ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

บทคัดย่องานวิจัย


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,349 ครั้ง
บทคัดย่องานวิจัย

Advertisement

❝ การพัฒนาการดำเนินการเพื่อปลูกฝังพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนตามแนวทางพระพุทธศาสนา โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา อำเภอวาปีปทุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 ❞

ชื่อเรื่อง    การพัฒนาการดำเนินการเพื่อปลูกฝังพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน
    ตามแนวทางพระพุทธศาสนา  โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา
    อำเภอวาปีปทุม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม  เขต  2
ผู้ศึกษา นายจารุวัฒน์  รุจิรเมธากุล
สถาบัน โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา  อำเภอวาปีปทุม 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม  เขต  2
ปีที่ทำ 2551

บทคัดย่อ

 การพัฒนาการดำเนินการเพื่อปลูกฝังพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา  โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา  อำเภอวาปีปทุม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม  เขต  2  มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและประเมินผลการดำเนินการเพื่อปลูกฝังพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนตามแนวทางพระพุทธศาสนา  โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา  อำเภอวาปีปทุม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม  เขต  2  โดยใช้หลักการวิจัย
ปฏิบัติการ  (Action  Research)  ประกอบด้วย  กลุ่มผู้ร่วมศึกษา  (Research  Participants)  จำนวน 
28  คน  กลุ่มผู้ให้ข้อมูล  จำนวน  36  คน  และเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลของโครงการ  ข้อดี  ข้อบกพร่องของโครงการในแต่ละขั้นตอน  อันจะเป็นแนวทางให้ผู้บริหารและหน่วยงานได้นำไปพิจารณาเพื่อปรับปรุง  แก้ไขโครงการลักษณะนี้ต่อไป  ผู้ศึกษาจึงประเมินโครงการนี้โดยอาศัยแบบจำลองการประเมินแบบซิป  (CIPP  Model)  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา  จำนวน  257 คน  ประกอบด้วยกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  15  คน  ผู้นำชุมชน  9  คน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา  28  คน  และผู้ปกครองนักเรียน  จำนวน  205  คน 
โดยคำนวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของทาโร่  ยามาเน่  (Yamane.    1973  :  727)  แล้วสุ่มตัวอย่างแบบโควตาและแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  แบบสัมภาษณ์แบบ
มีโครงสร้าง  แบบสังเกตการณ์จัดการเรียนรู้  แบบประเมินผลการดำเนินการปลูกฝังพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ของนักเรียน  แบบประเมินผลการปลูกฝังพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียน  และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดำเนินการปลูกฝังพฤติกรรมที่พึงประสงค์
 ผลการศึกษาพบว่า  จากการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนตามแนวทางพระพุทธศาสนา  โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา  อำเภอวาปีปทุม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม  เขต  2  โดยใชกลยุทธ์การประชุมปฏิบัติการอยางมีสวนรวมและสรางสรรค  AIC  พบวา  มีการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา  ตามแผนปฏิบัติการที่กลุมผูรวมศึกษารวมกันกําหนด  5  กิจกรรม  คือ  โครงการอบรมพัฒนาครูส่งเสริมการสอน โครงการบวชสามเณร  ชีพราหมณ์ก่อนปิดภาคเรียน  โครงการอบรมจริยธรรมหน้าเสาธงและ
สุดสัปดาห์  โครงการส่งเสริมกิจกรรมช่วงเวลาพักกลางวัน  และโครงการเฝ้าระวังติดตามนักเรียน
ทั้งในสถานศึกษาและชุมชน  ซึ่งจากการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนตามแนวทางพระพุทธศาสนา  ทําใหเกิดความเขาใจและเห็นคุณคาการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา  เพิ่มขึ้น  ส่วนในการพัฒนาในวงรอบที่  2  ไดรวมกันพัฒนาพัฒนาพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ของนักเรียนตามแนวทางพระพุทธศาสนา  ด้านความภูมิใจในความเป็นไทย  เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย  นิยมไทย  และดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย  โดยใช้กิจกรรมตามโครงการอบรมจริยธรรมหน้าเสาธงและสุดสัปดาห์  ทั้งในภาคเช้าหลังเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวัน  จัดรายการเสียงตามสาย
ในช่วงพักกลางวัน  และทุกวันสุดสัปดาห์ก่อนปล่อยนักเรียนกลับบ้าน  ทําใหนักเรียนไดร่วมกิจกรรมอยางเต็มที่และเกิดการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาได้ตาม
วัตถุประสงคการศึกษา
  ส่วนผลการประเมินการปลูกฝังพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน  โดยคณะประเมินที่แต่งตั้งขึ้น  ผลการประเมินโดยภาพรวมและเป็นรายด้านทั้ง  4  ด้าน  ได้แก่  ด้านบริบท  ด้านปัจจัยเบื้องต้น  ด้านกระบวนการ  และด้านผลผลิต  อยู่ในระดับมากที่สุด  และครูผู้สอน  ผู้นำชุมชน  ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีระดับความพึงพอใจต่อการปลูกฝังพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ของนักเรียน  โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา  อำเภอวาปีปทุม  สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม  เขต  2  โดยภาพรวมแล้วอยู่ในระดับมาก   
 โดยสรุป  การพัฒนาการดำเนินการเพื่อปลูกฝังพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน
ตามแนวทางพระพุทธศาสนา  โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา  อำเภอวาปีปทุม  สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม  เขต  2  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสมระดับมากที่สุด 
ผลการดำเนินการช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  เกิดความเขาใจและเห็นคุณคาการพัฒนาพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้น  รวมตลอดถึงนักเรียนเกิดการพัฒนาพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาได้ตามวัตถุประสงคการศึกษา  โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  ได้แก่  ครูผู้สอน  ผู้นำชุมชน  ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ต่างมีความ
พึงพอใจในระดับมากต่อการดำเนินการเพื่อปลูกฝังพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนในครั้งนี้  และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน  ผู้บริหารและหน่วยงานจึงควรส่งเสริมสนับสนุนให้มีการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 6368 วันที่ 1 ก.ค. 2552


บทคัดย่องานวิจัย

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


เปิดอ่าน 6,350 ครั้ง
วิ่งชีวิต

วิ่งชีวิต


เปิดอ่าน 6,344 ครั้ง
ฝีหนองต้องสมุนไพรเมือง

ฝีหนองต้องสมุนไพรเมือง


เปิดอ่าน 6,342 ครั้ง
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


เปิดอ่าน 6,348 ครั้ง
คนตกน้ำ...

คนตกน้ำ...


เปิดอ่าน 6,344 ครั้ง
เผยแพร่ผลงาน

เผยแพร่ผลงาน


เปิดอ่าน 6,344 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

ไอเดียสวน 10 แบบ น่านำไปลองจัด

ไอเดียสวน 10 แบบ น่านำไปลองจัด

เปิดอ่าน 6,341 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
ขับขี่เกียร์ออโต้ยังไงให้ปลอดภัย
ขับขี่เกียร์ออโต้ยังไงให้ปลอดภัย
เปิดอ่าน 6,345 ☕ คลิกอ่านเลย

เจลล้างมือ
เจลล้างมือ
เปิดอ่าน 6,343 ☕ คลิกอ่านเลย

 ลองคิดดู ว่าหอพักที่คุณพักเคยผ่านอะไรมาบ้าง
ลองคิดดู ว่าหอพักที่คุณพักเคยผ่านอะไรมาบ้าง
เปิดอ่าน 6,347 ☕ คลิกอ่านเลย

สมุนไพรต้านหวัด (เคล็ดลับสำหรับคนไม่อยากเป็นหวัดตอนหน้าหนาวครับ)
สมุนไพรต้านหวัด (เคล็ดลับสำหรับคนไม่อยากเป็นหวัดตอนหน้าหนาวครับ)
เปิดอ่าน 6,344 ☕ คลิกอ่านเลย

หนัง ปาย อินเลิฟ
หนัง ปาย อินเลิฟ
เปิดอ่าน 6,346 ☕ คลิกอ่านเลย

งานถนนคนเดินเชียงใหม่คึกคัก
งานถนนคนเดินเชียงใหม่คึกคัก
เปิดอ่าน 6,345 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

World Wide Web คืออะไร
World Wide Web คืออะไร
เปิดอ่าน 72,894 ครั้ง

วันเด็กปีนี้ ไปเที่ยวไหนดี
วันเด็กปีนี้ ไปเที่ยวไหนดี
เปิดอ่าน 9,928 ครั้ง

ระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา ถึงเวลาทบทวนวิธีการแล้วหรือยัง?
ระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา ถึงเวลาทบทวนวิธีการแล้วหรือยัง?
เปิดอ่าน 8,802 ครั้ง

ผลิตพืชอินทรีย์ / สมุนไพรกำจัดโรคและแมลง
ผลิตพืชอินทรีย์ / สมุนไพรกำจัดโรคและแมลง
เปิดอ่าน 15,793 ครั้ง

ฟังก์ชันของ exponential
ฟังก์ชันของ exponential
เปิดอ่าน 41,552 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ