ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

แผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,375 ครั้ง
แผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย

Advertisement

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑
วิชาภาษาไทยพื้นฐาน (ท ๔๒๑๐๒ )                                                             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง การพูดในโอกาสต่างๆ                                      เวลา ๑๗   ชั่วโมง
เรื่อง    แผนปฐมนิเทศ                                                                                      เวลา   ๑   ชั่วโมง
วันที่สอน .................. เดือน..................... พ.ศ. .....................     ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๐
 
สาระสำคัญ
                การทำความเข้าใจ และร่วมวางแนวปฏิบัติก่อนจะเรียนเนื้อหาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ เป็นสิ่งที่ครูผู้สอน และนักเรียนจะต้องมีโอกาสได้ร่วมคิด ร่วมทำความตกลงด้วยกัน ซึ่งจะส่งผลให้มีความเข้าใจตรงกันในการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในแต่ละเนื้อหา นอกจากนั้นผู้เรียนยังสามารถเตรียมตัวเพื่อการวัดผลประเมินผลของครูผู้สอนด้วย เพราะได้รับรู้ทิศทางการจัดกิจกรรมร่วมกัน อันจะส่งผลให้การเรียนการสอนประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้
 
มาตรฐานการเรียนรู้ - มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟัง และดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
 
สาระหลัก   - สาระที่ ๓ : สาระการฟัง การดู และการพูด
สาระเสริม - สาระที่ ๑   : การอ่าน / สาระที่ ๒ :  การเขียน /  สาระที่ ๔ :  หลักการใช้ภาษา
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เมื่อนักเรียนผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนแผนปฐมนิเทศแล้ว สามารถ
 
๑.     สามารถบอกเนื้อหาในหน่วยที่ ๓ ที่จะเรียนได้ครบ
๒.    เข้าใจรับรู้กิจกรรม และเกณฑ์การวัดผลประเมินผล
๓.    รับทราบถึงพฤติกรรมที่ครูมุ่งหวังให้เกิดในการเรียนรู้หน่วยที่ ๓
 
สาระการเรียนรู้
๑.     เนื้อหา และเวลาในการจัดกระบวนการเรียนรู้ในหน่วยที่ ๓ เรื่อง การพูดฯ
๒.    พฤติกรรมการเรียนรู้ที่ครูต้องการให้เกิดกับผู้เรียน
๓.    คะแนน และเกณฑ์การวัดผลประเมินผล
 
พฤติกรรมที่ต้องการเน้น
๑.     มีความกระตือรือร้นในการการเรียน รับผิดชอบงาน  และใช้ภาษาอย่างมีมารยาท
๒.    การให้เกียรติ และรู้จักชื่นชมผู้อื่น
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
๑.     ครูเปิดเครื่องฉาย วีซีดี การแสดงการพูดเดี่ยว (ทอล์กโชว์) ของอาจารย์จตุพล ชมภูนิช
นักพูดที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ให้นักเรียนชม ๘ นาที 
                ๒. ครูถามนักเรียนว่าบุคคลที่แสดงการพูดเดี่ยวคือใคร มีความสามารถอย่างไร หากมีนักเรียนตอบถูกครูชมเชย หากไม่มีใครรู้จักครูเฉลยว่าเป็นใคร  พร้อมเล่าประวัติ ผลงานให้ฟัง 
          ๓. ครูถามนักเรียนว่าใครมีความสามารถด้านการพูดบ้าง และขอความร่วมมือให้นักเรียนกรอกแบบประเมิน ๕ นาที จากนั้นครูพูดเสริมแรงและโยงเข้าสู่เนื้อหา
ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
                ๔. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการพูดที่นักเรียนรู้จักว่ามีกี่ประเภท อะไรบ้าง โดยนักเรียนช่วยกันออกไปเขียนคำตอบบนกระดาน ครูชมเชยการร่วมทำกิจกรรม
                ๕. ครูนำสลากที่ม้วนเรียบร้อย จำนวน ๘ สลาก ชูให้นักเรียนดูแล้วใส่ลงในภาชนะทึบแสง จากนั้นขออาสาสมัครนักเรียน ๘ คน ออกมาหน้าห้องเรียนแล้วจับพร้อมกัน โดยบอกนักเรียนที่นั่งอยู่ให้ร่วมกันตอบโดยครูมีรางวัลให้หากใครตอบถูก เมื่ออาสาสมัครทั้ง ๘ คนจับสลากเรียบร้อยแล้วให้ค่อยๆ คลี่ออกดูแล้วอ่าน
                ๖. ให้นักเรียนที่นั่งอยู่ร่วมกันตอบ หากใครตอบถูกให้ผู้อาสาสมัครที่ถือสลากยกมือขึ้นสูงๆ แจ้งว่ามีผู้ตอบถูก ครูให้รางวัลตัวแทนถือสลากและผู้ตอบ จนหมดทั้ง ๘ คน หากสลากใดไม่มีผู้ตอบถูกครูให้ผู้ถือสลากเฉลยพร้อมให้รางวัล ครูกล่าวขอบใจอาสาสมัคร และนักเรียนทุกคนที่ร่วมกันสร้างบรรยากาศในการเรียน
                ๗. ครูแจกใบความรู้เกี่ยวกับเนื้อหา เวลา อัตราส่วนคะแนน พฤติกรรมที่ต้องการให้เกิดกับนักเรียน และวิธีการวัดผลประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนทุกคนศึกษา
 
ขั้นสรุป
                ๘. ครูสรุปเนื้อหาการเรียนในหน่วยที่ ๓ เรื่องการพูด และชี้แจงเวลา อัตราส่วนคะแนน ตลอดจนวิธีการวัดผลประเมินผล ให้นักเรียนรับทราบ
                ๙. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัย ครูชื่นชมการร่วมกิจกรรมของนักเรียน และแจกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ จำนวน ๔๐ ข้อให้นักเรียนทำเมื่อเสร็จแล้วครุแจกใบงานที่ ๑.๑ ให้นักเรียนไปสรุปเนื้อหาในหน่วยที่ ๓ ลงในผังมโนภาพส่งนอกเวลาเรียน
 
สื่อการเรียนการสอน
๑.     เครื่องฉาย และแผ่น ดีวีดีการแสดงพูดเดี่ยวของอาจารย์จตุพล ชมภูนิช
๒.    สลากหัวข้อเรื่อง ๘ สลาก ได้แก่ การฝึกพูด , การพูดสนทนา , การพูดต่อหน้า
ประชุมชน , การพูดอวยพร , การกล่าวต้อนรับ , การพูดประกอบการแสดง , การพูดสัมภาษณ์ ,
การเป็นโฆษกและพิธีกร
                ๓.  แบบประเมิน
                ๔.  กระดานดำ ชอล์ก หรือ power point
                ๕.  หนังสือเรียนภาษาไทยชั้น ม.๕
                ๖.  ใบความรู้
                ๗.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ จำนวน ๔๐ ข้อ
 
กระบวนการวัดผลและประเมินผล
 
๑.      การวัดผลประเมินผลตามจุดประสงค์การเรียนรู้
สิ่งที่ต้องการวัดผลประเมินผล
วิธีการวัด
เครื่องมือการวัดและประเมินผล
เกณฑ์การวัดและประเมินผล
๑. เนื้อหาที่เรียนในหน่วยที่ ๓
 
๒. เขียนผังมโนภาพสรุปเนื้อหา
 
 
๓. บอกคะแนนในแต่ละเนื้อหา
 
 
 
๔. ความรู้ในเนื้อหาก่อนเรียน
-ซักถาม
 
-ตรวจผังมโนภาพ
 
-ซักถาม
 
 
 
-ตรวจแบบทดสอบ
- สลากเนื้อเรื่อง
 
-ใบงานที่ ๑.๑
 
 
-แบบประเมินพฤติกรรม
-คำถาม
 
-แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ๔๐ ข้อ
-ตอบคำถามได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐
-เขียนผังมโนภาพได้ร้อยละ ๙๕
 
-ได้คะแนนประเมินพฤติกรรมการเรียนอยู่ในระดับ ดี
 
-เมื่อเรียนจบหน่วยที่ ๓ มีคะแนนพัฒนาการผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๐
 
๒.    การวัดผลประเมินผลพฤติกรรมที่ต้องการเน้น
พฤติกรรมที่ต้องการประเมิน
วิธีการวัด
เครื่องมือในการวัด
เกณฑ์การประเมิน
๑. การกล้าแสดงความคิดเห็น
 ๒. การตอบคำถาม โดยใช้ภาษาอย่างมีมารยาท
๓.การให้เกียรติ และรู้จักชื่นชมผู้อื่น
-สังเกตพฤติกรรม
-แบบประเมิน
-ได้คะแนนพฤติกรรมการเรียนอยู่ในระดับ
ดี
 
กิจกรรมเสนอแนะ
                ๑. ครูแนะนำให้นักเรียนไปสืบค้น และศึกษาเนื้อหาล่วงหน้าจากหนังสือเรียน ตำราอื่นๆ
และศึกษาความรู้จากเว็บไซต์ www.educationline.net, www.google.co.th เพื่อจะได้เข้าใจเนื้อหาและเตรียมการแสดงบทบาทสมมุติโดยใช้สถานการณ์จำลองได้สมจริง
          ๒. ขณะที่สอนครูควรสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนรู้และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อจะได้นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันด้วย
               
การนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้
ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็น ผู้นิเทศคนที่ ๑
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
 
                                                                                                (ลงชื่อ) ...................................................
                                                                                                                 (นางพัชรี     บุ่งอุทุม)
                                                                                                 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
                                                                                                    ................../......................../...................
 
การนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้
ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็น ผู้นิเทศคนที่ ๒
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
 
                                                                                                (ลงชื่อ) ...................................................
                                                                                                                 (นายจิรศักดิ์      คุณอุดม)
                                                                                                 รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
                                                                                                    ................../......................../...................
 
 
 
 
 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้บริหารสถานศึกษา
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
 
                                                                                                (ลงชื่อ) ...................................................
                                                                                                            (นายประพันธ์     ทักษิโณ)
                                                                                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา
                                                                                                ................../......................../...................
 
บันทึกผลหลังการเรียนรู้
วัดตามจุดประสงค์การเรียนรู้แผนปฐมนิเทศ
๑. ความสามารถในการบอกเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้ที่ ๓
                ระดับดี   ....................... คน                         คิดเป็นร้อยละ .................................
                ระดับปานกลาง...........................คน         คิดเป็นร้อยละ .................................
                ระดับปรับปรุง ............................คน         คิดเป็นร้อยละ .................................
๒. ความเข้าใจรับรู้กิจกรรม และเกณฑ์การวัดผลประเมินผล
                ระดับดี   ....................... คน                         คิดเป็นร้อยละ .................................
                ระดับปานกลาง...........................คน         คิดเป็นร้อยละ .................................
                ระดับปรับปรุง ............................คน         คิดเป็นร้อยละ .................................
๓. การรับทราบพฤติกรรมที่ครูมุ่งหวังให้เกิด ในการเรียนรู้หน่วยที่ ๓
                ระดับดี   ....................... คน                         คิดเป็นร้อยละ .................................
                ระดับปานกลาง...........................คน         คิดเป็นร้อยละ .................................
                ระดับปรับปรุง ............................คน         คิดเป็นร้อยละ .................................
ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
                                                                                                (ลงชื่อ) ...................................................ผู้สอน
                                                                                                            (นางสาวเพียงฤทัย    ไหมทอง)                                                                                                          ................../......................../...................

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 8147 วันที่ 24 ก.ย. 2552


แผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทยแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

11-01-07  >>>วันนี้เมื่อปีกลาย>>>>

11-01-07 >>>วันนี้เมื่อปีกลาย>>>>


เปิดอ่าน 6,349 ครั้ง
สิ่งแปลกใหม่บนกระจก

สิ่งแปลกใหม่บนกระจก


เปิดอ่าน 6,342 ครั้ง
เพิ่มสวย....ด้วยขมิ้นสด

เพิ่มสวย....ด้วยขมิ้นสด


เปิดอ่าน 6,342 ครั้ง
เคล็ดลับผิวขาว...ใส

เคล็ดลับผิวขาว...ใส


เปิดอ่าน 6,342 ครั้ง
กินแล้วอ่อนเยาว์

กินแล้วอ่อนเยาว์


เปิดอ่าน 6,343 ครั้ง
ทฤษฎีระบบ

ทฤษฎีระบบ


เปิดอ่าน 6,388 ครั้ง
ศิษย์มีครู..

ศิษย์มีครู..


เปิดอ่าน 6,353 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

มาดู...อารมณ์เสียๆของคุณ..หน่อยสิ!!

มาดู...อารมณ์เสียๆของคุณ..หน่อยสิ!!

เปิดอ่าน 6,341 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
หากว่าครู มีคำนำหน้าชื่อว่า "ครู" (2)
หากว่าครู มีคำนำหน้าชื่อว่า "ครู" (2)
เปิดอ่าน 6,342 ☕ คลิกอ่านเลย

เตือนผู้บริโภคระวังภัยจากฟอร์มาลินในอาหาร
เตือนผู้บริโภคระวังภัยจากฟอร์มาลินในอาหาร
เปิดอ่าน 6,349 ☕ คลิกอ่านเลย

"เพลงพระราชนิพนธ์"
"เพลงพระราชนิพนธ์"
เปิดอ่าน 6,347 ☕ คลิกอ่านเลย

แม่  ผู้สร้างโลก
แม่ ผู้สร้างโลก
เปิดอ่าน 6,353 ☕ คลิกอ่านเลย

09-09-09 วันดี-วันซวย กันแน่ ?
09-09-09 วันดี-วันซวย กันแน่ ?
เปิดอ่าน 6,342 ☕ คลิกอ่านเลย

สิ่งแปลกใหม่บนกระจก
สิ่งแปลกใหม่บนกระจก
เปิดอ่าน 6,340 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

แนะ
แนะ 'เคล็ดลับ 3 อ.' เพื่อสุขภาพดียามสูงวัย
เปิดอ่าน 33,914 ครั้ง

คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา
เปิดอ่าน 15,425 ครั้ง

โปรแกรมคำนวณบำเหน็จบำนาญข้าราชการปกติ
โปรแกรมคำนวณบำเหน็จบำนาญข้าราชการปกติ
เปิดอ่าน 59,733 ครั้ง

ย่านางแดง พืชน่าสนใจ มีสรรพคุณอย่างไรบ้าง
ย่านางแดง พืชน่าสนใจ มีสรรพคุณอย่างไรบ้าง
เปิดอ่าน 12,769 ครั้ง

"พันธุกรรม"ทำให้ คนลดน้ำหนักได้ไม่เท่ากัน
"พันธุกรรม"ทำให้ คนลดน้ำหนักได้ไม่เท่ากัน
เปิดอ่าน 9,351 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ