิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากร ซึ่งบุคลากรมีความมุ่งมั่น  อุทิศตนแสวงหาความรู้และเทคนิคใหม่ ๆ(แฟ้มเอกสารที่  2.5.3  การศึกษาค้นคว้า  ริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่) 

                2.5.4  การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  นักเรียนส่วนมากเป็นเด็กด้อยโอกาส  และมีปัญหาทางครอบครัวเนื่องจากครอบครัวแตกแยก  ขาดความอบอุ่น บิดามารดาหย่าร้าง  เด็กถูกทอดทิ้งเพราะผู้ปกครองไปทำงานต่างถิ่น

เด็กอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองที่เป็นปู่  ย่า  ตา  ยาย หรือญาติ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ค่อนข้างมาก  เพราะเด็กขาดการเอาใจใส่จากผู้ปกครอง  ขาดรูปแบบในการครองตน การปลูกฝังระเบียบวินัยและความกระตือรือร้นในการเรียน จึงเป็นจุดด้อยที่ครูเอาใจใส่และทำการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ประสบผลสำเร็จ  นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ (แฟ้มเอกสารที่  2.5.4  การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผน) 

                2.5.5  การมีจิตอาสา  จิตสาธารณะและมุ่งประโยชน์ส่วนรวมการบริจาคกำลังทรัพย์  การให้ความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื่น  การช่วยเหลือนักเรียน  และบุคลากรทางการศึกษา  ข้าพเจ้าทำด้วยความเต็มใจ  และมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น  ในการร่วมกิจกรรมประเพณีในท้องถิ่น  ข้าพเจ้าก็ให้ความร่วมมือมาด้วยดีตลอด  ในบางครั้งยังเป็นหลักในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย  เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนทั้งในเรื่องการดำเนินชีวิตตามรอยพ่อหลวง  คืออยู่อย่างพอเพียง  ไม่ฟุ่มเฟือย  ใช้จ่ายอย่างประหยัด  รักครอบครัว  รักการทำงาน  (แฟ้มเอกสารที่  2.5.5  การมีจิตอาสา  จิตสาธารณะ)

 ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้น  ถูกต้องและเป็นความจริง

 

                                                    (ลงชื่อ)                                                  ผู้ขอรับการประเมิน

                                                   (.....................................)

                                              ตำแหน่ง             ครู

                           วันที่  ……..  เดือน...............................  พ.ศ.  255..

 การตรวจสอบและรับรอง

                ได้ตรวจสอบแล้วรับรองว่าข้อมูลถูกต้องและเป็นความจริง

 

                                            (ลงชื่อ)                                                  ผู้รับรอง

                                                         (...........................................)

                                    ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน.....................

                                          วันที่  …..  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.  255…

 

                   (ลงชื่อ)                                                                  ผู้รับรอง

                                 (...................................................)

            ตำแหน่ง....................................................................... 

         วันที่..............เดือน................................พ.ศ.  ......................

        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน....................

 

 

 

 

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 8336 วันที่ 17 ต.ค. 2552


แบบ ก.ค.ศ. 2 แก้ไขได้แบบก.ค.ศ.2แก้ไขได้

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

สวัสดี ค่ะ

สวัสดี ค่ะ


เปิดอ่าน 6,375 ครั้ง
หากพรุ่งนี้ไม่มี...แม่

หากพรุ่งนี้ไม่มี...แม่


เปิดอ่าน 6,387 ครั้ง
โรงเรียนหลังเขา ตอนที่ 1

โรงเรียนหลังเขา ตอนที่ 1


เปิดอ่าน 6,373 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

....เสน่ห์มนตราริมฝั่งโขง จากเชียงคานถึงเมืองพญานาค....

....เสน่ห์มนตราริมฝั่งโขง จากเชียงคานถึงเมืองพญานาค....

เปิดอ่าน 6,387 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
อาหารชนิดใดสามารถช่วยล้างพิษ
อาหารชนิดใดสามารถช่วยล้างพิษ
เปิดอ่าน 6,373 ☕ คลิกอ่านเลย

ประกวดสื่อกันไหม ..
ประกวดสื่อกันไหม ..
เปิดอ่าน 6,376 ☕ คลิกอ่านเลย

ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่ง..ที่ชื่อว่า...แม่
ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่ง..ที่ชื่อว่า...แม่
เปิดอ่าน 6,388 ☕ คลิกอ่านเลย

...แต่งใจ...  เพลงธิเบต3
...แต่งใจ... เพลงธิเบต3
เปิดอ่าน 6,383 ☕ คลิกอ่านเลย

ศัพท์บัญญัติมหาวิทยาลัยคร้า
ศัพท์บัญญัติมหาวิทยาลัยคร้า
เปิดอ่าน 6,378 ☕ คลิกอ่านเลย

?อ้อม สุนิสา? โกนหัวบวชชีทดแทนคุณแม่ ก่อนปลีกวิเวกปฏิบัติธรรมที่ลำปาง...
?อ้อม สุนิสา? โกนหัวบวชชีทดแทนคุณแม่ ก่อนปลีกวิเวกปฏิบัติธรรมที่ลำปาง...
เปิดอ่าน 6,396 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

ที่มาของชื่อเดือนทั้ง 12 เดือนในภาษาอังกฤษ
ที่มาของชื่อเดือนทั้ง 12 เดือนในภาษาอังกฤษ
เปิดอ่าน 82,649 ครั้ง

หมอชี้ ความเชื่อผิดๆ กินไข่ทุกวัน อันตรายเพราะคอเลสเตอรอล
หมอชี้ ความเชื่อผิดๆ กินไข่ทุกวัน อันตรายเพราะคอเลสเตอรอล
เปิดอ่าน 27,193 ครั้ง

เคราะห์ซ้ำกรรมซัด "SCB-สถาบันการศึกษา"
เคราะห์ซ้ำกรรมซัด "SCB-สถาบันการศึกษา"
เปิดอ่าน 15,748 ครั้ง

วัคซีนป้องกันโรคมะเร็ง ช่วยให้รอดพ้นโรคร้ายได้มากถึง1ใน5
วัคซีนป้องกันโรคมะเร็ง ช่วยให้รอดพ้นโรคร้ายได้มากถึง1ใน5
เปิดอ่าน 9,422 ครั้ง

10 เคล็ดลับคลายความเหนื่อยล้า ปลุกพลังกลับมาอีกครั้ง
10 เคล็ดลับคลายความเหนื่อยล้า ปลุกพลังกลับมาอีกครั้ง
เปิดอ่าน 14,832 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ