ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

ครู 5 ปี


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,099 ครั้ง
ครู 5 ปี

Advertisement

❝ ครูพันธุ์ใหม่โดยสรุปแล้ว จะต้องมีดี 2 ประการและเก่ง 2 ประการคือ ครูพันธุ์ใหม่เป็นคนดี ครูพันธุ์ใหม่เป็นคนเก่ง ครูพันธุ์ใหม่เป็นครูดี และครูพันธุ์ใหม่เป็นครูเก่ง คนดี ดีในแง่การดำเนินชีวิต มีพลังและมุ่งมั่นในการพัฒนาตน พัฒนาส่วนรวม รักชุมชนและท้องถิ่น อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข คนเก่ง เก่งในแง่ทักษะในการใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศอย่างน้อยหนึ่งภาษา เก่งในสาขาวิชา สาระที่สอน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง มีทักษะในการใช้ไอที ทักษะในการคิด การแก้ปัญหาและการเผชิญสถานการณ์ และต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมอีกด้วย ครูดี ดีในทางไหน เข้าใจธรรมชาติผุ้เรียนรักเมตตาและกรุณาต่อผู้เรียน เป็นกัลยาณมิตรกับศิษย์และคนที่เกี่ยวข้อง พัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษากับทีมงาน มีจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี ครูเก่ง เก่งในด้านปรัชญา ทฤษฎีการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ ทำและใช้ผลวิจัยมาช่วยในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สังคมมองครูและคาดหวังครูไว้อย่างไร ครู : ปัจจัยชี้ขาดในระบบการศึกษา ครู: ผู้ที่ยึดชนบทได้ทุกหมู่บ้าน ครู ปลายประสาทสัมผัสของรัฐที่ต่อถึงประชาชนมากที่สุด ครู เสาเข็มของชาติ ครู คือผู้นำชุมชน สอนดี มีคุณธรรม ครู รู้ประยุกต์ รู้ปรับเปลี่ยน รู้ความคิดรู้ความรู้ รู้ใฝ่เรียนรู้ใฝ่คิด รู้พินิจพิเคราะห์ รู้ประมวลผล รู้ระเบียบ (สุนีย์ สินธุเดชะ : มติชน ฉ.24 กค.47) ภารกิจ ภาระงาน ที่วงการครูต้องปรับเป็นแม่พิมพ์พันธุ์ใหม่โดยเร็ว ผู้บริหารอาจารย์ ประธานโปรแกรม เจ้าหน้าที่ ต้องค่อย ๆ เริ่มปรับตัวเป็นองค์กรพันธุ์ใหม่ ครุพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ประจำโรงเรียน อาจารย์นิเทศก์จากมหาวิทยาลัยต้องปรับตัว หลักสูตร 5 ปี สื่อ เทคโนโลยีการสอน ห้องปฏิบัติการ โรงเรียนสาธิต กิจกรรมเสริมหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา ก็ต้องเปลี่ยนแปลง มีระบบการผลิตครูที่ดี และต้องไม่ลืมการพัฒนาครูที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ในเขตพื้นที่ด้วย ซึ่งดูเหมือนไม่น่าจะเกี่ยวกับผู้ผลิตครู จะต้องจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู ระดมสรรพกำลังทั้งที่เป็นเงินและทรัพยากรอื่น ๆ ขึ้นมา ส่งเสริมยกย่องครูที่ทำดี ขึ้นมาเป็นต้นแบบเพื่อผลิตและพัฒนาอาจารย์ของคณะขึ้นมาก่อนหรือพร้อมกัน การออก และ ถอน ใบประกอบวิชาชีพครู ของคุรุสภามีความชัดเจน มิใช่ออกให้อย่างเดียว ต้องถอดถอนใบประกอบวิชาชีพด้วยเมื่อขาดคุณสมบัติ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งหมายถึงนักเรียน ระบบบัญชีเงินเดือน สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ ของครู และผู้ผลิตครูต้องชัดเจนหรือยัง ระบบประกันคุณภาพนักเรียนครู ประกันคุณภาพครู ประกันคุณภาพการสอนของอาจารย์ในคณะครุศาสตร์ การบริการของบุคลากรในการผลิตครู ทำอย่างไรจึงจะหาทางให้ คนเก่ง คนดีเลือกเรียนครู โดยกระทำเชิงรุกเข้าไปหานักเรียนให้เขาเลือกก่อนคณะ อื่น เช่น ให้เลือกตั้งแต่ขณะเรียน ม.5 หลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรจูงใจผู้เรียนหรือไม่ คุณภาพบัณฑิตวิชาชีพครู 4 ปีที่ยังค้างอยู่ในระบบ ถึงไม่ลดลงแต่จะเพิ่มคุณภาพ ได้อย่างไร ระบบการพัฒนาครูประจำการที่สอดคล้องกับค่าตอบแทนวิชาชีพเราจะเข้าไปดูและช่วยแก้ไข ในเชิงรุกได้หรือไม่ ซึ่งดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกับผู้ผลิตครูตามที่ได้กล่าวมาแล้วแต่ผู้เขียนเห็นว่าจำเป็น ปัจจัยแวดล้อมในชีวิตประจำวันของเด็กนักเรียนประถมและมัธยม กับการพัฒนาเด็กนักเรียนเหล่านั้น อาจารย์ต้องพัฒนาวิธีสอน ใช้สื่อ ใช้กิจกรรมที่เชื่อมโยงกับหลักการยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางให้เป็นตัวอย่างก่อน มาตรฐานวิชาชีพครู จรรยาบรรณในวิชาชีพ การประเมินคุณภาพ การพัฒนาคุณภาพครู ระบบความก้าวหน้าในวิชาชีพครูในเขตพื้นที่ เช่นการทำผลงานทางวิชาการของครูประจำการ และรวมถึงอาจารย์ในคณะครุศาสตร์ด้วย กำหนดเป็นนโยบาย และมีมาตรการ การผลิตครูแนวใหม่ สร้างเครือข่ายการผลิตครูกับโรงเรียนเครือข่าย เขตพื้นที่ผู้ใช้ครู ครูต้นแบบ ครูแห่งชาติ บัณฑิตกิติมศักดิ์ทางครู และสายอาชีพ โดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ web site ให้เกิดประโยชน์ พัฒนาแผนการสอนและองค์ประกอบแวดล้อมในแผนนั้นให้สามารถพัฒนานักศึกษาครูได้จริง ตัดสินใจจัดกิจกรรมทางวิชาการที่พัฒนาวิชาชีพครู และวิชาชีพการบริหารการศึกษา เพราะมีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างแยกไม่ออก พัฒนาการใช้นวัตกรรมการบริหารการผลิตครู ให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้น เน้นการปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในแง่บุคลิกภาพการปฏิบัติตัว และการบริการของเจ้าหน้าที่ที่จะเกิดผลทางวัตถุ และจิตใจทียั่งยืนถาวร ผู้บริหารทุกระดับควรเป็นผู้นำที่สร้างผู้นำไปพร้อม ๆ กัน สร้างโอกาสในการพัฒนา และสร้างขวัญกำลังใจได้ในทุกสถานการณ์ การยกย่องเชิดชูเกียรติ์นักศึกษาครู ครูในเขตพื้นที่ และอาจารย์ในคณะควรสอดคล้องกัน สิ่งทั้งหลายทั้งมวลเป็นนวัตกรรมการผลิตครูตามที่ผู้เขียนได้ตั้งเป็นชื่อของบทความที่ผู้อ่านกำลังอ่านมาถึงตอนท้ายของบทความนี้ เป็นนวัตกรรมการศึกษา เพราะเรื่องนี้ เป็นสิ่งที่ใหม่ ยังไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบการผลิตครูของคณะครุศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของ ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ที่ว่า ?นวัตกรรมทางการศึกษานั้นนอกจากจะเป็นเรื่องการสอนวิธีใหม่ เทคนิควิธีการสอนที่ไม่เคยปฏิบัติมาก่อน การพัฒนาสื่อใหม่ ๆ เทคโนโลยีใหม่ ๆ แล้ว ยังรวม ถึงการออกแบบหลักสูตรใหม่ ๆ ด้วย? (อ้างจาก ชัยยง พรหมวงศ์ : www.uni.net.th / on line) และสิ่งทั้งหลายทั้งมวลนั้น กำลังค่อย ๆ ออกมาเป็นผลผลิตจากระบบย่อย ๆ ของระบบใหญ่ คือระบบการผลิตครูของคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งผู้เขียนเรียกว่าเป็น แม่พิมพ์พันธุ์เก่า ที่ต้องเริ่มตระหนักถึงสามัคคีจิต ให้กำเนิด ลูกศิษย์ที่เป็น ครูพันธุ์ใหม่ สู่ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานของชาติต่อไป ❞

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 4632 วันที่ 15 เม.ย. 2552


ครู 5 ปีครู5ปี

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

one Day in Bangkok...

one Day in Bangkok...


เปิดอ่าน 6,097 ครั้ง
ขำขัน : แค่สักครั้ง!

ขำขัน : แค่สักครั้ง!


เปิดอ่าน 6,085 ครั้ง
บ้านเรา..ครูบ้านนอก

บ้านเรา..ครูบ้านนอก


เปิดอ่าน 6,083 ครั้ง
Language of Flowers

Language of Flowers


เปิดอ่าน 6,098 ครั้ง
สวัสดีปีใหม่ 2553

สวัสดีปีใหม่ 2553


เปิดอ่าน 6,098 ครั้ง
แนะวิธี...แก้เผ็ด

แนะวิธี...แก้เผ็ด


เปิดอ่าน 6,098 ครั้ง
ดอกไม้สวย ๆ

ดอกไม้สวย ๆ


เปิดอ่าน 6,085 ครั้ง
เหตุกับผล

เหตุกับผล


เปิดอ่าน 6,117 ครั้ง
ปิดอิมแพ็คแต่ง"ต๊อด-นุ่น"

ปิดอิมแพ็คแต่ง"ต๊อด-นุ่น"


เปิดอ่าน 6,080 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

ข้อสอบโอเน็ตพร้อมเฉลย วิชา ภาษาไทย สอบ ๒๒ ก.พ.๕๒ ข้อ ๕๙-๗๒ (ตอนที่ ๔)

ข้อสอบโอเน็ตพร้อมเฉลย วิชา ภาษาไทย สอบ ๒๒ ก.พ.๕๒ ข้อ ๕๙-๗๒ (ตอนที่ ๔)

เปิดอ่าน 6,112 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
ฝากลิงค์เว็บไซน์"ชมรมพระจันทร์ยิ้ม" สงบ ...สว่าง...ทางสบาย.......http://kunanuwat.igetweb.com
ฝากลิงค์เว็บไซน์"ชมรมพระจันทร์ยิ้ม" สงบ ...สว่าง...ทางสบาย.......http://kunanuwat.igetweb.com
เปิดอ่าน 6,080 ☕ คลิกอ่านเลย

องค์การแห่งการเรียนรู้
องค์การแห่งการเรียนรู้
เปิดอ่าน 6,098 ☕ คลิกอ่านเลย

เพื่อคะแนนของฝ่ายตนเองจะทำให้ประเทศเสีย
เพื่อคะแนนของฝ่ายตนเองจะทำให้ประเทศเสีย
เปิดอ่าน 6,078 ☕ คลิกอ่านเลย

เว็บจุดเทียนชัย ออนไลน์ ถวายพระพร
เว็บจุดเทียนชัย ออนไลน์ ถวายพระพร
เปิดอ่าน 6,099 ☕ คลิกอ่านเลย

อะไรจะเกิดขึ้น...เมื่อน้ำในหูไม่เท่ากัน
อะไรจะเกิดขึ้น...เมื่อน้ำในหูไม่เท่ากัน
เปิดอ่าน 6,101 ☕ คลิกอ่านเลย

น้ำมะพร้าว....ชะลอวัยทอง....สมองเสื่อม
น้ำมะพร้าว....ชะลอวัยทอง....สมองเสื่อม
เปิดอ่าน 6,088 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

Gen Y วายร้ายจริงหรือ (จบ)
Gen Y วายร้ายจริงหรือ (จบ)
เปิดอ่าน 15,544 ครั้ง

ประเภทของระบบภาพกราฟิก
ประเภทของระบบภาพกราฟิก
เปิดอ่าน 19,593 ครั้ง

7 เหตุผลที่ทำให้คุณหิวโหยและอ้วน
7 เหตุผลที่ทำให้คุณหิวโหยและอ้วน
เปิดอ่าน 16,310 ครั้ง

Verbs ( Types )
Verbs ( Types )
เปิดอ่าน 34,483 ครั้ง

การนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงิน
การนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงิน
เปิดอ่าน 11,215 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

 • IELTS Test
 • SAT Test
 • สอบ IELTS
 • สอบ TOEIC
 • สอบ SAT
 • เว็บไซต์พันธมิตร

 • IELTS
 • TOEIC Online
 • chulatutor
 • เพลงเด็กอนุบาล
 •  
  หมวดหมู่เนื้อหา
  เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


  · Technology
  · บทความเทคโนโลยีการศึกษา
  · e-Learning
  · Graphics & Multimedia
  · OpenSource & Freeware
  · ซอฟต์แวร์แนะนำ
  · การถ่ายภาพ
  · Hot Issue
  · Research Library
  · Questions in ETC
  · แวดวงนักเทคโนฯ

  · ความรู้ทั่วไป
  · คณิตศาสตร์
  · วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  · ภาษาต่างประเทศ
  · ภาษาไทย
  · สุขศึกษาและพลศึกษา
  · สังคมศึกษา ศาสนาฯ
  · ศิลปศึกษาและดนตรี
  · การงานอาชีพ

  · ข่าวการศึกษา
  · ข่าวตามกระแสสังคม
  · งาน/บริการสังคม
  · คลิปวิดีโอยอดนิยม
  · เกมส์
  · เกมส์ฝึกสมอง

  · ทฤษฎีทางการศึกษา
  · บทความการศึกษา
  · การวิจัยทางการศึกษา
  · คุณครูควรรู้ไว้
  · เตรียมประเมินวิทยฐานะ
  · ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
  · เครื่องมือสำหรับครู

  ครูบ้านนอกดอทคอม

  เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

        kroobannok.com

  © 2000-2020 Kroobannok.com  
  All rights reserved.


  Design by : kroobannok.com


  ครูบ้านนอกดอทคอม
  การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

  วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
   

  ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

  เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

  Email : kornkham@hotmail.com
  Tel : 096-7158383

  สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
  คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ