ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

Microsoft Office PowerPoint 2007


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,377 ครั้ง
Microsoft Office PowerPoint 2007

Advertisement

❝ ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้วิจัย นายดุสิต มั่นคง ปีที่วิจัย 2551 ที่ปรึกษา นายสมบัติ คุ้มครอง (ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร) นายพงษ์ศักดิ์ ภูกาบขาว (ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพท.ขก.1) บทคัดย่อ การใช้บทเรียนมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ ในการจัดการเรียนการสอนปัจจุบันนิยมใช้กันมากในสถานศึกษาเพราะเป็นการนำเสนอข้อมูลในลักษณะสื่อหลายมิติ ที่มีประสิทธิภาพสามารถถ่ายทอดสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ของบทเรียนได้เป็นอย่างดี การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุงหมาย 4 ประการ คือ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ กลุ่ม สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ ที่พัฒนาขึ้น 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนรู้และหลังเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 ที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 39 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 1 ห้องเรียน คือ ห้อง ม.1/1 ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 16 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1)บทเรียนมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนที่เรียนรู้จากบทเรียนมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ ที่พัฒนาขึ้นมา ซึ่งมีค่าความยากตั้งแต่ 0.37-0.74 และมีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.24-0.77 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ ที่พัฒนาขึ้น สถิติที่ใช้ในการิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ t-test (Dependent Samples) ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 1. บทเรียนมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Office powerPoint 2007 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 85.99/84.79 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 เท่ากับ 0.68 ซึ่งหมายความว่า นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 71 3. นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยบทเรียนมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนรู้เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนรู้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยรวม อยู่ในระดับ พอใจมากที่สุด โดยสรุป บทเรียนมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนและครู สามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ❞

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 1084 วันที่ 23 มี.ค. 2552


Microsoft Office PowerPoint 2007MicrosoftOfficePowerPoint2007

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

งาม..แบบไหนดีนะ?

งาม..แบบไหนดีนะ?


เปิดอ่าน 6,390 ครั้ง
เคล็ดลับปลูกไม้ดอก

เคล็ดลับปลูกไม้ดอก


เปิดอ่าน 6,378 ครั้ง
การผิวขลุ่ยและท่าทาง

การผิวขลุ่ยและท่าทาง


เปิดอ่าน 6,385 ครั้ง
,มุมโปรด......ฝนตกตลอดเวลา....

,มุมโปรด......ฝนตกตลอดเวลา....


เปิดอ่าน 6,388 ครั้ง
English Tips....

English Tips....


เปิดอ่าน 6,395 ครั้ง
รูป ศิลปะกับภาพลวงตา

รูป ศิลปะกับภาพลวงตา


เปิดอ่าน 6,380 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

อยากจำแม่น....เชิญทางนี้....มีวิธีฝึกบำรุงสมองมาบอก

อยากจำแม่น....เชิญทางนี้....มีวิธีฝึกบำรุงสมองมาบอก

เปิดอ่าน 6,376 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
..ผักพื้นบ้าน VS มะเร็ง!!..
..ผักพื้นบ้าน VS มะเร็ง!!..
เปิดอ่าน 6,376 ☕ คลิกอ่านเลย

The N3 Zipper คอลเลคชั่นแนวใหม่ ชุดเดียวใส่ได้ไม่รู้เบื่อ
The N3 Zipper คอลเลคชั่นแนวใหม่ ชุดเดียวใส่ได้ไม่รู้เบื่อ
เปิดอ่าน 6,377 ☕ คลิกอ่านเลย

การแต่งบ้านให้เป็นรีสอร์ท
การแต่งบ้านให้เป็นรีสอร์ท
เปิดอ่าน 6,402 ☕ คลิกอ่านเลย

ภัยคอนโดฯ อันตรายใกล้ตัว ของผู้หญิงวันนี้
ภัยคอนโดฯ อันตรายใกล้ตัว ของผู้หญิงวันนี้
เปิดอ่าน 6,383 ☕ คลิกอ่านเลย

ถั่วเหลือง......กินมากไปไม่ดี
ถั่วเหลือง......กินมากไปไม่ดี
เปิดอ่าน 6,378 ☕ คลิกอ่านเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ
เปิดอ่าน 6,386 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

ชวนดู ฝนดาวตกสิงโต หรือฝนดาวตกลีโอนิดส์ 17-18 พ.ย.
ชวนดู ฝนดาวตกสิงโต หรือฝนดาวตกลีโอนิดส์ 17-18 พ.ย.
เปิดอ่าน 11,956 ครั้ง

คำอวยพรปีใหม่ภาษาอังกฤษ
คำอวยพรปีใหม่ภาษาอังกฤษ
เปิดอ่าน 238,912 ครั้ง

กรมอนามัยเตือนตรุษจีนเลี่ยงควันธูปเสี่ยงมะเร็ง แนะจุดธูปเผากระดาษในที่โล่ง
กรมอนามัยเตือนตรุษจีนเลี่ยงควันธูปเสี่ยงมะเร็ง แนะจุดธูปเผากระดาษในที่โล่ง
เปิดอ่าน 7,452 ครั้ง

สเตียรอยด์ (Steroids) คืออะไร ?
สเตียรอยด์ (Steroids) คืออะไร ?
เปิดอ่าน 22,561 ครั้ง

5 สายอาชีพควรเรียน เป็นที่ต้องการในอีก 5 ปี
5 สายอาชีพควรเรียน เป็นที่ต้องการในอีก 5 ปี
เปิดอ่าน 83,777 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ