ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

รายงานผลการปฏิบัติงาน


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,136 ครั้ง
รายงานผลการปฏิบัติงาน

Advertisement

❝ รายงานผลการปฏิบัติงาน ❞  

3. การรายงานผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

3.1  ผลการปฏิบัติงาน

1 ผลงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ

  ดังนี้

ข้าพเจ้า ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านทุ่งยาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1 ในรอบ 2 ปี (2549- 2550) ที่ผ่านมามีผลการปฏิบัติงานดังนี้

1) บริหารกิจการของสถานศึกษา

 ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งยาว มีอำนาจหน้าที่บริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา เมื่อข้าพเจ้าเป็นผู้บริหารสถานศึกษา(รองผู้อำนวยการ) ข้าพเจ้าได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหาร ทั้ง ทฤษฎีการบริหารการศึกษา ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นโยบายของรัฐและหน่วยงานบังคับบัญชา แผนการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ และได้นำความรู้ดังกล่าวมาใช้ในการบริหารกิจการของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งยาว ให้มีความก้าวหน้าและประสบผลสำเร็จ โดยได้ดำเนินการวางแผนและใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ มีผลงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1.1)    ศึกษากรอบภารกิจการบริหารสถานศึกษาอย่างชัดเจน ภายใต้กรอบการบริหารสถานศึกษา   ที่เป็นนิติบุคคล รวมถึงนโยบายของรัฐและหน่วยงานบังคับบัญชาทุกระดับ

1.2) ช่วยวางแผนและจัดวางโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนบ้านทุ่งยาว และจัดทำคำสั่งมอบหมายงาน กำหนดผู้รับผิดชอบ มอบอำนาจหน้าที่ให้บุคลากรในแต่ละกลุ่มงานและจัดทำแผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียน

              1.3) ช่วยวางแผนพัฒนาการศึกษา กำกับ ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษา/รายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา

1.4) ช่วยวางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และร้องทุกข์

1.5) การจัดทำมาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1.6) จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ การวัดและประเมินผล

1.7) จัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายในระบบ ทั้งเด็กปกติ เด็กด้อยโอกาส และเด็กพิการ รวมทั้ง ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย สำหรับเด็กที่มีอายุเกินเกณฑ์ภาคบังคับ

1.8) จัดทำระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

1.9) บริหารงบประมาณ การเงินและสินทรัพย์ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย

1.10) ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

1.11) ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและให้บริการด้านต่างๆ วิชาการแก่ชุมชน

1.12) จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา

1.13) จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

1.14) สำรวจและประเมินความพึงพอใจของชุมชนในด้านการบริหารงานโรงเรียน เพื่อเป็นแนวในการปรับปรุง พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน

1.15) เป็นผู้แทนของสถานศึกษาในกิจการทั่วไป รวมทั้งการจัดทำนิติกรรมสัญญาในราชการของสถานศึกษาตามที่ได้รับมอบอำนาจและวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาได้รับ

2) การวางแผนปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงาน การบริหารทั่วไป

 ข้าพเจ้าได้ดำเนินการวางแผนปฏิบัติงานทั้งในระยะ 4 ปี และ 1 ปี โดยนำหลักการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษา มีการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ทั้งในส่วนที่เป็นจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของการจัดการศึกษา รวมทั้งกำหนดกลยุทธ์ และโครงการต่างๆตามแผนงาน/กลุ่มงาน จัดองค์กร โครงสร้างการบริหาร ได้อย่างเหมาะสม มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการในแผนกลยุทธ์ประจำปี และมีการรายงานทางการศึกษาทุกด้านตลอดปีการศึกษา ผลงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบในด้านการวางแผนปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับ ดูแลเกี่ยวกับงานการบริหารทั่วไป

การบริหาร การบริหารทั่วไป ซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร ให้บริการงานอื่น ๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีบทบาทหลักในการประสานส่งเสริมสนับสนุนและการอำนวยการความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม เพื่อไห้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีผลงานตามภารกิจของงานบริหารทั่วไป  จำแนกตามงานได้ดังนี้

2.1) การดำเนินงานธุรการ

     ศึกษาวิเคราะห์สภาพงานธุรการของสถานศึกษาและระเบียบกฎหมาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง วางแผนออกแบบระบบงานธุรการ ลดขั้นตอนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ มีการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานให้เหมาะสม จัดบุคลากรรับผิดชอบและพัฒนาให้ความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานธุรการตามระบบที่กำหนดไว้ จัดหา Hardware และ Software มารองรับการปฏิบัติงานด้านธุรการ จัดระบบการรับ-ส่งหนังสือราชการด้วยระบบE-officeโดยยึดหลักความถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัด และคุ้มค่า ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงงานธุรการให้มีประสิทธิภาพ

2.2).  งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ

2.2.1) โรงเรียนนำระบบบริหารสารสนเทศสถานศึกษา (School Management Information System SMIS มาใช้ในการบริหารจัดการระบบงานข้อมูลนักเรียน-ครูและบุลากรทางการศึกษา

2.2.2) โรงเรียนนำโปรแกรม Students มาใช้ในการบันทึกข้อมูลด้านการเรียนของนักเรียนรายบุคคล

2.2.3) มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ แยกตามภารกิจ/กลุ่มงานที่พร้อมนำมาใช้ในการบริหารจัดการ และเผยแพร่

2.2.4) โรงเรียนจัดทำระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา โดยจัดทำระบบ Network เชื่อมต่อ Computer สำหรับการบริหารจัดการ ทุกระบบงาน

2.2.5) แต่งตั้งครูรับผิดชอบและจัดส่งเข้ารับการฝึกอบรม/พัฒนา การใช้โปรแกรมต่างๆ ให้มีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการปฏิบัติงานตามภารกิจงาน  ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1 และที่หน่วยงานต่างๆจัดขึ้น

2.3.) มีการประชาสัมพันธ์และจัดเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ โดยการร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมวันวิชาการของ สพท.ตรัง1 ทุกปีมีการจัดทำจุลสาร สร้างเวปไซต์ เพื่อเผยแพร่ผลงานสถานศึกษา

2.4)   การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา

พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาเครือข่ายการศึกษา โดยการส่งครู เข้ารับการฝึกอบรมเครือข่าย K.M. และขยายผลให้บุคลากรสมัครเข้าเป็นสมาชิก เพื่อใช้สืบค้นข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

2.5) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร

                                โรงเรียนจัดระบบการบริหาร ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษาที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1 กำหนด และได้จัดทำแผนภูมิการบริหารปิดไว้หน้าห้องสำนักงานในจุดที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน มีการพัฒนาองค์กร โดยยึดหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM : School Based Management) มีการกำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดของสถานศึกษาอย่างชัดเจน

2.6) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

มีการนำเทคโนโลยี Computer & Internet มาใช้ในการริหารและพัฒนาการศึกษาและใช้ ในการจัดการเรียนการสอน และได้ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน โดยการส่งเข้ารับการฝึกอบรม มีการติดตาม ประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง

  2.7)  การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม

  มีการวางแผนใช้อาคารสถานที่  มีการบำรุง ดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง ปลอดภัย เหมาะสมพร้อมที่จะใช้ประโยชน์ มีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับไม้ให้ร่มเงา จัดภูมิทัศน์ให้โรงเรียนร่มรื่นน่าอยู่ มีคณะกรรมการนักเรียน รับผิดชอบดูแลความสะอาด ไม้ดอกไม้ประดับทุกวัน และมีการติดตามและตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ สรุป ประเมินผล และรายงานการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา

2.8) การจัดทำสำมะโนผู้เรียน

ประสานงานกับ อบต. อบท.และอำเภอ จัดทำสำมะโนนักเรียนในเขตบริการหมู่1,2ต.ทุ่งยาวช่วงอายุ 1-15 ปีเพื่อเก็บข้อมูลเด็กในวัยเรียนให้เข้าเรียนทุกคน และเพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลมาวางแผนการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนในปีถัดไป

2.9)  การรับนักเรียน

 โรงเรียนจัดทำแผนการรับนักเรียนประจำปีการศึกษาและรายงานแผนการรับนักเรียนไปยังเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1 ปิดประกาศรับสมัครนักเรียนที่มีอายุ 4 ปี และ ย่างเข้าปีที่ 7 ตามแผนการรับนักเรียน ดำเนินการรับนักเรียนตามแผนการรับนักเรียน มีนักเรียนในเขตบริการที่มีอายุถึงเกณฑ์การเข้าเรียน เข้าเรียน 100 % โดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ในการติดตามช่วยเหลือนักเรียนมาเข้าเรียน ประเมินผลและรายงานผลการรับเด็กเข้าเรียนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรังเขต 1 รับทราบ

2.10) การส่งเสริมและการประสานงานการศึกษาในระบบนอกระบบตามอัธยาศัย

ส่งเสริมและติดตามให้นักเรียนในวัยเรียนทุกคนได้เข้าเรียนและเรียนจนจบหลักสูตรช่วงชั้นที่ 2 พร้อมติดตามให้นักเรียนศึกษาต่อจนจบการศึกษาภาคบังคับทุกคน

2.11) การส่งเสริมกิจการนักเรียน

วางแผนกำหนดแนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนักเรียน โดยสนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนอย่างหลากหลายตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง สรุปและประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การจัดกิจกรรมเกิดคุณค่าและเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง กิจกรรมพัฒนานักเรียนที่โรงเรียนจัด มีทั้งกิจกรรมตามหลักสูตรกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตร และตามความสนใจของนักเรียน เช่น

- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี                   -กิจกรรมกีฬาและกรีฑา         - กิจกรรมแนะแนว

- กิจกรรมประชาธิปไตย                        - กิจกรรมอนามัยนักเรียน       - กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน         

- กิจกรรมออมทรัพย์-                            - กิจกรรมชุมนุม                     - กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม          

- กิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

2.12) การประชาสัมพันธ์

โรงเรียนดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น จัดป้ายนิเทศ ป้ายประกาศ จุลสาร แผ่นพับ แจกจ่ายไปยังผู้ปกครอง การจัดทำเวปไซต์เพื่อเผยแพร่ผลงานสถานศึกษา การประชุมผู้ปกครองนักเรียนการประชุมกรรมการสถานศึกษาฯ การจัดนิทรรศการร่วมกับ สพท.ตรัง1 การพานักเรียนไปร่วมกิจกรรมเทศกาลงานประเพณีในชุมชน และส่งนักเรียนเข้าแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ และกิจกรรมต่างๆ ที่ท้องถิ่นและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรังเขต2 จัดขึ้น

2.13) การจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน

โรงเรียนมีการจัดทำระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา มีมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในการดำเนินงาน มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ทุก ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนำมาตรการป้องกันความเสี่ยงไปใช้ในการควบคุมการดำเนินงานตามภารกิจ ดำเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกำหนด ประเมินผลการดำเนินการควบคุมภายใน ตามมาตรการที่กำหนดและปรับปรุงให้เหมาะสม รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน

2.14. งานบริการสาธารณะ

จัดให้มีระบบการบริการสาธารณะ จัดระบบข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษาเพื่อให้บริการต่อสาธารณะ ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และบริการอื่น ๆ แก่สาธารณชน บริการที่โรงเรียนให้บริการแก่สาธารณะได้แก่ ด้านอาคาร สถานที่ แก่หน่วยงาน และชุมชนในการดำเนินงานต่างๆ ทุกปี ให้บริการด้านวัสดุ อุปกรณ์ แก่ชุมชนในการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ ให้บริการในด้านเอกสาร การสืบค้นข้อมูลความรู้จากห้องสมุดของโรงเรียน บริการสืบค้นข้อมูลอินเตอร์เนทความเร็วสูง มีการประเมินความพึงพอใจงานบริการจากผู้มาขอรับบริการ นำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนา

3)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

3.1)ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ในการดำเนินกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนและประชาชน เช่น การรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การรณรงค์การเลือกตั้งตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โครงการป้องกันไข้เลือดออก โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ เป็นต้น

3.2) ร่วมประชุม/สัมมนากับหน่วยงานที่สังกัดและหน่วยงาน/องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

3.3) เป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา

3.4) เป็นคณะกรรมการ คณะทำงานเกี่ยวกับกิจการ/งานภายในสถานศึกษา ตามคำสั่งมอบหมายงานประจำปี

3.5) เป็นคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบวัดคุณภาพการศึกษา (NT) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 1 ปีการศึกษา 2547, 2548 

           3.6)ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมวิชากำกับลูกเสือรุ่นต่างๆ ทั้งภายในโรงเรียนและวิทยากรระดับจังหวัด

2  ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งและคุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ

2.1 ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง ด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน หรือทุกด้าน และพิจารณาจากคุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทยฐานะ ดังนี้

2.1.1 การบริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา

1) ดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยได้จัดการศึกษา 2 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 และช่วงชั้นที่ 2 จำแนกได้ดังนี้

ตารางแสดงจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2547 และปีการศึกษา 2548

ชั้น

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

ปี 2547

ปี 2548

ปี 2547

ปี 2548

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

อนุบาล 1

1

1

 

 

 

 

อนุบาล 2

1

1

 

 

 

 

ประถมศึกษาปีที่ 1

1

1

 

 

 

 

ประถมศึกษาปีที่ 2

1

1

 

 

 

 

ประถมศึกษาปีที่ 3

1

1

 

 

 

 

ประถมศึกษาปีที่ 4

1

2

 

 

 

 

ประถมศึกษาปีที่ 5

1

2

 

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

ทางสายกลาง ..

ทางสายกลาง ..


เปิดอ่าน 6,082 ครั้ง
วิธีทดสอบเห็ดมีพิษ

วิธีทดสอบเห็ดมีพิษ


เปิดอ่าน 6,107 ครั้ง
มาทำสมุดไทยกันเถอะ

มาทำสมุดไทยกันเถอะ


เปิดอ่าน 6,084 ครั้ง
บทอ่าน ก.กา

บทอ่าน ก.กา


เปิดอ่าน 6,075 ครั้ง
ชีวิตครูเฒ่า

ชีวิตครูเฒ่า


เปิดอ่าน 6,080 ครั้ง
นิสัยการกินที่ดี

นิสัยการกินที่ดี


เปิดอ่าน 6,088 ครั้ง
.คำอวยพรปีใหม่.....Greetings of the New Year

.คำอวยพรปีใหม่.....Greetings of the New Year


เปิดอ่าน 6,096 ครั้ง
ตายแล้วไปไหน

ตายแล้วไปไหน


เปิดอ่าน 6,117 ครั้ง
หยุดที่ใจ...ไว้ชั่วคราว

หยุดที่ใจ...ไว้ชั่วคราว


เปิดอ่าน 6,096 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

หาดเขมรติด 10 อันดับ ?ดีที่สุด? ในเอเชีย

หาดเขมรติด 10 อันดับ ?ดีที่สุด? ในเอเชีย

เปิดอ่าน 6,084 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
 แนะนำการเดินทาง >>> ชุมพร
แนะนำการเดินทาง >>> ชุมพร
เปิดอ่าน 6,147 ☕ คลิกอ่านเลย

กฏน่ารักๆที่ทำให้คุณอมยิ้ม...
กฏน่ารักๆที่ทำให้คุณอมยิ้ม...
เปิดอ่าน 6,080 ☕ คลิกอ่านเลย

รัฐบาลได้ยินเสียง "ครูต้นกล้าอาชีพ" แล้ว : โครงการคืนครูให้นักเรียน
รัฐบาลได้ยินเสียง "ครูต้นกล้าอาชีพ" แล้ว : โครงการคืนครูให้นักเรียน
เปิดอ่าน 6,093 ☕ คลิกอ่านเลย

แก้ปวดหัว.....ด้วยวิธีชีวจิต
แก้ปวดหัว.....ด้วยวิธีชีวจิต
เปิดอ่าน 6,074 ☕ คลิกอ่านเลย

เทศน์มหาชาติ
เทศน์มหาชาติ
เปิดอ่าน 6,083 ☕ คลิกอ่านเลย

ขำๆ ...กับวรรณกรรมท้ายรถ
ขำๆ ...กับวรรณกรรมท้ายรถ
เปิดอ่าน 6,092 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

อาหารมื้อเช้า...แค่คิดใหม่ก็ช่วยได้
อาหารมื้อเช้า...แค่คิดใหม่ก็ช่วยได้
เปิดอ่าน 15,046 ครั้ง

ชมย้อนหลัง วอลเล่ย์บอลสาวเกาหลีใต้ชนะจีน 3-2 เซต คว้าที่ 3 เมื่อวันที่ 21 ก.ย.56
ชมย้อนหลัง วอลเล่ย์บอลสาวเกาหลีใต้ชนะจีน 3-2 เซต คว้าที่ 3 เมื่อวันที่ 21 ก.ย.56
เปิดอ่าน 13,352 ครั้ง

เตือน แมงกะพรุนกล่อง อาละวาด พิษแรง สัมผัสถึงตาย
เตือน แมงกะพรุนกล่อง อาละวาด พิษแรง สัมผัสถึงตาย
เปิดอ่าน 9,813 ครั้ง

อากาศร้อนจัด นักวิชาการมหิดล เตือน ฮีทสโตรค อันตราย
อากาศร้อนจัด นักวิชาการมหิดล เตือน ฮีทสโตรค อันตราย
เปิดอ่าน 29,975 ครั้ง

ออกกำลังกายคลายเครียดในออฟฟิศ เหนื่อยนักก็พักหน่อย
ออกกำลังกายคลายเครียดในออฟฟิศ เหนื่อยนักก็พักหน่อย
เปิดอ่าน 11,122 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 • IELTS Test
 • SAT Test
 • สอบ IELTS
 • สอบ TOEIC
 • สอบ SAT
 • เว็บไซต์พันธมิตร

 • IELTS
 • TOEIC Online
 • chulatutor
 • เพลงเด็กอนุบาล
 •  
  หมวดหมู่เนื้อหา
  เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


  · Technology
  · บทความเทคโนโลยีการศึกษา
  · e-Learning
  · Graphics & Multimedia
  · OpenSource & Freeware
  · ซอฟต์แวร์แนะนำ
  · การถ่ายภาพ
  · Hot Issue
  · Research Library
  · Questions in ETC
  · แวดวงนักเทคโนฯ

  · ความรู้ทั่วไป
  · คณิตศาสตร์
  · วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  · ภาษาต่างประเทศ
  · ภาษาไทย
  · สุขศึกษาและพลศึกษา
  · สังคมศึกษา ศาสนาฯ
  · ศิลปศึกษาและดนตรี
  · การงานอาชีพ

  · ข่าวการศึกษา
  · ข่าวตามกระแสสังคม
  · งาน/บริการสังคม
  · คลิปวิดีโอยอดนิยม
  · เกมส์
  · เกมส์ฝึกสมอง

  · ทฤษฎีทางการศึกษา
  · บทความการศึกษา
  · การวิจัยทางการศึกษา
  · คุณครูควรรู้ไว้
  · เตรียมประเมินวิทยฐานะ
  · ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
  · เครื่องมือสำหรับครู

  ครูบ้านนอกดอทคอม

  เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

        kroobannok.com

  © 2000-2020 Kroobannok.com  
  All rights reserved.


  Design by : kroobannok.com


  ครูบ้านนอกดอทคอม
  การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

  วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
   

  ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

  เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

  Email : kornkham@hotmail.com
  Tel : 096-7158383

  สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
  คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ