ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ข่าวการศึกษา     ความรู้ทั่วไป     งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคมเรื่องราวจากสมาชิก  ▶ ข่าว/บทความ ▶ หน้าแรก

เผยแพร่ผลงานรายงานผลการทักษะการผันวรรณยุกต์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ 1 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ จ. อ


เรื่องราวจากสมาชิก เปิดอ่าน : 6,395 ครั้ง
เผยแพร่ผลงานรายงานผลการทักษะการผันวรรณยุกต์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ 1 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ จ. อ

Advertisement

รายงานผลการวิจัย เรื่อง ผลการพัฒนาทักษะการผันวรรณยุกต์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ   อำเภอเมือง   จังหวัดอุตรดิตถ์   ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการผันวรรณยุกต์
โดย   นางอัญชลี    มีทรัพย์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
............................................................................................................................................................
 
ที่มาและความสำคัญ
 
จากการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์การใช้ภาษาไทยในปัจจุบันพบว่า ภาษาไทยกำลังถูกลืมไปในบางส่วนโดยเฉพาะวัฒนธรรมการใช้ภาษาที่ดีงามสำเนียง เสียงพูดโดยเฉพาะเสียงวรรณยุกต์ พยัญชนะบางตัว เช่น ช ท ถ ส ที่มีการออกเสียงกันเพี้ยนไป สำนักราชบัณฑิตยสถาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันเด็กไทยผันวรรณยุกต์ไม่ได้ ย่อความไม่ได้   จึงได้มีการเร่งสร้างแบบทดสอบวัดความรู้ครู นักเรียนเพื่อประเมินตัวเอง เน้นปลูกฝังตั้งแต่ 3 ขวบ ด้วยการ์ตูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองความห่วงใยภาษาไทยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ที่ทรงให้พระบรมราโชวาทแก่เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทย ที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเกี่ยวกับคนไทยไม่เห็นความสำคัญของภาษาไทย ทรงเสียดายที่คนไทยเห็นภาษาไทยเป็นสิ่งล้าสมัยและคนไทยแสดงพฤติกรรมเป็นฝรั่ง จีน ญี่ปุ่น ทำให้ชาวต่างชาติมองคนไทยเป็นสัตว์ประหลาดนั้นในโอกาสเดียวกันนี้เอง นางจินตนา พันธุฟัก เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสห่วงภาษาไทยมาโดยตลอด โดยเฉพาะการกระตุ้นให้คนไทยเห็นความสำคัญของภาษาไทย จึงทำให้รัฐบาลจัดให้การรณรงค์ความสำคัญของภาษาไทยเป็นโครงการระดับชาติ เพราะปัจจุบันปัญหาการใช้ภาษาไทยที่พบในเด็กไทย คือ ผันเสียงวรรณยุกต์ สามัญ เอก โท ตรี จัตวา ไม่ได้ สะกดคำผิดๆ ถูกๆ ที่สำคัญเด็กทุกวันนี้ จับประเด็นสำคัญ และย่อความไม่เป็น  ในฐานะผู้วิจัยเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาไทยมาเป็นเวลานานกว่าสิบปี พบว่าปัญหาในการเรียนรู้หลักภาษาไทย การอ่าน การเขียนสะกดคำที่สำคัญและยุ่งยากสำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คือเรื่องการผันเสียงวรรณยุกต์ในการอ่านและเขียนสะกดคำ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้สร้างแบบฝึกทักษะการผันวรรณยุกต์ขึ้น โดยยึดแนวคิดที่สำคัญว่าการให้โอกาสให้เด็กได้ฝึกฝนในเรื่องของทักษะบ่อย ๆ ย่อมทำให้เกิดความชำนาญและเกิดการเรียนรู้ที่คงทน
 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะการผันวรรณยุกต์ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านการผันวรรณยุกต์ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการผันสียงวรรณยุกต์
 
 
ประชากร
กลุ่มประชากร ได้แก่    นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ   อำเภอเมือง   จังหวัดอุตรดิตถ์   จำนวน  204    คน
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/ 7 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ   อำเภอเมือง   จังหวัดอุตรดิตถ์   จำนวน 29  คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย
1.แบบฝึกเสริมทักษะการผันเสียงวรรณยุกต์
2.แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนรู้ดังนี้
 
ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย
1 ทดสอบก่อนการเรียนรู้ โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนรู้      
 2 ดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามลำดับที่เขียนไว้แผนการจัดการเรียนรู้ และให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะการผันวรรณยุกต์ ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้
3. ทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนรู้ ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนรู้   ใช้เวลา
60 นาที    โดยดำเนินการหลังจากได้จัดการเรียนการสอน
4. เก็บรวบรวมข้อมูลและบันทึกผลคะแนนที่ได้จากการทดสอบ
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1. การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการผันวรรณยุกต์ โดยคำนวณจากสูตร E1 / E2
2. การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการผันวรรณยุกต์ โดยแจกแจงคะแนนของนักเรียนเป็นรายคนลงในตารางบันทึกผล แล้ววิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูล พร้อมทั้งเปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนรู้ ด้วย
t – test เพื่อศึกษาความสามารถทางการเรียนรู้เรื่องการผันวรรณยุกต์ในภาพรวม
 
 
 
สรุปผลการดำเนินงาน
การวิจัย เรื่อง ผลการพัฒนาทักษะการผันวรรณยุกต์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ  อำเภอเมือง   จังหวัดอุตรดิตถ์   ด้วยแบบฝึกทักษะการผันวรรณยุกต์     
มีการดำเนินการวิจัยซึ่ง สามารถสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้
                   1.ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการผันวรรณยุกต์เท่ากับ 87.72 /83.27    ซึ่งผลการดำเนินงานสูงกว่าสมมติฐานที่ผู้วิจัยตั้งไว้ที่ระดับ 87.72 /83.27
                2. คะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนวิเคราะห์ด้วย t-test ปรากฏค่า t-test = 32.29  ซึ่งมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงกล่าวได้ว่า คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนมีความแตกต่างกัน นั่นคือ คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แสดงให้เห็นว่าแบบฝึกทักษะการผันวรรณยุกต์ มีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาและแก่ไขปัญหาด้านการผันวรรณยุกต์ของนักเรียนได้จริง
 
อภิปรายผล
            จากผลการดำเนินงานที่ปรากฏ ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ตามประเด็นต่อไปนี้
                1. จากผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการผันวรรณยุกต์ และพบว่าแบบฝึกดังกล่าวมีประสิทธิภาพที่ระดับ 87.72 /83.27 ซึ่งสูงกว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า การนำแนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยา และหลักการสร้างแบบฝึกที่ดีมาใช้ในการสร้างแบบฝึกเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของ  สุจริต   เพียรชอบและสายใจ อินทรัมพรรย์ ( อ้างอิงจาก ชัยวัฒน์   สุทธิรัตน์ , 2550 : 157 ) ที่กล่าวว่าการสร้างแบบฝึกต้องยึดตามหลักทฤษฎีการเรียนรู้ทางจิตวิทยาดังนี้ 1. กฎการเรียนรู้ของธอร์นไดค์   เกี่ยวกับกฎแห่งการฝึกหัด    คือสิ่งใดที่ได้ทำบ่อย ๆ จะทำได้ดี แต่ถ้านาน ๆ ทำทีก็จะลืม   2. ความแตกต่างระหว่างบุคคลคือ ต้องไม่ยากไม่ง่ายเกินไป 3. การจูงใจผู้เรียนทำแบบฝึกจากง่ายไปสู่ยาก และ 4. ใช้แบบฝึกสั้น ๆ เพื่อไม่ให้เบื่อหน่าย   นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ วรสุดา   บุญยไวโรจน์ ( อ้างอิงจาก   สุนันทา สุนทรประเสริฐ , 2543 : 57-58 ) ที่ได้แนะนำให้ผู้สร้างแบบฝึกยึดลักษณะการสร้างแบบฝึกที่ดี กล่าวคือ แบบฝึกที่ดี   ควรมีความชัดเจนทั้งคำสั่งและวิธีการ   คำสั่งหรือตัวอย่าง มีความเหมาะสมกับผู้ใช้   ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองเมื่อต้องการ   และมีกิจกรรมหลายรูปแบบ  เพื่อเร้าให้นักเรียนเกิดความสนใจ  และไม่เบื่อหน่ายจะกระทำ   และเพื่อฝึกทักษะใดทักษะหนึ่งจนเกิดความชำนาญ ตลอดจนควรตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนแต่ละคน เช่น ความแตกต่างด้านความต้องการ ความสนใจ    ความพร้อม ระดับสติปัญญา และประสบการณ์ ฉะนั้นการจัดทำแบบฝึกควรจัดทำให้มากพอ และมีทุกระดับ ตั้งแต่ ง่าย   ปานกลาง และยาก เพื่อว่าทั้งเด็กเก่ง ปานกลาง และอ่อน สามารถเลือกทำได้ตามความสามารถ และเพื่อให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จในการทำแบบฝึก   ดังนั้นผู้วิจัยจึงสรุปว่า   แบบฝึกทักษะการผันวรรณยุกต์ มีลักษณะของแบบฝึกที่ดี คือ
                1. ยึดหลักจิตวิทยาเป็นพื้นฐาน เช่น   ด้านความแตกต่างระหว่างบุคคล     กฏแห่งกระทำซ้ำ   
                2. มีความหมายต่อชีวิต    และตรงจุดประสงค์
                3. ปลุกเร้าความสนใจ มีความหลากหลาย
                4. เหมาะสมกับวัย
                5. ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง
2. จากข้อมูลด้านคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แล้วทำการทดสอบสมมติฐานวิเคราะห์ด้วย t-test   ปรากฏค่า t-test = 32.29  ซึ่งมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งกล่าวได้ว่า คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนมีความแตกต่างกัน   นั่นคือ คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แสดงให้เห็นว่าแบบฝึกทักษะการผันวรรณยุกต์ มีประสิทธิภาพ      สามารถพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการผันวรรณยุกต์ของนักเรียนได้จริง   ทั้งนี้ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าการใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งหลังที่ได้เรียนรู้เรื่องนั้น ๆ จบไปแล้ว ทั้งนี้เพราะการให้นักเรียนได้ฝึกย้ำคิดย้ำทำ เป็นการสร้างความเชี่ยวชาญประการหนึ่ง   ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและผลการวิจัยของนักการศึกษาหลายท่านที่ได้ใช้แบบฝึกสำหรับพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาด้านการเรียนการสอนเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่นอานงค์ ใจรังกา (2547 : 58 ) สรุปผลการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ   ร ล   ว   ไว้ดังนี้ หลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ   ร ล   ว   นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านไม่ต่ำว่าร้อยละ 78.86 และสูงขึ้นกว่าก่อนการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ   ร ล   ว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01    ประสิทธิภาพของแบบฝึกที่ได้จากการวิจัยเท่ากับ 87.71 / 87.49   ซึ่งสูงกว่าสมมติฐานของงงานวิจัยที่ตั้งไว้ จุฑามาศ    ศีวิลัย ( 2549 : 56 ) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาแบบทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ ร ล ว   โดยใช้ภาพประกอบสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่านักเรียนสามารถพัฒนาการอ่านสูงขั้นร้อยละ 70 และมีความคงทนต่อการเรียนรู้ภาษาไทยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60  สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ นอกจากนี้นักเรียนยังมีความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับดี  
ข้อเสนอแนะ
                หลังเสร็จสิ้นการดำเนินงานวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
                1. ในการนำแบบฝึกทักษะการผันวรรณยุกต์ไปใช้กับนักเรียนนั้นครูผู้สอนควรศึกษาลำดับขั้นตอนและคู่มือการใช้ให้เข้าใจ
                2. ในกรณีที่ครูแบบฝึกทักษะการผันวรรณยุกต์ไปใช้กับนักเรียน ครูผู้ควรควรจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนที่กำหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ให้พร้อม   อีกทั้งควรให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม
                3. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกนั้น ครูควรให้ความสนใจนักเรียนอย่างใกล้ชิด   และวางบทบาทของตนเองเป็นผู้แนะนำแก่นักเรียน ไม่ใช่ผู้บอก   รวมทั้งครูควรคำนึงว่าการทำกิจกรรมในแบบฝึกไม่ใช่การทดสอบ   ดังนั้นเมื่อนักเรียนยังไม่บรรลุเป้าหมายของการทำแบบฝึก   ครูผู้สอนอาจช่วยเหลือเป็นรายบุคคล และย้ำคิดย้ำทำกิจกรรมในแบบฝึกจนกว่านักเรียนจะเกิดความรู้ความชำนาญในที่สุด
               
 

โพสต์โดยสมาชิกหมายเลข 7052 วันที่ 30 ส.ค. 2552


เผยแพร่ผลงานรายงานผลการทักษะการผันวรรณยุกต์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ 1 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ จ. อเผยแพร่ผลงานรายงานผลการทักษะการผันวรรณยุกต์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่1โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐจ.

Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

"ชา"มีประโยชน์และโทษ

"ชา"มีประโยชน์และโทษ


เปิดอ่าน 6,374 ครั้ง
เทคนิครับมือภัยไฮเทค

เทคนิครับมือภัยไฮเทค


เปิดอ่าน 6,373 ครั้ง
 ภาพถ่าย.....ในมุมมองฮาฮา

ภาพถ่าย.....ในมุมมองฮาฮา


เปิดอ่าน 6,377 ครั้ง
อาบอบนวด ที่แสนสบาย..

อาบอบนวด ที่แสนสบาย..


เปิดอ่าน 6,385 ครั้ง
วิธีแก้ลืม

วิธีแก้ลืม


เปิดอ่าน 6,375 ครั้ง
...ฉันกลัวผี

...ฉันกลัวผี


เปิดอ่าน 6,374 ครั้ง
12 วิธี......การสร้างบุญบารมี

12 วิธี......การสร้างบุญบารมี


เปิดอ่าน 6,377 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

อยากเห็นกับตา

อยากเห็นกับตา

เปิดอ่าน 6,382 ☕ คลิกอ่านเลย

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
ไมโครซอฟท์ พร้อมเปิดตัว*** วินโดวส์ 7 ***
ไมโครซอฟท์ พร้อมเปิดตัว*** วินโดวส์ 7 ***
เปิดอ่าน 6,375 ☕ คลิกอ่านเลย

ตลาดเช้าริมมูลที่อุบลราชธานี...(เข้าไปอ่านโดยบังเอิญ แต่หลงรักมากมาย) ตอนรุ่งอรุณ
ตลาดเช้าริมมูลที่อุบลราชธานี...(เข้าไปอ่านโดยบังเอิญ แต่หลงรักมากมาย) ตอนรุ่งอรุณ
เปิดอ่าน 6,377 ☕ คลิกอ่านเลย

แจ้งจับดาวร้าย ดามพ์ ดัสกร ขโมยขุดขี้ค้างคาวขาย
แจ้งจับดาวร้าย ดามพ์ ดัสกร ขโมยขุดขี้ค้างคาวขาย
เปิดอ่าน 6,388 ☕ คลิกอ่านเลย

ประมวลการสอน  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิชาวรรณคดีเปรียบเทียบและหลักการวิจารณ์วรรณคดี
ประมวลการสอน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิชาวรรณคดีเปรียบเทียบและหลักการวิจารณ์วรรณคดี
เปิดอ่าน 6,377 ☕ คลิกอ่านเลย

ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่ง..ที่ชื่อว่า...แม่
ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่ง..ที่ชื่อว่า...แม่
เปิดอ่าน 6,392 ☕ คลิกอ่านเลย

ยาเสพติด
ยาเสพติด
เปิดอ่าน 6,378 ☕ คลิกอ่านเลย

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

Computer Graphic คืออะไร
Computer Graphic คืออะไร
เปิดอ่าน 842 ครั้ง

10 อันตรายทลายโลก จากเทคโนโลยี
10 อันตรายทลายโลก จากเทคโนโลยี
เปิดอ่าน 13,977 ครั้ง

เคล็ดลับสำหรับบ้านไม้ ทำอย่างไรให้ไร้ปลวก
เคล็ดลับสำหรับบ้านไม้ ทำอย่างไรให้ไร้ปลวก
เปิดอ่าน 26,519 ครั้ง

10 งานด่วนภายใน 6 เดือนที่ "รมต.ศธ." ควรทำ
10 งานด่วนภายใน 6 เดือนที่ "รมต.ศธ." ควรทำ
เปิดอ่าน 18,511 ครั้ง

มหัศจรรย์อาหารไทย
มหัศจรรย์อาหารไทย
เปิดอ่าน 9,103 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ