ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

รายงานการพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์:คอนสตรัคติวิสต์:ความน่าจะเป็น:ชั้น ม.5


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,374 ครั้ง
รายงานการพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์:คอนสตรัคติวิสต์:ความน่าจะเป็น:ชั้น ม.5

Advertisement

❝ บุญมา คำชนะชัย. 2550. รายงานการพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ❞
บุญมา คำชนะชัย.  2550. รายงานการพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 
บทคัดย่อ
 
                การดำเนินงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนากระบวนการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์        เรื่องความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5   ตามแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์   2)  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีจำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 70  ขึ้นไป  3) สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนจากการเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
                กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงานเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนครขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 38 คน 
                เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 12 แผน 2) เครื่องมือที่ใช้ประเมินประสิทธิภาพ ของรูปแบบได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และ แบบสอบถามความคิดเห็น ของนักเรียนจากการเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 3) เครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบัติ ได้แก่ แบบบันทึกสนาม แบบฝึกทักษะประจำบทเรียนเพื่อฝึกการแก้ปัญหาในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้  แบบสัมภาษณ์นักเรียน แบบทดสอบย่อยในแต่ละผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน
                การดำเนินงานครั้งนี้ ผู้จัดทำได้ใช้ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research)  ใช้ในการดำเนินงาน ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้สะท้อนผลการปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง โดยนำข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์และสะท้อนให้เห็นผลการปฏิบัติ เพื่อปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้ต่อๆ ไปให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น และเมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เก็บข้อมูลจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนจากการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
                ผลการดำเนินงาน พบว่า
1)      การพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียน     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในการดำเนินงานครั้งนี้ มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นสร้างความขัดแย้งทางปัญญา นักเรียนมีกระบวนการเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับประสบการณ์เดิม ซึ่งทำให้การเรียนรู้สิ่งใหม่นั้นมีความหมาย ขั้นไตร่ตรองปัญหา นักเรียนมีความมั่นใจในวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยไม่ต้องกลัวว่า วิธีคิด หรือวิธีแก้ปัญหานั้นจะผิด และเมื่อนักเรียนมีการสนทนาโต้แย้ง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ด้วยเหตุผลอย่างอิสระ ทำให้นักเรียนได้เปรียบเทียบความคิดของตนเองกับความคิดของคนอื่น ได้เรียนรู้วิธีคิดของตนอย่างหลากหลายและมีมุมมอง     ที่กว้างขึ้น ขั้นสร้างโครงสร้างทางปัญญา นักเรียนส่วนใหญ่สามารถสรุปความคิด หลักการ และมโนมติของเนื้อหาสาระการเรียนรู้ ได้ด้วยตนเองและสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาต่างๆ ได้ 
2)      นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 72.89 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ร้อยละ 70 และมีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 84.21 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์จำนวนนักเรียนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 80.00 
3)      นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ มีความคิดเห็นต่อข้อความเชิงบวกในระดับเห็นด้วยมาก (3.62) และไม่เห็นด้วย ต่อข้อความเชิงลบ (3.23) และนักเรียนมีความคิดเห็นว่า อยากเป็นคนเก่งคณิตศาสตร์ เห็นว่าคณิตศาสตร์มีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวัน ทำให้คิดอย่างมีระบบ มีเหตุผล และพอใจกับการมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานและไม่เห็นด้วยที่ว่า ถ้าเลือกได้นักเรียนจะเลือกไม่เรียนวิชาคณิตศาสตร์ และไม่เห็นด้วยที่ว่า การเรียนคณิตศาสตร์ทำให้สุขภาพจิตเสีย และไม่เห็นด้วย ที่ว่านักเรียนต้องฝืนใจทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์จนสำเร็จ
               นอกจากนี้ยังพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  มีลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ การสร้างองค์ความรู้ และตรวจสอบความรู้ด้วยตัวนักเรียนเอง มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงความคิดเห็น สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบ มีการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
 

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 3188 วันที่ 26 ก.พ. 2552


รายงานการพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์:คอนสตรัคติวิสต์:ความน่าจะเป็น:ชั้น ม.5รายงานการพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์:คอนสตรัคติวิสต์:ความน่าจะเป็น:ชั้นม.5

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

ชวนคุณสวยทันใจ....ใน 7 ข้อ

ชวนคุณสวยทันใจ....ใน 7 ข้อ


เปิดอ่าน 6,382 ครั้ง
 ปิ้งขนมปัง....ด้วยเตารีด

ปิ้งขนมปัง....ด้วยเตารีด


เปิดอ่าน 6,376 ครั้ง
7 วิธี....ทำให้สมองฉลาดขึ้น

7 วิธี....ทำให้สมองฉลาดขึ้น


เปิดอ่าน 6,377 ครั้ง
 คนขี้อาย

คนขี้อาย


เปิดอ่าน 6,377 ครั้ง
คำอธิษฐาน 10 ประการ

คำอธิษฐาน 10 ประการ


เปิดอ่าน 6,380 ครั้ง
แผนพัฒนาตนเอง

แผนพัฒนาตนเอง


เปิดอ่าน 6,393 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

ครีมพอกหน้าลบรอยย่น.....สูตรเด็ด

ครีมพอกหน้าลบรอยย่น.....สูตรเด็ด

เปิดอ่าน 6,376 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
: กินดี! สุขภาพดี! ตามเดือนเกิด       (ยืมเขามาครับ)
: กินดี! สุขภาพดี! ตามเดือนเกิด (ยืมเขามาครับ)
เปิดอ่าน 6,380 ☕ คลิกอ่านเลย

 กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ใน โครงการวิจัยไกยีทวีปัญญา พัฒนาภาษาไทย
กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ใน โครงการวิจัยไกยีทวีปัญญา พัฒนาภาษาไทย
เปิดอ่าน 6,384 ☕ คลิกอ่านเลย

Reduce ลด งดการผลิต: Go Green
Reduce ลด งดการผลิต: Go Green
เปิดอ่าน 6,375 ☕ คลิกอ่านเลย

ภาพรีสอร์ทในหุบเขา2
ภาพรีสอร์ทในหุบเขา2
เปิดอ่าน 6,387 ☕ คลิกอ่านเลย

ระวัง..อย่าเหยียบเป็ด
ระวัง..อย่าเหยียบเป็ด
เปิดอ่าน 6,379 ☕ คลิกอ่านเลย

  10  สุขนิสัย ให้อายุยืนถึง  100  ปี
10 สุขนิสัย ให้อายุยืนถึง 100 ปี
เปิดอ่าน 6,374 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

ล้างพิษด้วยตนเองใน 1 วัน‏
ล้างพิษด้วยตนเองใน 1 วัน‏
เปิดอ่าน 15,587 ครั้ง

ว่านชักมดลูก
ว่านชักมดลูก
เปิดอ่าน 12,572 ครั้ง

สีเสียด
สีเสียด
เปิดอ่าน 18,634 ครั้ง

jobsDB เผย 10 สายงานที่มีเงินเดือนมากที่สุด
jobsDB เผย 10 สายงานที่มีเงินเดือนมากที่สุด
เปิดอ่าน 32,243 ครั้ง

ดูชัดๆ ฟ้าผ่าสุดโหด
ดูชัดๆ ฟ้าผ่าสุดโหด
เปิดอ่าน 12,656 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ